Chapter 9 (บทที่ 9)
Early Ministry
ภารกิจเริ่มแรก

From the wilderness, Christ returned to the Jordan, where John the Baptist was preaching. At that time men sent by the rulers at Jerusalem were questioning John as to his authority for teaching and baptizing the people. {SJ 49.1}

จากป่าที่พระองค์ทรงถูกทดลอง พระเยซูทรงเสด็จกลับไปยังจอร์แดน ซึ่งท่านโยฮันได้ทำการเทศนาสั่งสอน ในขณะนั้นมีคนที่ถูกส่งมาจากผู้ครองเมือง (คนที่มีตำแหน่งสำคัญ) ได้มาซักถามท่านโยฮันเกี่ยวกับการเทศนาสั่งสอน และการบัพติสมาที่ท่านได้ทำให้คนทั่วไป พวกเขาถามท่านว่าท่านคือพระมาซีฮาหรือเอลียาหรือโมเซ แต่ท่านโยฮันปฏิเสธรายชื่อเหล่านั้น

They asked if he was the Messiah, or Elijah, or “that prophet,” meaning Moses. To all this he answered, “I am not.” Then they asked: “Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. {SJ 49.2}

เขาจึงถามว่า “ถ้าอย่างนั้นท่านคือใคร จงบอกเราเถิด เพื่อเราจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามานั้น”

“He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.” John 1:22, 23. {SJ 49.3}

ท่านตอบว่า “เราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่า “จงกระทำมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่ยะชายา (อิสยาห์) ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้” โยฮัน 1.22

In old times when a king had to travel from one part of his country to another, men were sent ahead of his chariot to prepare the roads. {SJ 49.4}

ในสมัยโบราณนั้น เมื่อพระมหากษัตริย์จำต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เขาจะต้องเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เขาจะต้องส่งคนเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อตระเตรียมหนทาง

They had to cut down trees, gather out the stones, and fill up the hollows, so that the way would be clear for the king. {SJ 49.5}

คนที่ล่วงหน้าไปนี้อาจจะต้องตัดต้นไม้ ขนย้ายก้อนหินหรือถมที่ทาง เพื่อจะทำให้ทางที่กษัตริย์จะต้องผ่านนั้นราบรื่นปลอดโปร่ง

So when Jesus, the heavenly King, was coming, John the Baptist was sent to prepare the way by telling the people, and calling on them to repent of their sins. {SJ 49.6}

ฉะนั้นเมื่อพระเยซูกษัตริย์แห่งสวรรค์จะได้เสด็จมายังโลกนี้ ท่านโยฮันจึงถูกใช้ให้มาตระเตรียมทางสำหรับพระองค์ โดยการป่าวประกาศให้พลเมืองทั้งหลายกลับใจเสียจากความชั่วช้าของเขา

As John answered the messengers from Jerusalem, he saw Jesus standing on the riverbank. His face lighted up, and stretching out his hands, he said: “There standeth One among you, whom ye know not; He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe’s latchet I am not worthy to unloose.” John 1:26, 27. {SJ 50.2}

ในขณะที่โยฮันได้ตอบคำถามของคนที่มาจากยะรูซาเล็มนั้นพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำ โยฮันได้ชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าและกล่าวว่า “แต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้น ท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละ มาภายหลังข้าพเจ้า แม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรที่จะแก้” โยฮัน 1.26, 27

The people were greatly moved. The Messiah was among them! They looked about eagerly to find the One of whom John had spoken. But Jesus had mingled with the multitude, and was lost to sight. {SJ 50.3}

พวกประชาชนแถวนั้นรู้สึกประทับใจและตื่นเต้นมาก พวกเขาพากันมองหาว่าพระองค์นั้นอยู่ไหน แต่พระเยซูทรงปะปนกับฝูงชนเหล่านั้นและเลี่ยงออกไปเสีย

The next day John again saw Jesus, and, pointing to Him, cried: “Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world!” {SJ 50.4}

