Chapter 29 (บทที่ 29)
“The Builders of the Home”
“ผู้สร้างครอบครัว”

He who gave Eve to Adam as a helpmeet, performed His first miracle at a marriage festival. In the festal hall where friends and kindred rejoiced together, Christ began His public ministry. Thus He sanctioned marriage, recognizing it as an institution that He Himself had established. He ordained that men and women should be united in holy wedlock, to rear families whose members, crowned with honor, should be recognized as members of the family above. {MH 356.1}

พระองค์ผู้ประทานเอวาให้เป็นคู่ชีวิตของอาดัม ทรงกระทำการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระองค์ในงานมงคลสมรส ในห้องโถงงานเลี้ยงที่ญาติมิตรพากันมาร่วมรื่นเริงยินดี พระคริสต์ทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์ต่อสาธารณชน โดยประการฉะนี้ พระองค์ทรงเห็นชอบในเรื่องของการแต่งงาน ทรงให้การรับรองการแต่งงานว่าเป็นพิธีที่พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น พระองค์ทรงบัญญัติว่ามนุษย์ชายหญิงควรผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสร้างครอบครัวที่สมาชิกมีเกียรติสมควรเป็นที่ยอมรับในฐานะสมาชิกของครอบครัวเบื้องบน {MH 356.1}

Christ honored the marriage relation by making it also a symbol of the union between Him and His redeemed ones. He Himself is the Bridegroom; the bride is the church, of which, as His chosen one, He says, “Thou art all fair, My love; there is no spot in thee.” Song of Solomon 4:7. {MH 356.2}

พระคริสต์ประทานเกียรติแก่ความสัมพันธ์ในการสมรส โดยให้พิธีนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการสมรสระหว่างพระองค์กับบรรดาวิสุทธิชนที่ได้รับการไถ่ให้รอด พระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าว ส่วนเจ้าสาวคือคริสตจักร พระองค์ตรัสถึงคริสตจักรที่พระองค์ทรงเลือกไว้ว่า “ที่รักของฉันเอ๋ย เธอช่างงามสะพรั่งไปทั้งนั้น ในตัวเธอจะหาตำหนิสักนิดก็ไม่มี” เพลงซาโลมอน 4:7 {MH 356.2}

Christ “loved the church, and gave Himself for it; that He might sanctify and cleanse it; . . . that it should be holy and without blemish.” “So ought men to love their wives.” Ephesians 5:25-28. {MH 356.3}

พระคริสต์ทรง “รักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์ โดยการทรงชำระ…เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี ไม่มีตำหนิริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย” “เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตน” เอเฟซัส 5:25-28 {MH 356.3}

The family tie is the closest, the most tender and sacred, of any on earth. It was designed to be a blessing to mankind. And it is a blessing wherever the marriage covenant is entered into intelligently, in the fear of God, and with due consideration for its responsibilities. {MH 356.4}

สายใยผูกพันในครอบครัวนั้นนับว่ามีความแนบแน่นใกล้ชิดที่สุด มีความละมุนละไมและสูงส่งที่สุดของบรรดาสายสัมพันธ์อื่นใดในโลก พระเจ้าทรงมุ่งหมายให้ความผูกพันนี้ได้นำพระพรแห่งความสุขมาสู่มวลมนุษย์ และเมื่อคู่สมรสได้ครองคู่กันด้วยคำมั่นสัญญา ด้วยความยำเกรงในพระเจ้าและได้ใคร่ครวญถึงบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง การสมรสนั้นย่อมเป็นพระพร {MH 356.4}

Those who are contemplating marriage should consider what will be the character and influence of the home they are founding. As they become parents, a sacred trust is committed to them. Upon them depends in a great measure the well-being of their children in this world, and their happiness in the world to come. To a great extent they determine both the physical and the moral stamp that the little ones receive. And upon the character of the home depends the condition of society; the weight of each family’s influence will tell in the upward or the downward scale. {MH 357.1}

