Chapter 4 (บทที่ 4)
Standards of Success
มาตรฐานของความสำเร็จ

“The fear of the Lord is the beginning of wisdom.” Many of our youth do not feel the necessity of bringing their powers into vigorous exercise to do their best at all times and under all circumstances. They do not have the fear of God before their eyes, and their thoughts are not pure and elevated. {MYP 27.1}

“ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา” สดุดี 111:10 เยาวชนของเรามากมายไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องนำพละกำลังของพวกเขามาทำงานอย่างกระปี้กระเปร่าเพื่อทำดีที่สุดในทุกเวลาและภายใต้ทุกสถานการณ์ พวกเขาไม่ได้นำความยำเกรงของพระเจ้ามาอยู่ต่อหน้าของพวกเขาและความคิดของพวกเขาก็ไม่บริสุทธิ์และสูงส่ง {MYP 27.1} {MYPTh 11.1}

All heaven is cognizant of every thought and every action. Your actions may be unseen by your associates, but they are all open to the inspection of angels. The angels are commissioned to minister unto those who are striving to overcome every wrong habit, and stand clear from the devices of Satan. {MYP 27.2}

ชาวสวรรค์ทั้งหมดตระหนักรู้ถึงทุกความคิดและทุกการกระทำ เพื่อนที่คุณคบหาอาจมองไม่เห็นการกระทำของคุณ แต่การกระทำเหล่านี้มิอาจรอดพ้นการตรวจสอบของเหล่าทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์ได้รับบัญชาเพื่อรับใช้คนทั้งหลายที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชนะทุกนิสัยที่ผิดและเพื่อให้หลุดพ้นจากกลลวงของซาตาน {MYP 27.2} {MYPTh 11.2}

The power of little acts of evil, of small inconsistencies to mold character, are not estimated as they should be. The grandest and most elevated principles are revealed to us in the Word of God. They are given to us to strengthen every effort for good, to control and balance the mind, to lead us to aspire to reach a high standard. {MYP 27.3}

Faithful Integrity
ซื่อสัตย์ต่อความซื่อตรง

เราไม่ได้คำนึงเท่าที่ควรถึงการกระทำชั่วที่เล็กน้อยของความไม่คงเส้นคงวาที่ส่งผลต่อการหล่อหลอมอุปนิสัย หลักการยิ่งใหญ่และสูงส่งที่สุดถูกเปิดเผยให้แก่เราแล้วในพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าประทานพระวจนะเหล่านี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่ทุกความพยายามในการประกอบคุณงามความดี เพื่อควบคุมและทำให้สมองสมดุล เพื่อนำเราให้มีความปรารถนาที่จะก้าวสู่มาตรฐานที่สูง {MYP 27.3} {MYPTh 11.3}

In the history of Joseph, Daniel, and his fellows, we see how the golden chain of truth may bind the youth to the throne of God. They could not be tempted to turn aside from their course of integrity. They valued the favor of God above the favor and praise of princes, and God loved them and spread His shield over them. Because of their faithful integrity, because of their determination to honor God above every human power, the Lord signally honored them before men. They were honored by the Lord God of hosts, whose power is over all the works of His hand in heaven above and the earth beneath. These youth were not ashamed to display their true colors. Even in the court of the king, in their words, their habits, their practices, they confessed their faith in the Lord God of heaven. They refused to bow to any earthly mandate that detracted from the honor of God. They had strength from heaven to confess their allegiance to God. {MYP 27.4}

