Chapter 86 (บทที่ 86)
Reverence
ความเคารพยำเกรง

It is your privilege, dear young friends, to glorify God upon the earth. In order to do this, you must direct your minds away from things that are superficial, frivolous, and unimportant, to those that are of eternal worth. {MYP 265.1}

มิตรผู้เยาว์ที่รักทั้งหลาย เป็นสิทธิ พิเศษของคุณที่จะถวายเกียรติพระเจ้าบน โลกใบนี้ เพื่อจะทาเช่นนี้ได้ คุณต้องหัน จิตใจออกจากเรื่องผิวเผินไร้สาระ เรื่อง เล็กๆ น้อยๆ และเรื่องที่ไม่สาคัญไปสู่สิ่งที่ มีคุณค่านิรันดร์ {MYP 265.1}

We are living in an age when all should especially give heed to the injunction of the Saviour, “Watch and pray, that ye enter not into temptation.” One of your strong temptations is to irreverence. God is high and holy; and to the humble, believing soul, His house on earth, the place where His people meet for worship, is as the gate of heaven. The song of praise, the words spoken by Christ’s ministers, are God’s appointed agencies to prepare a people for the church above, for that loftier worship into which there can enter nothing that is impure, unholy . . . . {MYP 265.2}

เรากาลังดาเนินชีวิตอยู่ในยุคที่ทุกคน ควรเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาตักเตือน ของพระผู้ช่วยให้รอด “จงเฝ้าระวังและ อธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลอง” มัทธิว 26:41 การทดลองที่รุนแรงอย่างหนึ่งคือ ความไม่เคารพยาเกรง พระเจ้าทรงสูงศักดิ์ และทรงความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ และ สาหรับจิตวิญญาณที่เชื่อและถ่อมตน พระนิเวศของพระองค์บนโลกนี้ซึ่งเป็น สถานที่ที่คนของพระองค์ชุมนุมกันเพื่อน มัสการนั้นเป็นดั่งประตูทางเข้าสวรรค์ เพลงสรรเสริญและคาเทศนาของผู้รับใช้ ของพระคริสต์ล้วนเป็นผู้แทนของพระเจ้า เพื่อจัดเตรียมคนของพระองค์ไว้สาหรับ คริสตจักรเบื้องบนเพื่อการนมัสการอัน สูงส่งที่ไม่มีสิ่งใดซึ่งไม่สะอาดและไม่บริสุทธิ์ เข้าไปได้. . . .{MYP 265.2}

Reverence is greatly needed in the youth of this age. I am alarmed as I see children and youth of religious parents so heedless of the order and propriety that should be observed in the house of God. While God’s servants are presenting the words of life to the people, some will be reading, others whispering and laughing. Their eyes are sinning by diverting the attention of those around them. This habit, if allowed to remain unchecked, will grow and influence others. {MYP 265.3}

Conduct in the House of God
กำรปฏิบัติตนในพระนิเวศของพระเจ้ำ

ความเคารพยาเกรงเป็นสิ่งที่เยาวชน ในยุคนี้ต้องการอย่างยิ่ง ดิฉันหวั่นวิตกเมื่ เห็นเด็กและเยาวชนของพ่อแม่ที่เคร่งครัด ศาสนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบและความ เหมาะสมที่ควรถือปฏิบัติในวิหารของพระเจ้า ในขณะที่ผู้รับใช้ของพระเจ้ากาลังถ่ายทอด พระวจนะแห่งชีวิตแก่ผู้เข้าประชุม บ้างก็ นั่งอ่าน บ้างก็กระซิบและหัวเราะ สายตา กาลังทาบาปด้วยการหันเหความสนใจไป ยังคนที่อยู่รอบข้าง นิสัยเช่นนี้หากปล่อย ไปโดยไม่ตักเตือนจะขยายและแผ่อิทธิพล ไปสู่ผู้อื่น {MYP 265.3}

