Chapter 19 (บทที่ 19)
“The Measure of Forgiveness”
“มิติแห่งการให้อภัย” อ้างอิงจาก มัทธิว 18:21-35

Peter had come to Christ with the question, “How oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?” The rabbis limited the exercise of forgiveness to three offenses. Peter, carrying out, as he supposed, the teaching of Christ, thought to extend it to seven, the number signifying perfection. But Christ taught that we are never to become weary of forgiving. Not “Until seven times,” He said, “but, Until seventy times seven.” {COL 243.1}

เปโตรเข้าเฝ้าพระคริสต์พร้อมด้วยคำถามว่า “ข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือ” รับบีจำกัดการอภัยโทษไว้สามครั้ง สำหรับเปโตรเขาคิดว่าเขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระคริสต์ทรงสอนว่าเราไม่ควรเอือมระอาต่อการให้อภัย พระองค์ตรัสว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด” มัทธิว 18:21, 22 {COL 243.1}

Then He showed the true ground upon which forgiveness is to be granted and the danger of cherishing an unforgiving spirit. In a parable He told of a king’s dealing with the officers who administered the affairs of his government. Some of these officers were in receipt of vast sums of money belonging to the state. As the king investigated their administration of this trust, there was brought before him one man whose account showed a debt to his lord for the immense sum of ten thousand talents. He had nothing to pay, and according to the custom, the king ordered him to be sold, with all that he had, that payment might be made. But the terrified man fell at his feet and besought him, saying, “Have patience with me, and I will pay thee all. Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. {COL 243.2}

จากนั้น พระองค์ทรงเปิดเผยให้ทราบถึงรากฐานที่แท้จริงของการให้อภัยและทรงกล่าวถึงภัยอันตรายจากการมีจิตใจที่ไม่ยอมยกโทษให้ผู้อื่น ในอุปมา พระองค์ตรัสถึงวิธีปฏิบัติของเจ้าองค์หนึ่งต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารการปกครอง เจ้าหน้าที่บางคนรับเงินจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดิน ขณะที่กษัตริย์ทรงสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่บริหารของเจ้าหน้าที่เหล่านี้อยู่นั้น ทรงตรวจพบในบัญชีของชายคนหนึ่งที่ถูกนำตัวมาเข้าเฝ้าว่าเป็นหนี้พระองค์ด้วยเงินจำนวนสูงถึงหนึ่งหมื่นตะลันต์ [หนึ่งตะลันต์เป็นจำนวนเงินที่จ้างคนงานให้ทำงานมากกว่า 15 ปี] เขาไม่มีเงินชำระคืน และกษัตริย์ทรงมีบัญชาตามระเบียบที่ปฏิบัติกันอยู่ ให้นำตัวไปขายพร้อมทั้งสิ่งของทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ แต่ชายหวาดกลัวผู้นี้ล้มลงแทบเท้าอ้อนวอนต่อเจ้าองค์นั้นว่า “ขอโปรดผัดไว้ก่อน แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมด เจ้าองค์นั้นทรงสงสาร จึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี้ {COL 243.2}

“But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence; and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not; but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.” {COL 244.1}

“แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดนาริอัน [หนึ่งเหรียญเดนาริอันเป็นจำนวนเงินที่จ้างคนงานให้ทำงาน 1 วัน] เขาก็จับคนนั้น บีบคอบอกว่า แกต้องใช้หนี้ให้ข้า เพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่า ขอผัดไว้ก่อน แล้วข้าจะใช้ให้ แต่เขาไม่ยอม จึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้ พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่ง และนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้น ท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่า ไอ้ข้าชั่วร้าย เรายกหนี้ให้เอ็งทั้งหมด ก็เพราะเอ็งอ้อนวอนเรา เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรือ แล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้ว จึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมด” มัทธิว 18:26-36 {COL 244.1}

This parable presents details which are needed for the filling out of the picture but which have no counterpart in its spiritual significance. The attention should not be diverted to them. Certain great truths are illustrated, and to these our thought should be given. {COL 244.2}

อุปมานี้ให้รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการมองเห็นภาพของเรื่องราวแต่เป็นส่วนที่ไม่ได้มีความสำคัญทางจิตวิญญาณ เราจึงไม่ควรหันเหความสนใจไปที่เรื่องเหล่านั้น มีความจริงอันยิ่งใหญ่บางอย่างได้รับการเปิดเผยให้เห็นและเราควรตรึกตรองถึงเรื่องเหล่านี้ {COL 244.2}

