Chapter 25 (บทที่ 25)
“Extremes in Diet”
“อาหารการกินที่สุดขั้ว”

Not all who profess to believe in dietetic reform are really reformers. With many persons the reform consists merely in discarding certain unwholesome foods. They do not understand clearly the principles of health, and their tables, still loaded with harmful dainties, are far from being an example of Christian temperance and moderation. {MH 318.1}

มิใช่ทุกคนที่แสดงตนว่ามีความเชื่อในเรื่องการปฏิรูปการบริโภคจะเป็นผู้ปฏิรูปได้อย่างแท้จริง สำหรับหลายคนแล้ว คำว่าการปฏิรูปเป็นเพียงการเลิกรับประทานอาหารบางชนิดที่ไม่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น พวกเขายังไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดถึงหลักการเกี่ยวกับสุขภาพ และบนโต๊ะอาหารของพวกเขาจึงยังเต็มไปด้วยอาหารหรูที่ให้โทษต่อร่างกาย พวกเขายังห่างไกลจากการเป็นแบบอย่างที่ดีของคริสเตียนที่รู้จักบังคับใจตนเองและประมาณตนในการบริโภค {MH 318.1}

Another class, in their desire to set a right example, go to the opposite extreme. Some are unable to obtain the most desirable foods, and, instead of using such things as would best supply the lack, they adopt an impoverished diet. Their food does not supply the elements needed to make good blood. Their health suffers, their usefulness is impaired, and their example tells against, rather than in favor of, reform in diet. {MH 318.2}

มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาจะวางแบบอย่างที่ถูกต้องแต่กลับไปปฏิบัติในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสุดขั้ว บางคนไม่สามารถจะจัดหาอาหารตามที่ต้องการมากที่สุดของตนได้ และแทนที่จะหาสิ่งอื่นเพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดไป พวกเขากลับเลือกอาหารที่ด้อยคุณค่า อาหารของพวกเขามิได้มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างโลหิตดีในร่างกาย สุขภาพของเขาจึงเสื่อมโทรมและความสามารถของพวกเขาก็ด้อยลง และแบบอย่างของเขากลายเป็นคำต่อว่ามากกว่าคำสนับสนุนถึงประโยชน์ของการปฏิรูปในเรื่องของอาหาร {MH 318.2}

Others think that since health requires a simple diet, there need be little care in the selection or the preparation of food. Some restrict themselves to a very meager diet, not having sufficient variety to supply the needs of the system, and they suffer in consequence. {MH 318.3}

บางคนคิดว่าการรับประทานอาหารที่ธรรมดาและเรียบง่ายทำให้สุขภาพดีจึงไม่ใส่ใจกับการเลือกสรรหรือการจัดเตรียมอาหารให้มากนัก บางคนจำกัดปริมาณจนน้อยเกินไปโดยไม่มีอาหารที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ผลที่ตามมาก็คือ พวกเขาจึงเจ็บป่วยจากผลการกระทำดังกล่าว {MH 318.3}

Those who have but a partial understanding of the principles of reform are often the most rigid, not only in carrying out their views themselves, but in urging them on their families and their neighbors. The effect of their mistaken reforms, as seen in their own ill-health, and their efforts to force their views upon others, give many a false idea of dietetic reform, and lead them to reject it altogether. {MH 318.4}

หลายคนมีความเข้าใจเพียงบางส่วนเกี่ยวกับหลักการของการปฏิรูป จึงมักจะเป็นคนที่เคร่งครัดไม่ยอมยืดหยุ่นที่สุด ไม่เพียงแต่ทำตามความคิดเห็นของตนเท่านั้น แต่ยังบังคับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านของพวกเขาให้ทำตามอีกด้วย ผลของการปฏิรูปที่เกิดจากการเข้าใจผิด ซึ่งเห็นได้จากสุขภาพที่อ่อนแอของพวกเขา และความพยายามที่จะยัดเยียดความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องของการปฏิรูปการบริโภคแก่ผู้อื่น จึงทำให้คนเหล่านั้นพลอยปฏิเสธหลักการของการปฏิรูปไปโดยสิ้นเชิง {MH 318.4}

Those who understand the laws of health and who are governed by principle, will shun the extremes, both of indulgence and of restriction. Their diet is chosen, not for the mere gratification of appetite, but for the upbuilding of the body. They seek to preserve every power in the best condition for highest service to God and man. The appetite is under the control of reason and conscience, and they are rewarded with health of body and mind. While they do not urge their views offensively upon others, their example is a testimony in favor of right principles. These persons have a wide influence for good. {MH 319.1}

