Chap. 23 —บทที่ 23
One Weak Point
จุดอ่อนจุดหนึ่ง

We may flatter ourselves that we are free from many things of which others are guilty; but if we have some strong points of character, and but one weak point, there is yet a communion between sin and the soul. The heart is divided in its service, and says, “Some of self and some of Thee.” The child of God must search out the sin which he has petted and indulged himself in, and permit God to cut it out of his heart. He must overcome that one sin; for it is not a trifling matter in the sight of God. {MYP 91.1}

เราอาจชื่นชมตนเองที่เราปลอดจาก หลายสิ่งที่ผู้อื่นทำผิด แต่หากอุปนิสัย ของเรามีจุดแข็งหลายด้านแต่มีจุดอ ่อน เพียงเรื่องเดียว ก็หมายความว่ายังมีการ สื่อสารเกิดขึ้นระหว่างบาปและจิตวิญญาณ การทำงานของหัวใจแบ่งออกเป็นหลายส่วน กล่าวคือ “บางส่วนเป็นของเราเอง และ บางส่วนเป็นของพระเจ้า” บุตรของพระเจ้า ต้องค้นหาบาปที่เขาเองเคยชื่นชอบและ หลงอยู่กับมัน และอนุญาตให้พระเจ้า ตัดมันออกจากใจของเขา เขาต้องเอาชนะ บาปนั้นแม้เพียงบาปเดียว เพราะในสาย พระเนตรของพระเจ้า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง เล็กน้อย {MYP 91.1}

One says, “I am not the least jealous, but then I do get provoked and say mean things, although I am always sorry after giving way to temper.” Another says, “I have this fault or that, but then I just despise such and such meanness as is manifested by a certain person of my acquaintance.” The Lord has not given us a list of graded sins, so that we may reckon some as of little consequence, and say that they will do but little harm, while others are of greater magnitude and will do much harm. {MYP 91.2}

คนหนึ่งพูดว่า “ผมไม่เคยอิจฉา แม้แต่น้อย แต่เมื่อถูกกลั่นแกล้งก็กล่าว คำหยาบเหมือนกัน แม้ว่าผมจะรู้สึกเสียใจ ที่ยอมแพ้ความโมโห” อีกคนหนึ่งบอกว่า “ผมมีจุดบกพร่องนี้จุดบกพร่องนั้น แต่แล้ว ผมก็เกลียดชังความเลวแบบนั้นแบบนี้ที่ เพื่อนสนิทบางคนแสดงออกมา” พระเจ้า ไม่ได้ประทานรายการลำดับความหนักเบา ของบาปแก่เรา เพื่อให้เราคำนวณว่าบาป ชนิดใดเล็กน้อยและให้โทษเบา บาปชนิดใด ใหญ่โตและให้โทษหนัก {MYP 91.2}

A chain is no stronger than is its weakest link. We might pronounce such a chain good on the whole, but if one link is weak the chain cannot be depended on. The work of overcoming is to be the study of every soul who enters the kingdom of God. That impatient word quivering on your lips must be left unspoken. That thought that your character is not rightly estimated must be put from you; for it weakens your influence, and works out the sure result, making you of light estimation in the minds of others. You should overcome the idea that you are a martyr, and lay claim to the promise of Christ, who says, “My grace is sufficient for thee.” –Review and Herald, August 1, 1893. {MYP 91.3}

โซ่เส้นหนึ่งจะไม ่แข็งแรงไปกว่า ห่วงโซ่ข้อที่เปราะบางที่สุดของโซ่เส้นนั้น โดยรวมเราตัดสินว่าโซ่เส้นนี้แข็งแรงดี แต่ หากมีเพียงโซ่ข้อเดียวที่เปราะบาง ก็วางใจ ในโซ่เส้นนั้นไม่ได้ จิตวิญญาณที่ต้องการ เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าต้องเอาใจใส่ ศึกษาถึงวิธีเอาชนะบาป จะต้องไม่ปล่อย ให้คำพูดที่ไร้ความอดกลั้นหลุดออกจาก ริมฝีปาก จะต้องตัดความคิดที่อุปนิสัยของ คุณประเมินว่าไม่ถูกต้องทิ้งไป เพราะจะ บั่นทอนอิทธิพลของคุณส่งผลให้ผลงาน ที่คาดไว้ด้อยค่า ทำให้ผู้อื่นประเมินความ สามารถของคุณต่ำ คุณควรเอาชนะความคิด ที่ว่าคุณเป็นผู้ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อ และทูลอ้างพระสัญญาของพระคริสต์ พระองค์ตรัสว่า “การมีพระคุณของเราก็ เพียงพอกับเจ้า” 2 โครินธ์ 12:9–Review and Herald, August 1, 1893.{MYP 91.3}

You should keep off from Satan’s enchanted ground, and not allow your minds to be swayed from allegiance to God. Through Christ you may and should be happy, and should acquire habits of self-control. Even your thoughts must be brought into subjection to the will of God, and your feelings under the control of reason and religion. Your imagination was not given you to be allowed to run riot and have its own way, without any effort at restraint or discipline. If the thoughts are wrong, the feelings will be wrong; and the thoughts and feelings combined make up the moral character. When you decide that as Christians you are not required to restrain your thoughts and feelings, you are brought under the influence of evil angels, and invite their presence and their control. If you yield to your impressions, and allow your thoughts to run in a channel of suspicion, doubt, and repining, you will be among the most unhappy of mortals, and your lives will prove a failure.–“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 310. (94) {MYP 92.1}

Thought Control
ควบคุมความคิด

คุณควรไปให้ไกลจากพื้นที่ของ ซาตานที่โปรยเสน่ห์ไว้ และอย่าปล่อยให้ ความคิดของคุณเตลิดไปจากความจงรักภักดี ต่อพระเจ้า โดยทางพระคริสต์คุณอาจและ ควรมีความสุข จงปลูกฝังอุปนิสัยของ การบังคับตน แม้แต่ความคิดของคุณก็ ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของน้ำพระทัย ของพระเจ้า และความรู้สึกของคุณต้อง อยู่ใต้การควบคุมของเหตุผลและศาสนา จินตนาการของคุณที่ประทานมานั้นไม่ใช่ มีไว้เพื่อปล่อยให้วิ่งเตลิดเปิดเปิงและอย่าง ตามใจชอบโดยไม่ลงแรงควบคุมหรือฝึก ให้อยู่ในวินัย หากความคิดนั้นผิด ความ รู้สึกก็จะผิดด้วย และความคิดเมื่อบวกกับ ความรู้สึกก็จะกลายเป็นอุปนิสัยทาง ศีลธรรม หากคุณสรุปว่าในฐานะที่เป็น คริสเตียนคนหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องคอยคุม ความคิดและความรู้สึกแล้ว คุณกำลัง ตกอยู่ในอิทธิพลของทูตสวรรค์ชั่วและ เชื้อเชิญให้พวกมันมาอยู่กับคุณและควบคุม คุณ หากยอมแพ้ต่อความประทับใจของ คุณและปล่อยความคิดตกไปสู่ความสงสัย ความแคลงใจและการบ่นโอดครวญ คุณ จะเป็นมนุษย์มตะที่ไร้ความสุขที่สุด และ ชีวิตของคุณจะล้มเหลวอย่างแน่นอน– “Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 310 (94). {MYP 92.1}