The pardon granted by this king represents a divine forgiveness of all sin. Christ is represented by the king, who, moved with compassion, forgave the debt of his servant. Man was under the condemnation of the broken law. He could not save himself, and for this reason Christ came to this world, clothed His divinity with humanity, and gave His life, the just for the unjust. He gave Himself for our sins, and to every soul He freely offers the blood-bought pardon. “With the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption.” Psalm 130:7. {COL 244.3}

การให้อภัยของกษัตริย์องค์นี้หมายถึงพระเจ้าทรงให้อภัยบาปทั้งหมด กษัตริย์หมายถึงพระคริสต์ผู้ทรงมีพระทัยสงสารเห็นใจจนกระทั่งทรงยกหนี้ของผู้รับใช้ของพระองค์ มนุษย์อยู่ภายใต้บทลงโทษของการละเมิดพระบัญญัติ พวกเขาช่วยตนเองให้รอดไม่ได้และเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์เสด็จมายังโลกนี้ ทรงสวมความเป็นมนุษย์แทนความเป็นพระเจ้าและประทานชีวิตของพระองค์เอง พระผู้ชอบธรรมเพื่อคนอธรรม พระองค์ประทานพระองค์เองเพื่อบาปของเรา และพระองค์ประทานการอภัยที่ซื้อมาด้วยพระโลหิตให้แก่จิตวิญญาณ “เพราะในพระยาห์เวห์มีความรักมั่นคงและในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์” สดุดี 130:7 {COL 244.3}

Here is the ground upon which we should exercise compassion toward our fellow sinners. “If God so loved us, we ought also to love one another.” 1 John 4:11. “Freely ye have received,” Christ says, “freely give.” Matthew 10:8. {COL 245.1}

นี่เป็นพื้นหลังที่เราจะต้องแสดงความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ผิดบาปของเรา “ถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย” 1 ยอห์น 4:11 พระคริสต์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ” มัทธิว 10:8 {COL 245.1}

In the parable, when the debtor pleaded for delay, with the promise, “Have patience with me, and I will pay thee all,” the sentence was revoked. The whole debt was canceled. And he was soon given an opportunity to follow the example of the master who had forgiven him. Going out, he met a fellow servant who owed him a small sum. He had been forgiven ten thousand talents; the debtor owed him a hundred pence. But he who had been so mercifully treated, dealt with his fellow laborer in an altogether different manner. His debtor made an appeal similar to that which he himself had made to the king, but without a similar result. He who had so recently been forgiven was not tenderhearted and pitiful. The mercy shown him he did not exercise in dealing with his fellowservant. He heeded not the request to be patient. The small sum owed to him was all that the ungrateful servant would keep in mind. He demanded all that he thought his due, and carried into effect a sentence similar to that which had been so graciously revoked for him. {COL 245.2}

เมื่อลูกหนี้ในอุปมาขอผัดผ่อนด้วยคำสัญญาว่า “ขอโปรดผัดไว้ก่อน แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมด” มัทธิว 18:26 พระองค์ทรงกลับคำสั่ง คำพิพากษาถูกเพิกถอน หนี้ทั้งหมดถูกยกไป และในเวลาต่อมาเขามีโอกาสที่จะทำตามแบบอย่างของเจ้าองค์นั้นซึ่งได้ยกหนี้ให้เขา ขณะที่เขาเดินออกไป เขาพบเพื่อนทาสผู้เป็นหนี้เงินเขาจำนวนเล็กน้อย ตัวเขาเองได้รับการยกหนี้ถึงหนึ่งหมื่นตะลันต์ แต่ลูกหนี้ของเขานั้นเป็นหนี้เพียงหนึ่งร้อย[สตางค์] เขาผู้ได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูง แต่กลับปฏิบัติกับเพื่อนทาสบ่าวของเขาอย่างตรงกันข้าม ลูกหนี้ของเขาอ้อนวอนต่อเขาดังเช่นที่เขากระทำกับกษัตริย์ แต่กลับได้ผลที่ต่างกัน ชายผู้ซึ่งได้รับการยกหนี้ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากลับไม่มีความสงสารและจิตใจที่อ่อนโยน ความเมตตาที่เขาได้รับ เขากลับไม่ได้นำมาปฏิบัติต่อเพื่อนทาสด้วยกัน เขาไม่ได้เอาใจใส่ต่อคำร้องขอผัดผ่อน เงินจำนวนเล็กน้อยที่เป็นหนี้เขากลับเก็บเอาสิ่งเดียวนั้นมาไว้ในความคิดของตน เขาเรียกร้องเอาทั้งหมดตามที่เขาต้องได้คืน และลงโทษเขาด้วยคำตัดสินที่คล้ายคลึงกับถ้อยคำอย่างเดียวกับที่เขาเคยได้รับการยกหนี้ {COL 245.2}