ผู้ที่มีความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ในด้านสุขภาพและได้ดำเนินตามหลักการนั้น ย่อมรู้จักหลีกเลี่ยงการกระทำที่สุดขั้ว ทั้งการตามใจและการจำกัดตนเอง พวกเขามิได้เลือกอาหารเพียงเพื่อให้ถูกปากตัวเองเท่านั้น แต่เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีความแข็งแรง พวกเขาพยายามรักษากำลังทุกส่วนให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เพื่อการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ ความต้องการในการบริโภคนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเหตุผลและจิตสำนึก ร่างกายและสมองของเขาจึงอยู่ในสภาพที่ดี ในขณะที่พวกเขาไม่รุกเร้ายัดเยียดความเห็นแก่ผู้อื่น แบบอย่างของคนเหล่านั้นคือพยานสนับสนุนถึงหลักการที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี คนเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ดีงาม {MH 319.1}

There is real common sense in dietetic reform. The subject should be studied broadly and deeply, and no one should criticize others because their practice is not, in all things, in harmony with his own. It is impossible to make an unvarying rule to regulate everyone’s habits, and no one should think himself a criterion for all. Not all can eat the same things. Foods that are palatable and wholesome to one person may be distasteful, and even harmful, to another. Some cannot use milk, while others thrive on it. Some persons cannot digest peas and beans; others find them wholesome. For some the coarser grain preparations are good food, while others cannot use them. {MH 319.2}

การปฏิรูปการบริโภคนั้นเป็นเรื่องของสามัญสำนึกอย่างแท้จริง หัวข้อนี้ควรรับการศึกษาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ไม่สมควรที่ผู้ใดจะตำหนิติเตียนผู้อื่นเพราะสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติทั้งหมดนั้นมิได้สอดคล้องกับของตนเอง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งกฎเกณฑ์ตายตัวไว้เพื่อควบคุมนิสัยของทุกคน และไม่ควรมีผู้ใดคิดว่าตนเองนั้นเป็นบรรทัดฐานสำหรับทุกคน เพราะมิใช่ว่าทุกคนจะสามารถรับประทานอาหารชนิดเดียวกันหมด อาหารที่ถูกปากและมีประโยชน์สำหรับบุคคลหนึ่ง อาจเป็นอาหารที่ไม่ถูกรสนิยมสำหรับอีกคนหนึ่ง และแม้กระทั่งเป็นอันตรายได้ บางคนไม่สามารถดื่มนมวัว ในขณะที่อีกหลายคนเจริญเติบโตเพราะนมวัว กระเพาะอาหารของบางคนไม่สามารถย่อยอาหารจำพวกถั่วบางชนิดได้ แต่สำหรับบางคนนั้นกลับเป็นอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับบางคนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธัญพืชที่มิได้ผ่านการขัดสีเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ ในขณะที่อีกหลายคนรับประทานไม่ได้ {MH 319.2}

Those who live in new countries or in poverty-stricken districts, where fruits and nuts are scarce, should not be urged to exclude milk and eggs from their dietary. It is true that persons in full flesh and in whom the animal passions are strong need to avoid the use of stimulating foods. Especially in families of children who are given to sensual habits, eggs should not be used. But in the case of persons whose blood-making organs are feeble,–especially if other foods to supply the needed elements cannot be obtained,–milk and eggs should not be wholly discarded. Great care should be taken, however, to obtain milk from healthy cows, and eggs from healthy fowls, that are well fed and well cared for; and the eggs should be so cooked as to be most easily digested. {MH 320.1}

ผู้ที่ย้ายไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่นหรือในท้องถิ่นที่มีความขาดแคลนและอัตคัดขัดสน ที่ซึ่งอาหารจำพวกถั่วและผลไม้เป็นสิ่งที่หายาก ก็ไม่ควรถูกรุกเร้าให้ตัดนมและไข่ออกจากรายการอาหารของพวกเขา เป็นความจริงที่ว่า ผู้ที่อยู่ในวัยเติบโตเต็มทีและมีอารมณ์ที่รุนแรงในลักษณะอย่างเดียวกับสัตว์ จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์กระตุ้น โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กๆ ในวัยที่กำลังมีความสนใจในเรื่องเพศและกามารมณ์ ก็ไม่ควรใช้ไข่เป็นอาหาร แต่ในกรณีที่อวัยวะในการสร้างโลหิตมีความอ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะจัดหาอาหารอย่างอื่นที่มีสารอาหารที่จำเป็นได้ เราก็ไม่ควรที่จะงดการใช้นมและไข่ไปเสียทีเดียว อย่างไรก็ตาม เราควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยได้นมจากแม่วัวที่สุขภาพแข็งแรงและไข่จากแม่ไก่ที่สุขภาพแข็งแรงที่ได้กินอาหารและได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ส่วนไข่ก็ต้องนำไปปรุงแบบที่ย่อยง่าย {MH 320.1}

