Chapter 38 บทที่ 38
Accountability for Light
ความรับผิดชอบต่อความกระจ่า

Young men and women, you are accountable to God for the light that He has given you. This light and these warnings, if not heeded will rise up in the judgment against you. Your dangers have been plainly stated; you have been cautioned and guarded on every side, hedged in with warnings. In the house of God you have listened to the most solemn, heart-searching truths presented by the servants of God in demonstration of the Spirit. What weight do these solemn appeals have upon your hearts? What influence do they have upon your characters? You will be held responsible for every one of these appeals and warnings. They will rise up in the judgment to condemn those who pursue a life of vanity, levity, and pride. {MYP 146.1}

หนุ่มสาวทั้งหลาย คุณต้องรับผิด ชอบต่อพระเจ้าเกี่ยวกับความกระจ่างที่ พระองค์ประทานแก่คุณ หากคุณไม่ทำ ตาม ความกระจ่างและคำเตือนเหล่านี้ จะย้อนกลับมาทวงถามความรับผิดชอบ จากคุณในวันพิพากษา เพราะคุณได้รับ ทราบถึงภัยอันตรายแล้วอย่างแจ ่มแจ้ง ได้รับการเตือนและการคุ้มครองทุกด้าน ที่มาพร้อมคำเตือนเหล่านี้ ในพระนิเวศ ของพระเจ้าคุณได้รับฟังความจริงต่างๆ อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและตรวจค้นจิตใจซึ่ง ถ่ายทอดผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วย คำอธิบายของพระวิญญาณ แล้วคำเรียก ร้องอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีน้ำหนักเพียงไร ต่อจิตใจของคุณ มันส่งผลอันใดต่ออุปนิสัย ของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกการทรง เรียกและคำเตือนเหล่านี้ คำเหล่านี้ทั้งหมด จะปรากฏในเวลาแห่งการพิพากษาเพื่อ สาปแช่งผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่กับการติดตาม เรื่องไร้สาระ ความคึกคะนองและความ หยิ่งยโส {MYP 146.1}

Dear young friends, that which you sow you will also reap. Now is the sowing time for you. What will the harvest be? What are you sowing? Every word you utter, every act you perform, is a seed which will bear good or evil fruit, and will result in joy or sorrow to the sower. As is the seed sown, so will be the crop. God has given you great light and many privileges. After this light has been given, after your dangers have been plainly presented before you, the responsibility becomes yours. The manner in which you treat the light that God gives you will turn the scale for happiness or woe. You are shaping your destinies for yourselves.—Testimonies for the Church 3:363. {MYP 146.2}

เพื่อนหนุ่มสาวที่รักทั้งหลาย คุณ จะเก็บเกี่ยวผลที่คุณหว่านไว้ ปัจจุบันนี้ เป็นเวลาแห ่งการหว่านของคุณ ผลเก็บ เกี่ยวของคุณจะเป็นอะไร คุณกำลังหว่าน อะไร คำพูดทุกคำที่คุณเอ่ยออกไป การ กระทำของคุณที่ปฏิบัติไปคือเมล็ดที่จะ เกิดผลไม่ว่าจะเป็นดีหรือเลว ไม่ว่าจะ สร้างความยินดีหรือความเศร้าแก่ผู้หว่าน เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยว สิ่งนั้น พระเจ้าประทานความกระจ่าง อันยิ่งใหญ่และโอกาสพิเศษมากมายแก่ คุณแล้ว และหลังจากความกระจ่างและ คำเตือนถึงภัยอันตรายเหล่านี้ได้ถูกเปิด เผยต่อคุณอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ความรับ ผิดชอบจึงกลายเป็นของคุณ ท่าทีซึ่งคุณ ปฏิบัติต่อความกระจ่างที่พระเจ้าประทาน ให้จะเบนเข็มชี้วัดของตราชั่งว่าจะอยู่ข้าง ความสุขหรือความทุกข์ คุณกำลังกำหนด ปลายทางชีวิตของคุณเอง–“Testimonies for the Church,” Vol. 3, p. 363. {MYP 146.2}