How many are today manifesting the same spirit. When the debtor pleaded with his lord for mercy, he had no true sense of the greatness of his debt. He did not realize his helplessness. He hoped to deliver himself. “Have patience with me,” he said, “and I will pay thee all.” So there are many who hope by their own works to merit God’s favor. They do not realize their helplessness. They do not accept the grace of God as a free gift, but are trying to build themselves up in self-righteousness. Their own hearts are not broken and humbled on account of sin, and they are exacting and unforgiving toward others. Their own sins against God, compared with their brother’s sins against them, are as ten thousand talents to one hundred pence–nearly one million to one; yet they dare to be unforgiving. {COL 245.3}

ในปัจจุบันนี้ มีคนจำนวนมากเพียงใดที่กำลังแสดงจิตใจอย่างเดียวกัน เมื่อลูกหนี้อ้อนวอนต่อเจ้านายขอความเมตตา เขาไม่ได้มีความรู้สึกที่แท้จริงถึงหนี้จำนวนมากมายของเขาที่ติดค้างอยู่ เขาไม่ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของเขา เขาหวังเพียงที่จะปลดปล่อยตัวเองเท่านั้น เขาร้องขอว่า “ขอโปรดผัดไว้ก่อน แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมด” ในลักษณะเดียวกันนี้มีหลายคนหวังว่าพวกเขาจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าด้วยการกระทำของพวกเขาเอง พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงสภาพการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของตน พวก เขาไม่ได้ยอมรับพระคุณของพระเจ้าว่าเป็นของประทานที่ทรงโปรดมอบให้เปล่า แต่กลับพยายามสร้างความชอบธรรมให้แก่ตัวเอง จิตใจของพวกเขาไม่ได้แตกสลายอย่างแท้จริงและถ่อมลงเพราะบาปของตน พวกเขากลับบีบบังคับและไม่ให้อภัยผู้อื่น บาปของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับบาปของเพื่อนที่กระทำต่อเขาแล้ว ก็เปรียบเท่ากับหนึ่งหมื่นตะลันต์ต่อหนึ่งร้อย[สตางค์] ซึ่งเท่ากับหนึ่งล้านต่อหนึ่งส่วน ถึงกระนั้นเขาก็ยังกล้าที่จะไม่ให้อภัย {COL 245.3}

In the parable the lord summoned the unmerciful debtor, and “said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me; shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.” “So likewise,” said Jesus, “shall My Heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.” He who refuses to forgive is thereby casting away his own hope of pardon. {COL 247.1}

ในอุปมา กษัตริย์ทรงเรียกลูกหนี้ผู้ไร้ความเมตตาให้มาเฝ้า และ “ตรัสว่า ไอ้ข้าชั่วร้าย เรายกหนี้ให้เอ็งทั้งหมด ก็เพราะเอ็งอ้อนวอนเรา เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรือ แล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้วจึงมอบทาสคนนั้นไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมด” พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้น ถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่าน” มัทธิว 18:32-35 ผู้ที่ปฏิเสธที่จะให้อภัยผู้อื่นก็กำลังทำให้ความหวังที่ตัวเองจะได้รับการอภัยหมดไป {COL 247.1}

