Chapter 16 — บทที่ 16
Ye Are Not Your Own
ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง

We sometimes hear the questions: Am I never to do as I please? Am I never to have my own way? Am I always to be restrained? Can I never act in accordance with my inclinations? {MYP 68.1}

บางครั้งเราจะได้ยินคำถามที่ว่า ฉันไม่มีวันจะได้ทำตามใจชอบเลยหรือ จะ ทำตามวิธีของฉันเองไม่ได้เลยหรือ จะ ต้องถูกยับยั้งควบคุมอยู่เสมอหรือ ฉันจะ ไม่มีวันทำตามความต้องการของฉันเอง กระนั้นเชียวหรือ {MYP 68.1}

The less you follow natural inclinations, the better it will be for yourself and for others. The natural inclinations have been perverted, the natural powers misapplied. Satan has brought man into collision with God. He works continually to destroy the divine image in man. Therefore we must place a restraint on our words and actions. {MYP 68.2}

เมื่อคุณทำตามความโน้มเอียง ธรรมชาติ ให้น้อยลงเท่าไร ก็จะเป็นการ ดีสำหรับตัวคุณและผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้น ความต้องการตามธรรมชาติถูกเบี่ยงเบน ไปแล้ว พลังตามธรรมชาติถูกนำไปใช้ อย่างผิดๆ ซาตานนำมนุษย์เข้าปะทะกับ พระเจ้าแล้ว มันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ ทำลายพระฉายาของพระเจ้าในตัวมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องคอยควบคุมคำพูด และการกระทำของเรา {MYP 68.2}

When the grace of God takes possession of the heart, it is seen that the inherited and cultivated tendencies to wrong must be crucified. A new life, under new control, must begin in the soul. All that is done must be done to the glory of God. This work includes the outward as well as the inward man. The entire being, body, soul, and spirit, must be brought into subjection to God, to be used by Him as an instrument of righteousness. {MYP 68.3}

Results of Complete Consecration
ผลของการอุทิศตนอย่างครบถ้วน

เมื่อพระคุณของพระเจ้าเข้าครอบ ครองจิตใจ เราจะตระหนักว่าแรงโน้มน้าว ให้ใฝ ่ผิดตามธรรมชาติที่สืบทอดจาก บรรพบุรุษและที่ปลูกฝังขึ้นภายหลังจะ ต้องถูกตรึงไว้ที่กางเขน ชีวิตใหม่ที่อยู่ใต้ การควบคุมที่ใหม่จะต้องเริ่มต้นขึ้นในจิต วิญญาณ ทุกสิ่งที่ทำจะต้องทำเพื่อถวาย เกียรติแด่พระเจ้า การกระทำนี้ต้องรวม ทั้งภายนอกและภายในของผู้นั้น ตลอด ทั่วร่าง ทั้งกาย ใจและจิตวิญญาณต้อง อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า เพื่อ ให้พระองค์ใช้เป็นภาชนะแห่งความชอบ ธรรม {MYP 68.3}

The natural man is not subject to the law of God; neither, indeed, of himself, can he be. But by faith he who has been renewed lives day by day the life of Christ. Day by day he shows that he realizes that he is God’s property. {MYP 68.4}

คนทั่วไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม ของพระบัญญัติของพระเจ้า ที่จริง โดย ตัวเขาเองไม่สามารถปฏิบัติตามได้ แต่ โดยความเชื่อ คนที่ได้รับชีวิตใหม่ของ พระคริสต์แล้วในแต่ละวันจะสำแดงว่าเขา ตระหนักดีว่าตนเป็นสมบัติของพระเจ้า {MYP 68.4}

Body and soul belong to God. He gave His Son for the redemption of the world, and because of this we have been granted a new lease of life, a probation in which to develop characters of perfect loyalty. God has redeemed us from the slavery of sin, and has made it possible for us to live regenerated, transformed lives of service. {MYP 68.5}

