Chapter 22 (บทที่ 22)
“Dress”
“การแต่งกาย”

The Bible teaches modesty in dress. “In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel.” 1 Timothy 2:9. This forbids display in dress, gaudy colors, profuse ornamentation. Any device designed to attract attention to the wearer or to excite admiration, is excluded from the modest apparel which God’s word enjoins. {MH 287.1}

พระคัมภีร์สอนให้เราแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย “ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย” 1 ทิโมธี 2:9 พระคัมภีร์ห้ามเราแต่งกายเพื่อการโอ้อวด ด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาดบาดตา หรือด้วยเครื่องประดับที่ฟุ้งเฟ้อ สิ่งใดที่มุ่งหมายให้ผู้อื่นเกิดความสนใจในตัวผู้สวมใส่หรือกระตุ้นให้เกิดความชื่นชมล้วนอยู่นอกคำจำกัดความเรื่องเครื่องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยที่พระวจนะของพระเจ้าบัญชาไว้ {MH 287.1}

Our dress is to be inexpensive–not with “gold, or pearls, or costly array.” Verse 9. {MH 287.2}

เสื้อผ้าของเราจะต้องมีราคาที่ไม่แพง มิใช่เสื้อผ้าที่ “ประดับด้วยเครื่องทองและไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพง” 1 ทิโมธี 2:9 {MH 287.2}

Money is a trust from God. It is not ours to expend for the gratification of pride or ambition. In the hands of God’s children it is food for the hungry, and clothing for the naked. It is a defense to the oppressed, a means of health to the sick, a means of preaching the gospel to the poor. You could bring happiness to many hearts by using wisely the means that is now spent for show. Consider the life of Christ. Study His character, and be partakers with Him in His self-denial. {MH 287.3}

เงินทองเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นผู้ดูแล มิใช่เป็นของๆ เราเองที่จะใช้จ่ายเพื่อสนองตัณหาความเย่อหยิ่งหรือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ในมือของเหล่าบุตรของพระเจ้า เงินคืออาหารสำหรับคนที่หิวโหย คือเสื้อผ้าสำหรับคนที่เปลือยเปล่า คือสิ่งที่ช่วยคุ้มกันให้แก่ผู้ที่ถูกกดขี่ คือปัจจัยในการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย คือสิ่งที่ใช้สำหรับการเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้แก่คนยากจน ท่านอาจนำความสุขมาสู่จิตใจของผู้คนมากมายได้ด้วยการใช้จ่ายอย่างมีวิจารณญาณปัจจัยซึ่งท่านใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เพื่อการโอ้อวด จงพิจารณาดูชีวิตของพระคริสต์ จงเรียนรู้ถึงพระอุปนิสัยของพระองค์และมามีส่วนร่วมกับพระองค์ในการไม่เห็นแก่ตนเอง {MH 287.3}

In the professed Christian world enough is expended for jewels and needlessly expensive dress to feed all the hungry and to clothe the naked. Fashion and display absorb the means that might comfort the poor and the suffering. They rob the world of the gospel of the Saviour’s love. Missions languish. Multitudes perish for want of Christian teaching. Beside our own doors and in foreign lands the heathen are untaught and unsaved. While God has laden the earth with His bounties and filled its storehouses with the comforts of life, while He has so freely given to us a saving knowledge of His truth, what excuse can we offer for permitting the cries of the widow and the fatherless, the sick and the suffering, the untaught and the unsaved, to ascend to heaven? In the day of God, when brought face to face with Him who gave His life for these needy ones, what excuse will those offer who are spending their time and money upon indulgences that God has forbidden? To such will not Christ say, “I was an hungered, and ye gave Me no meat: I was thirsty, and ye gave Me no drink: . . .naked, and ye clothed Me not: sick, and in prison, and ye visited Me not”? Matthew 25:42, 43. {MH 287.4}

