Chapter 48 บทที่ 48
True Education
การศึกษาที่แท้จริง

True education is the inculcation of those ideas that will impress the mind and heart with the knowledge of God the Creator and Jesus Christ the Redeemer. Such an education will renew the mind and transform the character. It will strengthen and fortify the mind against the deceptive whisperings of the adversary of souls, and enable us to understand the voice of God. It will fit the learned to become a co-worker with Christ. {MYP 171.1}

การศึกษาที่แท้จริงคือการพร่ำสอน แนวคิดที่จะเอาความรู้เรื่องพระเจ้าพระผู้ สร้างและพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่ประทับลง ในสมองและหัวใจ การศึกษาเช่นนี้จะ พลิกฟื้นสติปัญญาขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลง อุปนิสัย จะเสริมกำลังให้แก่สติปัญญา เพื่อต่อต้านเสียงกระซิบหลอกลวงต่างๆ ของศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณ ทำให้เราเข้าใจ พระสุรเสียงของพระเจ้า จะทำให้ผู้เรียน เหมาะที่จะเป็นผู้ร่วมงานของพระคริสต์ {MYP 171.1}

If our youth gain this knowledge, they will be able to gain all the rest that is essential; but if not, all the knowledge they may acquire from the world will not place them in the ranks of the Lord. They may gather all the knowledge that books can give, and yet be ignorant of the first principles of that righteousness which could give them a character approved of God. {MYP 171.2}

หากเยาวชนของเราได้รับความรู้นี้ พวกเขาก็จะได้ความรู้ที่เหลือที่จำเป็น ทั้งหมด แต่หากไม่รับแล้ว ความรู้ทั้งหลาย ที่พวกเขาได้รับจากทางโลกจะไม่ทำให้ พวกเขาอยู่ในแนวทางของพระเป็นเจ้า พวกเขาอาจรวบรวมวิชาทั้งหมดที่หนังสือ จะมอบให้ได้ แต่กระนั้นยังขาดความรู้ถึง หลักข้อแรกแห ่งความชอบธรรมซึ่งจะ ทำให้อุปนิสัยของพวกเขาเป็นที่ยอมรับ ของพระเจ้า {MYP 171.2}

Those who are seeking to acquire knowledge in the schools of earth should remember that another school also claims them as students,–the school of Christ. From this school the students are never graduated. Among the pupils are both old and young. Those who give heed to the instructions of the divine Teacher are constantly gaining more wisdom and nobility of soul, and thus they are prepared to enter that higher school, where advancement will continue throughout eternity. {MYP 171.3}

ผู้ที่กำลังแสวงหาวิชาความรู้จาก โรงเรียนของโลกนี้ควรจดจำไว้ว่ายังมีโรงเรียน อีกแห่งหนึ่งซึ่งอ้างสิทธิ์ว่าพวกเขาก็เป็น นักเรียนของโรงเรียนนี้ด้วย นั่นคือโรงเรียน ของพระคริสต์ ไม่มีนักเรียนคนใดจะ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ใน โรงเรียนนี้มีทั้งนักเรียนสูงวัยและเยาว์วัย ผู้ที่ใส่ใจกับคำสอนของผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ จะได้รับสติปัญญาและความงามสง่าสูงส่ง ทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา และด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะมีความพร้อมที่ จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่สูงขึ้น ที่ซึ่ง ความก้าวหน้าจะมีอย่างต่อเนื่องตราบจน ชั่วนิรันดร์กาล {MYP 171.3}

Infinite Wisdom sets before us the great lessons of life,–the lessons of duty and happiness. These are often hard to learn, but without them we can make no real progress. They may cost us effort, tears, and even agony; but we must not falter nor grow weary. It is in this world, amid its trials and temptations, that we are to gain a fitness for the society of the pure and holy angels. Those who become so absorbed in less important studies that they cease to learn in the school of Christ, are meeting with infinite loss. {MYP 171.4}