คนทั้งหลายที่กำลังคิดจะแต่งงานควรจะพิจารณาดูว่าครอบครัวที่จะสร้างขึ้นนั้นควรจะมีลักษณะและสภาพเช่นไร เมื่อคนเหล่านั้นได้เป็นบิดามารดา เขาทั้งหลายได้รับมอบหมายหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า โดยทั่วไปแล้ว ผู้เป็นบุตรธิดาจะมีความผาสุกในโลกนี้และมีความสุขในโลกหน้าได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับบิดามารดา อิทธิพลส่วนใหญ่ของบิดามารดาจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของบุตรธิดาของตนเองทั้งในด้านของร่างกายและศีลธรรมจรรยา และสภาพของสังคมขึ้นอยู่กับลักษณะของครอบครัว น้ำหนักของผลกระทบที่มีในแต่ละครอบครัวจะบ่งชี้ถึงความเจริญหรือความตกต่ำเสื่อมถอยของสังคมได้ {MH 357.1}

The choice of a life companion should be such as best to secure physical, mental, and spiritual well-being for parents and for their children–such as will enable both parents and children to bless their fellow men and to honor their Creator. {MH 357.2}

การเลือกคู่ครองชีวิตควรคำนึงถึงความพร้อมที่ดีที่สุดทั้งทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณสำหรับความผาสุกของบิดามารดาและลูกๆ อันจะทำให้บิดามารดาและลูกๆ เป็นพระพรแก่เพื่อนมนุษย์และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระผู้สร้างของเขาทั้งหลาย {MH 357.2}

Before assuming the responsibilities involved in marriage, young men and young women should have such an experience in practical life as will prepare them for its duties and its burdens. Early marriages are not to be encouraged. A relation so important as marriage and so far-reaching in its results should not be entered upon hastily, without sufficient preparation, and before the mental and physical powers are well developed. {MH 358.1}

ก่อนที่หนุ่มสาวจะก้าวเข้ามารับผิดชอบภาระที่จะตามมาเกี่ยวกับการแต่งงาน เขาทั้งหลายควรมีประสบการณ์ของชีวิตมามากพอเพื่อเป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะรับหน้าที่และภาระในชีวิตแต่งงานได้ เราไม่ควรสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวแต่งงานกันเร็วจนเกินไปตั้งแต่อายุยังน้อย ความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญยิ่งในเรื่องของการแต่งงาน อีกทั้งผลที่ตามมาอีกมากมายนั้น ย่อมไม่ควรด่วนตัดสินใจอย่างเร่งรีบโดยที่มิได้เตรียมตัวให้พร้อมหรือในขณะที่สภาพร่างกายหรือจิตใจยังมิได้เติบโตจนถึงวุฒิภาวะ {MH 358.1}

The parties may not have worldly wealth, but they should have the far greater blessing of health. And in most cases there should not be a great disparity in age. A neglect of this rule may result in seriously impairing the health of the younger. And often the children are robbed of physical and mental strength. They cannot receive from an aged parent the care and companionship which their young lives demand, and they may be deprived by death of the father or the mother at the very time when love and guidance are most needed. {MH 358.2}

คู่สมรสอาจไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่สิ่งที่เป็นพระพรมากกว่าก็คือ สุขภาพอันสมบูรณ์ และโดยส่วนใหญ่แล้วคู่สมรสไม่ควรจะมีอายุที่แตกต่างกันมากนัก การละเลยต่อหลักเกณฑ์นี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ที่อายุอ่อนกว่า และบุตรที่เกิดมามักจะไม่แข็งแรงหรือมีสติปัญญาที่ไม่สมบูรณ์ บิดามารดาที่มีอายุมากอาจจะไม่สามารถให้การดูแลเอาใจใส่หรือแสดงความเป็นเพื่อนแก่เด็กๆ ได้เท่าที่เด็กๆ ต้องการ และบางทีบิดามารดาก็อาจจะตายจากไปในเวลาที่เด็กๆ ต้องการความรักและการแนะนำสั่งสอนมากที่สุด {MH 358.2}

It is only in Christ that a marriage alliance can be safely formed. Human love should draw its closest bonds from divine love. Only where Christ reigns can there be deep, true, unselfish affection. {MH 358.3}

ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสจะมีความผาสุกราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในพระคริสต์เท่านั้น ความรักของมนุษย์จะต้องเข้ามาแนบแน่นใกล้ชิดด้วยสายใยผูกพันกับความรักของพระเจ้า ที่ๆ พระคริสต์ทรงครอบครองอยู่เท่านั้น จึงจะมีความรักที่ลึกซึ้ง เป็นความรักที่แท้จริงและไม่มีความเห็นแก่ตัว {MH 358.3}

Love is a precious gift, which we receive from Jesus. Pure and holy affection is not a feeling, but a principle. Those who are actuated by true love are neither unreasonable nor blind. Taught by the Holy Spirit, they love God supremely, and their neighbor as themselves. {MH 358.4}