But the teaching of this parable should not be misapplied. God’s forgiveness toward us lessens in no wise our duty to obey Him. So the spirit of forgiveness toward our fellow men does not lessen the claim of just obligation. In the prayer which Christ taught His disciples He said, “Forgive us our debts, as we forgive our debtors.” Matthew 6:12. By this He did not mean that in order to be forgiven our sins we must not require our just dues from our debtors. If they cannot pay, even though this may be the result of unwise management, they are not to be cast into prison, oppressed, or even treated harshly; but the parable does not teach us to encourage indolence. The word of God declares that if a man will not work, neither shall he eat. (2 Thessalonians 3:10.) The Lord does not require the hard-working man to support others in idleness. With many there is a waste of time, a lack of effort, which brings to poverty and want. If these faults are not corrected by those who indulge them, all that might be done in their behalf would be like putting treasure into a bag with holes. Yet there is an unavoidable poverty, and we are to manifest tenderness and compassion toward those who are unfortunate. We should treat others just as we ourselves, in like circumstances, would wish to be treated. {COL 247.2}

แต่ไม่ควรนำคำสอนจากอุปมานี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไม่ถูกต้อง การให้อภัยของพระเจ้าต่อเราไม่ได้ทำให้หน้าที่ของเราที่จะเชื่อฟังพระองค์ลดน้อยลงไป เช่นเดียวกัน น้ำใจแห่งการอภัยของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ทำให้หน้าที่ของการประพฤติอันชอบธรรมของเราลดน้อยลงไป ในคำอธิษฐานที่พระคริสต์ทรงสอนสาวกทั้งหลาย พระองค์ตรัสว่า “ขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์” มัทธิว 6:12 โดยคำตรัสนี้พระองค์ไม่ได้ทรงหมายความว่าการที่เราจะได้รับการอภัยจากความผิดบาปของเรานั้น เราจะต้องไม่เรียกร้องหนี้ตามสิทธิอันถูกต้องจากลูกหนี้ของเรา ถ้าเขาชำระหนี้ไม่ได้ถึงแม้จะเกิดจากการบริหารที่ไม่ดีของเขา ก็ไม่ควรจับเขาเข้าคุกหรือข่มเหงหรือปฏิบัติไม่ดีต่อเขา แต่อุปมานี้ก็ไม่ได้สอนให้เราสนับสนุนความเกียจคร้าน พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “ถ้าใครไม่ยอมทำงาน ก็อย่าให้เขากิน” 2 เธสะโลนิกา 3:10 พระยาห์เวห์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ที่ทำงานหนักสนับสนุนให้คนอื่นเกียจคร้าน หลายคนปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆ และขาดความพยายามจนทำให้เกิดความยากจนและขัดสนขึ้น หากความคิดที่ผิดของผู้ที่ตามใจพวกเขาไม่ได้มีการแก้ไขแล้ว สิ่งสารพัดที่ทำเพื่อคนเหล่านี้ก็เหมือนกับการใส่สมบัติมีค่าไว้ในถุงที่มีรูรั่ว แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความยากจนที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราต้องแสดงความเห็นใจต่อคนที่โชคร้าย เราจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราอยากให้คนอื่นกระทำต่อเราเองในยามที่ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันนี้ {COL 247.2}

The Holy Spirit through the apostle Paul charges us: “If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfil ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.” Philippians 2:1-5. {COL 248.1}

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านอัครทูตเปาโลว่า “เพราะฉะนั้น ในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ มีการปลอบโยนจากความรัก มีการสามัคคีธรรมกันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณา ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” ฟีลิปปี 2:1-5 {COL 248.1}

But sin is not to be lightly regarded. The Lord has commanded us not to suffer wrong upon our brother. He says, “If thy brother trespass against thee, rebuke him.” Luke 17:3. Sin is to be called by its right name, and is to be plainly laid out before the wrongdoer. {COL 248.2}

แต่เราไม่ควรถือบาปว่าเป็นเรื่องเล็ก พระยาห์เวห์ตรัสบัญชาเราไม่ให้ยอมทนต่อความผิดที่พี่น้องของเราได้ทำลงไป พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพี่น้องผิดต่อท่าน จงเตือนเขา” ลูกา 17:3 จะต้องชี้ให้คนทำผิดเห็นว่าบาปก็คือบาปและต้องทำให้เขาเห็นความผิดอย่างตรงไปตรงมา {COL 248.2}

In his charge to Timothy, Paul, writing by the Holy Spirit, says, “Be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.” 2 Timothy 4:2. And to Titus he writes, “There are many unruly and vain talkers and deceivers. . . . Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith.” Titus 1:10-13. {COL 248.3}

โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลเขียนคำกำชับไปยังทิโมธีว่า “ให้ทำอย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจ จงชักชวน เตือนสติและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่” 2 ทิโมธี 4:2 และยังเขียนถึงทิตัสอีกว่า “เพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ดื้อด้าน พูดแต่เรื่องไม่มีประโยชน์และหลอกลวง… เพราะฉะนั้นท่านจงว่ากล่าวเขาให้แรงๆ เพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้อง” ทิตัส 1:10-13 {COL 248.3}

“If thy brother shall trespass against thee,” Christ said, “go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.” Matthew 18:15-17. {COL 248.4}

พระคริสต์ตรัสว่า “หากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่าน จงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้องคืนมา แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย เพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้น จงไปแจ้งต่อคริสตจักร ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีก ก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษี” มัทธิว 18:15-17 {COL 248.4}

Our Lord teaches that matters of difficulty between Christians are to be settled within the church. They should not be opened before those who do not fear God. If a Christian is wronged by his brother, let him not appeal to unbelievers in a court of justice. Let him follow out the instruction Christ has given. Instead of trying to avenge himself, let him seek to save his brother. God will guard the interests of those who love and fear Him, and with confidence we may commit our case to Him who judges righteously. {COL 248.5}

พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราทรงสอนว่าปัญหาระหว่างพี่น้องคริสเตียนด้วยกันจะต้องจัดการให้เรียบร้อยภายในคริสตจักร พวกเขาจะต้องไม่เปิดเผยความขัดแย้งต่อหน้าผู้ที่ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้า หากคริสเตียนคนหนึ่งถูกพี่น้องในคริสตจักรกระทำผิด อย่าให้เขานำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลที่ไม่เชื่อพระเจ้า ให้เขาดำเนินตามคำสอนของพระคริสต์ แทนที่จะหาทางแก้แค้น เขาควรจะพยายามช่วยพี่น้องผู้นั้นให้รอด พระเจ้าจะทรงพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ที่รักและยำเกรงพระองค์และมอบคดีความของเราไว้กับพระองค์ผู้ทรงตัดสินความด้วยความชอบธรรมได้อย่างมั่นใจ {COL 248.5}

Too often when wrongs are committed again and again, and the wrongdoer confesses his fault, the injured one becomes weary, and thinks he has forgiven quite enough. But the Saviour has plainly told us how to deal with the erring: “If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.” Luke 17:3. Do not hold him off as unworthy of your confidence. Consider “thyself, lest thou also be tempted.” Galatians 6:1. {COL 249.1}

บ่อยครั้งที่มีการกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และผู้กระทำผิดสารภาพความผิดของตนแล้ว ผู้ที่ได้รับความเสียหายเบื่อหน่ายและคิดว่าเขาให้อภัยมามากพอแล้ว แต่องค์พระผู้ช่วยให้รอดตรัสบอกเราอย่างชัดเจนว่าควรปฏิบัติเช่นไรกับผู้ที่กระทำผิดเช่นนี้ “ถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่าน จงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้” ลูกา 17:3 อย่าปล่อยเขาไปด้วยความไม่ไว้วางใจ จงพิจารณา “โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย” กาลาเทีย 6:1 {COL 249.1}

If your brethren err, you are to forgive them. When they come to you with confession, you should not say, I do not think they are humble enough. I do not think they feel their confession. What right have you to judge them, as if you could read the heart? The word of God says, “If he repent, forgive him. And if he trespasses against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.” Luke 17:3, 4. And not only seven times, but seventy times seven–just as often as God forgives you. {COL 249.2}

ถ้าพี่น้องทำผิด ท่านต้องให้อภัยเขา เมื่อพวกเขาเข้ามาสารภาพต่อท่าน ท่านจะต้องไม่พูดว่า ฉันไม่คิดว่าพวกเขาถ่อมตัวลงมากพอ ฉันไม่คิดว่าพวกเขารู้สึกถึงการสารภาพของพวกเขา ท่านมีสิทธิอะไรที่ไปตัดสินพวกเขาราวกับท่านอ่านจิตใจของพวกเขาออก พระดำรัสของพระเจ้ากล่าวว่า “ถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้ แม้เขาจะผิดต่อท่านวันหนึ่งถึงเจ็ดครั้งและเขากลับมาหาท่านทั้งเจ็ดครั้งนั้น แล้วบอกว่า ฉันกลับใจแล้ว จงยกโทษเขาเถิด” ลูกา 17:3, 4 และไม่เพียงเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบคูณด้วยเจ็ด เหมือนกับที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่านอยู่เสมอ {COL 249.2}

