Chapter 4 (บทที่ 4)
The Flight Into Egypt
ลี้ภัยไปอียิปต์

Herod had not been honest in saying that he wanted to go and worship Jesus. He feared that the Saviour would grow up to be a king, and take his kingdom from him. {SJ 25.1}

การที่เฮโรดบอกว่าจะไปนมัสการพระเยซูนั้น พระองค์ไม่ได้พูดความจริง ที่จริงแล้วพระองค์อยากจะทราบว่าทารกอยู่ที่ไหน

He wanted to find the child, that he might have Him put to death. {SJ 25.2} The wise men prepared to return and tell Herod. But the angel of the Lord appeared to them in a dream, and sent them home another way. {SJ 25.3}

จะได้ไปข้าทารกนั้นเสีย ด้วยความกลัวว่าจะถูกแย่งบัลลังก์พวกนักปราชญ์ก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาบอกข่าวแก่เฮโรด แต่ทูตของพระเจ้าได้ปารกฏแก่เขาในความฝัน และบอกให้เขาใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางกลับ

“And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and His mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy Him.” Matthew 2:13. {SJ 25.4}

ครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึงของพระเจ้าได้มาปารกฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่า “จงลุกขึ้นพากุมารและมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั้นจนกว่าเราจะบอกเจ้าเพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสีย” มัดธาย 2.13

Joseph did not wait till morning; he rose at once, and with Mary and the child, started by night on the long journey. {SJ 25.5} The wise men had given costly presents to Jesus, and in this way God provided for the expenses of the journey and their stay in Egypt, until they should return to their own land. {SJ 25.6}

โยเซฟมิได้รอจนถึงรุ่งเช้า เขาออกเดินทางในคืนนั้นพร้อมด้วยมาเรียและกุมารนั้น ของมีค่าต่าง ๆ ที่นักปารชญ์ได้ถูกนำมาใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางและการลี้ภัยอยู่ในประเทศอียิปต์ จนกระทั่งเขาได้กลับมาในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกครั้ง

Herod was very angry when he found that the wise men had gone home another way. He knew what God by His prophet had said about Christ’s coming. {SJ 27.1} He knew how the star had been sent as a guide to the wise men. Yet he was determined to destroy Jesus. In his wrath he sent soldiers to kill “all the children that were in Bethlehem, . . . from two years old and under.” Matthew 2:16. {SJ 27.2}

เฮโรดทรงพระพิโรธมากที่ได้ทราบว่านักปราชญ์ได้หนีกลับไปแล้วโดยใช้เส่นทางอื่น แต่เฮโรดยังไม่สิ้นความพยายามที่จะกำจัดพระเยซู จึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบ็ธเลเฮ็มและที่ใกลเคียงทั้งสิ้น ตั้งแต่อายุ 1 ขวบลงมา (มัดธาย 2.16)

How strange that a man should fight against God! What an awful scene this slaying of the innocent children must have been! Herod had before done many cruel things; but his wicked life was soon to end. He died a terrible death. {SJ 27.3}

ภาพของการสั่งหารเด็กไร้เดียงสาในวันนั้น ช่างน่าสยดสยองมากนักเพียงใด เฮโรดได้เคยทำสิ่งอันชั่วร้ายมาก่อน แต่การกระทำครั้งนี่นับว่าชั่วช้าที่สุด เมื่อเฮโรดตายเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาสนที่สุด

Joseph and Mary remained in Egypt till after the death of Herod. Then the angel appeared to Joseph, and said, “Arise, and take the young child and His mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child’s life.” Matthew 2:20. {SJ 27.4}

โยเซฟและมาเรียได้อาศัยอยู่ในเมื่ออียิปต์ จนกระทั่งฌฮโรดสิ้นพระชนม์ แล้วทูตสวรรค์ได้มาปารกฏแก่โยเซฟแล้งพูดว่า “จงลุกขึ้นแล้วพากุมารและมารดามายังแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่เป็นภัยต่อชวิตของกุมารนั้นตายแล้ว ”มัดธาย 2.20

Joseph had hoped to make his home in Bethlehem, where Jesus was born; but on coming near to Judea, he learned that a son of Herod was reigning in place of his father. {SJ 27.5}

โยเซฟตั้งใจไว้ว่าจะอาศัยอยู่ที่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม ที่ซึ่งพระเยซูทรงประสูติ ในระหว่างเดินทางกลับมาแคว้นยูดาเขาได้ยินข่าวว่า ราชโอรสของกัตริย์เฮโรดได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดา

This made Joseph afraid to go there, and he did not know what to do; so God sent an angel to instruct him. Following the directions of the angel, Joseph returned to his old home in Nazareth. {SJ 27.6}

ข่าวนี้ทำไห้โยเซฟหวาดกลัวเป็นอันมาก แต่พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาชี้แนะเขา และบอกให้เขากลับไปยัง นาซาเร็ธ