วันต่อมาโยฮันได้เห็นพระเยซูอีก ท่านจึงชี้ไปที่พระองค์แล้วพูดว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”

Then John told of the sign that had been seen at Christ’s baptism. “I saw, and bare record,” he added, “that this is the Son of God.” John 1:29, 34. {SJ 50.5}

แล้วท่านโยฮันจึงกล่าวถึงหมายสำคัญที่ท่านได้เห็นว่า “และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานวา พระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้า” โยฮัน 1.29, 34

With awe and wonder the hearers looked upon Jesus. They questioned with themselves, Is this the Christ? {SJ 50.6}

เหล่าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังดังนั้น ก็พากันมองดูพระเยซูแล้วก็ไต่ถาม ถกเถียงกันวา นี้น่ะหรือคือพระคริสต์

They saw that Jesus bore no tokens of worldly wealth or greatness. His clothing was plain and simple, such as poor people wore. But in His pale, worn face was something that moved their hearts. {SJ 50.7}

เขาได้เห็นว่าพระเยซูมิได้ร่ำรวยหรือมีสิ่งของที่มีค่า เสื้อผ้าของพระองค์ก็เป็นแบบธรรมดาที่คนยากจนสวมใส่กัน แต่ที่พระพักตร์ของพระองค์มีบางสิ่งที่ทำให้เกิดความประทับใจแก่พวกเขา

In that face they read dignity and power; and every glance of the eye, every feature of the countenance, spoke of divine compassion and unutterable love. {SJ 50.8}

เขาได้ตระหนักถึงอำนาจและสง่าราศีบนพระพักตร์ของพระองค์ ทุกสัดส่วนบนพระพักตร์ของพระองค์ได้แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและความรักซึ่งไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดได้

But the messengers from Jerusalem were not drawn to the Saviour. John had not said that which they desired to hear. They expected the Messiah to come as a great conqueror.

แต่เหล่าพวกที่มากยะรูซาเล็ม เพื่อสอบถามโยฮันนั้นมิได้ประทับใจกับคำพูดของโยฮันเลย เพราะโยฮันมิได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟัง พวกเขาคาดหมายว่า พระมาซีฮาน่าจะมาในแบบของผู้พิชิต

They saw that this was not the mission of Jesus, and in disappointment they turned from Him. {SJ 50.9}

แต่สิ่งที่พระเยซูได้กระทำมิได้ส่อให้เห็นถึงการพิชิตเลย เขาจึงได้พากันจากไปด้วยความผิดหวัง

The next day John again saw Jesus, and again he cried, “Behold the Lamb of God!” John 1:36. Two of John’s disciples were standing near, and they followed Jesus. They listened to His teaching, and became His disciples. One of the two was Andrew, the other John. {SJ 51.1}

ต่อมาอีกวันหนึ่งท่านโยฮันได้เห็นพระเยซูอีกครั้งหนึ่ง ท่านก็ได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า” โยฮัน 1.36 สาวกของโยฮันสองคนที่ยืนอยู่กับท่านในเวลานั้นจึงได้คิดตามพระเยซูไป สาวกเหล่านั้นได้ฟังคำสอนของพระเยซู จึงได้ขอเป็นสาวกของพระองค์ สาวกสองคนนั้นคือ แอนดรูและโยฮัน

Andrew soon brought to Jesus his own brother, Simon, whom Christ named Peter. The next day, on the way to Galilee, Christ called another disciple, Philip. As soon as Philip found the Saviour, he brought his friend Nathaniel. {SJ 51.2}

ต่อมาไม่นานแอนดรูก็ได้พาน้องชายชื่อว่าซีโมนมาเข้าเฝ้าพระเยซู และพระองค์ทรงให้ชื่อเขาใหม่ว่า เปโตร วันต่อมา ขณะที่พระเยซูกำลังเดินทางไปยังแคว้นมาลิลาย พระองค์ได้ทรงรับสาวกอีกคนหนึ่งชื่อฟิลลิป ซึ่งต่อมาฟิลลิปก็ได้พาเพื่อนของเขา ชื่อนะธันเอลมาเป็นสาวกเช่นกัน

