Chapter 68 (บทที่ 68)
Many Lines of Work
สายงานรับใช้หลากหลายสาขา

The church is organized for service, and in a life of service to Christ connection with the church is one of the first steps. Loyalty to Christ demands the faithful performance of church duties. This is an important part of one’s training; and in a church imbued with the Master’s life it will lead directly to effort for the world without. There are many lines in which the youth can find opportunity for helpful effort.—Education, 268, 269 {MYP219.1}

เพื่อทางานรับใช้ และขั้นตอนเบื้องต้นขั้น ตอนหนึ่งของชีวิตการรับใช้พระคริสต์มี ส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักร ความจงรัก ภักดีต่อพระคริสต์เรียกร้องให้ต้องปฏิบัติ หน้าที่อย่างซื่อสัตย์ในคริสตจักร เรื่อง นี้เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของการฝึก อบรมตนเอง และในคริสตจักรที่เปี่ยม ล้นด้วยพระลักษณะชีวิตของพระคริสต์ก็ จะนาพาสมาชิกให้ทุ่มเทงานรับใช้สู่โลก ภายนอก มีสายงานหลายสาขาซึ่งเยาวชน จะพบโอกาสเพื่อช่วยทุ่มเททางานได้อย่าง เกิดประโยชน์–“Education,” pp. 268, 269. {MYP 219.1}

Each has his place in the eternal plan of heaven. Each is to work in cooperation with Christ for the salvation of souls. Not more surely is the place prepared for us in the heavenly mansions than is the special place designated on earth where we are to work for God.—Christ’s Object Lessons, 326, 327. {MYP219.2}

Each Has His Place
แต่ละคนมีหน้ำที่ของตน

แต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะตนใน แผนการนิรันดร์ของสวรรค์ ทุกคนต้อง ทางานร่วมกับพระคริสต์เพื่อความรอด ของจิตวิญญาณของคนทั้งหลาย พระเจ้า ทรงเตรียมปราสาทบนสวรรค์เพื่อเรา แน่นอนฉันใด บนโลกนี้เราก็มีตาแหน่ง พิเศษเพื่อการรับใช้ที่แน่นอนฉันนั้น– “Christ’s Object Lessons,” pp. 326, 327. {MYP 219.2}

The Lord calls for young men and women to gird themselves for lifelong, earnest labor in the Sabbath-school work. . . . The Lord would have teachers in the Sabbath-school work who can give whole-hearted service, who will increase their talent by exercise, and make improvement on what has already been attained.–“Testimonies on Sabbath School Work,” p. 53. {MYP 219.3}

The Sabbath School Work
งำนรับใช้ด้ำนโรงเรียนวันสะบำโต

พระยาห์เวห์ทรงเรียกชายหนุ่ม และหญิงสาวทั้งหลายให้เตรียมตัวตนเอง ให้พร้อมเพื่อทางานรับใช้ด้านโรงเรียนวัน สะบาโตอย่างจริงจังไปตลอดชีวิต. . . . พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ให้มีครูผู้สอน โรงเรียนวันสะบาโตที่ทุ่มเทหมดหัวใจ สาหรับงานนี้ ผู้ซึ่งต้องการเพิ่มความ สามารถของตนเองด้วยการฝึกฝนตนเอง พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น– “Testimonies on Sabbath School Work,” p. 53. {MYP 219.3}

The idea of holding Bible readings is a heaven-born idea, and opens the way to put hundreds of young men and women into the field to do an important work, which otherwise could not have been done. {MYP 220.1}

Bible Work
งำนรับใช้ด้ำนพระคัมภีร์

แนวคิดที่จะจัดให้มีการอ่านพระคัมภีร์ นั้นเป็นความคิดที่สวรรค์ประทานให้ และ จะเปิดช่องทางให้เด็กหนุ่มสาวอีกนับ ร้อยเข้ามาสู่ทุ่งนานี้เพื่อทางานรับใช้ที่ สาคัญ มิฉะนั้นแล้วก็คงไม่มีวันจะาสาเร็จ {MYP 220.1}

