Chapter 28 —บทที่ 28
How to be Strong
จะเข้มแข็งได้อย่างไร

Christ has made every provision for us to be strong. He has given us His Holy Spirit, whose office is to bring to our remembrance all the promises that Christ has made, that we may have peace and a sweet sense of forgiveness. If we will but keep our eyes fixed on the Saviour, and trust in His power, we shall be filled with a sense of security; for the righteousness of Christ will become our righteousness. . . . {MYP 107.1}

พระคริสต์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไว้ ให้เราแล้วเพื่อให้เราเข้มแข็ง พระองค์ ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราแล้ว พระราชกิจของพระองค์คือทำให้เรารำลึก ถึงพระสัญญาทั้งปวงซึ่งพระคริสต์ทรง ทำเพื่อเราจะมีสันติสุขและความรู้สึก อันหวานชื่นของการให้อภัย หากเราเพ่ง สายตาไปที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพียง อย่างเดียว และวางใจในฤทธานุภาพของ พระองค์ เราจะเปี่ยมล้นด้วยความสำนึก ของความมั่นคง เพราะความชอบธรรม ของพระคริสต์จะกลายมาเป็นความชอบ ธรรมของเรา. . . . {MYP 107.1}

We dishonor Him by talking of our inefficiency. Instead of looking at ourselves, let us constantly behold Jesus, daily becoming more and more like Him, more and more able to talk of Him, better prepared to avail ourselves of His kindness and helpfulness, and to receive the blessings offered us. {MYP 107.2}

เราหลู่เกียรติพระองค์เมื่อเราพูด ถึงความไร้ประสิทธิภาพของเรา แทนที่ จะมองแต่ตัวเอง ให้เรามองไปยังพระเยซู ดำเนินชีวิตให้เหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน มีความสามารถยิ่งขึ้นที่จะพูดถึงเรื่องของ พระองค์ เตรียมตัวมากขึ้นเพื่อพร้อมนำ ตัวเองเข้ารับประโยชน์จากพระเมตตา และความช่วยเหลือของพระองค์ และรับ พระพรที่จะเสนอให้แก่เรา {MYP 107.2}

As we thus live in communion with Him, we grow strong in His strength, a help and a blessing to those around us. If we would only do as the Lord desires us to, our hearts would become as sacred harps, every chord of which would sound forth praise and gratitude to the Redeemer sent by God to take away the sin of the world. . . . {MYP 107.3}

เมื่อเราดำเนินชีวิตแบบใกล้ชิดสนิท กับพระองค์เช่นนี้ เราจะเติบโตเข้มแข็ง ในพระกำลังของพระองค์ เป็นความช่วยเหลือ และเป็นพระพรแก่ผู้อยู่รอบตัวเรา หากเรา เพียงทำตามพระประสงค์ของพระองค์ หัวใจ ของเราจะเป็นเหมือนพิณศักดิ์สิทธิ์ ทุกเสียง ประสานจะเปล่งเสียงสรรเสริญ และขอบ พระคุณแด่พระผู้ไถ่ ผู้ซึ่งพระเจ้าประทาน มาเพื่อลบบาปของโลกนี้. . . . {MYP 107.3}

When temptations assail you, as they surely will, when care and perplexity surround you, when, distressed and discouraged, you are almost ready to yield to despair, look, O look, to where with the eye of faith you last saw the light: and the darkness that encompasseth you will be dispelled by the bright shining of His glory. When sin struggles for the mastery in your soul, and burdens the conscience, when unbelief clouds the mind, go to the Saviour. His grace is sufficient to subdue sin. He will pardon us, making us joyful in God. . . . {MYP 107.4}

