Chapter 57 บทที่ 57
Set a High Standard
ตั้งมาตรฐานไว้ให้สูง

God desires us to make use of every opportunity for securing a preparation for His work. He expects us to put all our energies into its performance, and to keep our hearts alive to its sacredness and its fearful responsibilities. {MYP 192.1}

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราใช้ทุก โอกาสที่มีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ รับใช้ในพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ ทรงคาดหวังเราให้ทุ่มเทพละกำลังทั้งหมด ในการปฏิบัติงานนี้ และรักษาจิตใจของเรา ให้ไวต่อความความศักดิ์สิทธิ์และความรับ ผิดชอบอันน่ายำเกรงต่อหน้าที่รับผิดชอบนี้ {MYP 192.1}

Many who are qualified to do excellent work accomplish little because they attempt little. Thousands pass through life as if they had no great object for which to live, no high standard to reach. One reason of this is the low estimate which they place upon themselves. Christ paid an infinite price for us, and according to the price paid He desires us to value ourselves. {MYP 192.2}

หลายคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะ ทำงานนี้อย่างดีเลิศแต่กลับบรรลุผลเพียง น้อยนิดเพราะเขาทุ่มเทน้อย คนเรือนหมื่น เรือนแสนใช้ชีวิตผ่านไปราวกับว่าไม่มีเป้า หมายสำคัญในชีวิต ไม่มีจุดมุ่งหมายอัน สูงส่งที่จะไต่เต้าให้ถึง เหตุผลหนึ่งที่เป็น เช่นนี้คือการประเมินคุณค่าตนเองต่ำไป พระคริสต์ทรงจ่ายค่าไถ่มูลค่าเหนือคณา นับแก่เรา และพระองค์ทรงปรารถนาให้ เราพิจารณาราคาตัวเราเองตามมูลค่านี้ {MYP 192.2}

Be not satisfied with reaching a low standard. We are not what we might be, or what it is God’s will that we should be. God has given us reasoning powers, not to remain inactive, or to be perverted to earthly and sordid pursuits, but that they may be developed to the utmost, refined, sanctified, ennobled, and used in advancing the interests of His kingdom. {MYP 192.3}

อย่าพึ งพอใจกับกา รบ ร รลุถึ ง มาตรฐานที่ต่ำ เราไม่ได้เป็นอย่างที่เรา ควรจะเป็นหรือเป็นไปตามน้ำพระทัยของ พระเจ้า พระเจ้าประทานความสามารถ ในการใช้เหตุผล ไม่อยู่เฉย หรือหลงผิด ไปกับทางโลกและความโสโครก แต่ทรง ประสงค์ให้พัฒนาความคิดของพวกเขา ไปจนถึงระดับที่สูงสุด ขัดเกลาแล้ว ชำระ ให้บริสุทธิ์แล้ว และที่บ่มเพาะให้สง่างาม แล้ว และใช้เพื่อเผยแพร่เป้าหมายของ อาณาจักรของพระองค์ให้ขยายกว้างไกล ออกไป {MYP 192.3}

None should consent to be mere machines, run by another man’s mind. God has given us ability to think and to act, and it is by acting with carefulness, looking to Him for wisdom, that you will become capable of bearing burdens. Stand in your God-given personality. Be no other person’s shadow. Expect that the Lord will work in and by and through you. {MYP 192.4}

Maintain Personality
จงถนอมบุคลิกภาพไว

ไม่ควรมีผู้ใดพอใจอยู่กับการเป็น เหมือนเครื่องจักรกลที่ต้องอาศัยผู้อื่น ควบคุมให้ทำงาน พระเจ้าประทานความ สามารถให้แก่เราที่จะคิดและทำ และโดย การทำงานอย่างระมัดระวังและแสวงหา สติปัญญาจากพระองค์ เราก็จะสามารถ แบกรับภาระหนักไว้ได้ จงตั้งมั่นอยู่ใน บุคลิกภาพที่พระเจ้าประทานแก่คุณ อย่า เป็นเงาของคนอื่น จงมุ่งหวังว่า องค์พระ ผู้เป็นเจ้าจะทรงประกอบกิจในตัวคุณและ โดยผ่านตัวคุณ {MYP 192.4}

Never think that you have learned enough, and that you may now relax your efforts. The cultivated mind is the measure of the man. Your education should continue during your lifetime; every day you should be learning, and putting to practical use the knowledge gained. {MYP 193.1}