ในชีวประวัติของโยเซฟ ดาเนียลและเพื่อนๆ เราเห็นสายโซ่ทองคำแห่งสัจธรรมที่ผูกมัดเยาวชนให้ติดอยู่กับพระบัลลังก์ของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดจะล่อลวงให้พวกเขาหันออกไปจากทางแห่งความซื่อตรงของพวกเขา พวกเขาถือว่าการทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานนั้นสำคัญกว่าการทำให้เจ้าชายทั้งหลายพอพระทัย และพระเจ้าทรงรักพวกเขาและทรงแผ่การคุ้มครองไว้เหนือพวกเขา เพระความซื่อตรงอย่างซื่อสัตย์ เพราะความมุ่งมั่นที่จะถวายเกียรติพระเจ้าของพวกเขามีมากยิ่งกว่าอำนาจใดของมนุษย์ พระเจ้าจึงประทานเกียรติยศอย่างเห็นได้ชัดไว้ต่อหน้ามนุษย์ พระยาห์เวห์จอมทัพประทานเกียรติแก่พวกเขา อำนาจของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งหมดในสวรรค์เบื้องบนและในโลกเบื้องล่าง เยาวชนเหล่านี้ไม่มีความละอายที่จะแสดงออกถึงธาตุแท้ของพวกเขา แม้ในพระราชวังของพระราชา ในคำพูด ในนิสัย การกระทำ พวกเขายอมรับความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พวกเขาปฏิเสธที่จะก้มกราบตามคำสั่งของผู้มีอำนาจในโลกเพื่อให้พวกเขาเดินออกห่างจากการถวายเกียรติพระเจ้า พวกเขาได้รับพละกำลังจากสวรรค์เพื่อยืนยันถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าของพวกเขา {MYP 27.4} {MYPTh 11.4}

You should be prepared to follow the example of these noble youth. Never be ashamed of your colors; put them on, unfurl them to the gaze of men and angels. Do not be controlled by false modesty, by false prudence which suggests to you a course of action contrary to this advice. By your choice words and a consistent course of action, by your propriety, your earnest piety, make a telling confession of your faith, determined that Christ shall occupy the throne in the soul temple; and lay your talents without reserve at His feet to be employed in His service. {MYP 28.1}

คุณควรต้องเตรียมพร้อมที่จะทำตามแบบอย่างของเยาวชนที่มีคุณธรรมสูงส่งเหล่านี้ อย่าละอายในสีของคุณ นำมาสวมใส่ไว้ คลี่ออกให้มนุษย์และทูตสวรรค์ได้เห็น อย่าให้ความสงบเจียมตัวจอมปลอม ความฉลาดเทียมเท็จที่เสนอแนวทางการกระทำที่ขัดแย้งกับคำแนะนำนี้ ด้วยคำพูดที่คุณเลือกและการกระทำที่คงเส้นคงวา โดยคุณสมบัติของตัวคุณ ความศรัทธาในศาสนาอย่างจริงใจ ให้ยอมรับเรื่องความเชื่อของคุณ ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ครอบครองบัลลังก์วิหารของคุณและให้นำตะลันต์ของคุณโดยไม่สงวนไว้มาถวายต่อเบื้องพระบาทของพระองค์เพื่อรับใช้ในพระราชกิจของพระองค์ {MYP 28.1} {MYPTh 12.1}

For your present and eternal good it is best to commit yourself wholly to the right, that the world may know where you are standing. Many are not wholly committed to the cause of God, and their position of wavering is a source of weakness in itself, and a stone of stumbling to others. With principles unsettled, unconsecrated as they are, the waves of temptation sweep them away from what they know to be right, and they do not make holy endeavor to overcome every wrong, and through the imputed righteousness of Christ, perfect a righteous character. {MYP 28.2}