ในโลกของผู้ที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียน เงินทองที่พวกเขาได้จับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อเพชรนิลจินดาและเครื่องแต่งกายราคาแพงที่ไม่จำเป็นนั้น มีมากพอที่จะใช้เพื่อซื้อหาอาหารมาเลี้ยงคนที่อดอยากหิวโหยและเสื้อผ้าสำหรับคนที่เปล่าเปลือยทั้งหมดได้ การแต่งกายตามสมัยนิยมและเพื่อการโอ้อวดดูดซับปัจจัยซึ่งสามารถนำไปบรรเทาความเดือดร้อนของคนยากจนและคนตกทุกข์ได้ยากได้ พวกเขาเบียดบังโลกจากข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระผู้ช่วยให้รอด พันธกิจในการเผยแพร่ก็ลดน้อยลง คนมากมายต้องดับสิ้นไปโดยยังไม่มีโอกาสได้ยินหลักคำสอนของคริสเตียน ละแวกข้างบ้านของเราเองและในต่างแดน คนนอกศาสนาเหล่านี้ยังมิได้รับการสอนและพบทางแห่งความรอด ในขณะที่พระเจ้าได้ประทานความอุดมสมบูรณ์ไว้บนโลกอย่างมากมายและทรงทำให้คลังพัสดุในโลกนี้เต็มล้นไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต นอกจากนี้ ในขณะที่พระองค์ยังทรงให้เราแบบเปล่า ๆ ได้เรียนรู้ถึงความจริงของทางแห่งความรอด แล้วเราจะมีข้อแก้ตัวใดต่อพระองค์ ในการที่ปล่อยให้เสียงโอดครวญของหญิงม่ายและลูกกำพร้า เสียงโอดครวญของคนที่เจ็บป่วยและคนที่ทนทุกข์ทรมาน เสียงเรียกร้องของคนที่ไม่ได้รับการสั่งสอนและคนที่ไม่ได้รับความรอดให้ลอยขึ้นไปถึงสวรรค์ ในวันพิพากษาของพระเจ้า เมื่อเราเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ผู้ประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่คนที่ยากไร้ขัดสนเหล่านี้ ข้อแก้ตัวอะไรที่ผู้ใช้เวลาและเงินทองเพื่อแสวงหาความสุขสำราญในสิ่งที่พระเจ้าตรัสห้ามไว้จะแถลงต่อพระองค์ พระคริสต์จะมิตรัสแก่คนเหล่านี้ว่า “เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็มิได้ให้เรากิน เรากระหายน้ำท่านก็มิได้ให้เราดื่ม………..เราเปลือยกาย ท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจำอยู่ในพันธนาคาร ท่านไม่ได้เยี่ยมเรา” มัทธิว 25:42, 43 {MH 287.4}

But our clothing, while modest and simple, should be of good quality, of becoming colors, and suited for service. It should be chosen for durability rather than display. It should provide warmth and proper protection. The wise woman described in the Proverbs “is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with double garments.” Proverbs 31:21, margin. {MH 288.1}

แม้ว่าเราจะใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เรียบง่ายและสุภาพเรียบร้อย แต่เสื้อผ้าของเราก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าเนื้อดี มีสีสันสวยงามเหมาะสมที่จะใช้ตามโอกาส ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีความทนทานมากกว่าเพื่ออวด เสื้อผ้าที่ใช้ควรให้ความอบอุ่นและช่วยปกป้องร่างกาย หนังสือพระธรรมสุภาษิตได้กล่าวถึงหญิงที่มีปัญญาไว้ว่า “เธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอ เพราะเขาสวมเสื้อสองชั้น” สุภาษิต 31:21 {MH 288.1}

Our dress should be cleanly. Uncleanliness in dress is unhealthful, and thus defiling to the body and to the soul. “Ye are the temple of God. . . .If any man defile the temple of God, him shall God destroy.” 1 Corinthians 3:16, 17. {MH 288.2}

เครื่องแต่งกายของเราควรจะสะอาดเรียบร้อย เสื้อผ้าที่ไม่สะอาดเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของเราต้องเป็นมลทินไป “ท่านเป็นวิหารของพระเจ้า…….ถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้น” 1 โครินธ์ 3:16, 17 {MH 288.2}

In all respects the dress should be healthful. “Above all things,” God desires us to “be in health”–health of body and of soul. And we are to be workers together with Him for the health of both soul and body. Both are promoted by healthful dress. {MH 288.3}

โดยประการทั้งปวง เครื่องแต่งกายควรเป็นเสื้อผ้าที่ถูกสุขลักษณะ “นอกเหนือสารพัดทุกสิ่ง” พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เรา “จำเริญและมีสุขภาพดี” ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ และเราจะเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและมีจิตวิญญาณที่ผ่องแผ้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ถูกสุขลักษณะ {MH 288.3}