ความรักเป็นของประทานอันล้ำค่าที่เราได้รับจากพระเยซู ความรักที่บริสุทธิ์และสูงส่งมิใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกแต่เป็นหลักการ ผู้ที่มีความรักที่แท้จริงขับเคลื่อนอยู่ภายในจิตใจย่อมมิใช่ผู้ที่ไร้เหตุผลหรือตาบอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งสอนคนเหล่านั้นให้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง {MH 358.4}

Let those who are contemplating marriage weigh every sentiment and watch every development of character in the one with whom they think to unite their life destiny. Let every step toward a marriage alliance be characterized by modesty, simplicity, sincerity, and an earnest purpose to please and honor God. Marriage affects the afterlife both in this world and in the world to come. A sincere Christian will make no plans that God cannot approve. {MH 359.1}

ขอให้คนทั้งหลายที่กำลังคิดจะแต่งงาน ได้พิจารณาถึงจิตใจและเฝ้าสังเกตดูอุปนิสัยของผู้ที่เขาคิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน จงให้ทุกย่างก้าวที่มุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อย ความเรียบง่าย ความจริงใจ และมีความตั้งใจจริงที่จะทำให้เป็นที่พอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระเจ้า การแต่งงานมีผลต่อชีวิตหลังจากนั้นทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า คริสเตียนที่จริงใจจะไม่วางแผนกระทำสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ทรงเห็นสมควร {MH 359.1}

If you are blessed with God-fearing parents, seek counsel of them. Open to them your hopes and plans, learn the lessons which their life experiences have taught, and you will be saved many a heartache. Above all, make Christ your counselor. Study His word with prayer. {MH 359.2}

หากพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านมีบิดามารดาที่ยำเกรงพระองค์ จงขอคำปรึกษาแนะนำจากบิดามารดา จงบอกความหวังและแผนการของท่านแก่เขาทั้งสอง และเรียนรู้ถึงบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตของเขาทั้งสอง แล้วท่านจะไม่ต้องปวดร้าวหัวใจ เหนือสิ่งอื่นใด จงให้พระคริสต์ทรงเป็นที่ปรึกษาของท่าน จงศึกษาเล่าเรียนพระวจนะของพระองค์ด้วยการอธิษฐาน {MH 359.2}

Under such guidance let a young woman accept as a life companion only one who possesses pure, manly traits of character, one who is diligent, aspiring, and honest, one who loves and fears God. Let a young man seek one to stand by his side who is fitted to bear her share of life’s burdens, one whose influence will ennoble and refine him, and who will make him happy in her love. {MH 359.3}

ภายใต้คำแนะนำเหล่านี้ ขอให้หญิงสาวเลือกคู่ชีวิตเฉพาะผู้ที่มีอุปนิสัยที่บริสุทธิ์ดีงามและมีความเป็นลูกผู้ชาย เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์และเป็นผู้ที่มีความรักและยำเกรงพระเจ้า ขอให้ชายหนุ่มเลือกหญิงสาวที่จะมาร่วมคู่เคียงในชีวิต เป็นผู้ที่สามารถแบ่งเบาภาระในชีวิตคู่ได้ เป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวให้เขามีจิตใจที่บริสุทธิ์ดีงาม และทำให้เขามีความสุขในความรักของเธอ {MH 359.3}

“A prudent wife is from the Lord.” “The heart of her husband doth safely trust in her. . . . She will do him good and not evil all the days of her life.” “She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her,” saying, “Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.” He who gains such a wife “findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord.” Proverbs 19:14; 31:11, 12, 26-29; 18:22. {MH 359.4}

“ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาห์เวห์” “สามีของเธอก็ไว้ใจเธอ….เธอนำสิ่งดีมาให้เขา ไม่นำสิ่งร้าย ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอ” “เธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญา และคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอ เธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียจคร้าน ลูกๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ” ด้วยว่า “สตรีมากมายทำได้ดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด” ชายใดได้ภรรยาที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว ชายนั้นได้ “ของดี และได้ความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์” สุภาษิต 19:14; 31:11,12, 26-29; 18:22 (THSV) {MH 359.4}

However carefully and wisely marriage may have been entered into, few couples are completely united when the marriage ceremony is performed. The real union of the two in wedlock is the work of the after years. {MH 359.5}

