Chapter 12 บทที่ 12
Satan’s Special Effort
ความพยายามพิเศษของซาตา

I have been shown that we must be guarded on every side, and perseveringly resist the insinuations and devices of Satan. He has transformed himself into an angel of light, and is deceiving and leading thousands captive. The advantages he takes of the science of the human mind is tremendous. Here, serpentlike, he imperceptibly creeps in to corrupt the work of God. The miracles and works of Christ, he makes all human. {MYP 57.1}

ดิฉันได้รับการเปิดเผยว่าเราต้อง ป้องกันตนเองไว้รอบด้านและลงแรงอย่าง บากบั่นเพื่อต่อต้านการลักลอบเข้ามาและ เล่ห์เหลี่ยมของซาตาน มันแปลงตนเอง เป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างและหลอก ลวงและนำพาคนนับหมื่นนับพันเป็นเชลย มันเอาเปรียบอย่างมหาศาลในเรื่องของ ความรู้ที่มันมีเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ จาก จุดนี้มันทำตัวเหมือนงูคลานเข้ามาอย่าง ไม่ทันให้รู้ตัวเพื่อทำให้พระราชกิจของ พระเจ้าเสื่อมเสีย เปลี่ยนการอัศจรรย์และ พระราชกิจของพระคริสต์เป็นของมนุษย์ ทั้งหมด {MYP 57.1}

If Satan should make an open, bold attack upon Christianity, it would bring the Christian in distress and agony at the feet of his Redeemer, and the strong and mighty Deliverer would affright the bold adversary away. But Satan, transformed into an angel of light, works upon the mind to allure from the only safe and right path. The sciences of phrenology, psychology, and mesmerism have been the channel through which Satan has come more directly to this generation, and wrought with that power which was to characterize his work near the close of probation…. {MYP 57.2}

หากซาตานจู่โจมคริสต์ศาสนา อย่างท้าทายแล้วก็จะเป็นเหตุให้คริสเตียน ทุกข์โศกและเจ็บปวดเหล่านั้นเข้าร้อง ทุกข์ที่แทบพระบาทของพระผู้ไถ และ พระผู้ช่วยให้รอดยิ่งใหญ่และเกรียงไกรจะ ทรงปราบศัตรูผู้ห้าวหาญนี้หวั่นวิตกหนี ไป แต่ซาตานแปลงตัวเป็นทูตแห่งความ สว่างเข้ากระทำการต่อจิตใจเพื่อล่อลวงให้ เดินหลงออกจากทางเดินเดียวที่ปลอดภัย และถูกต้อง ศาสตร์แห่งการศึกษาเกี่ยว กับอำนาจจิต จิตวิทยา และการสะกดจิต เป็นช ่องทางที่ซาตานเข้าถึงคนในยุคนี้ โดยตรง และใช้การกระทำต่างๆ ที่เป็นไป ตามลักษณะของมันเมื่อเข้ามาใกล้เวลา ที่ประตูพระกรุณากำลังจะปิดลง. . . . {MYP 57.2}

ในขณะที่เราเข้าใกล้อวสานแห่ง กาลเวลา จิตใจมนุษย์ยิ่งพร้อมจะรับอิทธิพล จากกลอุบายของซาตานได้ง่ายขึ้น มันนำ มนุษย์มตะที่ถูกหลอกให้คำนึงถึงพระราช กิจและการอัศจรรย์ของพระคริสต์บนหลัก การทั่วไป ซาตานทะเยอทะยานมาตลอด เพื่อปลอมแปลงพระราชกิจของพระคริสต์ และสร้างอำนาจและเหตุผลข้ออ้างของ มันเอง มันมักไม่ทำงานนี้อย่างเปิดเผย และอย่างท้าทาย มันเจ้าเล่ห์และรู้ว่าวิธี ทำงานนี้ให้ได้ผลที่สุดเพื่อความสำเร็จของ มันคือการเข้าหาผู้ที่่าสงสารซึ่งล้มลง ในบาปในรูปแบบของทูตแห่งความสว่าง {MYP 57.3}

ซาตานเข้าหาพระคริสต์ในถิ่น ทุรกันดารในรูปแบบของชายหนุ่มที่สวยงาม ซึ่งมีลักษณะเหมือนพระราชามากกว ่า ทูตสวรรค์ที่ล้มลงในบาป มันมากับพระวจนะ ในปากของมัน มันกล่าวว่า “มีพระคัมภีร์ เขียนไว้ว่า ฯลฯ” พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ที่กำลังทุกข์ทรมานอยู ่เผชิญหน้ากับมัน ด้วยพระคัมภีร์ ตรัสว่า “มีพระคัมภีร์เขียน ไว้ว่า” ซาตานถือโอกาสสภาพที่อ่อนกำลัง อิดโรยของพระคริสต์พระองค์ทรงรับสภาพ ธรรมชาติมนุษย์ของเรามาไว้กับพระองค์ . . . . {MYP 58.1}