It should have the grace, the beauty, the appropriateness of natural simplicity. Christ has warned us against the pride of life, but not against its grace and natural beauty. He pointed to the flowers of the field, to the lily unfolding in its purity, and said, “Even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.” Matthew 6:29. Thus by the things of nature Christ illustrates the beauty that heaven values, the modest grace, the simplicity, the purity, the appropriateness, that would make our attire pleasing to Him. {MH 289.1}

เครื่องแต่งกายควรมีความสง่างามและมีความเหมาะเจาะกับความเรียบง่ายตามธรรมชาติ พระคริสต์ทรงเตือนมิให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเย่อหยิ่งลืมตัว แต่ให้เราได้มีความสง่างามตามธรรมชาติ พระองค์ทรงชี้ให้ดูดอกไม้ในทุ่ง และบุปผาชาติที่เผยให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ และตรัสว่า “กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง” มัทธิว 6:29 โดยอาศัยสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ พระคริสต์ทรงชี้ให้เราได้เห็นถึงความงามที่สวรรค์ทรงให้คุณค่า ความสง่างามที่มีใจถ่อม ความเรียบง่าย ความบริสุทธิ์และความเหมาะสม จึงจะทำให้เครื่องแต่งกายของเราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ {MH 289.1}

The most beautiful dress He bids us wear upon the soul. No outward adorning can compare in value or loveliness with that “meek and quiet spirit” which in His sight is “of great price.” 1 Peter 3:4. {MH 289.2}

พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เราได้สวมเครื่องแต่งกายที่งดงามที่สุดไว้ในจิตวิญญาณ ไม่มีเครื่องประดับนอกกายชนิดใดที่สามารถเทียบคุณค่าหรือความงดงามกับ “จิตใจที่สงบและสุภาพ” ซึ่งในสายพระเนตรของพระองค์นั้น “เป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง” 1 เปโตร 3:4 {MH 289.2}

To those who make the Saviour’s principles their guide, how precious His words of promise: {MH 289.3}

สำหรับผู้ที่นำกฎเกณฑ์ของพระผู้ช่วยให้รอดมาใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิต พระสัญญาของพระองค์ย่อมจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนัก {MH 289.3}

“Why are ye anxious concerning raiment? . . . If God doth so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? . . . Be not therefore anxious, saying, . . . Wherewithal shall we be clothed? . . . For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first His kingdom, and His righteousness; and all these things shall be added unto you.” Matthew 6:28-33, R.V. {MH 289.4}

“ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม…….แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ…….พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า…….จะเอาอะไรนุ่งห่ม…….เพราะว่า……พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่า แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” มัทธิว 6:28-33 {MH 289.4}

“Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on Thee: because he trusteth in Thee.” Isaiah 26:3. {MH 289.5}

“ผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่นั้น พระองค์จะทรงรักษาไว้ในความสงบสุขอย่างบริบูรณ์ เพราะเขาได้ไว้วางใจในพระองค์” อิสยาห์ 26:3 (ฉบับแปลเดิม) {MH 289.5}

What a contrast is this to the weariness, the unrest, the disease and wretchedness, that result from the rule of fashion! How contrary to the principles given in the Scriptures are many of the modes of dress that fashion prescribes! Think of the styles that have prevailed for the last few hundreds of years or even for the last few decades. How many of them, when not in fashion, would be declared immodest; how many would be pronounced inappropriate for a refined, God-fearing, self-respecting woman. {MH 289.6}

ผลจากการครอบงำของการแต่งกายตามสมันนิยมสร้างความแตกต่างต่อผู้คนที่อ่อนแอ วุ่นวายใจ เจ็บป่วยและผู้ตกระกำลำบากเพียงไร การแต่งกายตามแบบสมัยนิยม ช่างเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักเกณฑ์ในพระคัมภีร์อย่างมากมายสักเท่าไร ขอให้ลองคิดถึงแบบเครื่องแต่งกายที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในระยะเวลาสองสามร้อยปีก่อนหรือแม้แต่ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา มีกี่แบบซึ่งเมื่อพ้นสมัยนิยมไปแล้ว กลายเป็นเสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ และมีซักกี่แบบที่ถูกประจานว่าไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่มีความสุภาพเรียบร้อย มีความนับถือในตนเองและเป็นผู้ที่มีความยำเกรงในพระเจ้า {MH 289.6}

