Miracles of Jesus
พระเยซูทําการอัศจรรย์มากมาย

Jesus Healed the Nobleman’s Son (John 4:46-47)
พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการ (ยอห์น 4:46-47)

The Great Haul of Fishes (Luke 5:1-11)
จับปลาได้มากมาย (ลูกา 5:1-11)

Jesus Calms the Storm (Matthew 8:23-27)
พระเยซูทรงห้ามพายุ (มัทธิว 8:23-27)

Jesus Cast out an Unclean Spirit (Mark 1:23-28)
พระเยซูทรงขับไล่วิญญาณชั่ว (มาระโก 1:23-28)

Jesus Cured Peter’s Mother-in-law and Many Others (Mark 1:30-31)
พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซีโมนและคนเป็นอันมาก (มาระโก 1:30-31)

Jesus Healed a Leper (Mark 1:40-45)
พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน (มาระโก 1:40-45)

Jesus Healed the Centurion’s Servant (Matthew 8:5-13)
 พระเยซูทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มัทธิว 8:5-13)

Jesus Raised the Widow’s Son from the Dead (Luke 7:11-18)
พระเยซูทรงให้บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นจากตาย (ลูกา 7:11-18)

Jesus Cured Two Demoniacs (Matthew 8:28-34)
การรักษาคนถูกผีสิงสองคน (มัทธิว 8:28-34)

Jesus Cured the Paralytic (Matthew 9:1-8)
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอัมพาต (มัทธิว 9:1-8)