แม้ว่าจะได้เลือกคู่ครองกันอย่างระมัดระวังและฉลาดรอบคอบแล้วก็ตาม แต่มีคู่สามีภรรยาน้อยคู่ที่จะมีความสัมพันธ์สนิทแน่นตั้งแต่ขณะที่เดินเข้าสู่ประตูวิวาห์ ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคู่สมรสมักจะเกิดขึ้นหลายปีต่อมาภายหลังที่ได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันแล้ว {MH 359.5}

As life with its burden of perplexity and care meets the newly wedded pair, the romance with which imagination so often invests marriage disappears. Husband and wife learn each other’s character as it was impossible to learn it in their previous association. This is a most critical period in their experience. The happiness and usefulness of their whole future life depend upon their taking a right course now. Often they discern in each other unsuspected weaknesses and defects; but the hearts that love has united will discern excellencies also heretofore unknown. Let all seek to discover the excellencies rather than the defects. Often it is our own attitude, the atmosphere that surrounds ourselves, which determines what will be revealed to us in another. There are many who regard the expression of love as a weakness, and they maintain a reserve that repels others. This spirit checks the current of sympathy. As the social and generous impulses are repressed, they wither, and the heart becomes desolate and cold. We should beware of this error. Love cannot long exist without expression. Let not the heart of one connected with you starve for the want of kindness and sympathy. {MH 360.1}

เมื่อคู่สมรสใหม่เริ่มเผชิญกับภาระยุ่งยากและภาระทุกข์ยากในชีวิต ความรักที่เคยจินตนาการไว้ก่อนสมรสสูญหายไปสิ้น สามีและภรรยาค่อยๆ เรียนรู้นิสัยใจคอที่แท้จริงของกันและกัน ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในระหว่างที่คบหาดูใจกันก่อนหน้านั้น ช่วงนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดในประสบการณ์ของคู่สมรส ชีวิตอนาคตทั้งหมดจะมีความสุขและมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับการเลือกดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องตั้งแต่เวลานั้น คู่สามีภรรยามักพบเห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของกันและกันอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน แต่หัวใจทั้งสองที่ความรักนำมาผูกพันกันจะมองเห็นความดีงามของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเช่นกัน ขอให้ทุกคนพยายามค้นหาความดีงามมากกว่าข้อบกพร่อง ท่าทีของเราและสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเรามักจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้อื่นเป็นคนอย่างไรในสายตาของเรา มีหลายคนที่เห็นว่าการแสดงความรักต่อกันนั้นเป็นความอ่อนแอ และพยายามสงวนท่าทีของตนไว้จึงทำให้ผู้อื่นไม่อยากสนิทกับคนหล่านั้น ความรู้สึกเช่นนี้ทำลายความเห็นอกเห็นใจที่ควรมีต่อกัน เมื่อความต้องการความเห็นอกเห็นใจจากสังคัมถูกระงับไป คนเหล่านั้นจะเริ่มหดหู่ นานวันเข้าจิตใจจะรู้สึกโดดเดี่ยวและเย็นชา เราควรจะระมัดระวังความผิดพลาดในเรื่องนี้ ความรักไม่อาจยั่งยืนอยู่ได้หากปราศจากการแสดงออกถึงความรัก จงอย่าปล่อยให้จิตใจของผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านต้องโหยหาความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจที่ท่านควรจะมอบให้ {MH 360.1}

Though difficulties, perplexities, and discouragements may arise, let neither husband nor wife harbor the thought that their union is a mistake or a disappointment. Determine to be all that it is possible to be to each other. Continue the early attentions. In every way encourage each other in fighting the battles of life. Study to advance the happiness of each other. Let there be mutual love, mutual forbearance. Then marriage, instead of being the end of love, will be as it were the very beginning of love. The warmth of true friendship, the love that binds heart to heart, is a foretaste of the joys of heaven. {MH 360.2}

แม้ความยากลำบาก ความวุ่นวายและความท้อแท้ใจอาจเกิดขึ้น จงอย่าให้สามีหรือภรรยาเก็บความรู้สึกไว้ในใจว่าการอยู่ร่วมกันของทั้งสองนั้นเป็นความผิดพลาดและผิดหวัง จงตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นของกันและกัน จงเอาอกเอาใจต่อกันเหมือนในสมัยที่รู้จักกันใหม่ๆ จงให้กำลังใจแก่กันและกันในทุกทางเพื่อต่อสู้กับสงครามแห่งชีวิต จงเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนความสุขของแต่ละฝ่าย จงมีความรักและมีความอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน แล้วแทนที่การแต่งงานจะเป็นจุดสิ้นสุดของความรัก กลับจะกลายเป็นการเริ่มต้นของความรัก ความอบอุ่นของมิตรภาพที่แท้จริงและความรักที่ผูกพันหัวใจเข้าไว้ด้วยกัน จะเป็นการชิมรสก่อนเวลาในความชื่นชมยินดีของแผ่นดินสวรรค์ {MH 360.2}