In this way Christ’s great work on earth was begun. One by one He called His disciples, and one brought his brother, another his friend. This is what every follower of Christ is to do. As soon as he himself knows Jesus, he is to tell others what a precious Friend he has found. This is a work that all can do, whether they are young or old. {SJ 51.3}

นั่นคือวิธีเริ่มงานของพระเยซูในโลกนี้ พระองค์ทรงซักชวนให้คนมาเป็นสาวกทีละคน และต่อมาเขาเหล่านั้นก็ได้ซักถามเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องให้มาติดตามพระองค์ด้วย นี่คือสิ่งที่เราสมควรจะกระทำเช่นกันในทุกวันนี้ เมื่อใดที่ใครก็ตามรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซู เขาควรจะบอกให้คนอื่นทราบถึงข่าวประเสริฐนั้นด้วย ทุกคนสามารถและสมควรที่จะกระทำสิ่งนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ก็ตาม

At Cana in Galilee, Christ, with his disciples, attended a marriage feast. For the happiness of this household gathering, His wonderful power was put forth. {SJ 51.4}

ที่คานาในแคว้นฆาลิลาย พระเยซูและเหล่าสาวกได้ร่วมในงานพิธีแต่งงาน ซึ่ง ณ. ที่นี้แหละพระองค์ทรงสำแดงพระอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ เพื่อความสุขของครอบครัวและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน

It was the custom in that country to use wine on such occasions. Before the feast was ended, the supply of wine had failed. The lack of wine at a feast would be thought to show a want of hospitality, and this was regarded as a great disgrace. {SJ 51.5}

พวกชาวยิวถือธรรมเนียมว่า ในงานเลี้ยงเช่นนี้จะต้องมีน้ำองุ่นให้แขกได้ดื่ม แต่ในงานนี้น้ำองุ่นหมดเสียก่อนที่งานจะเลิก ซึ่งเป็นการเสื่อมเสียเกียรติอย่างยิ่งแก่เจ้าภาพ

Christ was told of what had happened, and He bade the servants fill six large stone jars with water. Then He said, “Draw out now, and bear unto the governor of the feast.” John 2:8. {SJ 51.6}

เมื่อพระเยซูได้รับทราบถึงเรื่องนี้ พระองค์ทรงตรัสให้คนรับใช้ไปเติมน้ำลงในโอ่งให้เต็มทั้งหกใบ แล้วพระองค์ทรงตรัสว่า “จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด” โยฮัน 2.8

Instead of water, there came forth wine. This wine was much better than that which had been served before, and there was enough for all. {SJ 51.7}

ในขณะนั้นน้ำก็ได้กลายเป็นน้ำองุ่น ซ้ำยังเป็นน้ำองุ่นชั้นเลิศเสียด้วย และมีปริมาณมากพอเพียงสำหรับทุกคน

After working the miracle, Jesus quietly went away. Not till He had gone, did the guests know of the work He had done. {SJ 53.1}

ในงานนั้น พระเยซูทรงเสด็จจากงานนั้นไปเงียบๆ พวกเจ้าภาพและแขกก็ได้ทราบหลังจากที่พระเยซูเสด็จไปแล้วว่า น้ำองุ่นนั้นเป็นผลงานของพระองค์

Christ’s gift to the marriage feast was a symbol. The water represented baptism, and the wine His blood, that was to be shed for the world. {SJ 53.2}

การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำที่งานสมรสมีความหมายที่สำคัญคือ น้ำหมายถึงการรับบัพติสมา และน้ำองุ่นหมายถึงโลหิตของพระองค์ที่ทรงหลั่งเพื่อโลกมนุษย์ของเรา

The wine which Jesus made was not fermented liquor. Such wine is a cause of drunkenness and many great evils, and God had forbidden its use. He says, “Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.” “It biteth like a serpent, and stingeth like an adder.” Proverbs 20:1; 23:32. {SJ 53.3}