Complete Consecration
อุทิศอย่างครบบริบูรณ์

เพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและนิรันดร์กาล จะเป็นการดีที่สุดที่คุณจะอุทิศตัวคุณเองทั้งหมดให้กับสิ่งที่ชอบธรรมเพื่อให้โลกรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงจุดใด คนมากมายไม่ได้อุทิศถวายทั้งหมดเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า และท่าทีที่แสดงออกถึงความหวั่นไหวเป็นบ่อเกิดของความอ่อนแอในตัวเอง และเป็นก้อนหินสะดุดแก่ผู้อื่น ด้วยหลักการที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่ได้อุทิศอย่างที่ควรจะเป็น คลื่นแห่งการทดลองจึงกวาดพวกเขาออกไปจากสิ่งที่พวกเขารู้ว่าชอบธรรม และพวกเขาไม่ทุ่มเทอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาชนะทุกความผิดและโดยผ่านทางความชอบธรรมที่พระคริสต์ประทานให้ เพื่อทำให้อุปนิสัยอันชอบธรรมสมบูรณ์แบบ {MYP 28.2} {MYPTh 12.2}

The world has a right to know just what may be expected from every intelligent human being. He who is a living embodiment of firm, decided, righteous principles, will be a living power upon his associates; and he will influence others by his Christianity. Many do not discern and appreciate how great is the influence of each one for good or evil. Every student should understand that the principles which he adopts become a living, molding influence upon character. He who accepts Christ as his personal Saviour, will love Jesus, and all for whom Christ has died; for Christ will be in him a well of water springing up unto everlasting life. He will surrender himself without reservation to the rule of Christ. {MYP 29.1}

โลกมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าจะต้องคาดหวังสิ่งใดจากมนุษย์ที่มีปัญญาทุกคน ผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยหลักการมั่นคง แน่วแน่ ชอบธรรม จะเป็นพลังอันมีชีวิตให้กับมิตรสหาย และเขาจะส่งแรงจูงใจต่อผู้อื่นด้วยชีวิตคริสเตียนของเขา คนมากมายไม่ทราบ และไม่ชื่นชมถึงอิทธิพลของแต่ละคนที่มีต่อการประกอบการดีหรือชั่วนั้นยิ่งใหญ่เพียงไร นักเรียนทุกคนควรต้องเข้าใจว่าหลักการที่เขานำมาใช้นั้นส่งผลต่อการหล่อหลอมอุปนิสัย ผู้ที่รับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเขาจะรักพระเยซูและทุกคนที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา เพราะพระคริสต์จะสถิตอยู่ในเขาจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ เขาจะมอบถวายตัวเองโดยไม่สงวนไว้ในการปกครองของพระคริสต์ {MYP 29.1} {MYPTh 12.3}

Make it the law of your life from which no temptation or side interest shall cause you to turn, to honor God, because He “so loved the world, that He gave his only-begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.” As a redeemed, free moral agent, ransomed by an infinite price, God calls upon you to assert your liberty, and employ your God-given powers as a free subject of the kingdom of heaven. Be no longer under the thralldom of sin, but as a loyal subject to the King of kings, prove your loyalty to God. {MYP 29.2}

Assert Your Liberty
จงอ้างสิทธิเสรีภาพของคุณ

เอาเรื่องนี้ตั้งไว้เป็นกฎแห่งชีวิตของคุณว่าจะไม่ให้การทดลองใดหรือผลประโยชน์ข้างเคียงอื่นใดที่จะทำให้คุณหันเหไปจากการถวายเกียรติพระเจ้าเพราะว่า พระองค์ “ทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ” ยอห์น 3:16 ในฐานะที่คุณเป็นเสรีชนที่มีศีลธรรม เป็นผู้ถูกไถ่ไว้ด้วยโลหิตที่มีมูลค่าเหนือการประเมิน พระเจ้าทรงเรียกให้คุณอ้างสิทธิเสรีภาพของคุณและให้เอาอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ในฐานะเป็นประชาชนที่มีเสรีภาพคนหนึ่งในอาณาจักรของสวรรค์ อย่าเป็นทาสของบาปอีกต่อไปแต่จงเป็นประชากรคนหนึ่งของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ให้พิสูจน์ความจงรักภักดีของคุณที่มีต่อพระเจ้า {MYP 29.2} {MYPTh 12.4}