Around every family there is a sacred circle that should be kept unbroken. Within this circle no other person has a right to come. Let not the husband or the wife permit another to share the confidences that belong solely to themselves. {MH 361.1}

รอบๆ ทุกครอบครัวมีวงล้อมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับการดูแลรักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลายไป ภายในวงล้อมนี้จะต้องไม่มีผู้ใดอื่นที่มีสิทธิ์ล่วงล้ำเข้ามาได้ สามีหรือภรรยาต้องไม่ปล่อยให้ผู้อื่นเข้ามาแบ่งปันความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นของเขาทั้งสองเท่านั้น {MH 361.1}

ขอให้ต่างฝ่ายต่างมอบความรักให้แก่กันและกันมากกว่าที่จะเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่ง จงพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดที่มีในตัวของท่านและไวในการมองเห็นคุณความดีของแต่ละคน ความรู้สึกถึงการได้รับความชื่นชมเป็นความพึงพอใจและกำลังใจที่แสนวิเศษ ความเห็นอกเห็นใจและการยอมรับนับถือจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความพยายามที่จะกระทำในสิ่งที่ดีงาม และความรักจะงอกงามยิ่งขึ้นเมื่อมันส่งเสริมให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดีงามกว่า {MH 361.2}

Neither the husband nor the wife should merge his or her individuality in that of the other. Each has a personal relation to God. Of Him each is to ask, “What is right?” “What is wrong?” “How may I best fulfill life’s purpose?” Let the wealth of your affection flow forth to Him who gave His life for you. Make Christ first and last and best in everything. As your love for Him becomes deeper and stronger, your love for each other will be purified and strengthened. {MH 361.3}

สามีหรือภรรยาไม่ควรปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของตนเองให้เหมือนกับของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ละคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว และต่างจะต้องทูลถามต่อพระเจ้าว่า “สิ่งใดถูก” “สิ่งใดผิด” “ข้าฯ พระองค์จะปฏิบัติตามจุดม่งหมายในชีวิตให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างไร” จงให้ค่าแห่งความรักของท่านหลั่งไหลไปสู่พระเจ้าผู้ประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่ท่าน จงให้พระคริสต์เป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายรวมทั้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของสรรพสิ่งในชีวิตท่าน เมื่อท่านมีความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงยิ่งขึ้นในพระองค์ ความรักของท่านที่มีต่อกันและกันจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเข้มแข็งยิ่งขึ้น {MH 361.3}

The spirit that Christ manifests toward us is the spirit that husband and wife are to manifest toward each other. “As Christ also hath loved us,” “walk in love.” “As the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave Himself for it.” Ephesians 5:2, 24, 25. {MH 361.4}

จิตวิญญาณแห่งความดีงามที่พระคริสต์ทรงสำแดงแก่เราเป็นจิตวิญญาณที่สามีและภรรยาต้องแสดงต่อกันและกัน “เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” “จงดำเนินชีวิตในความรัก” “คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร” เอเฟซัส 5:2, 24, 25 {MH 361.4}

Neither the husband nor the wife should attempt to exercise over the other an arbitrary control. Do not try to compel each other to yield to your wishes. You cannot do this and retain each other’s love. Be kind, patient, and forbearing, considerate, and courteous. By the grace of God you can succeed in making each other happy, as in your marriage vow you promised to do. {MH 361.5}

สามีหรือภรรยาไม่ควรคิดใช้อำนาจบังคับต่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่างไร้เหตุผล จงอย่าพยายามบังคับซึ่งกันและกันให้ยอมตามความต้องการของตนเอง ท่านไม่อาจทำเช่นนี้แล้วยังสามารถถนอมความรักของอีกฝ่ายหนึ่งได้ จงมีความเมตตากรุณา อดทนอดกลั้น คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง และสุภาพอ่อนโยนต่อกัน โดยพระคุณของพระเจ้า ท่านย่อมจะประสบความสำเร็จในการสร้างความสุขให้แก่กันและกันตามคำปฏิญาณในพิธีสมรสที่ท่านได้สัญญาให้ไว้ต่อกัน {MH 361.5}