น้ำองุ่นที่พระเยซูทรงเนรมิตมิใช่เหล้าองุ่นที่ได้หมักดองไว้ เหล้าประเภทนั้นทำให้คนมึนเมา และทำให้เกิดความชั่วหลายอย่าง และพระเจ้าทรงห้ามการดื่มเหล้าหรือของมึนเมาทั้งหลาย พระองค์ทรงตรัสว่า “เหล้าองุ่นทำให้เกิดการเยาะเย้ยและสุราทำให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดยอมให้มันพาเจิ่นไปก็ไม่เป็นเป็นคนฉลาด ในที่สุดมันก็ฉกเหมือนงู และจะปล่อยพิษเหมือนงูเห่า” สุภาษิต 20.1, 23.32

The wine used at the feast was the pure, sweet juice of the grape. It was like that which the prophet Isaiah calls “the new wine … in the cluster;” and he says, “A blessing is in it.” Isaiah 65:8. {SJ 53.4}

น้ำองุ่นที่ทรงเนรมิตในงานเลี้ยงนั้นเป็นน้ำองุ่นสด บริสุทธิ์ หาได้จากพวงองุ่นและมีพระพรอยู่ในนั้น “ท่านยะซายาได้กล่าวถึงน้ำองุ่นแบบนี้ว่า เหล้าองุ่น ยะซายา 65.8

By going to the marriage feast, Christ showed that it is right to meet together in this pleasant way. He liked to see people happy. Often He visited them in their homes, and tried to have them forget their cares and their troubles, and think of God’s goodness and His love. Wherever He might be, Christ was always trying to do this. Wherever a heart was open to receive the divine message, He unfolded the truths of the way of salvation. {SJ 53.5}

การที่พระเยซูทรงเสด็จไปยังงานเลี้ยงนั้น พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นดีเห็นชอบที่คนเราจะพบปะ สนุกสนานด้วยกันแบบนั้น พระองค์ประสงค์ที่จะเห็นผู้คนมีความสุข มีบ่อยครั้งที่พระเยซูทรงไปเยี่ยมเยียนหลายคน และช่วยให้เขาคลายจากความทุกข์ความกังวลในปัญหาของเขา และหันมาคิดถึงความดีงามและความรักของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เมื่อมีผู้ใดยอมเปิดใจให้กับพระองค์ พระองค์จะทรงสำแดงให้เขาเหล่านั้นทราบถึงความจริงและทางแห่งความรอด

One day, as He was passing through the country of Samaria, He sat down by a well to rest. When a woman came to draw water, He asked her for a drink. {SJ 53.6}

วันหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงเสด็จผ่านมายังแคว้นซะมาเรีย พระองค์ทรงนั่งพักเหนื่อยอยู่ข้างๆ บ่อน้ำ มีหญิงคนหนึ่งได้มาตักน้ำ พระองค์จึงทรงขอน้ำจากหญิงนั้นดื่ม

The woman wondered at this, for she knew how the Jews hated the Samaritans. But Christ told her that if she would ask of Him, He would give her living water. At this she wondered the more. Then Jesus said to her: “Whosoever drinketh of this water shall thirst again: but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.” John 4:13, 14. By the living water is meant the Holy Spirit. As a thirsty traveler needs water to drink, so do we need God’s Spirit in our hearts. He who drinks of this water shall never thirst. {SJ 55.1}

หญิงคนนั้นรู้สึกประหลาดใจมาก เพราะเธอทราบดีว่า โดยปกติชาวยิวจะเกลียดชังชาวซะมาเรีย แล้วเธอก็ยิ่งประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูบอกว่า พระองค์จะประทานน้ำแห่งชีวิตให้เธอเป็นการตอบแทน พระเยซูทรงตรัสกับเธอต่อไปอีกว่า” ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเอง เขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” โยฮัน 4.13, 14 น้ำแห่งชีวิตนี้หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เดินทางเหน็ดเหนื่อยต้องการน้ำดื่มฉันใด เราทั้งหลายก็จำเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฉันนั้น แล้วเราก็จะไม่หิวกระหายอีก

