Chapter 98 (บทที่ 98)
Lessons in Economy
บทเรียนของความมัธยัสถ์

Much might be said to the young people regarding their privilege to help the cause of God by learning lessons of economy and self-denial. Many think that they must indulge in this pleasure and that, and in order to do this they accustom themselves to live up to the full extent of their income. God wants us to do better in this respect. {MYP 299.1}

เราอาจมีเรื่องมากมายที่ต้องพูดกับ เยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับโอกาสพิเศษของ พวกเขาที่จะได้ช่วยพันธกิจของพระเจ้า ด้วยการเรียนรู้บทเรียนของการมัธยัสถ์ และการปฏิเสธตนเอง หลายคนคิดว่าต้อง ปล่อยตัวไปกับความเพลิดเพลินใจนี่บ้าง โน่นบ้างและเพื่อที่จะทาได้เช่นนี้พวกเขา จึงทาตนเองให้คุ้นกับการดาเนินชีวิตของ การใช้จ่ายรายได้ของตนเองอย่างเต็มที่ พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทาเรื่องนี้ให้ดี ยิ่งขึ้น {MYP 299.1}

We sin against ourselves when we are satisfied with enough to eat and drink and wear. God has something higher than this before us. When we are willing to put away our selfish desires, and give the powers of heart and mind to the work of the cause of God, heavenly agencies will co-operate with us, making us a blessing to humanity. {MYP 299.2}

เราทาบาปต่อตนเองเมื่อเราพึงพอใจ กับการมีอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องแต่ง กายอย่างเพียงพอ พระเจ้าทรงมีบางสิ่งที่ สูงส่งกว่านี้อยู่เบื้องหน้าเรา เมื่อเรายอม ทิ้งความปรารถนาอย่างเห็นแก่ตัวไป และ ทุ่มเทพลังใจและสติปัญญาเพื่อพันธกิจ ของพระเจ้า ผู้แทนชาวสวรรค์จะร่วมมือกับ เรา ทาให้เราเป็นพระพรไปสู่มวลมนุษยชาติ {MYP 299.2}

Even though he may be poor, the youth who is industrious and economical can save a little for the cause of God. When I was only twelve years old, I knew what it was to economize. With my sister I learned a trade, and although we would earn only twenty-five cents a day, from this sum we were able to save a little to give to missions. We saved little by little until we had thirty dollars. Then when the message of the Lord’s soon coming came to us, with a call for men and means, we felt it a privilege to hand over the thirty dollars to father, asking him to invest it in tracts and pamphlets to send the message to those who were in darkness. {MYP 299.3}

Saving for Missions
เก็บออมเพื่อพันธกิจ

แม้เยาวชนจะยากจน แต่ผู้ที่ขยัน และมัธยัสถ์ก็สามารถเก็บสะสมเล็กน้อย เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าได้ เมื่อดิฉัน อายุเพียงสิบสองขวบ ดิฉันก็รู้ว่าการ ประหยัดคืออะไร ดิฉันและพี่สาวรู้จักการ ค้าขายและแม้ว่าเราจะมีรายได้เพียงวันละ 25 เซนต์ เราตัดสินใจที่จะเก็บส่วนเล็กน้อย ของรายได้นี้เพื่อมอบให้แก่พระราชกิจ เรา เก็บสะสมไว้ทีละน้อยจนเรามีเงินสามสิบ ดอลลาร์ จากนั้นเมื่อข่าวการเสด็จกลับมา ในเร็ววันของพระเยซูมาถึงพวกเรา ซึ่ง มีการระดมผู้คนและปัจจัย เรารู้สึกเป็น สิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้มอบเงินสามสิบ ดอลลาร์นี้แก่คุณพ่อ และขอร้องให้ท่าน นาไปลงทุนพิมพ์ใบปลิวและแผ่นพับเพื่อ เผยแพร่ข่าวนี้ไปสู่ผู้ที่ยังอยู่ในความมืด {MYP 299.3}

It is the duty of all who touch the work of God to learn economy in the use of time and money. Those who indulge in idleness reveal that they attach little importance to the glorious truths committed to us. They need to be educated in habits of industry, and to learn to work with an eye single to the glory of God. {MYP 300.1}

เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีส่วนใน ภารกิจของพระเจ้าที่จะต้องเรียนรู้ถึงการ ประหยัดในการใช้เวลาและเงินทอง ผู้ที่ หมกมุ่นอยู่ในความเกียจคร้านแสดงว่า พวกเขาให้ความสาคัญน้อยมากต่อสัจธรรม อันแจ่มจารัสที่ทรงมอบหมายให้แก่พวก เรา พวกเขาจาเป็นต้องฝึกอบรมให้มีนิสัย ขยันและเรียนรู้ที่จะทางานด้วยเป้าหมาย เดียวคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า {MYP 300.1}

Those who have not good judgment in the use of time and money, should advise with those who have had experience. With the money that we had earned at our trade, my sister and I provided ourselves with clothes. We would hand our money to mother, saying, “Buy, so that after we have paid for our clothing, there will be something left to give for missionary work.” And she would do this, thus encouraging in us a missionary spirit. {MYP 300.2}

