Chapter 69 (บทที่ 69)
Acceptable Service
งานรับใช้ที่ทรงพอพระทัย

In His infinite mercy and love God has given us light from His word, and Christ says to us, “Freely ye have received, freely give.” Let the light God has given you shine forth to those in darkness. As you do this, heavenly angels will be beside you, helping you win souls for Christ. . . . {MYP 226.1}

ด้วยพระเมตตาและความรักอัน ไร้จากัดของพระเจ้า พระองค์ประทานความ กระจ่างผ่านทางพระวจนะของพระองค์แก่ เรา และพระคริสต์ตรัสกับเราว่า “ท่านทั้ง หลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ” จงให้ ความกระจ่างที่พระเจ้าประทานแก่คุณเผย แพร่ไปสู่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืด เมื่อ คุณทาเช่นนี้ ทูตสวรรค์จะมาอยู่เคียงข้างคุณ ช่วยคุณให้นาจิตวิญญาณมากมายมาสู่ พระคริสต์….{MYP 226.1}

Dear young friends, remember that it is not necessary to be an ordained minister in order to serve the Lord. There are many ways of working for Christ. Human hands may never have been laid on you in ordination, but God can give you fitness for His service. He can work through you to the saving of souls. If, having learned in the school of Christ, you are meek and lowly in heart, He will give you words to speak for Him. . . . {MYP 226.2}

เพื่อนหนุ่มสาวที่รักทั้งหลาย จงจดจา ไว้ว่า คุณไม่จาเป็นต้องเป็นศาสนาจารย์ที่ ได้รับการเจิมจึงจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ การรับใช้พระคริสต์ทาได้มากมาย หลายวิธี มือของมนุษย์อาจไม่เคยมาวาง เพื่อเจิมคุณ แต่พระเจ้าประทานความ เหมาะสมให้คุณเพื่อการรับใช้ พระองค์ ประกอบกิจผ่านตัวคุณเพื่อช่วยจิตวิญญาณ มากมายให้รอดได้ หากคุณผ่านการศึกษา ในโรงเรียนของพระคริสต์ คุณจะเป็นคน อ่อนน้อมและถ่อมใจ พระองค์จะเป็นผู้ ประทานคาพูดอันเหมาะสมให้คุณพูดแทน พระองค์. . . . {MYP 226.2}

Do all in your power to gain perfection; but do not think that because you make mistakes you are excluded from God’s service. The Lord knows our frame; He remembers that we are dust. As you use faithfully the talents God has given you, you will gain knowledge that will make you dissatisfied with self. You will see the need of sifting away harmful habits, lest by a wrong example you injure others. {MYP 226.3}

Our Relation to Mistakes
ควำมสัมพันธ์ของเรำ ต่อกำรกระทำผิด

จงทาเต็มกาลังของคุณเพื่อบรรลุ ความดีพร้อม แต่อย่าคิดว่าเนื่องจากคุณ ทาผิดพลาดจึงถูกพระเจ้าตัดออกจากการ รับใช้พระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบ ถึงโครงสร้างของเรา พระองค์ทรงทราบว่า เราเป็นผงธุลี ขณะที่คุณใช้ตะลันต์ความ สามารถซึ่งพระเจ้าประทานให้อย่างสัตย์ซื่อ คุณจะได้รับความรู้ที่จะทาให้คุณไม่พึงพอใจ ตนเอง คุณจะเห็นความจาเป็นที่ต้องขจัด อุปนิสัยที่เป็นภัยออกไป เกลือกว่าด้วย แบบอย่างไม่ถูกต้องคุณจะไปทาร้ายผู้อื่น {MYP 226.3}

Work diligently, giving to others the truth so precious to you. Then when there are vacancies to be filled, you will hear the words, “Come up higher.” You may be reluctant to respond; but move forward in faith, bringing into God’s work a fresh, honest zeal. {MYP 226.4}

จงทางานด้วยความขยันขันแข็ง มอบสัจธรรมอันล้าค่าสาหรับตัวคุณเองให้ แก่ผู้อื่น และแล้วเมื่อใดที่มีตาแหน่งงานว่าง คุณจะได้ยินคาพูด “เชิญไปนั่งในที่อันมี เกียรติเถิด” คุณอาจลังเลที่จะตอบรับ แต่ จงก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อ นาความ กระตือรือร้นที่สดใหม่และซื่อตรงมาสู่พระ ราชกิจของพระเจ้า {MYP 226.4}