ร่างกายและจิตวิญญาณเป็นของ พระเจ้า พระองค์ประทานพระบุตรของ พระองค์เพื่อไถ่บาปของมนุษย์โลก และ เพราะเหตุนี้ เราจึงได้รับชีวิตใหม่ เป็น ระยะเวลาแห่งพระกรุณาเพื่อพัฒนาอุปนิสัย ที่จงรักภักดีอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าทรงไถ่ เราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป และ เปิดทางให้เราดำเนินชีวิตแห่งการรับใช้ที่ บังเกิดและเปลี่ยนแปลงใหม่ {MYP 68.5}

God’s stamp is upon us. He has bought us, and He desires us to remember that our physical, mental, and moral powers belong to Him. Time and influence, reason, affection, and conscience, all are God’s, and are to be used only in harmony with His will. They are not to be used in accordance with the direction of the world; for the world is under a leader who is at enmity with God. {MYP 69.1}

All Our Powers Belong to Him
ผลของการอุทิศตนอย่างครบถ้วน

เมื่อพระคุณของพระเจ้าเข้าครอบ ครองจิตใจ เราจะตระหนักว่าแรงโน้มน้าว ให้ใฝ่ผิดตามธรรมชาติที่สืบทอดจาก บรรพบุรุษและที่ปลูกฝังขึ้นภายหลังจะ ต้องถูกตรึงไว้ที่กางเขน ชีวิตใหม่ที่อยู่ใต้ การควบคุมที่ใหม่จะต้องเริ่มต้นขึ้นในจิต วิญญาณ ทุกสิ่งที่ทำจะต้องทำเพื่อถวาย เกียรติแด่พระเจ้า การกระทำนี้ต้องรวม ทั้งภายนอกและภายในของผู้นั้น ตลอด ทั่วร่าง ทั้งกาย ใจและจิตวิญญาณต้องและต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับน้ำพระทัย ของพระองค์เท่านั้น ไม่ใช่ใช้ตามแนวทาง ของชาวโลก เพราะว่าโลกนี้อยู่ภายใต้ผู้นำ ที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า {MYP 69.1}

The flesh, in which the soul tabernacles, belongs to God. Every sinew, every muscle, is His. In no case are we by neglect or abuse to weaken a single organ. We are to cooperate with God by keeping the body in the very best possible condition of health, that it may be a temple where the Holy Ghost may abide, molding, according to the will of God, every physical and spiritual power. {MYP 69.2}

เนื้อหนังซึ่งเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ของจิตวิญญาณเป็นสมบัติของพระเจ้า เส้นเอ็นทุกเส้น กล้ามเนื้อทุกมัดเป็นของ พระองค์ ไม่มีกรณีใดที่เราจะละเลยหรือ ล่วงเกินอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของร่างกาย อย่างหักโหมจนทำให้อ่อนแอลง เราต้อง ร่วมมือกับพระเจ้าดูแลร่างกายให้พร้อมอยู่ ในสภาพแข็งแรงที่สุด เพื่อเป็นพระนิเวศ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงร่วมสถิต หล่อหลอมพละกำลังด้านกายภาพและ ด้านจิตวิญญาณให้เป็นไปตามน้ำพระหทัย ของพระเจ้า {MYP 69.2}

The mind must be stored with pure principles. Truth must be graven on the tablets of the soul. The memory must be filled with the precious truths of the Word. Then, like beautiful gems, these truths will flash out in the life. {MYP 69.3}

จิตใจต้องเก็บสะสมหลักการอัน บริสุทธิ์ สัจธรรมต้องถูกสลักไว้บนแผ่น ศิลาแห่งจิตวิญญาณ ความจำต้องเติม เต็มด้วยสัจธรรมอันล้ำค่าของพระวจนะ ของพระเจ้า จากนั้น ดั่งอัญมณีงดงาม สัจธรรมเหล่านี้จะเจิดจำรัสส่องประกาย ออกมาในชีวิต {MYP 69.3}

คุณค่าที่พระเจ้าทรงตั้งให้กับสรรพ สิ่งที่เป็นผลงานพระหัตถ์ของพระองค์ ความรักที่พระองค์มีให้กับบุตรทั้งหลาย ของพระองค์ถูกเปิดเผยด้วยของขวัญที่ พระองค์ทรงจัดไว้เพื่อไถ ่มนุษย์ให้รอด อาดัมตกสู่ใต้การควบคุมของซาตาน เขา นำบาปเข้ามาในโลก และความตายก็เกิดจากบาป พระเจ้าประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์เป็น ผู้เที่ยงธรรม และยิ่งกว่านั้นยังทรงเป็น ผู้ตัดสินคนทั้งหลายที่ยอมรับพระคริสต์ มนุษย์ขายตนเองแก่ซาตาน แต่พระเยซู ทรงไถ่มนุษยชาติกลับคืนมา. . . . {MYP 69.4}