The Bible is unchained. It can be carried to every man’s door, and its truths may be presented to every man’s conscience. There are many who, like the noble Bereans, will search the Scriptures daily for themselves, when the truth is presented, to see whether or not these things are so. Christ has said, “Search the Scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of Me.” Jesus, the world’s Redeemer, bids men not only to read, but to “search the Scriptures.” This is a great and important work, and it is committed to us, and in doing this we shall be greatly benefited; for obedience to Christ’s command will not go unrewarded. He will crown with especial tokens of His favor this act of loyalty in following the light revealed in His Word.–“Testimonies on Sabbath-School Work,” pp. 29, 30. {MYP 220.2}

พระคัมภีร์ไม่ถูกล่ามโซ่อีกต่อไป เราพกพาติดตัวไปหน้าประตูบ้านของ ทุกคนได้ และนาเสนอสัจธรรมในพระคัมภีร์ สู่จิตใต้สานึกของทุกคน ยังมีคนอีก มากมายซึ่งเป็นเหมือนชาวเบเรียน ผู้ ซึ่งค้นดูจากพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อยืนยัน ว่าสัจธรรมที่ได้รับตรงตามที่กล่าวไว้ใน พระคัมภีร์ พระคริสต์ตรัสว่า “พวกท่าน ค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้น มีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั ้นเองเป็น Lตอนที่ 6K การรับใช้ ] 177 พยานให้กับเรา” ยอห์น 5:39 พระเยซู พระผู้ไถ่ของโลก ตรัสสั่งมนุษย์อย่าอ่าน พระคัมภีร์เพียงอย่างเดียว แต่ให้ “ค้นดู ในพระคัมภีร์” เรื่องนี้เป็นงานยิ่งใหญ่และ สาคัญ และทรงมอบหมายให้เราปฏิบัติ ตาม โดยวิธีนี้ เราจะได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพราะการทาตามพระบัญชาของพระคริสต์ จะไม่ผ่านไปโดยไม่ได้รับบาเหน็จรางวัล พระองค์จะประดับเครื่องหมายพิเศษ แห่งความชื่นชมแก่ผู้ที่ปฏิบัติด้วยความ จงรักภักดีตามความกระจ่างที่สาแดงใน พระวจนะของพระองค์–“Testimonies on Sabbath School Work,” pp. 29, 30. {MYP 220.2}

The Lord calls upon our youth to labor as canvassers and evangelists, to do house-to-house work in places that have not yet heard the truth. He speaks to our young men, saying, “Ye are not your own; for ye are bought with a price; therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.” Those who will go forth to the work under God’s direction will be wonderfully blessed. –“Testimonies for the Church,” Vol. 8, p. 229. {MYP 220.3}

Canvassing
งำนรับใช้ด้ำนบรรณำกร

พระยาห์เวห์ทรงเรียกเยาวชน ของเราให้มาทางานด้านบรรณากรและ ประกาศข่าวประเสริฐไปตามบ้านในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ได้ยินสัจธรรม พระองค์ตรัสกับ หนุ่มสาวของเราว่า “เพราะว่าพระเจ้า ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกาย ของพวกท่านเถิด” ผู้ใดที่ลงมือทางาน ภายใต้คาชี้แนะของพระเจ้า จะได้รับ พระพรอย่างมหัศจรรย์–“Testimonies for the Church,” Vol. 8, p. 229. {MYP 220.3}

One of the very best ways in which young men can obtain a fitness for the ministry is by entering the canvassing field. Let them go into towns and cities to canvass for the books which contain the truth for this time. In this work they will find opportunity to speak the words of life, and the seeds of truth they sow will spring up to bear fruit. By meeting the people and presenting to them our publications, they will gain an experience that they could not gain by preaching. . . . {MYP 221.1}

วิธีดีที่สุดที่จะให้คนหนุ่มสาวเตรียม ความพร้อมเพื่อการรับใช้คือให้เข้าร่วม งานของการเป็นบรรณากร ให้พวกเขา ไปตามเมืองและนครใหญ่เพื่อเสนอขาย หนังสือแห่งสัจธรรมของยุคนี้ โดยการ ทางานนี้ พวกเขาจะมีโอกาสพูดคุย พระวจนะแห่งชีวิตและเมล็ดพันธุ์แห่ง สัจธรรมที่หว่านไปจะแตกออกเพื่อเกิดผล การพบปะกับผู้คนจานวนมากและนาเสนอ สิ่งตีพิมพ์ของเราแก่พวกเขาจะสร้าง ประสบการณ์ต่อเยาวชนของเราแบบที่ พวกเขาไม่อาจหาได้ด้วยการเทศนา. . . . {MYP 221.1}

