Chapter 3 (บทที่ 3)
The Visit of the Wise Men
นักปราชญ์เข้าเฝ้า

God wanted the people to know about the coming of Christ to the earth. The priests should have taught the people to look for the Saviour; but they themselves did not know of His coming. {SJ 21.1}

พระเจ้าทรงอยากให้มนุษย์ทราบถึงการเสด็จมาในโลกของพระคริสต์ พวกพระน่าจะได้สอนคนทั้งปวงให้รอคอยพระผู้ช่วยแต่แล้วพวกพระนั่นเอง ก็ยังไม่ทราบถึงการเสด็จมาของพระองค์

So God sent angels to tell the shepherds that Christ was born, and where they might find Him. {SJ 21.2}

พระเจ้าจึงส่งทูตสวรรค์ให้ไปบอกคนเลี้ยงแกะถึงการประสูติชองพระเยซู

So, too, when Jesus was presented at the temple, there were those who received Him as the Saviour. God had preserved the lives of Simeon and Anna, and they had the joyful privilege of testifying that Jesus was the promised Messiah. {SJ 21.3}

ในพระวิหาร (โบสถ์) ก็เช่นเดียวกัน มีคนที่รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าทรงรักษาชีวิตของซีมโอนและฮันนาเพื่อเขาจะได้เห็นองค์พระผู้ช่วย พระมาซีฮาที่ได้ทรงสัญญาไว้

God meant for others, as well as the Jews, to know that Christ had come. In a country far to the east were wise men who had studied the prophecies concerning the Messiah, and who believed that His coming was near. {SJ 21.4}

ในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงเปิดเผยให้คนชาติอื่นซึ่งไม่ใช่ชาวยิวได้ทราบว่า พระผู้ช่วยได้มาบังเกิดแล้ว มีนักปราชญ์ซึ่งอาศัยอยู่ทางประเทศตะวันออก ให้ทราบถึงคำพยาการณ์การเสด็จมาของพระคริสต์ พวกเขาเชื่อว่าเวลาได้มาใกล้แล้ว

The Jews called these men heathen; but they were not idolaters. They were honest men, who wanted to know the truth, and to do the will of God. {SJ 21.5}

พวกชาวยิวเรียกนักปราชญ์พวกนี้ว่า เป็นคนนอกศาสนา แต่ที่จริงเขามิได้กรอบไหว้รูปเคารพเลย พวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์ ปรารถนาที่จะรู้ความจริงและปรารถนาที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

God looks upon the heart, and He knew that these men could be trusted. They were in a better condition to receive light from Heaven than were the Jewish priests, who were so full of selfishness and pride. {SJ 21.6}

พระเจ้าทรงทราบจิตใจของนักปราชญ์เหล่านี่ว่า พวกเขาสมควรที่จะได้รับความไว้วางใจจากพระองค์ สภาพจิตใจของพวกเขายังดีกว่าของพวกพระชาวยิวผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและความยิ่งยะโส

These wise men were philosophers. They had studied the handiwork of God in nature, and had learned to love Him there. They had studied the stars, and knew their movements. {SJ 23.1} They loved to watch the heavenly bodies in their nightly march. If a new star should be seen, they would welcome its appearance as a great event. {SJ 23.2} On that night when the angels came to the shepherds of Bethlehem, the wise men had noticed a strange light in the sky. It was the glory which surrounded the angel host. {SJ 23.3}

นักปราชญ์เหล่านั้นเป็ฯนักปรัชญา เขาได้เรียนรู้ถึงผีพระหัตถ์ของพะเจ้าในธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะรักพระองค์ พวกเขาศึกษาดาราศาสต์ และทราบถึงการเคลื่อนไหวของดวงดาวพวกเขาชอบมองดูทองฟ้าและเฝ้าดูดาวในตอนกลางคืน เมื่อมีดาวใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น เขาทราบดีว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ในคืนที่ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะ นักปราชญ์ได้เห็นถึงความผิดปกติในท้องฟ้าซึ่งที่จริงล้าคือแสงจาดเหล่าทูตสวรรค์นั่นเอง