The making of changes in apparel for the sake of fashion merely is not sanctioned by the word of God. Changing styles and elaborate, costly ornamentation squander the time and means of the rich, and lay waste the energies of mind and soul. They impose a heavy burden on the middle and poorer classes. Many who can hardly earn a livelihood, and who with simple modes might make their own clothing, are compelled to resort to the dressmaker in order to be in fashion. Many a poor girl, for the sake of a stylish gown, has deprived herself of warm underwear, and paid the penalty with her life. Many another, coveting the display and elegance of the rich, has been enticed into paths of dishonesty and shame. Many a home is deprived of comforts, many a man is driven to embezzlement or bankruptcy, to satisfy the extravagant demands of the wife or children. {MH 290.1}

การเปลี่ยนแปลงแบบเครื่องแต่งกายเพียงเพราะเห็นแก่สมัยนิยมมิใช่เป็นเรื่องที่พระวจนะของพระเจ้าสนับสนุนหรือเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด เพิ่มเติมลายประดับที่สูงค่าถลุงเวลาและเงินทองของคนมั่งมีและยังสิ้นเปลืองกำลังของความคิดและจิตวิญญาณไปด้วย การกระทำเหล่านี้ยัดเยียดภาระหนักมาสู่ชนชั้นกลางและที่ยากจนกว่า หลายคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบาก ซึ่งสามารถที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าในแบบที่เรียบง่ายไว้ใส่เองได้ กลับต้องไปหาช่างตัดเสื้อเพื่อจะได้ใส่เสื้อผ้าให้เข้ากับสมัยนิยม หญิงสาวที่ยากจนหลายคนยอมเสียเงินเพื่อซื้อเสื้อคลุมที่ทันสมัย โดยไม่เหลือเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และที่สุดหญิงเหล่านั้นก็ต้องชดใช้ผลร้ายของสมัยนิยมแม้กระทั่งด้วยชีวิตของตนเอง และยังมีอีกหลายคนที่มีจิตใจโลภและปรารถนาที่จะได้แต่งกายตามอย่างคนที่ร่ำรวย จึงถูกชักนำไปในทางที่ผิดด้วยการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์และน่าละอาย หลายครอบครัวต้องขาดความสุขสบายของชีวิตไป และผู้ชายหลายคนถูกบังคับให้ต้องกลายเป็นคนที่ฉ้อโกงหรือต้องล้มละลาย เพื่อสนองการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของภรรยาหรือลูกๆ {MH 290.1}

Many a woman, forced to prepare for herself or her children the stylish costumes demanded by fashion, is doomed to ceaseless drudgery. Many a mother with throbbing nerves and trembling fingers toils far into the night to add to her children’s clothing ornamentation that contributes nothing to healthfulness, comfort, or real beauty. For the sake of fashion she sacrifices health and that calmness of spirit so essential to the right guidance of her children. The culture of mind and heart is neglected. The soul is dwarfed. {MH 290.2}

เพื่อให้ทันตามแฟชั่น สตรีหลายคนถูกบีบบังคับให้ต้องจัดหาเสื้อผ้าที่งดงามทันสมัยให้กับตัวเองและลูก ๆ จนต้องลำบากตรากตรำทำงานราวกับทาสอยู่ตลอดเวลา มารดาหลายคนต้องทำงานจนดึกจนดื่นด้วยเส้นประสาทที่ตึงเครียดและมือไม้ที่สั่นเทา เพื่อที่จะเพิ่มเครื่องประดับให้กับเสื้อผ้าของลูกๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มิได้ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีหรือมีความสุขสบายมากขึ้นหรือมีความงามอย่างแท้จริงแต่ประการใด เพื่อเห็นแก่แฟชั่นสมัยนิยม เธอยอมสูญเสียสุขภาพและความสงบของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการนำพาลูกๆให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อการอบรมจิตใจถูกเพิกเฉย จิตวิญญาณจึงตกต่ำ{MH 290.2}

The mother has no time to study the principles of physical development, that she may know how to care for the health of her children. She has no time for ministering to their mental or spiritual needs, no time to sympathize with them in their little disappointments and trials, or to share in their interests and pursuits. {MH 291.1}

มารดาไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ถึงหลักการเกี่ยวกับการเจริญและพัฒนาด้านร่างกายเพื่อจะได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของลูกๆ นางไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ดูแลความต้องการด้านจิตใจหรือด้านจิตวิญญาณของเด็กๆ ไม่มีเวลาแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อพวกเขาต้องประสบกับความผิดหวังหรือได้รับความยากลำบากแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม หรือมีส่วนร่วมในสิ่งที่ลูก ๆ สนใจและใฝ่ฝัน {MH 291.1}