All who desire an opportunity for true ministry, and who will give themselves unreservedly to God, will find in the canvassing work opportunity to speak upon many things pertaining to the future immortal life.–Gospel Worker,” p. 96 {MYP 221.2}

ผู้ที่ต้องการโอกาสสาหรับการรับใช้ อย่างแท้จริง และผู้ที่ยอมจานนตนเองแด่ พระเจ้าอย่างไม่เก็บสงวนสิ่งใดไว้ จะพบ ว่าการทางานด้านขายหนังสือเปิดโอกาส ให้เขาพูดเรื่องมากมายเกี่ยวกับชีวิตอมตะ ในอนาคตกับผู้ที่เขาพบเห็น–“Gospel Worker,” p. 96. {MYP 221.2}

The very best talent that can be secured is needed to educate and mould the minds of the young, and to carry on successfully the many lines of work that will need to be done by the teacher in our church schools. . . . {MYP 221.3}

Teaching
ด้ำนกำรสอน

ตะลันต์ความสามารถที่ดีที่สุดที่ สามารถหามาได้เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการ ศึกษาและการหล่อหลอมจิตใจของเยาวชน และเพื่อสานต่อสายงานต่างๆ ให้ประสบ ความสาเร็จซึ่งคุณครูโรงเรียนโบสถ์ของ เราต้องทา. . . . {MYP 221.3}

Teachers are needed, especially for the children, who are calm and kind, manifesting forbearance and love for the very ones who most need it. . . . Our church schools need teachers who have high moral qualities; those who can be trusted; those who are sound in the faith, and who have tact and patience; those who walk with God, and abstain from the very appearance of evil.–“Testimonies for the Church,” Vol. 6, pp. 200, 201. {MYP 221.4}

คุณครูเป็นบุคลากรที่เด็กๆ ต้องการ โดยเฉพาะ พวกเขาควรเป็นครูที่สุขุม เยือกเย็นและโอบอ้อมอารีแสดงความ อดทนนานและความรักต่อผู้ที่ต้องการมาก ที่สุด. . . .โรงเรียนโบสถ์ของเราต้องการ ครูที่มีคุณสมบัติด้านศีลธรรมสูง เป็นผู้ที่ ไว้วางใจได้ มีความเชื่อมั่นคงและมีไหวพริบ และความอดทน เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตตาม ข่าวประเสริฐสาหรับเยาวชน มรรคาของพระเจ้าและละเว้นจากความชั่ว ทุกประการ–“Testimonies for the Church,” Vol. 6, pp. 200, 201. {MYP 221.4}

The Lord desires to have in His service intelligent men, men qualified for various lines of work. There is need of business men who will weave the grand principles of truth into all their transactions. And their talents should be perfected by most thorough study and training. If men in any line of work need to improve their opportunities to become wise and efficient, it is those who are using their ability in building up the kingdom of God in our world. Of Daniel we learn that in all his business transactions, when subjected to the closest scrutiny, not one fault or error could be found. He was a sample of what every business man may be. His history shows what may be accomplished by one who consecrates the strength of brain and bone and muscle, of heart and life, to the service of God. –“Christ’s Object Lessons,” pp. 350, 351. {MYP 222.1}

Business
ด้ำนธุรกิจ

พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ให้ผู้ที่ ทางานรับใช้พระองค์ประกอบด้วยปัญญา และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางานได้หลาก หลาย ยังมีความต้องการนักธุรกิจที่สอด แทรกหลักความเชื่ออันยิ่งใหญ่เข้าไปใน ทุกส่วนของการติดต่อธุรกิจของเขา และ ความสามารถต่างๆ ของเขาจะต้องได้รับ การฝึกฝนอบรมอย่างดี หากผู้ที่อยู่ในงาน สาขาใดต้องการพัฒนาโอกาสให้มีความ ฉลาดและคล่องแคล่วแล้ว ผู้นั้นคือผู้ที่ กาลังใช้ความสามารถในการสร้างแผ่นดิน ของพระเจ้าในโลกของเรา เราได้เรียนจาก เรื่องของดาเนียลว่าเมื่อธุรกิจของเขาถูก สอบสวน พวกเขาหาจุดอ่อนหรือข้อผิด พลาดไม่ได้ เขาเป็นตัวอย่างที่นักธุรกิจ ทุกคนทาตามได้ ประวัติของเขาแสดง ให้เห็นถึงความสาเร็จที่น่าจะได้มาเมื่อผู้ นั้นถวายพลังของสมองและของกระดูก และของกล้ามเนื้อและของหัวใจและของ ชีวิตเพื่อการรับใช้พระเจ้า–“Christ’s Object Lessons,” pp. 350, 351. {MYP 222.1}

