Chapter 25 —บทที่ 25
Perfecting Character
การขัดเกลาอุปนิสัยให้ดีพร้อม

Christ has given us no assurance that to attain perfection of character is an easy matter. A noble all-round character is not inherited. It does not come to us by accident. A noble character is earned by individual effort through the merits and grace of Christ. God gives the talents, the powers of the mind; we form the character. It is formed by hard, stern battles with self. Conflict after conflict must be waged against hereditary tendencies. We shall have to criticize ourselves closely, and allow not one unfavorable trait to remain uncorrected. {MYP 99.1}

พระคริสต์ไม่เคยให้ความมั่นใจกับ เราว่าการบรรลุถึงอุปนิสัยอันดีพร้อมเป็น เรื่องง่าย อุปนิสัยสูงส่งรอบด้านไม่ได้สืบทอด กันมา ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญ อุปนิสัยสูงส่งจะต้องแลกมาด้วยการลงแรง ส่วนตัวผ่านทางคุณความดีและพระคุณ ของพระคริสต์ พระเจ้าประทานตะลันต์ พลังทางปัญญา ส่วนเราหล่อหลอมอุปนิสัย หล่อหลอมด้วยการต่อสู้อย่างหนักและ เข้มงวดกับตนเอง ต้องขับเคี่ยวกับความ ขัดแย้งแล้วขัดแย้งเล่าของแรงโน้มน้าว ที่ถ่ายทอดทางสายเลือด เราต้องติเตียน ตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและไม่ปล่อยให้ ลักษณะไม่พึงปรารถนาสักอย่างเหลืออยู่ โดยไม่แก้ไข {MYP 99.1}

Let no one say, I cannot remedy my defects of character. If you come to this decision, you will certainly fail of obtaining everlasting life. The impossibility lies in your own will. If you will not, then you cannot overcome. The real difficulty arises from the corruption of an unsanctified heart, and an unwillingness to submit to the control of God. {MYP 99.2}

อย่าให้ผู้ใดกล่าวว่า ฉันแก้ไขอุปนิสัย บกพร่องของตนเองไม่ได้ หากสรุปเช่นนี้ คุณจะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน ความ เป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของคุณเอง หากคุณไม่มุ่งมั่น คุณก็จะไม่ชนะ อุปสรรค ที่แท้จริงเกิดจากความชั่วร้ายของจิตใจที่ ไม่ได้ผ่านการชำระและความไม่เต็มใจที่จะ มอบจิตใจให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า {MYP 99.2}

Many whom God has qualified to do excellent work accomplish very little, because they attempt little. Thousands pass through life as if they had no definite object for which to live, no standard to reach. Such will obtain a reward proportionate to their works. {MYP 99.3}

Set Your Mark High
ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้

คนจำนวนมากที่พระเจ้าประทาน คุณสมบัติพร้อมเพื่อทำงานได้ดีเลิศกลับ ทำได้แต่น้อยนิด เพราะพวกเขาพยายาม เพียงเล็กน้อย คนนับแสนนับพันผ่านโลกนี้ ไปราวกับว่าไม่มีจุดหมายชีวิตที่แน่นอน ไม่มีมาตรฐานให้บรรลุ คนเหล่านี้จะได้รางวัล ตามสัดส่วนผลงานของพวกเขา {MYP 99.3}

Remember that you will never reach a higher standard than you yourself set. Then set your mark high, and step by step, even though it be by painful effort, by self-denial and sacrifice, ascend the whole length of the ladder of progress. Let nothing hinder you. Fate has not woven its meshes about any human being so firmly that he need remain helpless and in uncertainty. Opposing circumstances should create a firm determination to overcome them. The breaking down of one barrier will give greater ability and courage to go forward. Press with determination in the right direction, and circumstances will be your helpers, not your hindrances. {MYP 99.4}

จงจำไว้ว่าคุณจะบรรลุเกินกว่า เป้าหมายที่คุณวางไว้ไม่ได้ ฉะนั้นจงตั้งเป้า ไว้ให้สูงและจงก้าวไปทีละก้าว แม้ว่าความ พยายามจะต้องเจ็บปวด ด้วยการบังคับใจ ตนเองและการเสียสละเพื่อให้ก้าวขึ้นไป จนถึงที่สุด อย่าให้สิ่งใดขัดขวางคุณ โชคชะตา ไม่ได้ทักทอตาข่ายรอบคนใดอย่างแน่นหนา จนต้องอยู่อย่างสิ้นหวังและความไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ขัดขวางต่อต้าน ควรเป็นส่วนเสริมสร้างให้เราตั้งใจเอาชนะ ให้ได้ การเอาชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กีดขวาง หนทางเราได้ก็จะเสริมความพยายามใน การต่อสู้เพื่อความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จง รุกต่อไปข้างหน้าตามหนทางที่ถูกต้องด้วย ความตั้งใจจริงแล้วการต่อต้านจากสิ่งที่อยู่ รอบข้างจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณ เอาชนะ ไม่เป็นสิ่งต่อต้านคุณ {MYP 99.4}

Be ambitious, for the Master’s glory, to cultivate every grace of character. In every phase of your character building you are to please God. This you may do; for Enoch pleased Him, though living in a degenerate age. And there are Enochs in this our day. {MYP 100.1}

Cultivate Every Grace of Character
จงปลูกฝังทุกความสง่างามของ อุปนิสัย

จงกระตือรือร้นที่จะปลูกฝังทุกอุปนิสัย อันสง่างามเพื่อถวายเกียรติแด่พระอาจารย ในแต่ละขั้นตอนของการเสริมสร้างอุปนิสัย คุณต้องทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย นี่คือ สิ่งที่คุณพึงกระทำเพราะเอโนคผู้มีชีวิตอยู่ ในยุคที่เสื่อมโทรมยุคหนึ่งก็ยังดำเนินชีวิต เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ทุกวันนี้ยังมี ผู้ประพฤติตนแบบเดียวกับเอโนคอยู่ในโลก เช่นกัน {MYP 100.1}

