Chapter 49 บทที่ 49
The Need of Christian Education
ความจำเป็นของการศึกษาแบบคริสเตียน

God requires the training of the mental faculties. He designs that His servants shall possess more intelligence and clearer discernment than the worldling, and He is displeased with those who are too careless or too indolent to become efficient, well-informed workers. The Lord bids us love Him with all the heart, and with all the soul, and with all the strength, and with all the mind. This lays upon us the obligation of developing the intellect to its fullest capacity, that with all the mind we may know and love our Creator. {MYP 173.1}

พระเจ้าทรงกำหนดให้มีการฝึก ความสามารถทางด้านสติปัญญา พระองค์ ทรงวางแผนไว้ว่าผู้รับใช้ของพระองค์ควร มีปัญญาและมีทัศนะในการมองการณ์ไกล ที่ชัดเจนกว่าชาวโลก และพระองค์ไม่พอ พระทัยต่อผู้ที่ไม่ใส่ใจหรือเกียจคร้านเกินไป ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รับใช้ที่มีประ สิทธิภาพและรอบรู้เป็นอย่างดี พระยาห์เวห์ ทรงเรียกให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิต สุดใจ และด้วยสิ้นสุดความคิด ด้วยเหตุนี้จึงเป็น หน้าที่ของเราที่จะต้องพัฒนาปัญญาให้ถึง ที่สุดเพื่อเราจะใช้สติปัญญานั้นในการเรียนรู้ และรักพระผู้สร้างของเรา {MYP 173.1}

If placed under the control of His Spirit, the more thoroughly the intellect is cultivated the more effectively it can be used in the service of God. The uneducated man who is consecrated to God and who longs to bless others can be, and is, used by the Lord in His service. But those who, with the same spirit of consecration, have had the benefit of a thorough education, can do a much more extensive work for Christ. They stand on vantage ground. {MYP 173.2}

หากสมองอยู่ภายใต้การควบคุม ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้รับการ พัฒนาอย่างถี่ถ้วนเพื่อรับใช้พระเจ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนที่ไร้การ ศึกษาแต่ได้ถวายตัวแก่พระเจ้าและมีความ ต้องการให้ผู้อื่นได้รับพระพรนั้นเป็นผู้ที่ พระเจ้าทรงใช้ในพระราชกิจของพระองค์ ได้ แต่สำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงและมี จิตใจแห่งการถวายตัวในทำนองเดียวกัน จะสามารถทำงานรับใช้พระเจ้าได้กว้าง ขวางมากยิ่งขึ้นเพราะเขามีพื้นฐานที่ได้ เปรียบกว่า {MYP 173.2}

The Lord desires us to obtain all the education possible, with the object in view of imparting our knowledge to others. None can know where or how they may be called to labor or to speak for God. Our Heavenly Father alone sees what He can make of men. There are before us possibilities which our feeble faith does not discern. Our minds should be so trained that if necessary we can present the truths of His word before the highest earthly authorities in such a way as to glorify His name. We should not let slip even one opportunity of qualifying ourselves intellectually to work for God. {MYP 173.3}

Training for Higher Service
การฝึกอบรมเพื่อการรับใช้ที่สูงขึ้น

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เรา ได้รับการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ความสามารถนั้น แบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น ไม่มีผู้ใดทราบได้ ว่าเขาจะมีโอกาสทำงานรับใช้หรือประกาศ เพื่อพระเจ้าที่ไหนด้วยวิธีใด พระบิดาผู้สถิต อยู่บนสวรรค์เท่านั้นที่ทอดพระเนตรว่า พระองค์ทรงใช้ผู้ใดได้ โอกาสมีอยู่ต่อหน้าเรา ที่ความเชื่ออันอ่อนแอของเราไม่อาจรับรู้ได้ สมองของเราควรผ่านการฝึกเพื่อว่าในเวลา จำเป็นเราจะนำเสนอความจริงของพระวจนะ ต่อหน้าผู้มีอำนาจสูงสุดในโลกเพื่อสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เราไม่ควรปล่อยให้ เวลาผ่านไปโดยไม่ได้พัฒนาตนเองเพื่อ พันธกิจของพระเจ้า {MYP 173.3}

Let the youth who need an education set to work with a determination to obtain it. Do not wait for an opening; make one for yourselves. Take hold in any small way that presents itself. Practice economy. Do not spend your means for the gratification of appetite or in pleasure-seeking. Be determined to become as useful and efficient as God calls you to be. Be thorough and faithful in whatever you undertake. Procure every advantage within your reach for strengthening the intellect. Let the study of books be combined with useful manual labor, and by faithful endeavor, watchfulness, and prayer, secure the wisdom that is from above. This will give you an all-round education. Thus you may rise in character and gain an influence over other minds, enabling you to lead them in the path of uprightness and holiness. {MYP 174.1}

An All-Round Education
การศึกษารอบด้าน

ให้เยาวชนทุกคนที่ต้องการรับ การศึกษามุ่งหน้าทำงานอย่างตั้งใจเพื่อ ได้ตามที่หวังไว้ อย่านั่งรอโอกาส ให้หา โอกาสให้กับตนเอง คว้าโอกาสเล็กๆ น้อยๆ ไว้ ฝึกให้เป็นคนมัธยัสถ์ อย่าใช้ เงินเพียงเพื่อสนองความอยากของตนเอง หรือเพื่อความเพลิดเพลิน จงตั้งใจเพื่อให้ เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามที่พระเจ้าทรงเรียกคุณ จงรู้จักเป็นคน ละเอียดและซื่อสัตย์ต่อการงานที่คุณทำ รู้จักหาโอกาสในการพัฒนาสติปัญญา รู้จัก ศึกษาหาความรู้จากตำราควบคู่ไปกับการทำงานด้วยมือ โดยความอุตสาหะและ ความซื่อสัตย์ ให้เฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อรับสติปัญญาที่มาจากเบื้องบน การ ทำเช่นนี้จะทำให้คุณเป็นผู้รอบรู้ในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ คุณจะมีอุปนิสัยที่สูงส่งขึ้นและ ส่งอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่น จนคุณนำ พวกเขาไปสู่ทางเดินที่ซื่อตรงและบริสุทธิ์ {MYP 174.1}