The diet reform should be progressive. As disease in animals increases, the use of milk and eggs will become more and more unsafe. An effort should be made to supply their place with other things that are healthful and inexpensive. The people everywhere should be taught how to cook without milk and eggs, so far as possible, and yet have their food wholesome and palatable. {MH 320.2}

การปฏิรูปการบริโภคควรจะดำเนินการไปทีละขั้นทีละตอน ในขณะที่โรคในสัตว์ทวีมากขึ้น การใช้นมและไข่ก็ไม่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เราจึงควรพยายามจัดหาอาหารชนิดอื่นที่มีราคาไม่แพงและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาใช้ทดแทน ประชาชนทั่วทุกหนแห่งควรได้รับการอบรมให้ทราบถึงวิธีการปรุงอาหารโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้นมและไข่เท่าที่จะกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ก็ยังคงคุณค่าและความน่ารับประทานของอาหาร {MH 320.2}

The practice of eating but two meals a day is generally found a benefit to health; yet under some circumstances persons may require a third meal. This should, however, if taken at all, be very light, and of food most easily digested. “Crackers”–the English biscuit–or zwieback, and fruit, or cereal coffee, are the foods best suited for the evening meal. {MH 321.1}

โดยทั่วไปแล้ว การรับประทานอาหารแต่เพียงวันละสองมื้อ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ถึงกระนั้น ในบางกรณี บางคนอาจจำเป็นต้องการอาหารมื้อที่สาม อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องรับประทานจริงๆ มื้อนี้ควรเป็นอาหารที่เบาและย่อยง่าย ขนมปังกรอบ และผลไม้หรือเครื่องดื่มผสมธัญพืชเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับประทานในมื้อเย็น {MH 321.1}

Some are continually anxious lest their food, however simple and healthful, may hurt them. To these let me say, Do not think that your food will injure you; do not think about it at all. Eat according to your best judgment; and when you have asked the Lord to bless the food for the strengthening of your body, believe that He hears your prayer, and be at rest. {MH 321.2}

บางคนเกิดความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา โดยเกรงว่าอาหารธรรมดาและเรียบง่ายที่ว่ามีประโยชน์ก็อาจมีผลเสียได้เช่นกัน สำหรับเรื่องนี้โปรดให้ข้าพเจ้าบอกกับคนเหล่านี้ว่า อย่าคิดว่าอาหารของท่านจะทำอันตรายต่อตัวท่าน อย่าคิดถึงเรื่องนี้เลย จงรับประทานตามที่ท่านเห็นว่าดีที่สุด และเมื่อท่านทูลอธิษฐานขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรอาหารเพื่อบำรุงร่างกายของท่านแล้ว ให้ท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะสดับฟังคำอธิษฐานของท่าน และขอให้ท่านได้ไว้วางใจในพระองค์ {MH 321.2}

Because principle requires us to discard those things that irritate the stomach and impair health, we should remember that an impoverished diet produces poverty of the blood. Cases of disease most difficult to cure result from this cause. The system is not sufficiently nourished, and dyspepsia and general debility are the result. Those who use such a diet are not always compelled by poverty to do so, but they choose it through ignorance or negligence, or to carry out their erroneous ideas of reform. {MH 321.3}

เพราะว่าหลักการเรียกร้องเราให้ละเว้นอาหารที่ระคายเคืองกระเพาะและบั่นทอนสุขภาพ เราจึงควรจดจำไว้ว่า อาหารที่ขาดคุณค่าย่อมสร้างโลหิตได้ไม่สมบูรณ์ สาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคที่ยากจะรักษาให้หายได้เป็นผลจากสาเหตุนี้ เมื่อร่างกายขาดสารอาหาร อาการอาหารไม่ย่อย และร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงก็จะตามมา คนทั้งหลายที่รับประทานอาหารขาดคุณค่ามิใช่มีสาเหตุมาจากความยากจนบีบบังคับเสมอไป แต่พวกเขาเลือกมันเอง ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดความรู้หรือไม่ก็เพราะความไม่เอาใส่ใจหรือทำไปตามความคิดเห็นที่ผิดๆ ในการปฏิรูปการบริโภค {MH 321.3}