Almost as soon as they come into the world the children are subjected to fashion’s influence. They hear more of dress than of their Saviour. They see their mothers consulting the fashion plates more earnestly than the Bible. The display of dress is treated as of greater importance than the development of character. Parents and children are robbed of that which is best and sweetest and truest in life. For fashion’s sake they are cheated out of a preparation for the life to come. {MH 291.2}

แทบจะทันทีที่พวกเขาลืมตาอ้าปากมาดูโลก พวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแฟชั่นสมัยนิยม พวกเขาได้ยินถึงเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมากกว่าเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาเห็นมารดาค้นหาดูแบบเสื้อที่ทันสมัยอย่างใจจดใจจ่อมากกว่าพระคัมภีร์ การแต่งกายให้สวยเด่นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการอบรมบ่มนิสัย ทั้งบิดามารดาและบุตรจึงต้องสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุด งดงามที่สุดและถูกต้องแท้จริงที่สุดในชีวิตไป เพื่อเห็นแก่แฟชั่น พวกเขาจึงถูกล่อลวงให้พลาดจากการตระเตรียมให้พร้อมสำหรับชีวิตในอนาคต {MH 291.2}

It was the adversary of all good who instigated the invention of the ever-changing fashions. He desires nothing so much as to bring grief and dishonor to God by working the misery and ruin of human beings. One of the means by which he most effectually accomplishes this is the devices of fashion that weaken the body as well as enfeeble the mind and belittle the soul. {MH 291.3}

ศัตรูแห่งความดีนั่นเองที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีแฟชั่นใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดที่มันจะต้องการมากไปกว่าการหลู่พระเกียรติของพระเจ้าและนำความโทมนัสมาสู่พระองค์ ด้วยการสร้างความทุกข์ยากและความหายนะให้แก่มนุษยชาติ หนึ่งในวิธีการที่ซาตานใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของมันอย่างได้ผลที่สุดก็คือ การวางอุบายโดยใช้แฟชั่นของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ สมองเสื่อมลงและจิตวิญญาณต้องตกต่ำ {MH 291.3}

Women are subject to serious maladies, and their sufferings are greatly increased by their manner of dress. Instead of preserving their health for the trying emergencies that are sure to come, they by their wrong habits too often sacrifice not only health but life, and leave to their children a legacy of woe in a ruined constitution, perverted habits, and false ideas of life. {MH 291.4}

ผู้หญิงหลายคนต้องป่วยเป็นโรคร้ายแรงต่าง ๆ และต้องทนทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้น เพราะการแต่งกาย แทนที่จะรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้น พวกเขากลับปล่อยตัวปล่อยใจตามนิสัยที่ผิดๆ บ่อยครั้งที่ทำให้เสียสุขภาพหรือแม้กระทั่งชีวิต และทิ้งมรดกแห่งความทุกข์ยากให้แก่ลูกๆ ในสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรม นิสัยที่วิปลาสและมีความคิดเห็นอย่างผิดๆ เกี่ยวกับชีวิต {MH 291.4}

One of fashion’s wasteful and mischievous devices is the skirt that sweeps the ground. Uncleanly, uncomfortable, inconvenient, unhealthful–all this and more is true of the trailing skirt. It is extravagant, both because of the superfluous material required and because of the needless wear on account of its length. And whoever has seen a woman in a trailing skirt, with hands filled with parcels, attempt to go up or down stairs, to enter a streetcar, to walk through a crowd, to walk in the rain or on a muddy road, needs no other proof of its inconvenience and discomfort. {MH 291.5}

กระโปรงที่ยาวระพื้นเป็นแฟชั่นของเครื่องแต่งกายที่สิ้นเปลืองและอันตราย ความไม่สะอาด ไม่สะดวกสบายและไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งหมดนี้และอื่นๆ อีกมากเป็นความจริงที่มีอยู่ในเสื้อผ้าลักษณะนี้ ซึ่งทำให้ต้องหมดเปลืองโดยไม่จำเป็น เนื่องจากต้องใช้เนื้อผ้ามากขึ้นในการตัดเย็บและมีความรุ่มร่ามอย่างไร้ประโยชน์ เมื่อเราเห็นผู้หญิงที่สวมกระโปรงยาวระพื้น หอบหิ้วห่อของพะรุงพะรัง พยายามจะขึ้นหรือลงบันได ขึ้นรถโดยสารประจำทาง เดินแหวกฝ่าฝูงชนที่เบียดเสียดกัน เดินตากฝนหรือเดินไปตามทางที่มีดินโคลนเฉอะแฉะ จะต้องมีข้อพิสูจน์อะไรอีกเล่าถึงความไม่สะดวกไม่สบายที่จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าประเภทนี้ {MH 291.5}

