Chapter 10 บทที่ 10
Satan, a Mighty Foe
ซาตาน ศัตรูที่มีกำลัง

Fallen man is Satan’s lawful captive. The mission of Jesus Christ was to rescue him from his power. Man is naturally inclined to follow Satan’s suggestions, and he cannot of himself successfully resist so terrible a foe, unless Christ, the mighty conqueror, dwells in him, guiding his desires, and giving him strength. God alone can limit the power of Satan. He is going to and fro in the earth, and walking up and down in it. He is not off his watch for a single moment, through fear of losing an opportunity to destroy souls. It is important that God’s people understand this, that they may escape his snares. {MYP 51.1}

มนุษย์ที่ล้มลงในบาปเป็นเชลยที่ ถูกต้องตามกฎหมายของซาตาน การ ช่วยเขาให้หลุดพ้นจากอำนาจของมันเป็น พันธกิจของพระเยซูคริสต์ โดยธรรมชาติ แล้วมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำตามข้อเสนอ ของซาตานและตัวเขาเองไม่อาจต่อต้าน ศัตรูที่โหดเหี้ยมเช่นนี้โดยลำพังได้นอก เสียจากว่าพระคริสต์ผู้ทรงมีชัยชนะยิ่ง ใหญ่จะสถิตร่วมอยู่ด้วยเพื่อชี้แนะความ ต้องการของเขาและประทานพละกำลัง แก่เขา พระเจ้าเท่านั้นผู้ทรงสามารถ จำกัดอำนาจของซาตาน มันเที่ยวเดินไป มาและขึ้นลงในโลก มันไม่เคยละการเฝ้า สังเกตแม้เพียงประเดี๋ยวเดียวเพราะกลัว ที่จะสูญเสียโอกาสทำลายจิตวิญญาณไป เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ประชากรของ พระเจ้าต้องเข้าใจเรื่องนี้เพื่อจะได้หลุดพ้น จากกับดักของมัน {MYP 51.1}

Satan is preparing his deceptions that in his last campaign against the people of God, they may not understand that it is he. 2 Corinthians 11:14: “And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.” While some deceived souls are advocating that he does not exist, he is taking them captive, and is working through them to a great extent. Satan knows better than God’s people the power that they can have over him, when their strength is in Christ. {MYP 51.2}

Satan in Disguise
ซาตานยังอำพรางตัวอยู่

ซาตานกำลังเตรียมการล่อลวง ของมันเพื่อดักจับประชากรของพระเจ้า ในแผนสุดท้ายของมัน โดยไม่ให้พวกเขา รู้ว่ามันเป็นผู้บงการ “ไม่ประหลาดเลย เพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูต สววรค์ของความสว่าง” 2โครินธ์ 11:14 ในขณะที่จิตวิญญาณที่ถูกหลอกจะยืนยัน ว่ามันไม่มีตัวตน มันก็จับพวกเขาเป็น เชลยได้ และใช้พวกเขาทำงานในระดับที่ ขยายวงกว้างขึ้น ซาตานรู้ดีกว่าประชากร ของพระเจ้าว่าพวกเขาจะแข็งแรงกว่ามัน เมื่อพละกำลังของพวกเขาอยู่ในพระคริสต์ {MYP 51.2}

When they humbly entreat the mighty Conqueror for help, the weakest believers in the truth, relying firmly upon Christ, can successfully repulse Satan and all his host. He is too cunning to come openly, boldly, with his temptations, for then the drowsy energies of the Christian would arouse, and he would rely upon the strong and mighty Deliverer. But Satan comes in unperceived, and in disguise he works through the children of disobedience, who profess godliness. Satan will go to the extent of his power to harass, tempt, and mislead God’s people. {MYP 51.3}

เมื่อพวกเขาทูลขอการช่วยเหลือ ด้วยความถ ่อมใจจากพระเจ้าพระผู้ทรง มีชัย เมื่อผู้เชื่อที่อ่อนแอที่สุด และวางใจ อย่างมั่นคงในพระคริสต์แล้ว เขาจะสามารถ ขับไล่ซาตานและสมุนทั้งหมดของมันได้ สำเร็จ ซาตานเหลี่ยมจัดเกินไปที่จะเข้าหา เหยื่อด้วยการนำเสนอกลลวงของมัน อย่างเปิดเผยและท้าทาย เพราะจะทำให้ คริสเตียนที่เซื่องซึมรู้ตัวและเข้าพึ่งพระผู้ ไถ่ทรงแสนยานุภาพของเขา แต่ซาตาน จะมาอย่างไม่ให้รู้ตัวและในคราบจำแลง มันทำงานผ่านบุตรทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง ผู้ที่อ้างตนว่ามีพระเจ้า ซาตานจะทำอย่าง สุดกำลังเพื่อข่มขู่ ล่อลวงและนำประชากร ของพระเจ้าให้หลงทาง {MYP 51.3}

