Chapter 52 บทที่ 52
Student Loyalty
ความจงรักภักดีของนักเรียน

Those students who profess to love God and obey the truth should possess that degree of self-control and strength of religious principle that will enable them to remain unmoved amid temptations, and to stand up for Jesus in the college, at their boarding houses, or wherever they may be. Religion is not to be worn merely as a cloak in the house of God; religious principles should characterize the entire life. {MYP 181.1}

นักเรียนทั้งหลายที่แสดงว่าตนรัก พระเจ้าและเชื่อฟังสัจธรรมของพระองค์ ควรควบคุมตนเองและมีความเข้มแข็งใน ระดับหนึ่งที่จะทำให้ตนเองยืนหยัดเพื่อ พระเยซูโดยไม่สะทกสะท้านในท่ามกลาง การทดลอง และยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ใน วิทยาลัย ในหอพักหรือทุกแห่งหนที่พวก เขาอยู่ ศาสนาไม่ใช่มีไว้เป็นเพียงเพื่อเอา มาสวมใส่ในวิหารของพระเจ้า หลักการ ศาสนาควรเป็นคุณลักษณะของทั้งชีวิต {MYP 181.1}

Those who are drinking at the fountain of life will not, like the worldling, manifest a longing desire for change and pleasure. In their deportment and character will be seen the rest and peace and happiness that they have found in Jesus by daily laying their perplexities and burdens at His feet. They will show that in the path of obedience and duty there is contentment and even joy. Such ones will exert an influence over their fellow students which will tell upon the entire school. . . . {MYP 181.2}

Character and Deportment
อุปนิสัยและความประพฤต

ผู้ที่ดื่มจากธารน้ำพุแห่งชีวิตย่อม ไม่เหมือนชาวโลกที่คลั่งไคล้การเปลี่ยนแปลง และความเพลิดเพลินสำราญ เราจะเห็น ความสงบสุข สันติสุขรวมทั้งความผาสุก ในความประพฤติและอุปนิสัยของพวกเขา ที่เขาได้พบในพระเยซูโดยการมอบความ สับสนกังวลใจประจำวันของพวกเขาไว้ แทบพระบาทของพระองค์ พวกเขาจะ สำแดงให้เห็นว่าในเส้นทางแห่งการเชื่อฟัง และทำตามหน้าที่ของตนนั้นยังเต็มไปด้วย ความพึงพอใจและแม้กระทั่งความชื่นชม ยินดี นักเรียนแบบนี้จะกระจายอิทธิพลนี้ ไปสู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ให้ปรากฏไป ทั่วทั้งโรงเรียน. . . . {MYP 181.2}

One earnest, conscientious, faithful young man in a school is an inestimable treasure. Angels of heaven look lovingly upon him, and in the ledger of heaven is recorded every work of righteousness, every temptation resisted, every evil overcome. He is laying up a good foundation against the time to come, that he may lay hold on eternal life. {MYP 181.3}

ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความกระตือ รือร้น มีจิตสำนึกที่ถูกต้องและมีความ ซื่อสัตย์ในโรงเรียนย่อมเป็นสมบัติที่เหนือ การประเมินค ่า ทูตสวรรค์มองเขาด้วย ความเอ็นดูและสมุดบันทึกของสวรรค์จะ จดทุกผลงานแห่งความชอบธรรมที่เขาทำ ทุกการทดลองที่เขาต่อต้าน ทุกความชั่วที่ เขาเอาชนะ เขากำลังวางฐานรากอันมั่นคง ไว้สำหรับเวลาที่จะมาถึง เพื่อยึดเอาชีวิต นิรันดร์ไว้ให้มั่น {MYP 181.3}

Upon Christian youth depend in a great measure the preservation and perpetuity of the institutions which God has devised as a means by which to advance His work. Never was there a period when results so important depended upon a generation of men. Then how important that the young should be qualified for this great work, that God may use them as His instruments! Their Maker has claims upon them which are paramount to all others. . . . {MYP 181.4}

การสงวนไว้และความต่อเนื่องของ สถาบันที่พระเจ้าทรงออกแบบเพื่อสานต่อ พระราชกิจของพระองค์ให้รุกหน้าก้าวต่อ ไปนั้นขึ้นอยู่กับเยาวชนคริสเตียนในระดับ ที่สำคัญยิ่ง ไม่มีช่วงเวลาใดที่ผลลัพธ์จะ มีความสำคัญที่จะต้องพึ่งคนในยุคหนึ่ง ของมนุษย์ ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพียงไร ที่เยาวชนควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สำหรับงานยิ่งใหญ่นี้เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้ พวกเขาเป็นภาชนะของพระองค์ พระผู้สร้าง ของพวกเขาทรงอ้างสิทธิในตัวพวกเขา ซึ่งมีความสำคัญเหนือเรื่องอื่นใด. . . . {MYP 181.4}

The wild, reckless character of many of the youth in this age of the world is heart-sickening. If the youth could see that in complying with the laws and regulations of our institutions they are only doing that which will improve their standing in society, elevate the character, ennoble the mind, and increase their happiness, they would not rebel against just rules and wholesome requirements, nor engage in creating suspicion and prejudice against these institutions. {MYP 182.1}

Value of School Discipline
คุณค่าของระเบียบวินัย ในโรงเรียน

อุปนิสัยก้าวร้าว ไม่ยั้งคิดของ เยาวชนมากมายในโลกยุคนี้ดูแล้วน่า อนาถใจ หากเยาวชนเหล่านี้รู้ว่าการปฏิบัติตามกฎและระเบียบของโรงเรียนนั้น พวกเขาเพียงแต่ทำในสิ่งที่จะปรับปรุง สถานะของพวกเขาในสังคม ยกระดับ อุปนิสัย ทำให้จิตใจสูงส่งยิ่งขึ้น และเพิ่ม เติมความสุขของพวกเขา พวกเขาจะ ไม่ขัดขืนกฎระเบียบอันชอบธรรมและ ข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์เหล่านี้หรือมี ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงใจ และความลำเอียงต่อสถาบันเหล่านี้เลย {MYP 182.1}

With energy and fidelity our youth should meet the demands upon them; and this will be a guarantee of success. Young men who have never made a success in the temporal duties of life will be equally unprepared to engage in the higher duties. A religious experience is gained only through conflict, through disappointment, through severe discipline of self, through earnest prayer. The steps to heaven must be taken one at a time; and every advance step gives strength for the next.–“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” pp, 98-100. {MYP 182.2}

ด้วยความกระตือรือร้นและสัตย์ซื่อ เยาวชนของเราควรต้องทำตามกฎระเบียบ ที่กำหนดให้พวกเขาต้องทำ และนี่จะ รับประกันความสำเร็จ หนุ่มสาวที่ไม่เคย ประสบความสำเร็จในหน้าที่ทรัพย์สินทาง ฝ่ายโลกก็ยังไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่ที่สูงส่ง ขึ้น ประสบการณ์ด้านศาสนาจะได้มาด้วย การต่อสู้ ผ่านความผิดหวัง โดยการฝึก วินัยตัวเองอย่างเข้มงวด ด้วยการอธิษฐาน อย่างแรงกล้า เส้นทางสู่สวรรค์ต้องเดินไป ทีละก้าว และทุกย่างก้าวที่รุกไปข้างหน้า จะเสริมกำลังแก่ก้าวต่อไป–“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” pp. 98-100. {MYP 182.2}