If Satan can so befog and deceive the human mind, and lead mortals to think there is an inherent power in themselves to accomplish great and good works, they cease to rely upon God to do that for them which they think exists in themselves to do. They acknowledge not a superior power. They give not God the glory He claims, and which is due to His great and excellent Majesty. Satan’s object is thus accomplished. He exults that fallen man presumptuously exalts himself, as he exalted himself in heaven, and was thrust out. He knows that the ruin of man is just as sure if he exalts himself as his was certain. {MYP 58.2}

Confidence in Self Fatal
ความเชื่อมั่นในตัวเองมีภัยถึง เสียชีวิต

หากซาตานทำให้จิตใจของมนุษย์ สับสนและหลอกลวงได้ถึงขนาดนี้ และ นำมนุษย์ผู้มีสภาพมตะให้คิดว่าเขายังมี พละกำลังที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่ ในตัวเองเพื่อบรรลุงานยิ่งใหญ่และดีงาม แล้ว พวกเขาจะหยุดที่จะพึ่งพระเจ้าเพื่อ ประทานสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามีอยู่ในตัวของ พวกเขาเองในการทำงานนี้ พวกเขา ไม่ยอมรับผู้ที่มีฤทธานุภาพเหนือกว่า พวกเขาไม่ถวายเกียรติที่พระองค์ทรง อ้างสิทธิอำนาจและเป็นเกียรติซึ่งเรา เป็นหนี้พระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่และ ความสง่างามของพระองค์ ดังนั้น เป้าหมาย ของซาตานจะบรรลุผล มันตีอกดีใจที่ มนุษย์ล้มลงให้บาปยกตนเองขึ้นอย่าง อวดดีเหมือนที่มันยกตนขึ้นในสวรรค์และ ถูกขับออกไป มันรู้ดีว่าความหายนะของ มนุษย์นั้นแน่นอนเหมือนเช่นความแน่นอน ที่มันยกตัวเองขึ้น {MYP 58.2}

Destroying Confidence
การทำลายความเชื่อมั่น

ในการทดลอง มารพ่ายแพ้พระคริสต์ ที่ถิ่นทุรกันดาร แผนการแห่งความรอด ดำเนินการไปแล้ว ค่าไถ ่มนุษย์ราคา แสนแพงได้ชำระไปแล้ว และบัดนี้ซาตาน กำลังหาทางรื้อถอนรากฐานความหวัง ของคริสเตียนและหันสมองของมนุษย์ ไปสู่ทิศทางที่พวกเขาจะไม ่ได้ประโยชน์ หรือได้รับความรอดโดยการพลีพระชนม์ ครั้งยิ่งใหญ่นี้ มันนำคนที่ล้มลงในบาปโดย “อุบายชั่วทุกอย่างสำหรับพวกที่จะ ต้องพินาศ” 2 เธสะโลนิกา 2:10 ให้เชื่อว่า พวกเขาอยู่ได้โดยไม่ต้องลบล้างบาป และ เขาไม่จำเป็นต้องพึ่งกางเขนและพระผู้ช่วย ให้รอดผู้ทรงเป็นขึ้นจากความตายและ ความดีของมนุษย์เองจะให้สิทธิ์เขาเป็น ที่โปรดปรานของพระเจ้าและจากนั้นมัน ก็ทำลายความเชื่อมั่นของมนุษย์ที่มีต่อ พระคัมภีร์โดยรู้ดีว่าหากมันประสบความ สำเร็จในเรื่องนี้และเครื่องจับผิดซึ่งประทับ ตราบาปบนตัวซาตานถูกทำลายมันก็จะ ปลอดภัย {MYP 58.3}

He fastens the delusion upon minds that there is no personal devil, and those who believe this make no effort to resist and war against that which does not exist, and poor blind mortals finally adopt the maxim, “Whatever is, is right.” They acknowledge no rule to measure their course. Satan leads many to believe that prayer to God is useless, and but a form. He well knows how needful is meditation and prayer, to keep Christ’s followers aroused to resist his cunning and deceptions. Satan’s devices will divert the mind from these important exercises, that the soul may not lean for help upon the mighty One, and obtain strength from Him to resist his attacks…. {MYP 59.1}