The Holy Spirit brings God’s love into our hearts. It satisfies our longings, so that the riches and honors and pleasures of this world do not attract us. And it fills us with such joy that we want others to have it too. It will be in us like a spring of water, that flows out in blessing to all around. And every one in whom God’s Spirit dwells, will live forever with Christ in His kingdom. Received into the heart by faith, it is the beginning of the life eternal. {SJ 55.3}

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำความรักของพระเจ้ามาสู่จิตใจของเรา ซึ่งจะทำให้เราเกิดความพอใจ และไม่หลงไปกับราคะตัณหาฝ่ายโลก สิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุข ความสุขที่เราอยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่น เปรียบประดุจมีน้ำพุพุ่งขึ้นและหลั่งใหลเป็นพรไปสู่คนรอบข้าง และใครก็ตามที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ก็จะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์

This precious blessing Christ told the woman He would give her if she asked for it. So He will give it to us. {SJ 55.4}

สิ่งที่พระเยซูเสนอแก่หญิงที่บ่อน้ำในวันนั้น พระองค์ทรงเสนอให้กับเราทุกคนเช่นกันในทุกวันนี้

This woman had broken God’s commandments, and Christ showed her that He knew the sins of her life. But He showed, too, that He was her friend, that He loved and pitied her, and that if she was willing to forsake her sins, God would receive her as His child. {SJ 55.5}

หญิงที่พบกับพระเยซูที่บ่อน้ำในวันนั้น ได้กระทำสิ่งที่ผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า พระเยซูได้บอกให้หล่อนทราบว่าพระองค์ทรงทราบถึงความผิดบาปในชีวิตของหล่อน แต่พระองค์ก็ทรงบอกให้หล่อนทราบเช่นกันว่า พระองค์ยังทรงรักและเป็นมิตรกับหล่อนและทรงสงสารหล่อน และถ้าหากว่าหล่อนจะละทิ้งทางแห่งความบาปของหล่อน พระองค์จะทรงรับหล่อนเป็นบุตรธิดาของพระองค์

How glad she was to know this! In her joy she hurried away to the town near by, and called the people to come and see Jesus. So they came to the well, and asked Him to stay with them. He remained two days, and taught them, and many listened to His words. They repented of their sins, and believed on Him as their Saviour. {SJ 55.7}

หล่อนดีใจมากที่ได้ทราบอย่างนั้น หล่อนจึงรีบไปยังเมืองของหล่อนซึ่งอยู่ใกล้ๆ และป่าวประกาศให้ชาวเมืองมาพบพระเยซู พวกชาวเมืองจึงมายังบ่อน้ำนั้นและขอร้องให้พระเยซูประทับแรมที่นั่น พระองค์จึงได้ประทับที่เมืองนั้นเป็นเวลาสองวัน เพื่อสั่งสอนพวกเขา มีหลายคนยอมฟังคำของพระองค์ และหันจากความผิดบาปของเขา ทั้งยังยอมรับว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของเขา

During His ministry, Jesus twice visited His old home at Nazareth. At the first visit He went to the synagogue on the Sabbath day. {SJ 56.1}

ในช่วงระยะเวลาที่พระเยซูทรงปฏิบัติภารกิจของพระองค์บนโลกนี้ พระองค์ทรงเสด็จไปยังนาซาเร็ธบ้านเกิดของพระองค์สองครั้ง ครั้งแรกทรงเสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันซะบาโต

Here He read from Isaiah’s prophecy about the work of the Messiah–how He was to preach good tidings to the poor, to comfort the sorrowing, to give sight to the blind, and to heal those that were bruised. Then He told the people that all this was fulfilled that day. This was the work that He Himself was doing. {SJ 56.3}