There is no missionary field more important than that occupied by the faithful, God-fearing physician. There is no field where a man may accomplish greater good, or win more jewels to shine in the crown of his rejoicing. He may carry the grace of Christ, as a sweet perfume, into all the sick-rooms he enters; he may carry the true healing balm to the sin-sick soul. He can point the sick and dying to the Lamb of God that taketh away the sin of the world. He should not listen to the suggestion that it is dangerous to speak of their eternal interests to those who lives are in peril, lest it should make them worse; for in nine cases out of ten the knowledge of a sin-pardoning Saviour would make them better both in mind and body. Jesus can limit the power of Satan. He is the physician in whom the sin-sick soul may trust to heal the maladies of the body as well as of the soul.–“Testimonies for the Church,” Vol. 5, pp. 448, 449. {MYP 222.2}

Medical Work
ด้ำนกำรแพทย์

ไม่มีพันธกิจใดมีความสาคัญมาก ไปกว่าพันธกิจซึ่งดาเนินการโดยแพทย์ ผู้ยาเกรงพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ไม่มีพันธกิจ สาขาใดที่มนุษย์จะบรรลุถึงความดีที่ยิ่งใหญ่ กว่าหรือสามารถพิชิตอัญมณีมาประดับ บนมงกุฎแห่งความปีติยินดีได้มากไปกว่า เขา เขานาพระคุณของพระคริสต์อันเป็น น้าหอมหวานชื่นเข้าไปยังทุกห้องพักของ ผู้ป่วย เขานาโอสถขนานแท้ไปสู่จิตวิญญาณ ที่ป่วยด้วยโรคบาป เขาชี้แนะให้ผู้ที่ป่วย และที่ใกล้จะตายให้หันไปหาพระเมษโปดก ของพระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปทั้งสิ้นของโลก เขาไม่ควรไปฟังคาแนะนาที่ว่าเป็นเรื่อง อันตรายอย่างยิ่งที่จะพูดเรื่องชีวิตนิรันดร์ แก่ผู้ป่วยที่กาลังจะตาย เนื่องจากจะไปทาให้ คนเหล่านั้นมีอาการทรุดลง ในทางตรงกัน ข้าม มีมากถึงเก้าในสิบรายที่การได้รู้ความ กระจ่างเกี่ยวกับการให้อภัยบาปของพระ ผู้ช่วยให้รอดจะทาให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีสภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น พระเยซูทรงมี ฤทธานุภาพจากัดอานาจของซาตานได้ พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งผู้ป่วย ฝ่ายจิตวิญญาณสามารถไว้วางใจพระองค์ ได้ว่าจะรักษาอาการทั้งทางกายภาพและ จิตวิญญาณของเขา–“Testimonies for the Church,” Vol. 5, pp. 448, 449. {MYP 222.2}

In almost every community there are large numbers who do not listen to the preaching of God’s word or attend any religious service. If they are reached by the gospel, it must be carried to their homes. Often the relief of their physical needs is the only avenue by which they can be approached. Missionary nurses who care for the sick and relieve the distress of the poor will find many opportunities to pray with them, to read to them from God’s word, and to speak of the Saviour. They can pray with and for the helpless ones who have not strength of will to control the appetites that passion has degraded. They can bring a ray of hope into the lives of the defeated and disheartened. Their unselfish love, manifested in acts of disinterested kindness, will make it easier for the suffering ones to believe in the love of Christ.–“Ministry of Healing,” pp. 144, 145. {MYP 223.1}