จงอย่าคิดว่าคุณเรียนรู้พอแล้วและ บัดนี้สามารถผ่อนเบาความพยายามของ คุณลงได้ จิตใจที่ผ่านการฝึกอบรมย่อม เป็นเครื่องชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ การศึกษาของคุณควรดำเนินต่อไปตลอด ชั่วชีวิต ทุกวันคุณควรเรียนรู้และนำความรู้ ที่ได้มาไปปฏิบัติให้เกิดผล {MYP 193.1}

Remember that in whatever position you may serve, you are revealing motive, developing character. Whatever your work, do it with exactness, with diligence; overcome the inclination to seek an easy task. {MYP 193.2}

จงจดจำไว้ว่า ไม่ว่าคุณจะรับใช้อยู่ ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตาม คุณกำลังสำแดง ให้ผู้อื่นเห็นถึงจุดมุ่งหมายและการพัฒนา ปรับปรุงอุปนิสัยของตนเองอยู่ ไม่ว่าคุณ จะทำงานใด จงทำงานนั้นด้วยความละเอียดี่ถ้วน ด้วยความขยันหมั่นเพียรและ เอาชนะความต้องการที่มองหาแต่งานง่าย {MYP 193.2}

The same spirit and principles that one brings into the daily labor will be brought into the whole life. Those who desire a fixed amount to do and a fixed salary, and who wish to prove an exact fit without the trouble of adaptation or training, are not the ones whom God calls to work in His cause. Those who study how to give as little as possible of their physical, mental, and moral power are not the workers upon whom He can pour out abundant blessings. Their example is contagious. Self-interest is the ruling motive. Those who need to be watched, and who work only as every duty is specified to them, are not the ones who will be pronounced good and faithful. Workers are needed who manifest energy, integrity, diligence, those who are willing to do anything that needs to be done. {MYP 193.3}

Whole-hearted Service
การรับใช้อย่างสุดจิตสุดใจ

อารมณ์และหลักการแบบเดียวกัน กับที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันจะนำไปใช้ได้ ตลอดชีวิต ผู้ที่ปรารถนาจะทำงานใน ปริมาณที่คงที่และได้รับเงินเดือนที่แน่นอน ตายตัว อีกทั้งยังคิดว่าตนมีความเหมาะ สมกับงานโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากกับการ ปรับตัวหรือต้องฝึกฝนอบรมใดๆ หาใช่ผู้ ที่พระเจ้าจะทรงเรียกมารับใช้ในแผนงาน ของพระองค์ไม่ คนทั้งหลายที่เรียนรู้แต่ จะใช้กำลังกาย กำลังสติปัญญาและกำลัง ฝ่ายศีลธรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ย่อมไม่ใช่ผู้รับใช้ที่พระองค์จะทรงเทพระ พรอย่างล้นเหลือให้ แบบอย่างของคน เหล่านี้แพร่สู่คนอื่นได้ง่าย ผลประโยชน์ ของตนเองเป็นเจตนาขับเคลื่อนอยู่ คน ทั้งหลายที่ต้องมีคนคอยควบคุมดูแล และทำงานแต่เฉพาะหน้าที่ที่ถูกกำหนด เท่านั้น ย่อมไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้รับใช้ที่ดีและมีความสัตย์ซื่อ ผู้รับใช้ ที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความ ซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียร ทั้งยัง เป็นผู้ที่เต็มใจทำในทุกสิ่งที่จำเป็นต้องทำ คือผู้รับใช้ที่เป็นที่ต้องการ {MYP 193.3}

Many become inefficient by evading responsibilities for fear of failure. Thus they fail of gaining that education which results from experience, and which reading and study and all the advantages otherwise gained cannot give them. {MYP 193.4}

ู้รับใช้ที่เป็นที่ต้องการ {MYP 193.3} หลายคนกลายเป็นผู้ขาดประสิทธิ ภาพโดยการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เพราะเกรงว่าจะล้มเหลว เพราะเหตุนี้ คน เหล่านี้จึงพลาดโอกาสรับความรู้ที่เกิดจาก ประสบการณ์ ซึ่งการอ่านและการศึกษา เล่าเรียนและประโยชน์อื่นๆ ไม่สามารถ มอบแก่พวกเขาได้ {MYP 193.4}

Man can shape circumstances, but circumstances should not be allowed to shape the man. We should seize upon circumstances as instruments by which to work. We are to master them, but should not permit them to master us. {MYP 194.1}

มนุษย์กำหนดสถานการณ์ต่างๆ ได้ แต่จะต้องไม่ปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆ มากำหนดมนุษย์ เราควรฉกฉวยทุก สถานการณ์มาเป็นเครื่องมือทำงาน เรา ต้องเป็นเจ้านายของสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ ปล่อยให้สถานการณ์มาเป็นนายเหนือตัว เรา {MYP 194.1}