Through Jesus Christ show that you are worthy of the sacred trust with which the Lord has honored you in bestowing upon you life and grace. You are to refuse to be in subjection to the power of evil. As soldiers of Christ we must deliberately and intelligently accept His terms of salvation under every circumstance, cherish right principles, and act upon them. Divine wisdom is to be a lamp to your feet. Be true to yourselves, be true to your God. Everything that can be shaken will be shaken; but rooted and grounded in the truth, you will abide with those things that cannot be shaken. The law of God is steadfast, unalterable; for it is the expression of the character of Jehovah. Make up your mind that you will not by word or influence cast the least dishonor upon its authority. {MYP 30.1}

โดยผ่านพระเยซูคริสต์ จงแสดงออกว่าคุณมีคุณค่าที่จะรับมอบความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานเกียรติให้คุณด้วยการประทานชีวิตและพระคุณแก่คุณ คุณจะต้องปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของความชั่ว ในฐานะที่เป็นทหารของพระคริสต์ เราจะต้องรับเงื่อนไขของความรอดด้วยความรอบคอบและด้วยปัญญาในทุกสถานการณ์ ถนอมรักษาหลักการที่ถูกต้องและปฏิบัติตาม พระปัญญาของพระเจ้าจะต้องเป็นตะเกียงสำหรับเท้าของคุณ ให้ซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเอง ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของคุณ ทุกสิ่งที่จะฝัดร่อนได้จะถูกเขย่าออก แต่เมื่อถูกฝังและยึดมั่นอยู่ในความจริงแล้ว คุณจะติดสนิทอยู่กับสิ่งที่จะร่อนออกไปไม่ได้ พระบัญญัติของพระเจ้ามั่นคง และปรับเปลี่ยนไม่ได้ เพราะเป็นพระฉายของพระลักษณะของพระยาห์เวห์ ให้คุณตั้งมั่นไว้ว่าจะไม่ให้คำพูดหรือแรงจูงใจของคุณส่งผลหลู่เกียรติแม้แต่เพียงน้อยนิดต่ออำนาจของพระบัญญัตินั้น {MYP 30.1} {MYPTh 13.1}

To have the religion of Christ means that you have absolutely surrendered your all to God, and consented to the guidance of the Holy Spirit. Through the gift of the Holy Spirit moral power will be given you, and not only will you have your former intrusted talents for the service of God, but their efficiency will be greatly multiplied. The surrender of all our powers to God greatly simplifies the problem of life. It weakens and cuts short a thousand struggles with the passions of the natural heart. Religion is as a golden cord that binds the souls of both youth and aged to Christ. Through it the willing and obedient are brought safely through dark and intricate paths to the city of God. {MYP 30.2}

Complete Surrender
มอบถวายอย่างครบบริบูรณ์

การมีศาสนาของพระคริสต์หมายความว่าคุณยอมจำนนอย่างหมดสิ้นต่อพระเจ้าและยินยอมต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยผ่านของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะได้รับพละกำลังฝ่ายศีลธรรม คุณจะไม่เพียงได้รับความสามารถที่ได้เรียนรู้มาก่อนเพื่อรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้า แต่ประสิทธิภาพจะยิ่งเพิ่มขยายมากขึ้น การมอบถวายกำลังทั้งหมดของเราให้พระเจ้าจะลดปัญหาชีวิตให้น้อยลง จะทุเลาการต่อสู้นับพันๆ เรื่องที่ติดอยู่กับตัณหาของหัวใจตามธรรมชาติให้อ่อนกำลังลง และตัดให้น้อยลง ศาสนาเป็นเส้นด้ายทองคำที่ผูกมัดจิตวิญญาณของเยาวชนและผู้ใหญ่กับพระคริสต์ วิธีนี้จะนำผู้ที่ยอมและเชื่อปฏิบัติตามให้ผ่านทางเดินที่มืดและยุ่งเหยิงได้อย่างปลอดภัย มุ่งหน้าไปยังเมืองของพระเจ้า {MYP 30.2} {MYPTh 13.2}

