Chapter 14—บทที่ 14
Fortitude
ความแข็งแกร่ง

Those who are finally victorious will have seasons of terrible perplexity and trial in their religious life; but they must not cast away their confidence, for this is a part of their discipline in the school of Christ, and it is essential in order that all dross may be purged away. The servant of God must endure with fortitude the attacks of the enemy, his grievous taunts, and must overcome the obstacles which Satan will place in his way. {MYP 63.1}

ผู้ที่ได้รับชัยชนะในที่สุดจะมี ่วง เวลาของชีวิตฝ่ายศาสนาที่สับสนว้าวุ่น และตกอยู่ในการทดลอง แต่พวกเขาต้อง ไม่ละทิ้งความมั่นใจของตนเพราะนี่เป็น ส่วนหนึ่งของการฝึกวินัยในโรงเรียนของ พระคริสต์ และเป็นเรื่องสำคัญเพื่อกำจัด ขี้แร่ให้หมดไป ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้อง มานะอดทนด้วยความแข็งแกร่งของจิตใจ ต่อการโจมตีของศัตรู คำเหน็บแนมน่าอดสู ของมันและจะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่ซาตานนำมาวางกีดขวางทางของเขา {MYP 63.1}

Satan will seek to discourage the followers of Christ, so that they may not pray or study the Scriptures, and he will throw his hateful shadow athwart the path to hide Jesus from the view, to shut away the vision of His love, and the glories of the heavenly inheritance. It is his delight to cause the children of God to go shrinkingly, tremblingly, and painfully along, under continual doubt. He seeks to make the pathway as sorrowful as possible; but if you keep looking up, not down at your difficulties, you will not faint in the way, you will soon see Jesus reaching His hand to help you, and you will only have to give Him your hand in simple confidence, and let Him lead you. As you become trustful, you will become hopeful. {MYP 63.2}

ซาตานคอยหาทางทำให้ผู้ติดตาม พระคริสต์ท้อแท้ใจจนไม่อาจอธิษฐานหรือ ศึกษาพระคัมภีร์ และมันจะทอดเงามืด ขวางทางเดินเพื่อบดบังพระเยซูจากสายตา ปิดกั้นเพื่อให้มองไม่เห็นความรักของ พระองค์ ตลอดจนสง่าราศีของมรดกสวรรค์ มันปีติยินดีเมื่อทำให้บุตรทั้งหลายของ พระเจ้าดำเนินไปด้วยความหวาดกลัว อกสั่นและเจ็บปวด ตกอยู่ในความสงสัย อย่างต่อเนื่อง มันพยายามทำให้ทาง เดินนั้นโศกเศร้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ หากคุณคอยแหงนมองไปเบื้องบนไม่ใช ่ ก้มมองไปยังความทุกข์ยากของคุณแล้ว คุณก็จะไม่ล้มลงระหว างทาง ในเร็ววัน คุณจะพบพระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์มา ช่วยคุณและคุณเพียงแต่ต้องเอื้อมมือ ไปให้พระองค์ด้วยความไว้วางใจเท่านั้น และอนุญาตให้พระองค์นำคุณ ในขณะที่ คุณมีความไว้วางใจคุณจะกลายเป็นคนที่ มีความหวัง {MYP 63.2}

Jesus is the light of the world, and you are to fashion your life after His. You will find help in Christ to form a strong, symmetrical, beautiful character. Satan cannot make of none effect the light shining forth from such a character. The Lord has a work for each of us to do. He does not provide that we shall be sustained by the influence of human praise and petting; He means that every soul shall stand in the strength of the Lord. God has given us His best gift, even His only-begotten Son, to uplift, ennoble, and fit us, by putting on us His own perfection of character, for a home in His kingdom. Jesus came to our world and lived as He expects His followers to live. If we are self-indulgent, and too lazy to put forth earnest effort to cooperate with the wonderful work of God, we shall meet with loss in this life, and loss in the future, immortal life. {MYP 63.3}