He who dared to face, and tempt, and taunt our Lord, and who had power to take Him in his arms and carry Him to a pinnacle of the temple, and up into an exceeding high mountain, will exercise his power to a wonderful degree upon the present generation, who are far inferior in wisdom to their Lord, and who are almost wholly ignorant of Satan’s subtlety and strength. {MYP 52.1}

มันผู้ที่กล้าเผชิญหน้า ล่อลวง และเสียดสีพระเยซูเจ้าของเรา และทั้งยัง มีฤทธิ์เดชอุ้มพระองค์ไว้ในแขนและพา พระองค์ไปยังยอดหอคอยพระวิหารและ ขึ้นไปถึงภูเขาสูง ย่อมจะใช้กำลังของมัน อย ่างสุดฤทธิ์กระทำต ่อประชาชนในรุ่น ปัจจุบันที่มีสติปัญญาด้อยกว่าพระเป็นเจ้า ยิ่งนักและเป็นผู้ที่แทบจะไม่ระแคะระคาย ถึงเล่ห์เหลี่ยมและพละกำลังของซาตาน เลย {MYP 52.1}

In a marvelous manner will he affect the bodies of those who are naturally inclined to do his bidding. Satan exults for his own sake that he is regarded as a fiction. When he is made light of, and is represented by some childish illustration, or as some animal, it suits him well. He is thought so inferior that minds are wholly unprepared for his wisely laid plans, and he almost always succeeds well. If his power and subtlety were understood, minds would be prepared to successfully resist him…. {MYP 52.2}

ซาตานจะสร้างผลกระทบต่อร่างกาย ของผู้ที่มีแนวโน้มคล้อยตามคำชักชวน ของมันด้วยวิธีอันเหลือเชื่อ ซาตานตีอก ดีใจที่รู้ว่าคนทั่วไปคิดว่ามันเป็นเพียงตัวตน ในนวนิยาย มันพอใจอย่างยิ่งเมื่อมันถูก นำเสนอเป็นภาพในลักษณะแบบเบาสมอง หรือสัตว์บางชนิด คนทั้งหลายคิดว่ามัน ไม่มีคุณค่าพอจะมาใส ่ใจจึงมิได้เตรียม ป้องกันแผนชั่วเหลี่ยมจัดของมัน หากผู้คน เข้าใจถึงเล่ห์เหลี่ยมและฤทธิ์เดชของมัน แล้ว ก็จะเตรียมสมองไว้พร้อมเพื่อต่อต้าน มันได้สำเร็จ. . . . {MYP 52.2}

I saw evil angels contending for souls, and angels of God resisting them. The conflict was severe. Evil angels were crowding about them, corrupting the atmosphere with their poisonous influence, and stupefying their sensibilities. Holy angels were anxiously watching these souls, and were waiting to drive back Satan’s host. But it is not the work of good angels to control minds against the will of the individuals. If they yield to the enemy, and make no effort to resist him, then the angels of God can do but little more than hold in check the host of Satan, that they should not destroy, until further light be given to those in peril, to move them to arouse and look to heaven for help. Jesus will not commission holy angels to extricate those who make no effort to help themselves. {MYP 52.3}