The secret of winning souls can be learned only from the great Teacher. As the dew and the still showers fall gently on the withering plant, so our words are to fall gently and lovingly on the souls we are seeking to win. We are not to wait till opportunities come to us; we are to seek for them, keeping the heart uplifted in prayer that God may help us to speak the right word at the right time. When an opportunity presents itself, let no excuse lead you to neglect it; for its improvement may mean the salvation of a soul from death.–The Youth’s Instructor, February 6, 1902. {MYP 227.1}

เราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับการเอา ชนะดวงวิญญาณมากมายได้จากพระอาจารย์ ผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ดั่งน้าค้างและฝนที่ตก ปรอยๆ อย่างนุ่มนวลลงบนต้นไม้ที่ใกล้ เฉาตาย คาพูดของเราก็จะประทับอย่าง นุ่มนวลลงสู่จิตวิญญาณที่เป็นเป้าหมาย ของเราเช่นนั้น เราต้องไม่รอคอยให้โอกาส เข้ามาหาเรา เราจะต้องแสวงหาโอกาส เหล่านั้นและเฝ้ายกชูจิตใจด้วยการอธิษฐาน ขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราพูดคาพูดที่ถูก ข่าวประเสริฐสาหรับเยาวชน ต้องในเวลาที่ถูกต้อง เมื่อใดที่โอกาสเกิดขึ้น จงอย่าให้ข้ออ้างมานาคุณให้ละเลย โอกาสนั้นไป เพราะการฉวยโอกาสนั้น อาจหมายถึงการรอดพ้นจากความตาย ของจิตวิญญาณดวงหนึ่ง–The Youth’s Instruc tor, February 6, 1902. {MYP 227.1}

The work above all work,–the business above all others which should draw and engage the energies of the soul,–is the work of saving souls for whom Christ has died. Make this the main, the important work of your life. Make it your special life work. Co-operate with Christ in this grand and noble work, and become home and foreign missionaries. Be ready and efficient to work at home or in far-off climes for the saving of souls. Work the works of God and demonstrate your faith in your Saviour by toiling for others. O that young and old were thoroughly converted to God, and would take up the duty that lies next them, and work as they have opportunity, becoming laborers together with God!–The Youth’s Instructor, May 4, 1893. {MYP 227.2}

The Highest Work
งำนสูงส่งที่สุด

เราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับการเอา ชนะดวงวิญญาณมากมายได้จากพระอาจารย์ ผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ดั่งน้าค้างและฝนที่ตก ปรอยๆ อย่างนุ่มนวลลงบนต้นไม้ที่ใกล้ เฉาตาย คาพูดของเราก็จะประทับอย่าง นุ่มนวลลงสู่จิตวิญญาณที่เป็นเป้าหมาย ของเราเช่นนั้น เราต้องไม่รอคอยให้โอกาส เข้ามาหาเรา เราจะต้องแสวงหาโอกาส เหล่านั้นและเฝ้ายกชูจิตใจด้วยการอธิษฐาน ขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราพูดคาพูดที่ถูก ในพระราชกิจอันทรงเกียรติและงามสง่า นี้ ให้มารับใช้ด้วยการเป็นมิชชันนารีใน ดินแดนของตนเองหรือในต่างแดน จง เตรียมตัวให้พร้อมและมีประสิทธิภาพใน การรับใช้ในประเทศของตนเองหรือใน ประเทศที่อยู่ห่างไกลเพื่อนาจิตวิญญาณ ให้ได้รับความรอด จงลงมือรับใช้พระราชกิจ ของพระเจ้าและแสดงความเชื่อศรัทธา ของคุณต่อพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ด้วยการทางานรับใช้ผู้อื่น โอ อยากให้ คนหนุ่มและคนชรากลับใจมาหาพระเจ้า อย่างเต็มที่ และพวกเขาจะจับงานที่อยู่ ใกล้มือ และรับใช้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อมาเป็นผู้ทางานร่วมกับพระเจ้า– The Youth’s Instructor, May 4, 1893. {MYP 227.2}