Behold His Glory
จงมองที่พระสิริของพระองค์

เมื่อการทดลองรุกรานใส่คุณ ซึ่ง เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อ ความกังวลใจและความสับสนรุมเร้าคุณ เมื่อคุณหดหู่และท้อแท้ใจ จนแทบจะ สิ้นหวังยอมแพ้อยู่แล้ว จงมองไปที่ซึ่ง ดวงตาแห่งความเชื่อของคุณมองเห็น ความกระจ่างครั้งล่าสุด แล้วความมืดมน และความยุ่งยากใจเหล่านี้จะอันตรธานไป ด้วยความเจิดจำรัสแห่งพระสิริของพระองค์ เมื่อใดที่บาปถาโถมเข้ามาครอบครองจิต วิญญาณของคุณ และรบกวนจิตสำนึก ความสงสัยเข้ามาแปดเปื้อนปัญญา จง ไปหาพระผู้ช่วยให้รอด พระคุณของ พระองค์ก็เพียงพอที่จะสยบบาปเหล่านั้น พระองค์จะทรงให้อภัยเรา และนำเรากลับ มาสู่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้า. . . . {MYP 107.4}

Let us no longer talk of our inefficiency and lack of power. Forgetting the things that are behind, let us press forward in the heavenward way. Let us neglect no opportunity that, if improved, will make us more useful in God’s service. Then like threads of gold, holiness will run through our lives, and the angels, beholding our consecration, will repeat the promise, “I will make a man more precious than fine gold; even a man than the golden wedge of Ophir.” All heaven rejoices when weak, faulty human beings give themselves to Jesus, to live His life.–Review and Herald, October 1, 1908. {MYP 108.1}

ขอให้เราอย่ากล่าวถึงเรื่องไร้ความ ประสิทธิภาพหรือไร้พละกำลังของเราอีก ต่อไป ลืมเรื่องในอดีตให้หมดสิ้น จงรุกคืบ หน้าไปสู่สวรรค์เบื้องบนต่อไป อย่าละเลย โอกาสที่หากได้รับการปรับปรุงจะทำให้ เรารับใช้พระเจ้าได้เป็นประโยชน์มากขึ้น เมื่อนั้น ความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จะถักทั่ว ตลอดชีวิตของเราดั่งเช่นเส้นด้ายทองคำ และเมื่อทูตสวรรค์ทั้งปวงเห็นการอุทิศตน ของเรา พวกเขาจะย้ำถึงพระสัญญาที่ว่า “เราจะกระทำให้คนมีค่ามากกว่าทองคำ เนื้อดี และมนุษย์มีค่ามากกว่าทองคำ แห่งโอฟีร์” ชาวสวรรค์ทั้งปวงจะชื่นชมยินดี เมื่อมนุษย์ผู้อ่อนแอและบกพร่องถวายตัว แด่พระเยซูเพื่อดำเนินชีวิตแบบพระองค์– Review and Herald, October 1, 1908. {MYP 108.1}

The conditions of salvation for man are ordained of God. Self-abasement and cross-bearing are the provisions made for the repenting sinner to find comfort and peace. The thought that Jesus submitted to humiliation and sacrifice that man will never be called to endure, should hush every murmuring voice. The sweetest joy comes to man through his sincere repentance toward God because of the transgression of His law, and faith in Jesus Christ as the sinner’s Redeemer and Advocate. –The Signs of the Times, March 4, 1880. {MYP 108.2}

Joy Through Repentance
ความปลื้มปีติโดยการสำนึกผิด

พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข ความรอดของมนุษย์ การถ่อมใจตนเอง และการยอมแบกกางเขนเป็นข้อกำหนด ที่ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อให้คนบาปที่สำนึก ผิดจะได้พบแรงประโลมใจและสันติสุข แค่ คิดถึงเรื่องที่พระเยซูทรงยอมถูกเหยียด หยามและสละพระชนม์แบบที่มนุษย์ไม่ ต้องถูกเรียกมาแบกรับเองก็ควรจะสงบ ทุกเสียงบ่นไปได้ ความชื่นชมยินดีที่ หวานชื่นที่สุดจะเกิดแก่มนุษย์ที่สำนึกผิด และกลับใจอย่างจริงใจต่อพระเจ้าเนื่องจาก การล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ และมีความเชื่อว่าพระเยซูคือพระผู้ไถ่และ เป็นผู้แก้ต่างของเขา–The Signs of the Times, March 4, 1880. {108.2}