Stand like Daniel, that faithful statesman, a man whom no temptation could corrupt. Do not disappoint Him who so loved you that He gave His own life to cancel your sins. He says, “Without Me ye can do nothing.” Remember this. If you have made mistakes, you certainly gain a victory if you see these mistakes, and regard them as beacons of warning. Thus you turn defeat into victory, disappointing the enemy, and honoring your Redeemer. {MYP 100.2}

จงยืนหยัดเช่นดาเนียล รัฐบุรุษผู้ ซื่อสัตย์ ผู้ที่การทดลองทำลายไม่ได้ อย่า ทำให้พระองค์ผู้ทรงรักคุณมากจนทรง ยอมสละพระชนม์เพื่อชำระบาปของคุณ ต้องผิดหวังในตัวคุณ พระองค์ตรัสว่า “ถ้า แยกจากเราแล้ว พวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้ เลย” ยอห์น 15:5 จงจดจำไว้ว่าหากคุณ ทำผิดคุณจะได้ชัยชนะเมื่อมองเห็นความผิด เหล่านั้นและถือว่าความผิดนั้นเป็นเสมือน สัญญาณเตือนภัย ด้วยประการฉะนี้ คุณ เปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ ทำให้ ศัตรูผิดหวังและถวายเกียรติแด่พระผู้ไถ่ ของคุณ {MYP 100.2}

A character formed according to the divine likeness is the only treasure that we can take from this world to the next. Those who are under the instruction of Christ in this world will take every divine attainment with them to the heavenly mansions. And in heaven we are continually to improve. How important, then, is the development of character in this life. {MYP 100.3}

อุปนิสัยที่สร้างตามแบบของพระเจ้า เป็นเพียงสิ่งเดียวที่นำติดตัวจากโลกนี้ไป ยังโลกหน้าได้ ผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนของ พระคริสต์ในโลกนี้ จะนำความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ร่ำเรียนมาไปยังปราสาทบนสวรรค์ด้วย และในสวรรค์เราจะพัฒนาอุปนิสัยที่ดีงาม ของชีวิตนี้ต่อไปการพัฒนาอุปนิสัยในชีวิตนี้ ช่างเป็นเรื่องสำคัญเพียงไร {MYP 100.3}

The heavenly intelligences will work with the human agent who seeks with determined faith that perfection of character which will reach out to perfection in action. To every one engaged in this work Christ says, I am at your right hand to help you. {MYP 101.1}

His Biddings Are Enablings
การทรงเรียกของพระองค์นั้น เพิ่มพลัง

ชาวสวรรค์พร้อมที่จะร่วมมือกับ มนุษย์ผู้แสวงหาความสมบูรณ์ของอุปนิสัย ด้วยความเชื่ออันแน่วแน่ อุปนิสัยนี้จะ ขยายออกไปเป็นการกระทำที่สมบูรณ์แบบ พระคริสต์ตรัสกับทุกคนที่เข้าร่วมงานนี้ว่า เราอยู่ข้างมือขวาของคุณเพื่อช่วยเหลือคุณ {MYP101.1}

As the will of man co-operates with the will of God, it becomes omnipotent. Whatever is to be done at His command, may be accomplished in His strength. All His biddings are enablings. –“Christ’s Object Lessons,” pp. 331-333. {MYP 101.2}

เมื่อความมุ่งมั่นของมนุษย์ร่วมมือ กับน้ำพระทัยของพระเจ้า ความมุ่งมั่นนั้น จะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่กระทำ ภายใต้พระบัญชาของพระองค์จะได้รับ ความสำเร็จด้วยฤทธานุภาพอันไม่จำกัด ของพระองค์ พระบัญชาของพระองค์ทั้งหมด มีฤทธิ์เสริมพลังได้–”Christ’s Object Lessons,” pp. 331-333. {MYP101.2}

Those who fail to realize their constant dependence upon God will be overcome by temptation. We may now suppose that our feet stand secure, and that we shall never be moved. We may say with confidence, “I know in whom I have believed; nothing can shake my faith in God and in His word.” But Satan is planning to take advantage of our hereditary and cultivated traits of character, and to blind our eyes to our own necessities and defects. Only through realizing our own weakness, and looking steadfastly unto Jesus, can we walk securely.–“Desire of Ages,” p. 382. {MYP 101.3}

Our Constant Dependence
ที่พึ่งมั่นคงของเรา

ผู้ที่ยังไม่ตระหนักว่าตนต้องพึ่งวางใจ พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจะพ่ายแพ้ต่อการ ทดลอง เวลานี้เราอาจทึกทักว่าขาของเรา ยืนได้อย่างมั่งคง และเราจะไม่หวั่นไหว เรา อาจพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจว่า “ฉันรู้ว่า ฉันเชื่อผู้ใด ไม่มีสิ่งใดจะมาสั่นคลอนความ เชื่อของฉันที่มีต่อพระเจ้าและพระวจนะได้” แต่ซาตานกำลังวางแผนใช้อุปนิสัยที่ถ่าย ทอดมาทางกรรมพันธุ์และที่สั่งสมมาเป็น ประโยชน์และทำให้เราตาบอดมองไม่เห็น ความจำเป็นและข้อบกพร่องของเรา ด้วย การตระหนักถึงจุดอ่อนของเราเองและ มองตรงไปยังพระเยซูอย่างแน่วแน่เท่านั้น เราจึงจะเดินอย่างมั่นคงปลอดภัยได้– “Desire of Ages” p. 382. {MYP101.3}