We ourselves owe everything to God’s free grace. Grace in the covenant ordained our adoption. Grace in the Saviour effected our redemption, our regeneration, and our exaltation to heirship with Christ. Let this grace be revealed to others. {COL 250.1}

ตัวเราเองเป็นหนี้ทุกอย่างต่อพระคุณอันได้มาเปล่าๆ ของพระเจ้า พระคุณแห่งพันธสัญญาทำให้เรากลับเป็นบุตรของพระเจ้า พระคุณในองค์พระผู้ช่วยให้รอดก่อให้เกิดการไถ่ การบังเกิดใหม่และการถูกยกชูขึ้นให้มีส่วนเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ จงให้พระคุณนี้เปิดเผยออกแก่ผู้อื่น {COL 250.1}

Give the erring one no occasion for discouragement. Suffer not a Pharisaical hardness to come in and hurt your brother. Let no bitter sneer rise in mind or heart. Let no tinge of scorn be manifest in the voice. If you speak a word of your own, if you take an attitude of indifference, or show suspicion or distrust, it may prove the ruin of a soul. He needs a brother with the Elder Brother’s heart of sympathy to touch his heart of humanity. Let him feel the strong clasp of a sympathizing hand, and hear the whisper, Let us pray. God will give a rich experience to you both. Prayer unites us with one another and with God. Prayer brings Jesus to our side, and gives to the fainting, perplexed soul new strength to overcome the world, the flesh, and the devil. Prayer turns aside the attacks of Satan. {COL 250.2}

อย่าเปิดทางให้ผู้ที่กระทำผิดรู้สึกเสียขวัญและหมดกำลังใจ อย่าให้ความแข็งกระด้างแบบฟาริสีเข้ามาและสร้างความปวดร้าวต่อพี่น้องของท่าน อย่าให้การเยาะเย้ยเหยียดหยามขมขื่นเกิดขึ้นในความคิดหรือในจิตใจ อย่าให้การดูหมิ่นแสดงออกในน้ำเสียงของท่าน ถ้าท่านใช้คำพูดของตัวเอง ถ้าท่านแสดงทัศนคติแบบไม่สนใจหรือแสดงความสงสัยหรือไม่เชื่อใจ อาจจะทำให้เกิดความพินาศของจิตวิญญาณดวงหนึ่งได้ เขาต้องการพี่น้องที่มีจิตใจของพี่ชายใหญ่คนโตในสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความเห็นใจเพื่อจะสัมผัสกับจิตใจมนุษย์ ให้เขารู้สึกการสัมผัสจากมือที่มีความเห็นอกเห็นใจ และได้ยินเสียงกระซิบว่าให้เราร่วมกันอธิษฐาน พระเจ้าจะประทานประสบการณ์อันมีค่ายิ่งให้กับท่านทั้งสอง การอธิษฐานจะผูกพันตัวเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า การอธิษฐานจะนำองค์พระเยซูมาอยู่ข้างกายเราและให้พลังใหม่แก่จิตวิญญาณที่อ่อนล้างุนงงเพื่อให้มีชัยเหนือโลก เหนือเนื้อหนังและมารร้าย การอธิษฐานขับไล่การโจมตีของมารซาตานไปเสีย {COL 250.2}

When one turns away from human imperfections to behold Jesus, a divine transformation takes place in the character. The Spirit of Christ working upon the heart conforms it to His image. Then let it be your effort to lift up Jesus. Let the mind’s eye be directed to “the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.” John 1:29. And as you engage in this work, remember that “he which converteth the sinner from the error of his way, shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.” James 5:20. {COL 250.3}

เมื่อคนหนึ่งหันจากความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ แล้วมองไปยังพระเยซู จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามแบบของพระเจ้า พระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ประกอบกิจในจิตใจทำให้บุคคลนั้นเลียนแบบพระฉายาของพระองค์ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความพยายามของท่านที่จะยกชูพระเยซูขึ้น จงให้ดวงตาแห่งความคิดของท่านมุ่งไปยัง “พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป” ยอห์น 1:29 ขณะที่ท่านทำงานนี้อยู่ จงระลึกว่า “ผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย” ยากอบ 5:20 {COL 250.3}