In the Strength of the Lord
ในพละกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก และคุณต้องปั้นแต่งชีวิตของคุณตามแบบ อย่างของพระองค์ คุณจะได้รับการช่วยเหลือ ในพระคริสต์เพื่อสร้างอุปนิสัยที่สมดุลและ งดงามในทุกด้าน ซาตานยับยั้งความสว่าง ที่ส่องออกมาจากอุปนิสัยเช่นนี้ให้เกิดผล ไม่ได้ พระเจ้าทรงมีงานให้เราแต่ละคนทำ พระองค์ทรงไม่เอื้ออำนวยให้เราดำรงอยู่ ได้ด้วยอิทธิพลของคำเยินยอและความ พอใจของมนุษย์ พระองค์ทรงตั้งพระทัย ให้จิตวิญญาณทุกดวงยืนอยู่บนพละกำลัง ของพระยาห์เวห์ พระเจ้าประทานของขวัญ ดีที่สุดแก่เรา แม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียว ของพระองค์เพื่อยกชูทำให้สูงส่งและทำ เราให้เหมาะสมด้วยการนำเราไปสู่ความ สมบูรณ์แบบของพระลักษณะของพระองค์ เอง เพื่อบ้านในแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ง พระเยซูเสด็จมายังโลกของเราและดำรงชีวิต ตามที่พระองค์ทรงคาดหวังให้ผู้ติดตาม ของพระองค์ดำเนินชีวิตเช่นนั้น หากเรา เป็นคนที่ตามใจตนเองและเกียจคร้าน เกินไปที่จะลงแรงอย่างจริงใจเพื่อร่วมมือในพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า เราจะพบกับความสูญเสียในชีวิตนี้และ ความเสียหายในอนาคต นั่นคือชีวิตอมตะ {MYP 63.3}

God designs that we shall work, not in a despairing manner, but with strong faith and hope. As we search the Scriptures, and are enlightened to behold the wonderful condescension of the Father in giving Jesus to the world, that all who believe on Him should not perish but have everlasting life, we should rejoice with joy unspeakable and full of glory. Everything that can be gained by education, God means that we shall use for the advancement of the truth. True, vital godliness must be reflected from the life and character, that the cross of Christ may be lifted up before the world, and the value of the soul be revealed in the light of the cross. Our minds must be opened to understand the Scriptures, that we may gain spiritual power by feeding upon the bread of heaven.—The Review and Herald, April 8, 1890. {MYP 64.1}

พระเจ้าทรงออกแบบให้เราทำงาน ไม่ใช่อย่างสิ้นหวังแต่ด้วยความเชื่อและ ความหวังที่เข้มแข็ง ในขณะที่เราค้นหา ศึกษาลึกลงไปในพระคัมภีร์และกระจ่าง มากขึ้นถึงความกรุณาทรงยอมผ่อนผัน ของพระบิดาด้วยการประทานพระเยซู แก่โลกเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะ ไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ เราจึงควรดีใจ และชื่นชมยินดีอย่างล้นพ้นสุดพรรณนา พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราใช้ทุกสิ่งที่ได้มา ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเพื่อการสานต่อ ความคืบหน้าของการเผยแพร ่สัจธรรม ทางของพระเจ้าที่มีพลังและซื่อสัตย์จะ ต้องสะท้อนออกมาจากชีวิตและอุปนิสัย เพื่อว่ากางเขนของพระคริสต์จะถูกยกขึ้น ไว้อยู่ต่อหน้าชาวโลก และเปิดเผยคุณค่า ของจิตวิญญาณด้วยความกระจ่างของ กางเขน จิตใจของเราต้องเปิดกว้างที่จะ เข้าใจพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้มีความ เข้มแข็ ง ่ า ย จิ ต วิญญ าณ ด้ ว ย ก า ร รับประทานทิพย์อาหารแห่งสวรรค์– Review and Herald, April 8, 1890. {MYP 64.1}