Another serious evil is the wearing of skirts so that their weight must be sustained by the hips. This heavy weight, pressing upon the internal organs, drags them downward and causes weakness of the stomach and a feeling of lassitude, inclining the wearer to stoop, which further cramps the lungs, making correct breathing more difficult. {MH 292.1}

ผลเสียร้ายแรงของเครื่องแต่งกายอีกแบบหนึ่งคือการสวมใส่กระโปรงที่น้ำหนักของกระโปรงถูกแบกรับไว้ที่สะโพก น้ำหนักที่มากนี้กดทับและถ่วงอวัยวะภายในสู่ด้านล่าง ทำให้ช่วงท้องอ่อนแรงรู้สึกเมื่อยล้า ทำให้ผู้สวมใส่ต้องเดินหลังคุ่มจนบีบรัดปอด ทำให้หายใจลำบาก {MH 292.1}

Of late years the dangers resulting from compression of the waist have been so fully discussed that few can be ignorant in regard to them; yet so great is the power of fashion that the evil continues. By this practice, women and young girls are doing themselves untold harm. It is essential to health that the chest have room to expand to its fullest extent in order that the lungs may be enabled to take full inspiration. When the lungs are restricted, the quantity of oxygen received into them is lessened. The blood is not properly vitalized, and the waste, poisonous matter which should be thrown off through the lungs is retained. In addition to this the circulation is hindered, and the internal organs are so cramped and crowded out of place that they cannot perform their work properly. {MH 292.2}

ในช่วงหลายปีที่ผ่านไป ได้มีการนำเรื่องอันตรายอันเกิดจากการสวมเครื่องแต่งกายที่รัดเอวมาอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีน้อยคนที่จะไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องเหล่านี้ แต่กระนั้น การแต่งกายตามแฟชั่นสมัยนิยมก็ยังมีอิทธิพลอยู่มากจนความชั่วร้ายนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยการปฏิบัติเช่นนี้ บรรดาผู้หญิงและสาวน้อยกำลังนำภัยอันตรายที่ไม่รู้ตัวมาสู่ตนเอง สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีก็คือ อกจะต้องมีช่องว่างที่จะขยายออกได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ปอดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เวลาหายใจเข้า เมื่อปอดถูกบีบอยู่ในที่ๆ จำกัด ปริมาณออกซิเจนที่จะเข้าไปในปอดก็ลดลง โลหิตจะไม่ได้รับการฟอกอย่างเต็มที่ ของเสียและสารพิษซึ่งปอดจะต้องกำจัดทิ้งยังคงเหลืออยู่เช่นเดิม นอกจากนี้ การไหลเวียนของโลหิตก็จะถูกขัดขวางและอวัยวะภายในก็ถูกบีบรัดและเบียดให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่ควร {MH 292.2}

Tight lacing does not improve the form. One of the chief elements in physical beauty is symmetry, the harmonious proportion of parts. And the correct model for physical development is to be found, not in the figures displayed by French modistes, but in the human form as developed according to the laws of God in nature. God is the author of all beauty, and only as we conform to His ideal shall we approach the standard of true beauty. {MH 292.3}

เสื้อผ้ารัดรูปหาได้ช่วยให้เรามีรูปร่างที่สวยงามขึ้นไม่ พื้นฐานสำคัญในความงามของร่างกายก็คือ ความเหมาะสมกลมกลืนของส่วนต่างๆ ของร่างกาย แบบอย่างที่ถูกต้องของการเจริญในฝ่ายร่างกายมิอาจหาได้ในนางแบบฝรั่งเศสที่กำลังเดินแฟชั่น แต่หาได้จากรูปร่างของมนุษย์ที่เจริญขึ้นตามกฎแห่งธรรมชาติของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นผู้สรรสร้างความงดงามทั้งปวง และเราจะสามารถก้าวขึ้นสู่มาตรฐานแห่งความงามที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีเลิศของพระเจ้าเท่านั้น {MH 292.3}

