Chapter 1 (บทที่ 1)
Building Character for Eternity
การสร้างอุปนิสัยเพื่อนิรันดร์กาล

I have a deep interest in the youth, and I greatly desire to see them striving to perfect Christian characters, seeking by diligent study and earnest prayer to gain the training essential for acceptable service in the cause of God. I long to see them helping one another to reach a higher plane of Christian experience. {MYP 15.1}

ดิฉันสนใจเรื่องของเยาวชนอย่างสุดซึ้งและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นพวกเขาบากบั่นเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยแบบคริสเตียนให้ดีพร้อม เพื่อแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรและอธิษฐานอย่างจริงใจที่จะได้รับการฝึกอบรมซึ่งจำเป็นสำหรับการรับใช้ที่คู่ควรกับพระราชกิจของพระเจ้า ดิฉันหวังที่จะเห็นพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ประสบการณ์คริสเตียนในระดับที่สูงขึ้น {MYP 15.1} {MYPTh 1.1}

Christ came to teach the human family the way of salvation, and He made this way so plain that a little child can walk in it. He bids His disciples follow on to know the Lord; and as they daily follow His guidance, they learn that His going forth is prepared as the morning. {MYP 15.2}

พระคริสต์เสด็จมาสอนทางแห่งความรอดให้แก่ครอบครัวมนุษย์และพระองค์ทรงทำทางให้เรียบง่ายมากจนเด็กก็ยังเดินบนเส้นทางนี้ได้ พระองค์ทรงเชิญชวนสาวกของพระองค์ให้ติดตามต่อไปเพื่อเรียนรู้พระองค์ และในขณะที่ปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระองค์ทุกวัน พวกเขาเรียนรู้ว่าการปรากฏของพระองค์ก็แน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ {MYP 15.2} {MYPTh 1.2}

You have watched the rising sun, and the gradual break of day over earth and sky. Little by little the dawn increases, till the sun appears; then the light grows constantly stronger and clearer until the full glory of noontide is reached. This is a beautiful illustration of what God desires to do for His children in perfecting their Christian experience. As we walk day by day in the light He sends us, in willing obedience to all His requirements, our experience grows and broadens until we reach the full stature of men and women in Christ Jesus. {MYP 15.3}

คุณเคยมองดูดวงอาทิตย์ขึ้นและเห็นความสว่างค่อยๆ แผ่คลุมโลกและท้องฟ้า รุ่งอรุณสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ปรากฏ แล้วแสงจะร้อนแรงและเจิดจ้ายิ่งขึ้นจนเป็นรัศมีแรงกล้าเต็มที่ของเที่ยงวัน นี่เป็นคำบรรยายอันสวยงามเพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะประกอบกิจเพื่อบุตรทั้งหลายของพระองค์ในการขัดเกลาประสบการณ์คริสเตียนของพวกเขาให้ดีพร้อม ในขณะที่เราดำเนินไปในแต่ละวันภายใต้แสงสว่างที่พระองค์ประทานให้เรา ด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระองค์ ประสบการณ์ของเราจะเติบโตและขยายเพิ่มขึ้น บรรลุถึงการเป็นชายหญิงที่เจริญเต็มที่จนถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ {MYP 15.3} {MYPTh 1.3}

The youth need to keep ever before them the course that Christ followed. At every step it was a course of overcoming. Christ did not come to the earth as a king, to rule the nations. He came as a humble man, to be tempted, and to overcome temptation, to follow on, as we must, to know the Lord. In the study of His life we shall learn how much God through Him will do for His children. And we shall learn that, however great our trials may be, they cannot exceed what Christ endured that we might know the way, the truth, and the life. By a life of conformity to His example, we are to show our appreciation of His sacrifice in our behalf. {MYP 16.1}

