Heart-to-heart work
ความเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริง

1. The sowers of the seed have a work to do in preparing hearts to receive the gospel. In the ministry of the word there is too much sermonizing, and too little of real heart-to-heart work. There is need of personal labor for the souls of the lost. In Christlike sympathy we should come close to men individually, and seek to awaken their interest in the great things of eternal life. Their hearts may be as hard as the beaten highway, and apparently it may be a useless effort to present the Saviour to them; but while logic may fail to move, and argument be powerless to convince, the love of Christ, revealed in personal ministry, may soften the stony heart, so that the seed of truth can take root. COL 57

1. ผู้หว่านเมล็ดพืชมีงานของการเตรียมจิตใจไว้เพื่อรับข่าวประเสริฐ ในพันธกิจนั้นมีการเทศนามากเกินไป และการทำงานด้วยความเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงมีน้อยเหลือเกิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจเป็นการส่วนตัวต่อจิตวิญญาณที่หลงหาย ด้วยความเห็นอกเห็นใจเหมือนพระคริสต์ เราจะต้องเข้าใกล้เพื่อนมนุษย์เป็นการส่วนตัว และหาวิธีกระตุ้นความสนใจของเขาในสิ่งยิ่งใหญ่แห่งชีวิตนิรันดร์ จิตใจของเขาอาจแข็งกระด้างเหมือนกับถนนหลวงที่ถูกเหยียบย่ำจนกระด้าง และดูอย่างผิวเผินแล้วการเสนอพระผู้ช่วยให้เขาคงไม่เกิดประโยชน์ แต่ในขณะที่ตรรกทางความคิดอาจล้มเหลวและการถกเถียงเรื่องนี้ไร้พลังที่จะทำให้เขาเชื่อได้ ความรักของพระคริสต์ซึ่งปรากฏอยู่ในการประกาศแบบส่วนตัว อาจทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างอ่อนลง เพื่อให้เมล็ดแห่งความจริงหยั่งรากลงได้ COL 57