Another evil which custom fosters is the unequal distribution of the clothing, so that while some parts of the body have more than is required, others are insufficiently clad. The feet and limbs, being remote from the vital organs, should be especially guarded from cold by abundant clothing. It is impossible to have health when the extremities are habitually cold; for if there is too little blood in them there will be too much in other portions of the body. Perfect health requires a perfect circulation; but this cannot be had while three or four times as much clothing is worn upon the body, where the vital organs are situated, as upon the feet and limbs. {MH 293.1}

ความชั่วร้ายอีกลักษณะหนึ่งซึ่งทำตามกันมาแบบธรรมเนียมปฏิบัติคือ การจัดแบ่งเครื่องนุ่งห่มที่ขาดความสมดุล บางส่วนของร่างกายก็ใช้เสื้อผ้ามากเกินต้องการ ในขณะที่บางส่วนกลับใช้น้อยเกินไป มือและเท้าซึ่งเป็นส่วนของร่างกายที่อยู่ห่างไกลจากอวัยวะที่สำคัญควรจะมีเครื่องปกปิดอย่างเพียงพอเพื่อให้พ้นจากความหนาวเย็น เราจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ได้ถ้าเราปล่อยแขนขาให้เย็นอยู่เป็นประจำ เพราะหากแขนขามีโลหิตอยู่น้อย โลหิตก็จะไปคั่งอยู่ในส่วนอื่นๆ ของร่างกายมากเกินไป การที่จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้น ต้องการการไหลเวียนโลหิตที่สมบูรณ์ แต่เราจะมีสุขภาพที่ดีไม่ได้ ถ้าเราสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สามหรือสี่เท่าห่อหุ้มร่างกายตรงจุดที่มีอวัยวะสำคัญๆ ของร่างกายแล้วปล่อยให้มือเท้าเย็น เพราะไม่มีเครื่องปกปิดที่เพียงพอ {MH 293.1}

A multitude of women are nervous and careworn because they deprive themselves of the pure air that would make pure blood, and of the freedom of motion that would send the blood bounding through the veins, giving life, health, and energy. Many women have become confirmed invalids when they might have enjoyed health, and many have died of consumption and other diseases when they might have lived their allotted term of life had they dressed in accordance with health principles and exercised freely in the open air. {MH 293.2}

ผู้หญิงมากมายป่วยเป็นโรคประสาทอ่อนและมีความวิตกกังวล เพราะร่างกายขาดอากาศบริสุทธิ์ที่จะไปช่วยฟอกโลหิตในร่างกายให้สะอาด และร่างกายขาดการขยับและเคลื่อนไหวที่จะช่วยให้โลหิตได้ไหลผ่านไปยังเส้นเลือดอันจะทำให้มีชีวิต มีสุขภาพที่ดีและมีกำลังวังชา ผู้หญิงหลายคนต้องเจ็บออดๆ แอดๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งที่สามารถจะมีร่างกายที่แข็งแรงได้ และหลายคนได้ตายจากไปด้วยโรควัณโรคและโรคอื่น ๆ ในเมื่อสามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาว ถ้าหากได้แต่งกายตามหลักการด้านสุขภาพและได้ออกกำลังกายในที่กลางแจ้งอย่างเต็มที่ {MH 293.2}

In order to secure the most healthful clothing, the needs of every part of the body must be carefully studied. The character of the climate, the surroundings, the condition of health, the age, and the occupation must all be considered. Every article of dress should fit easily, obstructing neither the circulation of the blood nor a free, full, natural respiration. Everything worn should be so loose that when the arms are raised the clothing will be correspondingly lifted. {MH 293.3}

ในการที่เราจะรู้จักสวมใส่เสื้อผ้าที่ถูกสุขลักษณะที่สุดนั้น เราต้องศึกษาถึงความต้องการของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายอย่างละเอียด เราจะต้องคำนึงถึงลักษณะของภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม สภาพของร่างกาย อายุและอาชีพที่ทำด้วย เครื่องแต่งกายทุกชิ้นควรเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้อย่างสบาย ไม่กีดขวางการไหลเวียนของโลหิตหรือการหายใจอย่างอิสระ เต็มที่และตามธรรมชาติ เสื้อผ้าทุกชิ้นที่สวมใส่ควรจะหลวมพอที่เมื่อเรายกแขนขึ้นตัวเสื้อก็จะยกขึ้นตาม {MH 293.3}