There are youth who have only common faculties, and yet by education and discipline under teachers who are actuated by high and pure principles, they may come forth from the training process qualified for some position of trust to which God has called them. But there are young men who will make a failure because they have not determined to overcome natural inclinations, and they will not listen to the voice of God in His word. They have not barricaded their souls against temptation, and determined to do their duty at all hazards. They are like one who in a perilous journey refuses any guide or instruction whereby he may escape accident and ruin, and goes on in a certain course of destruction. {MYP 31.1}

ยังมีเยาวชนที่มีศักยภาพระดับธรรมดาแต่กระนั้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกวินัยภายใต้ครูที่ขับเคลื่อนด้วยหลักการสูงส่งและบริสุทธิ์แล้ว พวกเขาสำเร็จจากการฝึกพร้อมเพื่อรับหน้าที่ในที่ใดที่หนึ่งแห่งความวางใจที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขา แต่ยังมีชายหนุ่มอีกจำนวนหนึ่งเช่นกันที่ล้มเหลวในชีวิตเพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งใจเอาชนะแรงโน้มน้าวตามธรรมชาติและไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ พวกเขาไม่ได้สร้างแนวป้องกันจิตวิญญาณจากการทดลองและมุ่งมั่นตัดสินใจทำหน้าที่ภายใต้ภัยอันตรายทั้งปวง พวกเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่เดินอยู่บนเส้นทางอันตรายและปฏิเสธการชี้แนะและการสอนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความพินาศแต่ยังคงเดินต่อไปบนเส้นทางที่นำไปสู่ความพินาศอย่างแน่นอน {MYP 31.1} {MYPTh 13.3}

O that every one might realize that he is the arbiter of his own destiny! Your happiness for this life, and for the future, immortal life lies with yourself. If you choose, you may have associates who, by their influence, will cheapen your thoughts, your words, and your morals. You can give loose rein to appetite and passion, despise authority, use coarse language, and degrade yourself to the lowest level. Your influence may be such as to contaminate others, and you may be the cause of ruining those whom you might have brought to Christ. You may lead from Christ, from right, from holiness, and from heaven. In the judgment the lost may point to you and say, “If it had not been for his influence, I would not have stumbled and made a mock of religion. He had light, he knew the way to heaven. I was ignorant, and went blindfolded on my way to destruction.” O, what answer can we give to such a charge? How important it is that every one shall consider where he is leading souls. We are in view of the eternal world, and how diligently we should count the cost of our influence. We should not drop eternity out of our reckoning, but accustom ourselves to ask continually, Will this course be pleasing to God? What will be the influence of my action upon the minds of those who have had much less light and evidence as to what is right? {MYP 31.2}

