Prayer
กานอธิษฐาน


1. The darkness of Satan, the evil one, is around those who do not pray. The enemy leads them into sin because they do not meet with God in prayer. Why should the sons and daughters of God be slow to pray? God has a great storehouse of blessings, and prayer is the key in the hand of faith that unlocks heaven’s storehouse. Unless we pray often, we are in danger of growing careless. We may be led to turn from the right path. Satan is always trying to block the path to God. He does not want us to receive grace and power through prayer to resist evil. SC 94

1. ความมืดมนของสิ่งชั่วร้ายล้อมอยู่รอบบรรดาคนเหล่านั้นที่ละเลยการอธิษฐาน เสียงกระซิบการล่อลวงของศัตรูชักนำพวกเขาให้ทำบาป และทั้งนี้เป็นเพราะพวกเขาไม่ใช้สิทธิที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อนัดหมายกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน เหตุไฉนบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้าจึงลังเลใจที่จะอธิษฐาน ในเมื่อการอธิษฐานคือกุญแจในมือของผู้เชื่อเพื่อไขขุมทรัพย์แห่งสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งสมบัติที่นับไม่ถ้วนของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ เมื่อปราศจากการอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนและการเฝ้าระวังอย่างแข็งขัน เราจะตกเข้าไปสู่ภัยอันตรายของการไม่ระมัดระวังมากขึ้นและเดินออกห่างไปจากทางที่ถูกต้อง ศัตรูคอยหาวิธีอย่างต่อเนื่องที่จะขวางกั้นหนทางที่นำไปสู่พระที่นั่งพระกรุณาธิคุณเพื่อไม่ให้เราทูลขออย่างจริงใจ และความเชื่อที่จะได้มาซึ่งพระคุณและกำลังที่จะต่อต้านการทดลองได้ SC 94


2. “You are to pray. Jesus would not have enjoined this upon you, unless there was actual necessity for it. It is well known to Him that of yourself you cannot overcome the many temptations of the enemy, and the many snares laid for your feet. He has not left you alone to do this; but has provided a way that you can obtain help. Therefore He has bid you to pray.” Lift Him Up, December 20

2. “เมื่อท่านอธิษฐาน พระเยซูจะไม่ทรงชื่นชมยินดีร่วมไปกับท่านนอกเสียจากว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานนั้นเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริงสำหรับท่าน พระองค์ทรงรู้จักตัวของท่านมากกว่าที่ท่านรู้จักตัวเองว่า ท่านไม่สามารถที่จะเอาชนะการทดลองมากมายที่มาจากศัตรูของท่านได้, และมีบ่วงมากมายที่จะสะดุดเท้าของท่าน แต่กระนั้นพระองค์ก็จะไม่ทอดทิ้งท่านเอาไว้ตามลำพัง พระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางเอาไว้เพื่อช่วยเหลือท่าน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ท่านอธิษฐานต่อพระองค์” Lift Him Up, December 20


3. Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. No other means of grace can be substituted, and the health of the soul be preserved. Prayer brings the heart into immediate contact with the Well-spring of life, and strengthens the sinew and muscle of the religious experience. Neglect the exercise of prayer, or engage in prayer spasmodically, now and then, as seems convenient, and you lose your hold on God. The spiritual faculties lose their vitality, the religious experience lacks health and vigor. Gospel Workers, p. 254

3. “การอธิษฐานเป็นลมหายใจของดวงวิญญาณ เป็นความลับของพลังอำนาจด้านจิตวิญญาณ ไม่มีปัจจัยอื่นแห่งพระคุณจะทดแทนได้ และสุขภาพของดวงวิญญาณจะถูกรักษาไว้ด้วยการอธิษฐาน การอธิษฐานนำดวงใจเชื่อมโยงเข้ากับบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยทันที และนำพลังมาสู่เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อแห่ง ประสบการณ์ของคริสเตียน การละเลยในการอธิษฐาน หรือ การอธิษฐานเพียงครั้งคราวตามเวลาสะดวก เท่ากับคุณปล่อยมือจากพระหัตถ์ของพระเจ้า ความร้อนรนด้านจิตวิญญาณจะสูญเสียความมีชีวิตชีวา ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณจะไร้ซึ่งความกระฉับกระเฉง” Gospel Workers”, p. 254.


4. “Through much prayer you must labor for souls, for this is the only method by which you can reach hearts. It is not your work, but the work of Christ who is by your side, that impresses hearts.” Evangelism p.525

4. “เมื่อทำการเพื่อดวงวิญญาณคุณต้องอธิษฐานอย่างหนัก เพราะเป็นวิธีเดียวคุณจะเข้าถึงดวงใจได้ นี่ไม่ใช่งานของคุณ แต่เป็นงานของพระคริสต์ ผู้อยู่เคียงข้างคุณ เพื่อทำให้ดวงใจของผู้คนเกิดความประทับใจ” ผู้ประกาศพระกิตติคุณ หน้า 525.


5. “The Lord will hear our prayers for the conversion of souls.” Messages to Young People, p.315

5. “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเรา เมื่อขอพระองค์ช่วยนำให้ดวงวิญญาณทั้งหลายกลับใจใหม่” ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน หน้า 315.


6. “As you work to answer your own prayers, you will find that God will reveal Himself unto you. . . Begin now to reach higher and still higher. Prize the things of heaven above earthly attractions and inducements. . . . Learn how to pray; learn how to bear a clear and intelligent testimony, and God will be glorified in you.” The Upward Look, p.256

6. “ขณะคุณทำงานเพื่อตอบคำอธิษฐานของคุณเอง คุณจะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่คุณ….จงเริ่ม ณ บัดนี้คุณจะไปสู่จุดที่สูงขึ้น และสูงขึ้น จงจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นรางวัลแห่งสวรรค์เหนือแรงดึงดูด และสิ่งจูงใจ…จงเรียนรู้จะอธิษฐาน เรียนรู้จะกล่าวเป็นพยานอย่างชัดเจน และมีไหวพริบดี เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระสิริในตัวคุณ” The Upward Look, p. 256.


7.Their persevering prayers will bring souls to the cross. In cooperation with their self-sacrificing efforts Jesus will move upon hearts, working miracles in the conversion of souls. Testimonies, Vol. 7, p.27

7. “การอธิษฐานอย่างพากเพียรจะนำดวงวิญญาณสู่ไม้กางเขน การอธิษฐานร่วมกับความบากบั่นเสียสละของพวกเขาพระเยซูจะทรงเคลื่อนไหวในดวงใจของคนเป็นอันมาก ด้วยการอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงดวงใจใหม่” Testimonies, Vol. 7, p. 27