ในชุมชนแทบทุกแห่งหน จะมี ผู้คนจานวนมากที่ไม่สนใจฟังคาเทศนาสั่ง สอนในพระวจนะของพระเจ้าหรือเข้าร่วม ในพิธีทางศาสนา หากจะให้ข่าวประเสริฐ เข้าถึงพวกเขาได้ เราจะต้องนาไปยังบ้าน ของพวกเขา บ่อยครั้งที่การรักษาบรรเทา ความเจ็บป่วยของร่างกายเป็นวิถีทางเดียว ที่เราจะสามารถเข้าถึงพวกเขาได้ พยาบาล Lตอนที่ 6K การรับใช้ ] 179 ผู้ประกาศศาสนาที่คอยช่วยเหลือดูแลคน เจ็บป่วยและช่วยรักษาบรรเทาความทุกข์ ให้แก่คนยากจน ย่อมมีโอกาสมากมาย ที่จะได้ร่วมอธิษฐานกับพวกเขา อ่าน พระวจนะของพระเจ้าให้พวกเขาฟังและ พูดถึงเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขา อธิษฐานร่วมกันและอธิษฐานเผื่อคน ทั้งหลายที่หมดสิ้นหนทางและช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้ ผู้ซึ่งขาดกาลังใจอันเข้มแข็ง ที่จะควบคุมความใคร่อยากที่กิเลสตัณหา ได้ทาให้เสื่อมทรามลง พวกเขานาแสงสว่าง แห่งความหวังไปสู่ชีวิตของคนที่สิ้นหวัง และหมดกาลังใจ ความรักอันปราศจาก ความเห็นแก่ตัวซึ่งแสดงออกโดยการ กระทาที่เมตตาแบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ย่อมทาให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้มี ความเชื่อในความรักของพระคริสต์ได้ง่าย ขึ้น–“Ministry of Healing,” pp. 144, 145. {MYP 223.1}

There must be no belittling of the gospel ministry. No enterprise should be so conducted as to cause the ministry of the word to be looked upon as an inferior matter. It is not so. Those who belittle the ministry are belittling Christ. The highest of all work is ministry in its various lines, and it should be kept before the youth that there is no work more blessed of God than that of the gospel minister. {MYP 224.1}

The Ministry
ด้ำนกำรรับใช้พระเจ้ำ

เราต้องไม่ปล่อยให้มีการลบหลู่ การรับใช้พระเจ้าในด้านการประกาศข่าว ประเสริฐ ไม่ควรเลยที่จะบริหารองค์กรใด จนทาให้คนมองเห็นว่าการรับใช้พระวจนะ เป็นงานด้อยค่า ผู้ใดที่ดูแคลนงานพันธกิจ กาลังหมิ่นพระคริสต์ งานที่สูงส่งที่สุดใน บรรดางานทั้งหลายคือการรับใช้พระเจ้าใน สายงานที่หลากหลาย และจะต้องปลูกฝัง ไว้ต่อหน้าเยาวชนทั้งหลายว่าไม่มีงานใด ที่จะเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้มากไปกว่าการ เป็นผู้รับใช้ของพระกิตติคุณ {MYP 224.1}

Let not our young men be deterred from entering the ministry. There is danger that through glowing representations some will be drawn away from the path where God bids them walk. Some have been encouraged to take a course of study in medical lines who ought to be preparing themselves to enter the ministry. The Lord calls for more ministers to labor in His vineyard. The words were spoken, “Strengthen the outposts; have faithful sentinels in every part of the world.” God calls for you, young men. He calls for whole armies of young men who are large-hearted and large-minded, and who have a deep love for Christ and the truth.– “Testimonies for the Church,” Vol. 6, p. 411. {MYP 224.2}

อย่าขัดขวางคนหนุ่มของเราในการ ก้าวเข้าสู่การรับใช้พระเจ้า ภัยอันตราย จากการโฆษณาชวนเชื่อที่น่าหลงใหล จะชักจูงบางคนให้ออกจากการเดินตาม ที่พระเจ้าทรงเรียก บางคนได้รับการ สนับสนุนให้เข้าเรียนในสาขาการแพทย์ แทนการอบรมให้เข้าสู่การรับใช้ พระ ยาห์เวห์ทรงเรียกให้มีศาสนาจารย์มาก ขึ้นเพื่อมาทางานในสวนองุ่น พระดารัส ของพระองค์ตรัสไว้ว่า “จงเสริมกาลังตาม ป้อมต่างๆ จงวางยามซื่อสัตย์ไว้ทุกพื้นที่ ของโลก” พระเจ้าทรงเรียกพวกคุณ ชาย หนุ่มทั้งหลาย พระองค์ทรงเรียกกองทัพ เยาวชนทั้งหมดที่มีหัวใจและปัญญากว้าง ขวาง ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยความรักอันลึกซึ้ง ต่อพระคริสต์และสัจธรรม–“Testimonies for the Church,” Vol. 6, p. 411. {MYP 224.2}

