Church Decorum
การจัดระเบียบในการนมัสการ


1. “The Lord has shown that gospel order has been too much feared and neglected. Formality should be shunned; but, in so doing, order should not be neglected. There is order in heaven. There was order in the church when Christ was upon the earth, and after His departure order was strictly observed among His apostles. . . . The danger of those traveling whom God has not called was shown me. . . . I saw that this door at which the enemy comes in to perplex and trouble the flock can be shut. I inquired of the angel how it could be closed. He said, ‘The church must flee to God’s Word and become established upon gospel order, which has been overlooked and neglected.” —Early Writings, pp. 97, 100

1. “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าทราบว่า ผู้ติดตามพระองค์มีความกลัวต่อการมีระเบียบเข้มงวดเกินไป การนมัสการในโบสถ์ไม่ควรมีระเบียบเคร่งครัดเกินควรก็จริง แต่การมีระเบียบแบบแผนก็ไม่ควรเป็นสิ่งถูกลืมไป เพราะแม้ในสวรรค์ก็มีระเบียบเมื่อพระคริสต์อยู่ในโลกนี้ พลับพลาวิหารก็มีระบบระเบียบปฏิบัติและภายหลังที่พระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์ เหล่าอัครทูตขอพระองค์ได้หนุนใจให้มีการจัดระเบียบในการนมัสการ… อันตรายของเหล่าผู้เดินทาง (จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเพื่อเทศนาสั่งสอน) ของบางคนที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียก พระเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าทราบว่า… นี่เป็นประตูที่เปิดไว้ให้ศัตรูเข้ามาโจมตีไพร่พลของพระเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า ประตูนี้ควรจะปิดเสีย ข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์องค์ที่อยู่กับข้าพเจ้าเสมอ เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในนิมิตว่า เราจะปิดประตูนี้ อย่างไร ทูตสวรรค์องค์นั้นตอบว่า “คริสตจักรจะต้องดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยการจัดระเบียบขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกมองข้ามและลืมไป” Early Writings, pages 97, 100


There is order in heaven. There are rules and regulations which govern the whole heavenly host. All move in order. All there is cleanly, all in perfect harmony. And everyone who will be counted worthy to enter heaven will be thoroughly disciplined and will be without spot or wrinkle or any such thing. The uncultivated have spots and wrinkles upon them now. They had better lose no time in commencing the work of cleansing themselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. OHC 230

มีความเป็นระเบียบในสวรรค์ มีกฏและข้อบังคับซึ่งปกครองทั่วทั้งสวรรค์ ทุกคนเคลื่อนไหวอย่างมีระเบียบ ทุกคนอยู่อย่างเรียบร้อย ทุกคนอยู่ในความสามัคคีที่สมบูรณ์แบบ และทุกคนซึ่งจะถูกนับว่ามีค่าที่จะเข้าในสวรรค์จะได้รับการฝึกฝนอย่างแท้จริงและจะไม่มีจุดหรือปัญหาหรือสิ่งใดๆดังกล่าว ส่วนที่ขาดการบำรุงในตอนนี้ มีจุดด่างพร้อยและริ้วรอย พวกเขาต้องสูญเสียเวลาในการเริ่มงานชำระตนเองให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณ ทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความยำเกรงพระเยโฮวาห์ OHC 230