Self-Denial
กำรปฏิเสธตนเอง

สาหรับผู้ที่มีวิจารณญาณที่ไม่ดี ของการใช้เวลาและเงินทองนั้นควรขอ คาปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ ด้วยเงิน ที่ดิฉันและพี่สาวหามาได้จากการค้าขาย ของเรา เราใช้จ่ายไปกับการซื้อเสื้อผ้ าของ เราเอง เราจะยื่นเงินให้คุณแม่และบอก ท่านว่า “ซื้อเลยค่ะแม่เพื่อว่าหลังจากที่เรา จ่ายค่าเสื้อผ้าของพวกเราแล้ว จะยังมีเงิน เหลือบ้างเพื่อใช้สาหรับพันธกิจ” และท่าน ก็ทาตามนี้ จึงเป็นการสนับสนุนเราทั้งสอง ให้มีจิตวิญญาณของการทางานรับใช้ใน พันธกิจ {MYP 300.2}

The giving that is the fruit of self-denial is a wonderful help to the giver. It imparts an education that enables us more fully to comprehend the work of Him who went about doing good, relieving the suffering, and supplying the needs of the destitute. The Saviour lived not to please Himself. In His life there was not trace of selfishness. Though in a world that He himself had created, He claimed no part of it as His home. “Foxes have holes, and the birds of the air have nests,” He said; “but the Son of man hath not where to lay His head.” {MYP 300.3}

การให้ที่เกิดจากผลของการปฏิเสธ ตนเองเป็นแรงส่งเสริมอันน่าอัศจรรย์ต่อ ผู้ให้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยให้ เราเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงพระราชกิจของ พระองค์ผู้เสด็จไปทั่วเพื่อกระทาความดี บรรเทาความทุกข์และเติมเต็มความต้องการ ของผู้สิ้นหวัง พระผู้ช่วยให้รอดทรงดาเนิน ชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวพระองค์เอง ในชีวิตของ พระองค์ เราไม่พบร่องรอยของความเห็น แก่ตัว แม้ในโลกซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นเอง พระองค์ทรงไม่เคยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นบ้าน ของพระองค์ “หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และ นกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ ที่จะวางศีรษะ” มัทธิว 8:20 {MYP 300.3}

If we make the best use of our talents, the Spirit of God will continually lead us to greater efficiency. To the man who had faithfully traded with his talents the Lord said, “Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy Lord.” The one-talented man was also expected to do his best. Had he traded with his lord’s goods, the Lord would have multiplied the talent. {MYP 300.4}

Proper Use of Talents
กำรใช้ตะลันต์อย่ำงถูกต้อง

หากเราใช้ตะลันต์ของเราอย่างดี ที่สุด พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนา เราไปสู่ประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่กว่า องค์ พระเจ้าตรัสกับบ่าวที่นาตะลันต์ไปค้าขาย อย่างสัตย์ซื่อว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดี และซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจานวนมาก เจ้า จงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” มัทธิว 25:21 บ่าวที่ได้รับตะลันต์เดียวก็ถูกคาด หวังว่าให้ทาอย่างสุดความสามารถเช่นกัน หากเขานาตะลันต์ไปค้าขาย พระองค์ ก็จะทรงเพิ่มตะลันต์ให้เขาอย่างทวีคูณ {MYP 300.4}

To every man God has given his work, “according to his several ability.” God has the measure of our ability, and knows just what to lay upon us. Of the one who is found faithful, the command is given, Intrust him with greater responsibility. If he proves faithful to that trust, the word is given again, Trust him with still more. Thus through the grace of Christ he grows to the full measure of a man in Christ Jesus. {MYP 301.1}

พระเจ้าประทานงานแก่มนุษย์ทุกคน “ตามความสามารถของแต่ละคน” มัทธิว 25:15 พระเจ้าทรงทราบถึงศักยภาพของ เรา และทรงทราบดีว่าจะมอบหน้าที่อะไร ให้แก่เรา สาหรับผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อ หน้าที่นี้ พระองค์ทรงบัญชาไว้แล้วว่าจะ มอบหมายความรับผิดชอบให้เพิ่มขึ้น และยิ่งเมื่อเขาได้พิสูจน์ถึงความซื่อสัตย์ ต่อความรับผิดชอบใหม่นี้ พระองค์ก็ตรัส สาทับไว้ว่าจงวางใจเขามากขึ้นอีก ด้วย เหตุนี้ ด้วยพระคุณของพระคริสต์ เขาจะ เติบโตเป็นมนุษย์ครบถ้วนในพระลักษณะ ของพระเยซูคริสต์ {MYP 301.1}

Have you only one talent? Put it out to the exchangers, by wise investment increasing it to two. Do with your might what your hands find to do. Use your talent so wisely that it will fulfil its appointed mission. It will be worth everything to you to hear the words spoken to you at last. “Well done.” But only to those who have done well will the “Well done” be spoken. {MYP 301.2}