มันมัดภาพลวงตาไว้แน่นในจิตใจ มนุษย์ว่าไม่มีปีศาจส่วนบุคคลและผู้ที่เชื่อ เรื่องนี้จะไม่พยายามต่อต้านและต่อสู้กับ สิ่งที่ไม่มีตัวตน ในที่สุดมนุษย์ผู้มีสภาพ มตะตาบอดน่าสงสารเหล่านี้จะยึดคติว่า “สิ่งใดที่มีตัวตน คือความถูกต้อง” พวกเขา ไม่รับกฎเกณฑ์ใดๆ เพื่อชั่งวัดแนวทาง ของตน ซาตานนำคนมากมายให้เชื่อว่า การอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าไร้ประโยชน์ และเป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง ทั้งๆ ที่มันรู้ดี ว่าการใคร่ครวญและอธิษฐานเป็นสิ่งจำเป็น ยิ่ง เพื่อกระตุ้นผู้ติดตามของพระคริสต์ ต่อต้านความเจ้าเล่ห์และการหลอกลวง ของมัน เครื่องมือของซาตานจะหันเห จิตใจออกจากการปฏิบัติที่สำคัญเหล ่านี้ เพื่อให้จิตวิญญาณไม่เข้าพักพิงในพระเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่และรับพละกำลังจากพระองค์ เพื่อต้านการโจมตีของมัน. . . . {MYP 59.1}

หากเราละเลยการอธิษฐาน ก็จะสนองวัตถุประสงค์ของมันเป็นอย่างดี เพราะ เราจะรับการอัศจรรย์หลอกลวงเหล านี้ ได้ง่ายขึ้น ซาตานประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายได้ด้วยการวางการทดลองเจ้าเล่ห์ ที่มันหลอกพระคริสต์ไม่สำเร็จไว้ต่อหน้า มนุษย์ บางครั้งมันมาในรูปแบบของคน หนุ่มสาวที่น่ารัก หรือในคราบแห่งความ สวยงาม มันทำงานด้วยการรักษาให้หาย จากโรคและเป็นที่เคารพบูชาของมนุษย์ ผู้มีสภาพมตะทั้งหลายที่ถูกหลอกว่า ให้เชื่อว่ามันเป็นผู้มีพระคุณของเผ่าพันธุ์ มนุษย์. . . . {MYP 59.2}

Control of the Mind
การควบคุมจิตใจ

ดิฉันได้รับการเปิดเผยว่าซาตาน ควบคุมจิตใจเราไม่ได้นอกจากว่าเราจะ ยอมแพ้ต่อการควบคุมของมัน ในเวลานี้ ผู้ที่เดินออกจากเส้นทางที่ถูกต้องกำลัง ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง พวกเขาแยก ตัวเองออกจากพระเจ้าและไปจากการ เฝ้าระวังดูแลของทูตสวรรค์ และซาตาน ที่คอยเฝ้าติดตามเพื่อทำลายจิตวิญญาณ จะเริ่มนำเสนอแผนหลอกลวงของมัน แก ่คนประเภทนี้ และพวกเขาจะตกอยู่ ในอันตรายสูงสุด หากพวกเขารู้ตัวและ พยายามต่อต้านอำนาจมืดนี้เพื่อหนีให้ พ้นจากกับดักของซาตานก็จะไม่ใช ่เป็น เรื่องง่าย พวกเขาได้ย่างก้าวเข้าไปในถิ่น ของซาตานและมันก็อ้างสิทธิ์ว่าพวกเขา ตกเป็นของมันแล้ว มันจะไม ่ชักช้าที่จะ รวบรวมกำลังทั้งหมดรวมทั้งระดมสมุนชั่ว มาช่วยมันเพื่อแย่งชิงมนุษย์เพียงคนเดียว จากพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์ {MYP 60.1}

ผู้ที่เป็นใจชักชวนมารมาล่อลวง ตนเองจะต้องดิ้นรนอย่างสุดฤทธิ์เพื่อให้ หลุดพ้นจากอำนาจของมัน เมื่อพวกเขา คิดได้และเริ่มช่วยเหลือตนเอง ทูตสวรรค์ ที่พวกเขาเคยทำให้โศกเศร้าจะมาช่วยกู้ พวกเขา ซาตานและทูตของมันจะไม่ยอม ปล่อยเหยื่อของมันไป พวกเขาจะต่อสู้ และรบกับเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์และ ความขัดแย้งนั้นรุนแรง และผู้ที่เคยทำผิด จะทูลอธิษฐานขอต่อไปและถ่อมใจอย่าง ลึกซึ้งสารภาพความผิด ทูตสวรรค์ที่มี กำลังยิ่งใหญ่จะเอาชนะและดึงพวกเขา ให้พ้นจากอำนาจของเหล่าทูตสวรรค์ชั่ว {MYP 60.2}