Young men are wanted. God calls them to missionary fields. Being comparatively free from care and responsibilities, they are more favorably situated to engage in the work than are those who must provide for the training and support of a large family. Furthermore, young men can more readily adapt themselves to new climates and new society, and can better endure inconveniences and hardships. By tact and perseverance, they can reach the people where they are.–“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 393. {MYP 224.3}

Foreign Mission Work
ด้ำนพันธกิจในต่ำงแดน

คนหนุ่มเป็นที่ต้องการ พระเจ้าทรง เรียกพวกเขาให้เข้าสู่งานประกาศต่างถิ่น เนื่องจากพวกเขาค่อนข้างไม่มีภาระและ ไม่มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ จึงอานวย ประโยชน์ต่อการไปลงมือทางานได้สะดวก มากกว่าผู้ที่มีภาระต้องจัดหาการศึกษา และเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ นอกจากนี้ คน หนุ่มยังมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้า กับสภาพของดินฟ้าอากาศ สังคมใหม่ๆ และทนต่อความไม่สะดวกสบายและความ ยากลาบากได้ดีกว่า ด้วยไหวพริบและอดทน มุ่งมั่น พวกเขาสามารถเข้าถึงชาวบ้านในท้องถิ่นได้ง่ายกว่า–“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 393. {MYP 224.3}

Young men should be qualifying themselves by becoming familiar with other languages, that God may use them as mediums to communicate His saving truth to those of other nations. These young men may obtain a knowledge of other languages even while engaged in laboring for sinners. If they are economical of their time, they can be improving their minds and qualifying themselves for more extended usefulness. If young women who have borne but little responsibility would devote themselves to God, they could qualify themselves for usefulness by studying and becoming familiar with other languages. They could devote themselves to the work of translating.– “Testimonies for the Church,” Vol. 3, p. 20 {MYP 225.1}

คนหนุ่มเป็นที่ต้องการ พระเจ้าทรง เรียกพวกเขาให้เข้าสู่งานประกาศต่างถิ่น เนื่องจากพวกเขาค่อนข้างไม่มีภาระและ ไม่มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ จึงอานวย ประโยชน์ต่อการไปลงมือทางานได้สะดวก มากกว่าผู้ที่มีภาระต้องจัดหาการศึกษา และเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ นอกจากนี้ คน หนุ่มยังมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้า กับสภาพของดินฟ้าอากาศ สังคมใหม่ๆ และทนต่อความไม่สะดวกสบายและความ ยากลาบากได้ดีกว่า ด้วยไหวพริบและอดทน มุ่งมั่น พวกเขาสามารถเข้าถึงชาวบ้าน การแปลได้–“Testimonies for the Church,” Vol. 3, p. 204. {MYP 225.1}

Children can be acceptable missionary workers in the home and in the church. God desires them to be taught that they are in this world for useful service, not merely for play. In the home they can be trained to do missionary work that will prepare them for wider spheres of usefulness. Parents, help your children to fulfill God’s purpose for them.–Review and Herald, December 8, 1910. {MYP 225.2}

Youthful Service
กำรรับใช้ของผู้เยำว์วัย

เด็ก ๆ ก็อาจทางานรับใช้ได้ในบ้าน และในโบสถ์ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรา อบรมพวกเขาว่าพวกเขาเกิดมาบนโลกนี้ เพื่อทางานรับใช้ที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่ เกิดมาเพียงเพื่อเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน ภายในครอบครัวเท่านั้น ฝึกพวกเขาให้ ทางานรับใช้เพื่อเตรียมตัวรับหน้าที่ที่กว้าง ขึ้นในอนาคต คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลาย โปรด ช่วยลูกๆ ของท่านให้บรรลุพระประสงค์ ของพระเจ้าที่มีไว้สาหรับพวกเขา–Review and Herald, December 8, 1910. {MYP 225.2}