“But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.” Matthew 6:15. Nothing can justify an unforgiving spirit. He who is unmerciful toward others shows that he himself is not a partaker of God’s pardoning grace. In God’s forgiveness the heart of the erring one is drawn close to the great heart of Infinite Love. The tide of divine compassion flows into the sinner’s soul, and from him to the souls of others. The tenderness and mercy that Christ has revealed in His own precious life will be seen in those who become sharers of His grace. But “if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His.” Romans 8:9. He is alienated from God, fitted only for eternal separation from Him. {COL 251.1}

“แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน” มัทธิว 6:15 ไม่มีสิ่งใดที่จะแก้ตัวให้กับจิตใจที่ไม่ยอมให้อภัย ผู้ที่ไม่ให้ความเมตตาต่อผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองไม่มีส่วนในพระคุณแห่งการให้อภัยของพระเจ้า ในการอภัยของพระเจ้า จิตใจของผู้กระทำผิดจะถูกดึงเข้ามาใกล้พระทัยแห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ กระแสแห่งความเห็นอกเห็นใจจากสวรรค์จะไหลทะลักสู่จิตวิญญาณของคนบาปนั้น และออกจากเขาไปสู่จิตวิญญาณของผู้อื่น ความอ่อนโยนและความเมตตาซึ่งพระคริสต์ทรงแสดงออกในชีวิตอันมีค่ายิ่งของพระองค์จะปรากฏในผู้ที่ได้รับแบ่งปันพระคุณของพระองค์ แต่ “ใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” โรม 8:9 เขาถูกตัดขาดจากพระเจ้า จึงสมควรที่จะถูกกีดกันออกไปจากพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์ {COL 251.1}

It is true that he may once have received forgiveness; but his unmerciful spirit shows that he now rejects God’s pardoning love. He has separated himself from God, and is in the same condition as before he was forgiven. He has denied his repentance, and his sins are upon him as if he had not repented. {COL 251.2}

จริงอยู่เขาอาจเคยได้รับการอภัยโทษ แต่จิตใจที่ขาดความเมตตาของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาปฏิเสธความรักแห่งการให้อภัยของพระเจ้า เขาแยกตนเองออกจากพระเจ้าและตกอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับก่อนที่เขาได้รับการอภัยโทษ เขาปฏิเสธการกลับใจของตนเองและบาปยังคงอยู่ในตัวของเขาเหมือนไม่ได้กลับใจใหม่ {COL 251.2}

But the great lesson of the parable lies in the contrast between God’s compassion and man’s hardheartedness; in the fact that God’s forgiving mercy is to be the measure of our own. “Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?” {COL 251.3}

แต่บทเรียนยิ่งใหญ่ของอุปมานี้อยู่ที่ความแตกต่างระหว่างความเมตตาอย่างเห็นใจของพระเจ้ากับความแข็งกระด้างของจิตใจมนุษย์ อันที่จริงแล้วการให้อภัยด้วยพระเมตตาของพระเจ้านั้น ควรจะเป็นสิ่งที่ใช้วัดตัวของเราเอง “เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกัน เหมือนเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรือ” มัทธิว 16:33 {COL 251.3}

We are not forgiven because we forgive, but as we forgive. The ground of all forgiveness is found in the unmerited love of God, but by our attitude toward others we show whether we have made that love our own. Wherefore Christ says, “With what judgment ye judge, ye shall be judged; and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.” Matthew 7:2. {COL 251.4}

เรารับการอภัยโทษไม่ใช่เพราะเราให้อภัยผู้อื่น แต่ในขณะที่เราให้อภัย ความรักของพระเจ้าต้องเป็นพื้นฐานแห่งการให้อภัยทั้งหมด แต่โดยท่าทีของเราที่มีต่อผู้อื่น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรารับความรักนั้นมาเป็นของเราหรือไม่ เพราะเหตุนี้พระคริสต์ตรัสว่า “เพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไร พระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้น และท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น” มัทธิว 7:2 {COL 251.4}