God is not honored when the body is neglected or abused and is thus unfitted for His service. To care for the body by providing for it food that is relishable and strengthening is one of the first duties of the householder. It is far better to have less expensive clothing and furniture than to stint the supply of food. {MH 322.1}

เรามิได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลร่างกายและใช้ร่างกายอย่างหักโหมจนไม่เหมาะสมที่จะปรนนิบัติรับใช้ในกิจการของพระองค์ หน้าที่สำคัญลำดับแรกของแม่บ้านผู้ดูแลครอบครัวก็คือ การจัดหาอาหารที่น่ารับประทานและช่วยบำรุงร่างกายแก่สมาชิกในครอบครัว การใช้เสื้อผ้าและเครื่องประดับบ้านที่ราคาไม่แพงยังดีกว่าการจำกัดจำเขี่ยการใช้จ่ายในเรื่องของอาหาร {MH 322.1}

Some householders stint the family table in order to provide expensive entertainment for visitors. This is unwise. In the entertainment of guests there should be greater simplicity. Let the needs of the family have first attention. {MH 322.2}

แม่บ้านบางคนยอมลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารการกินลง เพื่อมีเงินพอจัดงานบันเทิงราคาแพงไว้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่โง่เขลา ความบันเทิงสำหรับแขกนั้นควรจัดอย่างเรียบง่ายที่สุด แม่บ้านควรเอาใจใส่ต่อความจำเป็นของครอบครัวเป็นอันดับแรก {MH 322.2}

Unwise economy and artificial customs often prevent the exercise of hospitality where it is needed and would be a blessing. The regular supply of food for our tables should be such that the unexpected guest can be made welcome without burdening the housewife to make extra preparation. {MH 322.3}

การกระเหม็ดกระแหม่อย่างไม่สมเหตุสมผล และธรรมเนียมปฏิบัติจอมปลอมเป็นเครื่องกีดขวางการต้อนรับขับสู้ที่แสดงออกถึงน้ำใสใจจริงต่อกันและยังเป็นพระพรอีกด้วย อาหารที่เรียบง่ายตามปกติจะต้องมีเพียงพอในการต้อนรับแขกที่ไม่ได้นัด โดยไม่จำเป็นต้องผลักภาระให้แก่แม่บ้านในการตระเตรียมอาหารอย่างพิเศษ {MH 322.3}

All should learn what to eat and how to cook it. Men, as well as women, need to understand the simple, healthful preparation of food. Their business often calls them where they cannot obtain wholesome food; then, if they have a knowledge of cookery, they can use it to good purpose. {MH 323.1}

ทุกคนควรเรียนรู้ว่าจะรับประทานอะไรและวิธีประกอบอาหารนั้นๆ ด้วย ผู้ชายก็จำเป็นต้องรู้จักวิธีการปรุงอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพอย่างง่ายๆ เช่นเดียวกับผู้หญิง บ่อยครั้งพวกเขาต้องมีกิจธุระไปในที่ๆ มิอาจหาอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ หากเขามีความรู้ในการประกอบอาหารอยู่บ้าง ก็สามารถจะนำความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ {MH 323.1}

Carefully consider your diet. Study from cause to effect. Cultivate self-control. Keep appetite under the control of reason. Never abuse the stomach by overeating, but do not deprive yourself of the wholesome, palatable food that health demands. {MH 323.2}

จงพินิจพิจารณาอย่างระมัดระวังในเรื่องอาหารของท่าน ศึกษาถึงเหตุและผล ปลูกฝังการบังคับใจตนเอง ควบคุมความต้องการอาหารให้อยู่ภายใต้เหตุผล อย่าทำให้กระเพาะอาหารต้องทำงานอย่างหักโหมด้วยการรับประทานเกินพอดี แต่อย่าทำให้ตัวท่านเองต้องขาดอาหารที่บำรุงร่างกาย ที่น่ารับประทานและที่สุขภาพต้องการ {MH 323.2}