เยาวชนจำเป็นต้องนำแนวทางที่พระคริสต์ปฏิบัติมาวางไว้อยู่เบื้องหน้าเสมอ ทุกย่างก้าวเป็นแนวทางของการเอาชนะ พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมายังโลกในฐานะพระราชาเพื่อปกครองประชาชาติ พระองค์เสด็จมาในฐานะมนุษย์ผู้ถ่อมตน เพื่อถูกทดลองและชนะการทดลอง เราต้องคอยติดตามต่อไปเพื่อเรียนรู้พระเป็นเจ้า ในการศึกษาชีวิตของพระองค์ เราจะเรียนรู้โดยผ่านพระองค์ว่าพระเจ้าทรงประกอบกิจให้แก่บุตรทั้งหลายของพระองค์มากเพียงไร และเราจะเรียนรู้ว่า ไม่ว่าการทดลองของเราจะรุนแรงเพียงไร ก็จะไม่หนักเกินกว่าที่พระคริสต์ทรงรับมาแล้วเพื่อเราจะเรียนรู้ถึงทางนั้น เป็นสัจธรรมและชีวิต ด้วยการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ เราจะแสดงออกถึงความชื่นชมในการเสียสละของพระองค์ที่ทรงกระทำเพื่อเรา {MYP 16.1} {MYPTh 1.4}

The youth have been bought with an infinite price, even the blood of the Son of God. Consider the sacrifice of the Father in permitting His Son to make this sacrifice. Consider what Christ gave up when He left the courts of heaven and the royal throne, to give His life a daily sacrifice for men. He suffered reproach and abuse. He bore all the insult and mockery that wicked men could heap upon Him. And when His earthly ministry was accomplished, He suffered the death of the cross. Consider His sufferings on the cross,–the nails driven into His hands and feet, the derision and abuse from those He came to save, the hiding of His Father’s face. But it was by all this that Christ made it possible for all who will to have the life that measures with the life of God. {MYP 16.2}

เยาวชนได้รับการไถ่แล้วด้วยราคาที่เหนือการประเมินใดๆ แม้กระทั่งด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้า ให้พิจารณาการเสียสละของพระบิดาด้วยการอนุญาตให้พระบุตรของพระองค์สละพระชนม์นี้ ให้พินิจดูว่าพระคริสต์ทรงเสียสละอะไรบ้างเมื่อพระองค์ทรงก้าวออกจากราชสำนักแห่งแผ่นดินสวรรค์และราชบัลลังก์เพื่อสละชีวิตเป็นเครื่องบูชาประจำวันสำหรับมนุษย์ พระองค์ทรงทนต่อการถูกตำหนิและการทารุณข่มเหง พระองค์ทรงทนต่อการดูถูกและการเยาะเย้ยที่มนุษย์ชั่วนำมากองใส่พระองค์ และเมื่อพระราชกิจของพระองค์ในโลกเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งมรณาบนกางเขน ให้พินิจถึงความทุกข์บนกางเขน ความทุกข์จากตะปูที่ตรึงใส่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ จากการเยาะเย้ยและการข่มเหงของคนที่พระองค์เสด็จมาช่วยให้รอดพ้น จากพระพักตร์ของพระบิดาที่หันออกไปจากพระองค์ แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ พระคริสต์ทรงเปิดทางที่เป็นไปได้สำหรับคนทั้งหลายที่ปรารถนาจะได้รับชีวิตเทียบเคียงกับชีวิตของพระเจ้า {MYP 16.2} {MYPTh 2.1}

A Faithful Friend
พระสหายซื่อสัตย์ท่านหนึ่ง
When Christ ascended to the Father, He did not leave His followers without help. The Holy Spirit, as His representative, and the heavenly angels, as ministering spirits, are sent forth to aid those who against great odds are fighting the good fight of faith. Ever remember that Jesus is your helper. No one understands as well as He your peculiarities of character. He is watching over you, and if you are willing to be guided by Him, He will throw around you influences for good that will enable you to accomplish all His will for you. {MYP 17.1}

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อเฝ้าพระบิดานั้น พระองค์ไม่ได้ละทิ้งผู้ติดตามของพระองค์อย่างปราศจากความช่วยเหลือ พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ และเหล่าทูตสวรรค์ในฐานะวิญญาณรับใช้มาช่วยผู้ที่ต้องตกอยู่ในความทุกข์ของการต่อสู้ในสงครามแห่งความเชื่อ โปรดจดจำไว้เสมอว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยของคุณ ไม่มีผู้ใดเข้าใจอุปนิสัยเฉพาะตนของคุณได้เท่าพระองค์ พระองค์ทรงเฝ้าติดตามคุณอยู่ และหากคุณเต็มใจที่จะให้พระองค์นำชีวิต พระองค์จะทรงล้อมตัวคุณด้วยอิทธิพลเพื่อประกอบการดีที่จะทำให้คุณกระทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อคุณ {MYP 17.1} {MYPTh 2.2}