The Battle for Each Soul
สงครามแย่งชิงจิตวิญญาณ แต่ละดวง

ดิฉันเห็นพวกทูตสวรรค์ชั่วแย่งชิง จิตวิญญาณและทูตสวรรค์ทั้งหลายของ พระเจ้าเข้าต่อต้านพวกเขา ความขัดแย้ง นั้นรุนแรง ทูตสวรรค์ชั่วห้อมล้อมพวก เขาไว้ ใช้อิทธิพลพิษร้ายสร้างบรรยากาศ ที่เสื่อมศีลธรรมครอบงำและทำให้เหยื่อ ขาดสติ ส ่วนทูตสวรรค์บริสุทธิ์คอยเฝ้า จิตวิญญาณเหล่านี้ด้วยความกังวลและ เตรียมที่จะขับไล่สมุนของซาตาน แต่ ทูตสวรรค์ดีไม่ได้มีงานของการควบคุม สติเพื่อต่อต้านความตั้งใจของแต่ละคน หากพวกเขายอมแพ้ศัตรู และไม่ลงแรง พยายามต่อต้านมันแล้ว ทูตสวรรค์ของ พระเจ้าก็ทำได้ไม่มากไปกว่าการยับยั้ง สมุนของซาตานเพื่อไม่ให้ทำลายจนกว่า จะมีผู้ใดนำความกระจ่างมาเพิ่มให้กับเหยื่อ ที่ตกอยู่ในอันตราย เพื่อกระตุ้นให้เขาตื่น และมองไปยังสวรรค์เพื่อขอความช่วยเหลือ พระเยซูจะไม่ทรงบัญชาให้ทูตสวรรค์ไป ช่วยผู้ที่ไม่พยายามออกแรงช่วยเหลือ ตนเองให้หลุดพ้น {MYP 52.3}

If Satan sees he is in danger of losing one soul, he will exert himself to the utmost to keep that one. And when the individual is aroused to his danger, and, with distress and fervor, looks to Jesus for strength, Satan fears he shall lose a captive, and he calls a re-enforcement of his angels to hedge in the poor soul, and form a wall of darkness around him, that heaven’s light may not reach him. But if the one in danger perseveres, and in helplessness and weakness casts himself upon the merits of the blood of Christ, Jesus listens to the earnest prayer of faith, and sends a reinforcement of those angels which excel in strength to deliver him. {MYP 53.1}

หากซาตานเห็นว่าตนกำลังพลาด ที่จะได้จิตวิญญาณดวงนั้น มันเองจะทุ่มเท ความพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะช ่วงชิง เป้าหมายนั้นไว้ให้ได้ เมื่อเป้าหมายนั้นถูก ปลุกให้ตื่นขึ้นและเห็นภัยอันตรายของตน เขาจะมองไปยังพระเยซูด้วยความกังวลใจ และร้อนรนเพื่อขอพละกำลัง ซาตานกลัวที่ จะสูญเสียเชลยนี้ไปจึงระดมกำลังเสริมจาก ทูตสวรรค์ชั่วของมันเข้าล้อมจิตวิญญาณ น่าสงสารนี้และสร้างกำแพงมืดรอบตัวเขา เพื่อไม่ให้ความสว่างของสวรรค์ส่องเข้าไป ถึง แต่หากผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์อดทน อย่างทรหดต่อไป และท่ามกลางความ สิ้นหวังและความอ่อนแอยอมจำนนตนเอง ต่อคุณความดีแห่งพระโลหิตของพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเราจะได้ยินคำอธิษฐาน แห่งความเชื่ออันจริงใจนั้นแล้วก็จะประทาน กองกำลังเสริมของเหล่าทูตสวรรค์ที่มี พละกำลังขั้นสุดยอดมาช่วยเขาให้รอด {MYP 53.1}

ซาตานไม่อาจทนเห็นเหยื่อของ มันทูลขอความช่วยเหลือจากคู่ต่อสู้ทรง ฤทธานุภาพของมัน เพราะมันจะกลัวจน ตัวสั่นต ่อหน้าแสนยานุภาพและความ เกรียงไกรของพระองค์ [พระคริสต์] เมื่อ เสียงคำอธิษฐานอย่างร้อนรนดังขึ้น กอ กำลังทั้งหมดของซาตานจะสั่นคลอน มัน ยังคงระดมทูตสวรรค์ชั่วจำนวนมากอย่าง ต่อเนื่องให้เร่งทำตามความประสงค์ของ มันให้สำเร็จ และเมื่อเหล าทูตสวรรค์อัน ทรงพลังในชุดเสื้อเกราะของสวรรค์เข้ามา ช่วยจิตวิญญาณที่กำลังจะล้มลง ซาตาน และบริวารของมันจะถูกตีกลับถอยล้มพับ ไป มันรู้ดีว่าพวกมันพ่ายแพ้สงครามแล้ว {MYP 53.2}