When this light faded away, they had seen in the heavens what looked like a new star. At once they thought of the prophecy which says, “There shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel.” Numbers 24:17. Was this star a sign that the Messiah had come? They determined to follow it, and see where it would lead them. It led them into Judea. But when they came near to Jerusalem, the star grew so dim that they could not follow it. {SJ 23.4}

เมื่อแสงนั้นได้จากหายไป พวกเขาได้เห็นดาวดวงใหม่ซึ่งทำให้เขาเขาละลึกถึงคำพยากรณ์ที่ว่า “ดาวดวงหนึ่งจะเดินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอันหนึ่งจะขึ้นมาจากยิสราเอล” อฤธโม (กันดารวิธี) 24.17 ดางดวงนี้อาจจะเป็นดวงแห่งความสัญญา ของพระมาซีฮาก็ได้ พวกเขาจึงได้ติดตามดาวดวงนี้และดูว่ามันจะพาเขาไปที่ไหน ดาวดวงนั้นได้นำเขามาถึงแคว้นยูดาและพอมาถึงกรุงเยรูซาเล็มดางดวงนั้นก็ได้หายไป

Supposing that the Jews could at once guide them to the Saviour, the wise men went into Jerusalem, and said, “Where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the east, and are come to worship Him. {SJ 23.5} “When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the prophet.” Matthew 2:2-5. {SJ 23.6}

พวกนักปราชญ์จึงเที่ยวสืบถามหากกษัตริย์ของชาวยิวที่เพิ่นจะประสูติ เพราะพวกเขาจะอยากจะนมัสการพระทัย ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย แล้วท่านได้ประชุมบรรดาหาปุโรหิตกับจะบังเกิดแห่งใด เขาทูลว่าที่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม แคว็นยูดา เพราะว่าผู้เผยพระวัจนะได้เขียนไว้พระองค์ “เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวาย

Herod did not like to hear of a king who might some day take his throne. So he took the wise men by themselves, and asked when they first saw the star. Then he sent them to Bethlehem, saying: “Go and search diligently for the young child; and when ye have found Him, bring me word again, that I may come and worship Him also.” {SJ 23.7}

กษัตริย์เฮโรดไม่ทรงพอพระทัยที่ได้ทราบว่าจะมีกษัตริย์องค์ใหม่มาแทนที่พระองค์ แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกดหราจารย์เข้ามาเป็นการลับ ถามเขาได้ความถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบ็ธเลเฮ็มสั่งว่า “จงไปค้นหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลัมมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้นมัสการท่านด้วย”

When the wise men heard this, they started again on their journey. “And, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. {SJ 24.1} “When they were come into the house, they saw the young child with Mary His mother, and fell down, and worshiped Him: and when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.” Matthew 2:6-11. {SJ 24.2}

โหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้า เขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่พระกุมารอยูนั้น เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนัก ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมาเรียมารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมาร แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายกุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือ ทองคำกำยานและมดยอบ

The most precious things they had, the wise men brought to the Saviour. In this they set an example for us. Many give presents to their earthly friends, but have none for the heavenly Friend who has given them every blessing. We should not do this. To Christ we should bring the best of all we have–of our time, money, and our love. {SJ 24.3}

พวกนักปราชญ์ได้นำสิ่งมีค่าที่สุดของเขามาถวายแก่พระผู้ช้วย นี่คือตัวอย่างอันดีสำหลับพวกเรา หลายคนในพวกเรามีของขวัญให้กับเพื่อนในโลกนี้ แต่ไม่มีอะไรถวายแก่พระเจ้าเราควรทำสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีมาถวายแก่พระคริสต์ไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินทอง หรือความรักของเรา

We may give to Him by giving to comfort the poor, and to teach people about the Saviour. So we can help to save those for whom He died. Such gifts Jesus blesses. {SJ 24.4}

เราอาจถวายสิ่งเหล่านั้นแก่พระองค์ได้โดยการช้วยเหลือคนยากจน และสอนคนทั้วไปให้ทราบถึงพระผู้ช้วยของโลก พระเยซูทรงพอพระทัยในของขวัญแบบนี้