In this life we are preparing for the future life. Soon there is to be a grand review, in which every soul who is seeking to perfect a Christian character must bear the test of God’s searching questions: Have you set an example that others were safe in following? Have you watched for souls as those that must give an account? The heavenly host are interested in the youth; and they are intensely desirous that you will bear the test, and that to you will be spoken the words of approval, “Well done, good and faithful servant; . . . enter thou into the joy of thy Lord.” {MYP 17.2}

ในชีวิตนี้ เรากำลังเตรียมตัวเพื่อชีวิตในภายภาคหน้า ในไม่ช้า จะมีการตรวจสอบครั้งยิ่งใหญ่เมื่อจิตวิญญาณทุกดวงที่คอยแสวงหาอุปนิสัยดีพร้อมแบบคริสเตียนจะต้องผ่านคำถามตรวจสอบหาความจริงของพระเจ้า คุณกำหนดแบบอย่างที่คนอื่นจะทำตามอย่างปลอดภัยแล้วหรือไม่ คุณเฝ้าระวังจิตวิญญาณดั่งผู้ที่จะต้องรายงานแล้วหรือยัง ชาวสวรรค์สนใจเยาวชนทั้งหลายและพวกเขาหวังอย่างแรงกล้าว่าคุณจะผ่านการทดสอบและพร้อมจะรับฟังคำพูดที่เห็นชอบว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ. . . . เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” มัทธิว 25:21 {MYP 17.2} {MYPTh 2.3}

Let the youth remember that here they are to build characters for eternity, and that God requires them to do their best. Let those older in experience watch over the younger ones; and when they see them tempted, take them aside, and pray with them and for them. The Lord would have us recognize the great sacrifice of Christ for us by showing an interest in the salvation of those He came to save. If the youth will seek Christ, He will make their efforts effectual.–Mrs. E. G. White, The Youth’s Instructor, November 21, 1911. {MYP 18.1}

ให้เยาวชนจดจำไว้ว่าพวกเขาจะต้องสร้างอุปนิสัยบนโลกนี้เพื่อนิรันดร์กาล และพระเจ้าทรงกำหนดให้พวกเขาทำดีที่สุดให้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าคอยเฝ้าดูผู้ที่อ่อนวัยกว่าและเมื่อเห็นว่าพวกเขาถูกการทดลอง นำพวกเขาออกมาและอธิษฐานกับพวกเขาและอธิษฐานเผื่อพวกเขา พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามองเห็นถึงการเสียสละยิ่งใหญ่ของพระคริสต์เพื่อเราด้วยการใส่ใจในเรื่องของความรอดของผู้ที่พระองค์เสด็จมาช่วยพวกเขาให้รอด หากเยาวชนจะแสวงหาพระคริสต์ พระองค์จะทรงกระทำให้ความพยายามของพวกเขาเกิดผล .– Mrs. E. G. White, The Youth’s Instructor, November 21, 1911. {MYP 18.1} {MYPTh 3.1}

ตอนที่ 1 – พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเยาวชน

เพื่อให้พันธกิจทุกสาขารุกหน้าไปได้นั้น พระเจ้าทรงเรียกหาความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้น และความกล้าหาญของเยาวชน พระองค์ทรงเลือกเยาวชนเข้าร่วมช่วยพระราชกิจของพระองค์ให้ขับเคลื่อนหน้าไป การจะวางแผนด้วยสมองที่แจ่มใสและลงมือปฏิบัติด้วยความกล้าหาญได้นั้นต้องการพลังงานสดใหม่ที่ไม่พิการ พระเจ้าทรงเชิญชายหนุ่มหญิงสาวให้ถวายตัวแด่พระเจ้า ด้วยการใช้พลังแรงกายที่เข้มแข็ง ด้วยแนวคิดที่กว้างไกลว่องไว และด้วยการกระทำที่กระฉับกระเฉงในการลงมือปฏิบัติ พวกเขาจะถวายเกียรติพระเจ้า และนำความรอดบาปมาให้กับเพื่อนมนุษย์– “Gospel Workers,” page 67. {MYP 19.1} {MYPTh 5.2}