The Curtain Lifted
ผ้าม่านถูกยกขึ้น

ขณะที่ผ้าม่านถูกยกขึ้น ดิฉันได้รับ การนำเสนอให้เห็นถึงความเสื่อมของ ยุคนี้ หัวใจของดิฉันรันทด วิญญาณจิต ภายในแทบจะเป็นลม ดิฉันเห็นพลเมือง ของโลกกำลังเติมความชั่วช้าลงในใจให้ เต็ม พระพิโรธของพระเจ้ากำลังลุกโชติ ช ่วงและจะไม ่สงบลงจนกระทั่งคนบาป ทั้งปวงถูกทำลายไปจากโลก {MYP 60.3}

Satan is Christ’s personal enemy. He is the originator and leader of every species of rebellion in heaven and earth. His rage increases, and we do not realize his power. If our eyes could be opened to discern the fallen angels at their work with those who feel at ease and consider themselves safe, we should not feel so secure. Evil angels are upon our track every moment. We expect a readiness on the part of bad men to act as Satan suggests; but while our minds are unguarded against Satan’s invisible agents, they will assume new ground, and will work marvels and miracles in our sight. Are we prepared to resist them by the word of God, the only weapon we can use successfully? {MYP 61.1}

ซาตานเป็นศัตรูส่วนตัวของพระคริสต์ มันเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้นำของกบฏ ทุกชนิดทั้งในสวรรค์และบนโลก ความโกรธ ของมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและเราไม่ ตระหนักถึงฤทธิ์เดชของมัน หากจะลืมตา ของเราเองได้แล้วเพื่อดูทูตสวรรค์ที่ล้ม ลงกระทำต่อผู้ที่อยู่อย่างสบายและคิดว่าตนเองปลอดภัย เราจะรู้สึกว่าแทบจะไม่ ปลอดภัย บรรดาทูตสวรรค์ชั่วคอยสะกด ติดตามเราอยู่ทุกขณะ เราคาดหมายที่ จะเห็นคนเลวพร้อมทำงานในส่วนของ เขาตามที่ซาตานแนะ แต่ในขณะที่เรา เผลอกับตัวแทนของซาตานที่ตาเปล่า มองไม่เห็นนั้น พวกมันก็พร้อมเข้าครอบ ครองพื้นที่ใหม่และจะทำสิ่งที่น่าพิศวง และอัศจรรย์ต ่อหน้าเรา แล้วเราเตรียม พร้อมหรือยังที่จะต่อต้านพวกมันด้วย พระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาวุธเดียวที่ เราสามารถใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ {MYP 61.1}

บางคนจะถูกทดลองให้ยอมรับว่า การมหัศจรรย์เหล่านี้มาจากพระเจ้าคนป่วย ถูกรักษาให้หายต ่อหน้าต่อตาเราการ อัศจรรย์ต่างๆ เกิดขึ้นในสายตาของเรา เราพร้อมจะรับมือกับการทดลองเมื่อการ อัศจรรย์จอมปลอมของซาตานถูกนำมา แสดงให้เราเห็นอย่างเต็มที่ไหม จิตวิญญาณ มากมายจะไม่ถูกหลอกให้ติดกับดักและ ถูกจับกุมไปหรือ รูปแบบความเชื่อผิดๆ และการออกห่างจากคำสอนและพระบัญญัติ อันชัดเจนของพระเจ้าและการปล่อยตัว เอาใจใส่นิทานคติธรรมกำลังเตรียมสมอง ให้เหมาะกับการอัศจรรย์จอมปลอมของ ซาตาน เวลานี้เราทุกคนต้องแสวงหาอาวุธ เพื่อการต่อสู้ที่เราจะต้องเข้าร่วมในไม่ช้า มีความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า ศึกษา ด้วยการอธิษฐานและนำไปลงมือปฏิบัติ จะเป็นโล่ป้องกันของเราจากอำนาจของ ซาตานและนำเราให้เป็นผู้พิชิตโดยผ่าน พระโลหิตของพระคริสต์–Review and Herald, February 18, 1862. {MYP 61.2}