ที่นั่นพระองค์ทรงตรัสสั่งสอนถึงคำพยากรณ์ของท่านยะซายา (อิสยาห์) ว่าด้วยเรื่องภารกิจของพระมาซีฮาว่า พระนั้นจะเทศนาสั่งสอนและบอกข่าวดีแก่มนุษย์ จะทรงปลอบโยนผู้เศร้าโศก จะทรงรักษาคนตาบอดให้เห็นได้ และจะรักษาผู้ที่มีบาดแผลหรือฟกซ้ำให้หายได้ แล้วพระองค์ทรงสรุปว่า คำพยากรณ์ที่ว่านั้นได้เป็นจริงแล้วในวันนี้ เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจตามที่ได้พยากรณ์ไว้นั้น

At these words the hearers were filled with joy. They believed that Jesus was the promised Saviour. Their hearts were moved upon by the Holy Spirit, and they responded with fervent amens and praises to the Lord. {SJ 56.4}

เมื่อประชาชนที่นั่นได้ยินดังนั้น เขาจึงปลาบปลื้มใจยิ่งนัก เขาเชื่อว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยตามที่ได้พยากรณ์ไว้ จิตใจของพวกเขาถูกเหนี่ยวนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเขาได้ตอบสนองข่าวอันนี้ด้วยการกล่าวอาเมน และกล่าวคำสรรเสริญพระเจ้า

Then they remembered how Jesus had lived among them as a carpenter. Often they had seen Him working in the shop with Joseph. Though in His whole life there had been only deeds of love and mercy, they would not believe that He was the Messiah. {SJ 56.5}

แต่แล้วเมื่อเขาระลึกถึงว่า พระเยซูเคยเป็นเพียงช่างไม้ธรรมดาในหมู่บ้าน เขาเคยเห็นพระองค์ทำงานกับโยเซฟ เขาจึงไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยได้ ทั้งๆ ที่การกระทำของพระเยซูนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเมตตากรุณา

By such thoughts as these they opened the way for Satan to control their minds. Then they were filled with wrath against the Saviour. They cried out against Him, and determined to take His life. {SJ 56.6}

การที่พวกเขาคิดเช่นนี้ได้เปิดช่องทางให้ซาตานเข้าไปควบคุมความนึกคิดของเขา เขาจึงพากันโกรธเคืองพระเยซู ร้องต่อต้านพระองค์และมุ่งที่จะเอาชีวิตของพระองค์

They hurried Him away, meaning to throw Him over the steep side of a hill. But holy angels were near to protect Him. He passed safely through the crowd, and was not to be found. {SJ 56.7}

เขาพากันผลักดันพระเยซู หวังที่จะให้พระองค์พลัดตกลงไปจากหน้าผา แต่ทูตสวรรค์ได้คอยปกป้องพระองค์ไว้ ช่วยให้พระองค์แทรกผ่านฝูงชนอันบ้าคลั่งนั้นออกมาโดยปลอดภัย

The next time He came to Nazareth, the people were no more ready to receive Him. He went away, never to return. {SJ 56.8}

ครั้งต่อมาที่พระเยซูทรงเสด็จไปที่นาซาเร็ธ ประชาชนที่นั่นก็ไม่พร้อมที่จะยอมรับพระองค์ พระองค์จึงทรงเสด็จจากไปและไม่ทรงย้อนกลับมาอีกเลย

Christ worked for those who wanted His help, and all through the country the people flocked about Him. As He healed and taught them, there was great rejoicing. Heaven seemed to come down to the earth, and they feasted upon the grace of a merciful Saviour. {SJ 57.1}

พระคริสต์ทรงช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ประชาชนพากันห้อมล้อมพระองค์ทุกแห่งที่ทรงเสด็จไปถึง พวกเขาชื่นชมยินดีที่ได้รับฟังคำสั่งสอนของพระองค์ มันเหมือนกับว่าสวรรค์ได้ลอยลงมายังพื้นโลกนี้พร้อมกับพระผู้ช่วยให้รอด