Happiness in Unselfish Service But remember that happiness will not be found in shutting yourselves up to yourselves, satisfied to pour out all your affection upon each other. Seize upon every opportunity for contributing to the happiness of those around you. Remember that true joy can be found only in unselfish service. {MH 362.1}

ความสุขของการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ตัว จงจดจำไว้ว่าท่านไม่อาจพบความสุขได้เลย ถ้าท่านปิดขังตัวเองอยู่กับตัวเอง แต่ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อท่านแจกจ่ายความสุขทั้งหมดให้ซึ่งกันและกัน จงรีบฉวยทุกโอกาสที่จะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ที่อยู่รอบๆ ตัวท่าน จงระลึกไว้ว่าความชื่นชมยินดีที่แท้จริงพบได้จากการปรนนิบัติช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว {MH 362.1}

Forbearance and unselfishness mark the words and acts of all who live the new life in Christ. As you seek to live His life, striving to conquer self and selfishness and to minister to the needs of others, you will gain victory after victory. Thus your influence will bless the world. {MH 362.2}

ความอดทนและอดกลั้นรวมทั้งความไม่เห็นแก่ตัวที่ปรากฏในคำพูดและการกระทำเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคนทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ในขณะที่ท่านพยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ ขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นอาชนะตนเองและความเห็นแก่ตัว และใส่ใจช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความยากลำบาก ท่านจะได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า โดยประการฉะนี้ อิทธิพลของท่านย่อมจะเป็นพระพรแก่ชาวโลก {MH 362.2}

Men and women can reach God’s ideal for them if they will take Christ as their helper. What human wisdom cannot do, His grace will accomplish for those who give themselves to Him in loving trust. His providence can unite hearts in bonds that are of heavenly origin. Love will not be a mere exchange of soft and flattering words. The loom of heaven weaves with warp and woof finer, yet more firm, than can be woven by the looms of earth. The result is not a tissue fabric, but a texture that will bear wear and test and trial. Heart will be bound to heart in the golden bonds of a love that is enduring. Better than gold is a peaceful home, Where all the fireside charities come; The shrine of love and the heaven of life, Hallowed by mother, or sister, or wife. However humble the home may be, Or tried with sorrows by heaven’s decree, The blessings that never were bought or sold, And center there, are better than gold. Anon. {MH 362.3}

ชายหญิงทั้งหลายจะก้าวถึงแบบอย่างอันสูงส่งของพระเจ้าที่ทรงกำหนดให้เขาแต่ละคนได้ หากทุกคนยอมให้พระคริสต์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือของเขา สิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถจะกระทำได้ พระคุณของพระองค์จะบันดาลความสำเร็จแก่คนทั้งหลายที่ได้มอบถวายตนเองให้แก่พระองค์ด้วยความรักและความวางใจ ของประทานของพระองค์ผูกพันจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสวรรค์ ความรักจะไม่เป็นแต่เพียงการแลกเปลี่ยนวาจาที่เอาอกเอาใจ กี่ทอของสวรรค์ที่ถักทอสายใยละเอียดอ่อนที่ผูกมัดจิตใจนั้นมีความคงทนกว่าสิ่งทอใดๆ ที่เครื่องทอในแผ่นดินโลกจะทอได้ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่เนื้อผ้า แต่เป็นสายใยที่ทนต่อการฉีกขาด การทดลองและความยากลำบากในชีวิต หัวใจสองดวงจะผูกพันเข้าด้วยกันด้วยพันธะทองนพคุณแห่งความรักที่คงทนและยั่งยืน ครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขมีค่ายิ่งกว่าทองคำนพคุณ รอบเตาผิงล้วนแล้วมีแต่รัก แท่นบูชาแห่งความรักและที่ๆ มีความสุขที่สุดในชีวิตแห่งนี้ ได้กลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีมารดา น้องสาวหรือภรรยา ไม่ว่าครอบครัวนี้จะยากจนสักเพียงใด หรือต้องถูกทดลองด้วยระทมทุกข์ที่สวรรค์ได้บัญชา แต่พระพรแห่งความสุขที่มิอาจจะซื้อหาหรือเสนอขายได้นั้น ได้รวมอยู่ ณ ที่แห่งนี้นั้น เลิศยิ่งกว่าทองคำ นิรนาม {MH 362.3}