Choosing Your Destiny
การเลือกชะตากรรมของคุณ

โอ อยากให้ทุกคนตระหนักว่าเขาเองเป็นผู้ชี้ชะตาชีวิตของตนเอง ความสุขสำหรับชีวิตนี้และชีวิตในอนาคต ชีวิตอมตะอยู่ที่ตัวของคุณเอง หากให้คุณเลือก คุณน่าจะมีเพื่อนที่ส่งอิทธิพลทำให้ความคิด คำพูด และศีลธรรมของคุณตกต่ำ คุณอาจปล่อยตัวในเรื่องความอยากอาหารและตัณหา ดูแคลนคนที่มีอำนาจเหนือคุณ พูดคำหยาบและทำตัวคุณเองให้ตกต่ำลงไปถึงระดับต่ำที่สุด แรงจูงใจของคุณอาจไปแปดเปื้อนผู้อื่น และตัวคุณเองจะเป็นเหตุทำให้เขาพินาศแทนที่จะนำเขามาหาพระคริสต์ คุณอาจนำพวกเขาไปจากพระคริสต์ จากทางที่ถูกต้อง จากสิ่งที่บริสุทธิ์และจากสวรรค์ ในวันพิพากษา คนที่ไม่รอดอาจชี้ไปที่คุณและพูดว่า “ หากไม่ใช่เป็นเพราะแรงโน้มน้าวของเขาแล้ว ฉันก็คงไม่สะดุดและดูแคลนศาสนา เขามีความกระจ่าง เขารู้ทางไปสวรรค์ ฉันขาดความรู้ และตาถูกปิดขณะเดินอยู่บนเส้นทางนำไปสู่ความพินาศ ” โอ เราจะให้คำตอบใดกับข้อกล่าวหานี้เล่า เป็นเรื่องสำคัญมากเพียงไรที่ทุกคนจะต้องพิจารณาว่าเขาจะนำจิตวิญญาณให้เดินไปทางใด เรากำลังมองเห็นโลกของนิรันดร์กาลและเราต้องขยันที่จะคอยนับต้นทุนของแรงจูงใจของเรา เราจะต้องไม่ปัดวางเรื่องของชีวิตนิรันดร์ออกไปจากความนึกคิดของเรา แต่ทำตัวเราให้คุ้นที่จะถามตัวเองเสมอว่าทางที่เราเดินอยู่นี้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ การกระทำของฉันส่งแรงจูงใจอันใดต่อความคิดของผู้ที่มีความกระจ่างและหลักฐานของสิ่งที่ถูกต้องน้อยกว่าฉัน {MYP 31.2} {MYPTh 14.1}

O, that the youth would search the Scriptures, and do as they think Christ would have done under similar circumstances! Our opportunities to gain knowledge from heaven have placed upon us large responsibilities, and with intense solicitude, we should inquire, Am I walking in the light? Am I, according to the great light given me, leading in the right way, or making such crooked paths that the lame shall be turned out of the way? . . . {MYP 32.1}

Heart-Searching Questions
คำถามที่ตรวจสอบหัวใจ

โอ อยากให้เยาวชนค้นหาพระคัมภีร์และทำสิ่งที่เขาคิดว่าพระคริสต์คงจะกระทำแบบเดียวกันภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โอกาสของเราที่จะได้เรียนรู้จากสวรรค์ทำให้เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่ใหญ่หลวง และด้วยความห่วงใยอันแรงกล้า เราควรตั้งคำถามว่า ข้าพเจ้ากำลังเดินอยู่ในความกระจ่างหรือไม่ ข้าพเจ้ากำลังมุ่งไปสู่ทางที่ความกระจ่างยิ่งใหญ่ประทานมาหรือไม่ หรือว่ากำลังเดินบนทางแสนคดเคี้ยวจนคนง่อยจำต้องหันหลังกลับ {MYP 32.1} {MYPTh 14.2}

We should be pervaded with a deep, abiding sense of the value, sanctity, and authority of the truth. The bright beams of heaven’s light are shining upon your pathway, dear youth, and I pray that you may make the most of your opportunities. Receive and cherish every heaven-sent ray, and your path will grow brighter and brighter unto the perfect day.–The Youth’s Instructor, February 2, 1893. {MYP 32.2}

เราควรอบอวลไปด้วยความรู้สึกที่ฝังลึกและมั่นคงของคุณค่า ความศักดิ์สิทธิ์และสิทธิอำนาจของสัจธรรม ลำแสงแห่งความกระจ่างของสวรรค์กำลังส่องอยู่ในทางเดินของคุณ และเยาวชนที่รักทั้งหลาย ดิฉันอธิษฐานให้คุณทำประโยชน์จากโอกาสของคุณให้มากที่สุด รับและเก็บและรักษาทุกลำแสงที่สวรรค์ส่งมาให้ และทางเดินของคุณจะสว่างขึ้นและสว่างยิ่งขึ้นจนสว่างเต็มที่–The Youth’s Instructor, February 2, 1893. {MYP 32.2} {MYPTh 15.1}