Women who are in failing health can do much for themselves by sensible dressing and exercise. When suitably dressed for outdoor enjoyment, let them exercise in the open air, carefully at first, but increasing the amount of exercise as they can endure it. By taking this course, many might regain health and live to take their share in the world’s work. {MH 293.4}

สตรีที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างมากด้วยการมีวิจารณญาณในการแต่งกายและการออกกำลังกาย เมื่อแต่งกายอย่างเหมาะสมสำหรับกิจกรรมสันทนาการนอกอาคารแล้ว ให้พวกเขาได้ออกกำลังกายในกลางแจ้ง ในช่วงแรกนั้นให้ออกกำลังแต่น้อยด้วยความระมัดระวัง แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นเท่าที่ร่างกายจะสามารถทนได้ ด้วยการกระทำเช่นนี้ หลายคนจะสามารถฟื้นความแข็งแรงและสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ในโลกนี้ได้ {MH 293.4}

Independent of Fashion Let women themselves, instead of struggling to meet the demands of fashion, have the courage to dress healthfully and simply. Instead of sinking into a mere household drudge, let the wife and mother take time to read, to keep herself well informed, to be a companion to her husband, and to keep in touch with the developing minds of her children. Let her use wisely the opportunities now hers to influence her dear ones for the higher life. Let her take time to make the dear Saviour a daily companion and familiar friend. Let her take time for the study of His word, take time to go with the children into the fields, and learn of God through the beauty of His works. {MH 294.1}

ปลดเปลื้องตัวเองจากการแต่งกายตามสมัยนิยม ผู้หญิงทั้งหลายควรมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะแต่งตัวอย่างเรียบง่ายและถูกสุขลักษณะ แทนที่จะดิ้นรนเพื่อสนองความต้องการตามสมัยนิยม แทนที่จะใช้เวลาทำแต่งานบ้าน ให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาและเป็นมารดาได้ใช้เวลาอ่านหนังสือบ้างเพื่อรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพื่อสามารถที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดของสามีและยังสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของลูกๆ ที่กำลังพัฒนาและเติบโตขึ้น ให้นางได้ใช้โอกาสของตัวเองเพื่อชักจูงบุตรธิดาให้ได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่สูงขึ้น ให้นางได้ใช้เวลาเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับพระผู้ช่วยให้รอดในทุกวัน เพื่อพระองค์จะทรงเป็นพระสหายที่สนิทสนมและให้นางได้ใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนพระวจนะของพระองค์ ใช้เวลาออกไปยังท้องทุ่งกับลูกๆ และเรียนรู้ถึงพระเจ้าโดยอาศัยความงดงามที่มีอยู่ในพระหัตถกิจของพระองค์ {MH 294.1}

Let her keep cheerful and buoyant. Instead of spending every moment in endless sewing, make the evening a pleasant social season, a family reunion after the day’s duties. Many a man would thus be led to choose the society of his home before that of the clubhouse or the saloon. Many a boy would be kept from the street or the corner grocery. Many a girl would be saved from frivolous, misleading associations. The influence of the home would be to parents and children what God designed it should be, a lifelong blessing. {MH 294.2}

ให้นางรักษาจิตใจที่สดชื่นรื่นเริงและมีชีวิตชีวา แทนที่จะใช้ทุกเสี้ยวเวลานาทีให้หมดไปกับการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหมดสิ้น ใช้เวลาในยามเย็นให้เป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์โดยการสังสรรค์ร่วมกันในครอบครัวเมื่อเสร็จสิ้นจากการงานในแต่ละวัน ด้วยการทำเช่นนี้ พ่อบ้านหลายคนจะเลือกใช้เวลาอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะออกไปสมาคมตามสโมสรหรือคลับบาร์ร้านจำหน่ายสุรา เด็กหนุ่มหลายคนก็จะไม่ออกไปเที่ยวเตร่อยู่ตามฟุตบาท ตามร้านชำหัวมุมถนน เด็กสาวหลายคนก็จะไม่ถูกชักจูงให้ต้องหลงระเริงไปกับสังคมที่จะทำให้ถลำไปทางที่ผิด อิทธิพลของครอบครัวควรจะเป็นไปตามแบบอย่างที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ให้แก่บิดามารดาและบุตรธิดา ซึ่งจะเป็นพระพรไปตลอดชีวิต {MH 294.2}