You are not your own. Jesus has purchased you with His blood. Do not bury your talents in the earth. Use them for Him. In whatever business you may be engaged, bring Jesus into it. If you find that you are losing your love for your Saviour, give up your business, and say, “Here I am, Saviour; what wilt Thou have me to do?” He will receive you graciously, and love you freely. He will abundantly pardon; for He is merciful and long-suffering, not willing that any should perish…. {MYP 70.1}

คุณไม่ใช ่เป็นเจ้าของตัวคุณเอง พระเยซูทรงไถ่ตัวคุณด้วยพระโลหิตของ พระองค์แล้ว อย่าฝังตะลันต์ของคุณไว้ ใต้ดินเลย จงใช้ตะลันต์ของคุณเพื่อพระองค์ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร ให้นำพระเยซู เข้าไปร่วมด้วย หากคุณตระหนักว่าคุณ กำลังสูญเสียความรักของคุณที่มีต่อพระ ผู้ช่วยให้รอดของคุณ จงเลิกธุรกิจนั้น และ ทูลต่อพระองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้ช่วยให้รอด ข้าพระองค์อยู่ที่นี่แล้ว พระองค์ประสงค์ จะให้ข้าพระองค์ทำอะไร” พระองค์จะทรง รับคุณไว้ด้วยพระเมตตาและทรงรักคุณ อย่างมากมาย พระองค์ทรงอภัยอย่างล้น เหลือ เพราะพระองค์ทรงพระกรุณาและ ทรงกริ้วช้า ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศ ไปเลย. . . . {MYP 70.1}

We, and all that we have, belong to God. We should not regard it as a sacrifice to give Him the affection of our hearts. The heart itself should be given to Him as a willing offering.—The Youth’s Instructor, November 8, 1900. {MYP 70.2}

ตัวเราและทั้งหมดที่เรามีล้วนเป็น ของพระเจ้า เราไม่ควรคำนึงว่าเป็นการ เสียสละเพื่อมอบความรักจากใจของเรา แด่พระองค์ เราควรมอบหัวใจของเราแด่ พระองค์เป็นเครื่องถวายด้วยความสมัครใจ– The Youth’s Instructor, November, 8, 1900. {MYP 70.2}

Decision Called For is not safe for us to linger to contemplate the advantages to be reaped through yielding to Satan’s suggestions. Sin means dishonor and disaster to every soul that indulges in it; but it is blinding and deceiving in its nature, and it will entice us with flattering presentations. If we venture on Satan’s ground, we have no assurance of protection from his power. So far as in us lies, we should close every avenue by which the tempter may find access to us.—Thoughts From the Mount of Blessing, 118. . {MYP 70.3}

เป็นเรื่องไม่ปลอดภัยที่จะลังเล เพื่อคำนวณถึงผลประโยชน์ที่น่าจะเก็บ เกี่ยวได้จากการยอมตามข้อเสนอของ ซาตาน บาปหมายถึงความอัปยศอดสู และความหายนะของจิตวิญญาณทุกดวง ที่ลุ่มหลงจมปลักอยู่กับมัน แต่ธรรมชาติ ของบาปทำให้ตาบอดและหลอกลวงและ ล่อเราให้ติดกับดักด้วยการนำเสนอที่ประจบ ประแจง หากเราอาจหาญเดินเข้าไปในพื้นที่ ของซาตาน เราจะไม่มีคำรับรองว่าจะได้รับ การคุ้มครองจากอำนาจของมัน เท่าที่ เกี่ยวข้องกับตัวเราเองแล้วเราควรปิด ทุกช่องทางไม่ให้ผู้ล่อลวงเข้าถึงตัวเราได้ “Thoughts from the Mount of Blessing,” p. 171. {MYP 70.3}