The narrow ideas of some would-be health reformers have been a great injury to the cause of hygiene. Hygienists should remember that dietetic reform will be judged, to a great degree, by the provision they make for their tables; and instead of taking a course that will bring discredit upon it, they should so exemplify its principles as to commend them to candid minds. There is a large class who will oppose any reform movement, however reasonable, if it places a restriction on the appetite. They consult taste instead of reason or the laws of health. By this class, all who leave the beaten track of custom and advocate reform will be accounted radical, no matter how consistent their course. That these persons may have no ground for criticism, hygienists should not try to see how different they can be from others, but should come as near to them as possible without the sacrifice of principle. {MH 323.3}

ความคิดคับแคบของผู้ที่ต้องการเป็นผู้ที่ปฏิรูปสุขภาพ สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อแนวทางของสุขอนามัย นักสุขอนามัยควรจำไว้ว่า การปฏิรูปการบริโภคจะถูกตัดสินโดยส่วนใหญ่จากอาหารที่จัดวางอยู่บนโต๊ะอาหารของพวกเขา และแทนที่พวกเขาจะใช้แนวทางในการลดความน่าเชื่อถือของการปฏิรูปการบริโภค พวกเขาควรยกตัวอย่างหลักการของพวกเขาและแนะนำหลักการเหล่านั้นอย่างไม่ลำเอียง มีคนค่อนข้างมากอยู่จำพวกหนึ่งที่คอยต่อต้านขบวนการปฏิรูปทุกชนิด ไม่ว่าจะมีเหตุผลเพียงไรก็ตาม ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจำกัดความอยากอาหาร พวกเขาต้องการรสชาติมากกว่าเหตุผลหรือหลักสุขภาพ โดยการกระทำของคนกลุ่มนี้ พวกเขาจะถือว่าคนทั้งหลายที่ได้ก้าวเท้าออกไปจากวิถีทางของขนบธรรมเนียมที่คุ้นเคยและให้การสนับสนุนต่อการปฏิรูปเป็นพวกหัวรุนแรงโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายมากเพียงใด เพื่อมิให้มีเหตุให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตำหนิติเตียน นักสุขอนามัยจึงไม่ควรพยายามทำตัวให้แตกต่างจากคนอื่น แต่ควรประพฤติตนให้ใกล้เคียงกับพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ละทิ้งหลักการไป {MH 323.3}

When those who advocate hygienic reform go to extremes, it is no wonder that many who regard these persons as representing health principles reject the reform altogether. These extremes frequently do more harm in a short time than could be undone by a lifetime of consistent living. {MH 324.1}

เมื่อผู้ที่เห็นชอบกับการปฏิรูปด้านสุขอนามัยและให้การสนับสนุนจนสุดขั้ว จึงมิใช่เรื่องน่าแปลกใจที่มีคนมากมายที่ชื่นชมคนเหล่านั้นว่าเป็นตัวแทนของหลักการแห่งสุขภาพ ไม่ยอมรับในเรื่องของการปฏิรูปไปอย่างสิ้นเชิง หลายครั้งผู้สนับสนุนที่สุดขั้วเหล่านี้ทำลายการปฏิรูปในเวลาเพียงแค่สั้นๆ ได้มากกว่าการตามแก้ที่ต้องใช้เวลาตลอดชีวิตในการประพฤติตัวอย่างคงเส้นคงวา {MH 324.1}

Hygienic reform is based upon principles that are broad and far-reaching, and we should not belittle it by narrow views and practices. But no one should permit opposition or ridicule, or a desire to please or influence others, to turn him from true principles, or cause him lightly to regard them. Those who are governed by principle will be firm and decided in standing for the right; yet in all their associations they will manifest a generous, Christlike spirit and true moderation. {MH 324.2}

การปฏิรูปสุขอนามัยนั้น มีรากฐานตั้งอยู่บนหลักการที่ครอบคลุมและกว้างไกล และเราไม่ควรไปลดทอนความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยความคิดเห็นและการกระทำที่คับแคบ จะต้องไม่มีผู้ใดที่ยอมให้ความขัดแย้งหรือการดูถูกเหยียดหยามหรือความปรารถนาที่จะเอาใจหรือใช้อิทธิพลเหนือผู้อื่นมาทำให้ตัวเขาต้องหันเหไปจากหลักการที่ถูกต้อง หรือทำให้เขาลดความสำคัญของหลักการ คนทั้งหลายที่ดำเนินตามหลักการจะมีความมั่นคงและความแน่วแน่ที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แต่กระนั้นก็ตาม เขาก็ยังแสดงออกให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่มีความเมตตากรุณาอย่างเดียวกับพระคริสต์และมีความประมาณตนอย่างแท้จริงกับบุคคลทุกคนที่เขาได้คบหาสมาคมด้วย {MH 324.2}