องค์พระผู้ทรงปัญญาอันไร้ขอบเขต ทรงจัดวางบทเรียนแห ่งชีวิตยิ่งใหญ่อยู่ เบื้องหน้าของเรา นั่นคือบทเรียนแห่ง หน้าที่และความผาสุก บ่อยครั้งบทเรียน เหล่านี้มักจะเรียนรู้ได้ยาก แต่เมื่อปราศจาก บทเรียนเหล่านี้เราก็ก้าวหน้าไปอย่าง จริงจังไม่ได้ เป็นบทเรียนที่มีต้นทุนของ การตรากตรำ น้ำตาและแม้กระทั่งความ เจ็บปวดแสนสาหัส แต่เราต้องไม่หวั่นไหว หรือเหนื่อยอ่อน ท่ามกลางการทดสอบ และการทดลองในโลกใบนี้แหละที่เราจะ ได้มาซึ่งความเหมาะสมสำหรับสังคมของ บรรดาทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดที่หลงใหลอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องที่ มีความสำคัญน้อยกว่าจนยุติการเรียนใน โรงเรียนของพระคริสต์ ผู้นั้นกำลังเดินไป สู่ความพินาศนิรันดร์ {MYP 171.4}

Every faculty, every attribute, with which the Creator has endowed the children of men is to be employed for His glory; and in this employment is found its purest, noblest, happiest exercise. The principles of heaven should be made paramount in the life, and every advance step taken in the acquirement of knowledge or in the culture of the intellect should be a step toward the assimilation of the human to the divine.–“Fundamentals of Christian Education,” pp. 543, 544. {MYP 172.1}

อวัยวะทุกส่วน คุณลักษณะทุก ชนิดซึ่งพระผู้สร้างประทานแก่บุตรมนุษย์ ทั้งปวงจะต้องนำมาใช้เพื่อถวายเกียรติแด่ พระสิริของพระองค์ และการกระทำเช่นนเป็นการใช้แรงงานที่บริสุทธิ์ที่สุด สง่างาม ที่สุด มีความสุขมากที่สุด หลักการแห ่ง สวรรค์ควรเป็นเรื่องสุดยอดของชีวิต และ ทุกย่างก้าวที่เดินไปข้างหน้าในการรับ ความรู้หรือการปลูกฝังทางสติปัญญาควร เป็นการก้าวไปสู่การทำให้มนุษย์มีลักษณะ ที่คล้ายคลึงกับพระลักษณะของพระเจ้า ยิ่งขึ้น–“Fundamentals of Christian Education,” pp. 543, 544. {MYP 172.1}

The most essential education for our youth today to gain, and that which will fit them for the higher grades of the school above, is an education that will teach them how to reveal the will of God to the world.–Review and Herald, October 24, 1907. {MYP 172.2}

The Essential in Education
องค์ประกอบสำคัญของการศึกษา

องค์ประกอบสำคัญที่สุดของการ ศึกษาสำหรับเยาวชนของเราในปัจจุบัน และเพื่อให้เหมาะสำหรับการเข้าเรียนต่อ ในชั้นที่สูงขึ้นบนสวรรค์คือการศึกษาที่สอน พวกเขาให้รู้จักวิธีที่จะเปิดเผยพระประสงค์ ของพระเจ้าต่อชาวโลก– Review and Herald, October 24, 1907. {MYP 172.2}

Those who give themselves to learn the way and will of God are receiving the highest education that it is possible for mortals to receive. They are building their experience, not on the sophistries of the world, but upon principles that are eternal. –“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” p. 36. {MYP 172.3}

The Highest Education
การศึกษาขั้นสูงสุด

ผู้ที่อุทิศตนเองเพื่อศึกษาแนวทาง และพระประสงค์ของพระเจ้ากำลังได้รับ การศึกษาขั้นสูงสุดเท่าที่มนุษย์มตะจะ สามารถไขว่คว้าได้ คนเหล่านี้กำลังสร้าง ประสบการณ์ไม่ใช่ตามหลักปรัชญาของ ชาวโลก แต่เป็นหลักการที่เป็นอมตะ– “Counsels to Teachers, Parents, and Students,” p. 36. {MYP 172.3}