Men of power are those who have been opposed, baffled, and thwarted. By calling their energies into action, the obstacles they meet prove to them positive blessings. They gain self-reliance. Conflict and perplexity call for the exercise of trust in God, and for that firmness which develops power.– “Ministry of Healing,” pp. 498-500. {MYP 194.2}

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งทั้งหลายคือผู้ ที่เคยถูกขัดขวาง เคยถูกทำให้หมดทาง สู้และเคยถูกทำลายมาแล้ว เมื่อคนเหล่า นี้รวบรวมพละกำลังความสามารถที่มี อยู่ให้ทำงาน อุปสรรคทั้งหลายที่กำลัง เผชิญอยู่นั้น กลับกลายเป็นพระพรที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เขาทั้งหลายเริ่ม พึ่งพาตนเองได้ การต ่อสู้และความยุ่ง ยากเดือดร้อนใจผลักดันให้เกิดความไว้ วางใจในพระเจ้าและเกิดจิตใจที่หนักแน่น มั่นคงขึ้นเพื่อพัฒนาให้เกิดพลัง–“Ministry of Healing,” pp. 498-500. {MYP 194.2}

While a good education is a great benefit if combined with consecration in its possessor, still those who do not have the privilege of gaining high literary attainments need not think they cannot advance in intellectual and spiritual life. If they will make the most of the knowledge they have, if they will seek to gather something to their store every day, and will overcome all perverseness of temper through the studious cultivation of Christlike traits of character, God will open channels of wisdom to them, and it may be said of them as it was said of old concerning the Hebrew children, God gave them wisdom and understanding.–“Fundamentals of Christian Education,” pp. 192, 193. {MYP 194.3}

Making the Most of Life
จงใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์สูงสุด

ในขณะที่การศึกษาดีมีประโยชน์ อย่างใหญ่หลวงหากผู้เป็นเจ้าของเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการอุทิศตนรับใช้ไปด้วย แต่ ผู้ที่ขาดโอกาสการศึกษาชั้นสูง ก็อย่าไป คิดว่าตนเองไม่อาจมีความก้าวหน้าต่อไป ในด้านสติปัญญาและจิตวิญญาณ หาก พวกเขาจะใช้ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้เป็น ประโยชน์อย่างสูงสุด หากพวกเขาจะแสวงหาและรวบรวมการเรียนรู้ใหม่ๆ ทุกวันเข้าไปในคลังปัญญา พวกเขาก็จะ เอาชนะความเลวร้ายทางอารมณ์ได้โดย การศึกษาและปลูกฝังพระลักษณะนิสัย ของพระคริสต์ พระเจ้าจะทรงเปิดช่อง ทางแห่งสติปัญญาแก่เขา เหมือนเช่นที่ เคยประทานให้แก่เด็กๆ ชาวฮีบรูในอดีต ที่พระเจ้าประทานสติปัญญาและความ กระจ่างแก่พวกเขา–“Fundamentals of Christian Education,” pp. 192, 193. {MYP 194.3}

With such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish, how soon the message of a crucified, risen, and soon-coming Saviour might be carried to the whole world! How soon might the end come,–the end of suffering and sorrow and sin! How soon, in place of a possession here, with its blight of sin and pain, our children might receive their inheritance where “the righteous shall inherit the land, and dwell therein forever”; where “the inhabitant shall not say, I am sick,” and “the voice of weeping shall be no more heard.”–“Education,” p. 271. {MYP 196.1}

ด้วยกองทัพคนงานดั่งเช่นเยาวชนของเราที่ผ่านการฝึกอย่าง ถูกต้องออกทำงานแล้วเช่นนี้ ข่าวของการวายชนม์บนกางเขน การกลับเป็นขึ้นจากตายและการเสด็จกลับมาของพระผู้ช่วยให้ รอดในเร็ววันจะถูกป่าวประกาศไปทั่วโลกได้รวดเร็วขึ้นอีกมาก เพียงไร อวสานของการสิ้นสุดของความทุกข์ยากและความโศกเศร้า และบาปจะมาถึงอย่างรวดเร็วเพียงไร อีกไม่นาน บุตรธิดาของเรา จะได้รับมรดกของเขาในที่ที่ “คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก และอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์” สดุดี 37:29 ที่ซึ่ง “ไม่มีชาวเมืองคนไหน จะพูดว่า ‘ข้าป่วยอยู่’” อิสยาห์ 33:24 และ “จะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ ในเมืองนั้นอีก ทั้งไม่มีเสียงครวญคราง” อิสยาห์ 65:19–“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” p. 555. {MYP 196.1}