Chapter 46 บทที่ 46
Abiding Presence of Christ
การร่วมสถิตของพระคริสต

The religion of Christ means more than the forgiveness of sin; it means taking away our sins, and filling the vacuum with the graces of the Holy Spirit. It means divine illumination, rejoicing in God. It means a heart emptied of self, and blessed with the abiding presence of Christ. When Christ reigns in the soul there is purity, freedom from sin. The glory, the fullness, the completeness of the gospel plan is fulfilled in the life. The acceptance of the Saviour brings a glow of perfect peace, perfect love, perfect assurance. The beauty and fragrance of the character of Christ, revealed in the life, testifies that God has indeed sent His Son into the world to be its Saviour. . . . {MYP 166.1}

ศาสนาของพระคริสต์มีความหมาย มากกว่าการอภัยบาป หมายถึงการนำบาป ของเราออกไป และเติมช่องว่างให้เต็มด้วย พระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายถึง การรับแสงสว่างจากพระเจ้าและมีความชื่นชม ยินดีในพระองค์ หมายถึงไม่มีอัตตะอยู่ ในหัวใจ และเต็มล้นด้วยพระพรของการ ร่วมสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ เมื่อพระ คริสต์ทรงครอบครองจิตวิญญาณ จะมี แต่ความบริสุทธิ์และอิสรภาพจากบาป พระสิริ ความบริบูรณ์ ความสมบูรณ์ของ แผนการของข่าวประเสริฐจะสำเร็จในชีวิต การยอมรับพระผู้ช่วยให้รอดจะเปล่งแสง แห่งสันติสุขที่สมบูรณ์ ความรักที่สมบูรณ์ และความมั่นใจที่สมบูรณ์ ความงดงาม และกลิ่นหอมของพระลักษณะของพระ คริสต์ที่แสดงออกในชีวิตจะเป็นพยานว่า พระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์เข้า มาในโลกเพื่อเป็นพระผู้ช่วยของโลกอย่าง แท้จริง. . . . {MYP 166.1}

To His faithful followers Christ has been a daily companion and familiar friend. They have lived in close contact, in constant communion with God. Upon them the glory of the Lord has risen. In them the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ has been reflected. Now they rejoice in the undimmed rays of the brightness and glory of the King in His majesty. They are prepared for the communion of heaven; for they have heaven in their hearts.–“Christ’s Object Lessons.” pp. 419-421. {MYP 166.2}

สำหรับผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระ คริสต์ พระองค์ทรงเป็นมิตรประจำวันที่ ร่วมเดินทางและทรงเป็นสหายที่คุ้นเคย พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์เสมอ รัศมีของ พระเจ้าฉายขึ้นเหนือพวกเขา แสงสว่าง แห่งความรู้เรื่องพระสิริของพระเจ้าสะท้อน จากพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ในชีวิต ของพวกเขา บัดนี้พวกเขาชื่นชอบกับ แสงสว่างอันสว่างไสวแห่งความสว่าง และ พระสิริของจอมราชัน พวกเขาเตรียมพร้อม ที่จะเข้าสู่การชุมนุมของสวรรค์ เพราะ พวกเขามีสวรรค์อยู่ในใจ– “Christ’s Object Lessons,” pp. 419-421. {MYP 166.2}

True education means more than taking a certain course of study. It is broad. It includes the harmonious development of all the physical powers and the mental faculties. It teaches the love and fear of God, and is a preparation for the faithful discharge of life’s duties.– “Counsels to Teachers, Parents, and Students,” p. 64. {MYP 168.1}

การศึกษาที่แท้จริงเป็นมากกว่าการเลือกเรียนหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง เป็นเรื่องที่กว้าง เป็นการรวมตัวของการพัฒนาพละ กำลังด้านกายภาพและความสามารถด้านจิตใจทั้งหมดอย่าง สอดคล้องไปพร้อมกัน เป็นการสอนถึงความรักและความยำเกรง ของพระเจ้า และเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิต อย่างสัตย์ซื่อ–“Counsels to Teachers, Parent, and Student,” p. 64. {MYP 168.1}

True education is the preparation of the physical, mental, and moral powers for the performance of every duty; it is the training of body, mind, and soul for divine service. This is the education that will endure unto eternal life.– “Christ’s Object Lessons,” p. 330. {MYP 168.2}

การศึกษาที่แท้จริงคือการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สมองและจิตวิญญาณเพื่อทำทุกหน้าที่ เป็นการฝึกร่างกาย สมอง และจิตวิญญาณเพื่อรับใช้ในพระราชกิจของพระเจ้า นี่คือการ ศึกษาที่ยั่งยืนไปจนถึงชีวิตนิรันดร์–“Christ’s Object Lessons,” p. 330. {MYP 168.2}