คุณมีเพียงตะลันต์เดียวเท่านั้นเอง หรือ นามันออกไปหมุนเวียน ด้วยการ ลงทุนอย่างชาญฉลาดเพิ่มตะลันต์นั้น ให้เป็นสอง จงพากเพียรทางานที่เข้ามา หาคุณ ใช้ตะลันต์อย่างชาญฉลาดเพื่อ บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ คุณจะซาบซึ้ง ถึงคุณค่าของมันเมื่อในที่สุดคุณจะได้ยิน ว่า “ดีแล้ว” แต่ผู้ที่ได้ทาดีแล้วเท่านั้นที่จะ ได้ยินคาพูดที่ว่า “ดีแล้ว” นี้ {MYP 301.2}

Young men and women, you have no time to lose. Seek earnestly to bring solid timbers into your character building. We beseech you for Christ’s sake to be faithful. Seek to redeem the time. Consecrate yourselves every day to the service of God, and you will find that you do not need many holidays to spend in idleness, nor much money to spend in self-gratification. Heaven is watching for those who are seeking to improve and to become molded to the likeness of Christ. When the human agent submits to Christ, the Holy Spirit will accomplish a great work for him. {MYP 301.3}

No Time to Lose
ไม่มีเวลำให้สูญเสียอีกแล้ว

เยาวชนชายหญิงทั้งหลาย คุณ ไม่มีเวลามากที่จะปล่อยให้เสียไปอย่างไร้ ประโยชน์อีกแล้ว จงลงแรงแสวงหาอย่าง จริงจังเพื่อนาไม้เนื้อแข็งมาสร้างอุปนิสัย ของคุณ เราขอวิงวอนพวกคุณในนาม ของพระคริสต์ให้ซื่อสัตย์ ใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์ มอบถวายตัวของคุณเองทุกวัน เพื่อรับใช้พระเจ้า แล้วคุณจะพบว่าคุณ ไม่ต้องการวันหยุดมากมายเพื่อพักผ่อน ตามสบายอารมณ์อย่างไร้จุดหมายหรือ เงินจานวนมากมายเพื่อสนองความอยาก ของตนเอง สวรรค์กาลังเฝ้ามองอยู่เพื่อหา ผู้ที่บากบั่นในการพัฒนาและหล่อหลอม ตนเองไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ เมื่อตัวแทนมนุษย์ยอมจานนต่อพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประกอบกิจให้เกิด ผลยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์ {MYP 301.3}

Every true, self-sacrificing worker for God is willing to spend and be spent for the sake of others. Christ says, “He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.” By earnest, thoughtful efforts to help where help is needed, the true Christian shows his love for God and for his fellow beings. He may lose his life in service; but when Christ comes to gather His jewels to Himself, he will find it again.–The Youth’s Instructor, September 10, 1907. {MYP 302.1}

ผู้รับใช้ทุกคนที่อุทิศตนอย่างแท้จริง เพื่อพระเจ้าจะเต็มใจยอมใช้เวลาและทุ่มเท ตัวเองเพื่อผู้อื่น พระคริสต์ตรัสว่า “คนที่รัก ชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิต และคนที่เกลียดชัง ชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้ นิรันดร์” ยอห์น 12:25 ด้วยความพากเพียร อย่างกระตือรือร้นและเห็นอกเห็นใจที่จะ ให้ความช่วยเหลือในสถานที่ๆ ต้องการ คริสเตียนที่ซื่อสัตย์จะสาแดงความรักของ เขาเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขาอาจต้องเสียชีวิตของตนในการรับใช้ แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จมารวบรวมอัญมณี ของพระองค์แล้ว เขาจะได้รับชีวิตกลับมา อีกครั้งหนึ่ง– The Youth’s Instructor, September 10, 1907. {MYP 302.1}

The means used to bless others will bring returns. Riches rightly employed will accomplish great good. Souls will be won to Christ. He who follows Christ’s plan of life will see in the courts of God those for whom he has labored and sacrificed on earth. Gratefully will the ransomed ones remember those who have been instrumental in their salvation. Precious will heaven be to those who have been faithful in the work of saving souls.–“Christ’s Object Lessons.” p. 373. {MYP 302.2}

The Reward of Sacrifice
รำงวัลแห่งกำรเสียสละ

เงินทองที่ท่านใช้เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น จะได้กลับคืนมายังท่านอีก เงินทองที่ใช้ ไปอย่างถูกต้องจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ที่ยิ่งใหญ่ จะชักนาจิตวิญญาณกลับมาหา พระคริสต์ ผู้ที่ปฏิบัติตามแผนการแห่งชีวิต ของพระคริสต์จะเห็นคนที่เขาช่วยเหลือและ เสียสละขณะที่อยู่ในโลกนี้ในพระราชวัง ของพระเจ้า ผู้ที่ได้รับการไถ่จะจดจาผู้ที่ เป็นสื่อนาความรอดไปให้พวกเขาด้วยความ ขอบคุณ สวรรค์จะมีค่ามากยิ่งสาหรับ ผู้ซื่อสัตย์ที่ทางานรับใช้เพื่อช่วยจิตวิญญาณ ให้รอด–“Christ’s Object Lessons.” p. 373. {MYP 302.2}