Far more might be accomplished in the work of self-education if we were awake to our own opportunities and privileges. True education means more than the colleges can give. While the study of the sciences is not to be neglected, there is a higher training to be obtained through a vital connection with God. Let every student take his Bible, and place himself in communion with the great Teacher. Let the mind be trained and disciplined to wrestle with hard problems in the search for divine truth. {MYP 174.2}

การศึกษาด้วยตนเองจะได้รับ ความสำเร็จมากขึ้นอีกมาก หากเรามี ความตื่นตัวต่อโอกาสและสิทธิพิเศษที่ ได้รับ การเรียนที่แท้จริงมีความหมาย มากกว่าการศึกษาที่ได้จากสถาบันการ ศึกษา การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็น สิ่งที่ละทิ้งไม่ได้ฉันใด การฝึกฝนที่สูงกว่า นั้นที่จะได้รับด้วยการเข้าสนิทกับพระเจ้า ก็จะละเลยไม่ได้เป็นอันขาดฉันนั้น ให้ นักศึกษาทุกคนยึดพระคัมภีร์ไว้และเรียนรู้ จากพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ ให้สมองได้รับ การอบรมและฝึกด้านวินัยเพื่อจะต่อสู้กับ ปัญหายุ่งยากในขณะที่แสวงหาสัจธรรม จากพระเจ้า {MYP 174.2}

Those who hunger for knowledge that they may bless their fellow men will themselves receive blessing from God. Through the study of His word their mental powers will be aroused to earnest activity. There will be an expansion and development of the faculties, and the mind will acquire power and efficiency. {MYP 175.1}

Knowledge and Self-discipline
ความรู้และระเบียบวินัยของตนเอง

ผู้กระหายความรู้เพื่อเป็นพระพร แก่เพื่อนมนุษย์จะเป็นผู้ที่ได้รับพระพร จากพระเจ้า โดยการศึกษาพระวจนะ ของพระองค์ พลังสมองของเขาจะได้รับ การกระตุ้นให้เอาจริงเอาจังกับการกระทำ ต่างๆ การพัฒนาความสามารถทุกด้าน ของเขาจะเปิดกว้างและได้รับการพัฒนา และสติปัญญาจะเติบโตมีพละกำลังและ ประสิทธิภาพ {MYP 175.1}

Self-discipline must be practiced by every one who would be a worker for God. This will accomplish more than eloquence or the most brilliant talents. –“Christ’s Object Lessons,” pp. 334, 335. {MYP 175.2}

ทุกคนที่ต้องการเป็นผู้รับใช้ของ พระเจ้าต้องฝึกระเบียบวินัยของตนเอง เพราะสิ่งนี้จะทำให้เขาได้รับความสำเร็จ มากกว่าวาทศิลป์หรือความสามารถพิเศษ ขั้นสูงสุดในด้านอื่นๆ–“Christ’s Object Lessons,” pp. 334, 335. {MYP 175.2}

It is always best and safe to do right because it is right. Will you not now do some serious thinking? Right thinking lies at the foundation of right action. Make up your mind that you will respond to the expectations your parents have of you, that you will make faithful efforts to excel, that you will see to it that the money expended for you has not been misapplied and misused. Have a determined purpose to co-operate with the efforts made by parents and teachers, and reach a high standard of knowledge and character. Be determined not to disappoint those who love you well enough to trust you. It is manly to do right, and Jesus will help you to do right, if you seek to do it because it is right.– “Fundamentals of Christian Education,” p. 248. {MYP 175.3}

Meeting Expectations of Parents
การทำตามความคาดหวัง ของพ่อแม่

การทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็น เรื่องถูกต้องเป็นเรื่องดีที่สุดและปลอดภัย ดีที่สุด คุณจะไม่พินิจถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง เสียตอนนี้เลยหรือ ความคิดที่ถูกต้องเป็น รากฐานของการกระทำที่ถูกต้อง จงตัด สินใจว่าคุณจะสนองความคาดหวังใน ตัวคุณของพ่อแม่ของคุณ ว่าคุณจะพาก เพียรอย่างซื่อสัตย์เพื่อเป็นเลิศ ว่าคุณ จะระมัดระวังไม่ให้เงินทองที่ท่านทั้งสอง ทุ่มเทมาลงทุนในอนาคตของคุณนำไปใช้ อย่างไม่สมควรและเปล่าประโยชน์ จงตั้ง จุดมุ่งหมายที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับ ความพยายามของพ่อแม่ และของครูเพื่อ บรรลุถึงมาตรฐานอันสูงส่งของความรู้และ อุปนิสัย จงตั้งใจว่าจะไม่นำความผิดหวังมาสู่ ผู้ที่รักคุณพอที่จะไว้ใจคุณ สาระสำคัญอยู่ ที่การทำในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วพระเยซูจะทรง ช่วยคุณให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากคุณ แสวงหาที่จะทำสิ่งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ ถูกต้อง–“Fundamentals of Christian Education,” p. 248. {MYP 175.3