Children and youth should never feel that it is something to be proud of to be indifferent and careless in meetings where God is worshiped. God sees every irreverent thought or action, and it is registered in the books of heaven. He says, “I know thy works.” Nothing is hid from His all-searching eye. If you have formed in any degree the habit of inattention and indifference in the house of God, exercise the powers you have to correct it, and show that you have self-respect. Practice reverence until it becomes a part of yourself. {MYP 266.1}

เด็กและเยาวชนไม่ควรรู้สึกว่าเป็น เรื่องน่าภาคภูมิใจที่จะทาเป็นไม่สนใจและ ไม่ใส่ใจในที่ประชุมซึ่งกาลังนมัสการพระเจ้า พระเจ้าทอดพระเนตรทุกความคิดและการ กระทาที่ไม่เคารพยาเกรง และทรงบันทึก ไว้ในสมุดของสวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “เรา รู้จักความประพฤติของเจ้า” วิวรณ์ 3:15 ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังจากสายพระเนตรของ พระองค์ซึ่งคอยสอดส่องไปทั่วได้ หาก คุณได้เคยปลูกฝังนิสัยของการไม่สนใจ และไม่ใส่ใจในพระวิหารของพระเจ้าใน ระดับใดก็ตาม จงใช้ความพยายามที่คุณ มีอยู่แก้ไขเรื่องนี้ พิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นว่า คุณมีความเคารพในตนเอง จงฝึกฝนให้เกิด ความเคารพยาเกรงจนกระทั่งกลายเป็น ส่วนหนึ่งของตัวคุณเอง {MYP 266.1}

Do not have so little reverence for the house and worship of God as to communicate with one another during the sermon. If those who commit this fault could see the angels of God looking upon them and marking their doings, they would be filled with shame and abhorrence of themselves. God wants attentive hearers. It was while men slept, that the enemy sowed tares. {MYP 266.2}

อย่าแสดงความเคารพยาเกรง เพียงน้อยนิดต่อสถานนมัสการพระเจ้าด้วย การพูดคุยกันในระหว่างการเทศนา หาก ผู้ที่ทาผิดเช่นนี้จะมองเห็นทูตสวรรค์ของ พระเจ้ากาลังจับตามองพวกเขาอยู่และ บันทึกสิ่งที่พวกเขาทา พวกเขาจะละอาย และเกลียดชังตนเอง พระเจ้าทรงประสงค์ ผู้ที่ตั้งใจฟัง ศัตรูจะหว่านเมล็ดข้าวละมาน ในขณะที่มนุษย์นอนหลับ {MYP 266.2}

Nothing that is sacred, nothing that pertains to the worship of God, should be treated with carelessness and indifference. When the word of life is spoken, you should remember that you are listening to the voice of God through His delegated servant. Do not lose these words through inattention; if heeded, they may keep your feet from straying into wrong paths. {MYP 266.3}

เราไม่ควรปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ หรือพิธีนมัสการพระเจ้าใดๆ ด้วยความ ไม่สนใจและไม่ใส่ใจ เมื่อพระวจนะถูกกล่าว ออกมา คุณควรจดจาไว้ว่าคุณกาลังฟัง พระสุรเสียงของพระเจ้าโดยผ่านทางผู้รับใช้ ที่พระองค์ทรงแต่งตั้ง อย่าพลาดพระวจนะ เหล่านี้โดยไม่สนใจฟัง หากคุณปฏิบัติตาม พระวจนะเหล่านั้นจะคอยปกป้องคุณ ไม่ให้เดินผิดเส้นทาง {MYP 266.3}

I am sorry to see that many youth who profess religion do not have any knowledge of a change of heart. There is no transformation of character. They do not realize that it is a solemn thing to profess to be a Christian. Their life is entirely inconsistent with a religious frame of mind. If they were of that number who are indeed the sons and daughters of God, they would not be filled with nonsense and pleasantry and trifling; neither would the foolish remarks and conduct of others awaken the same in them. A mind that is intent upon having the prize, upon securing heaven, will reject with firm, determined purpose every attempt at wit and jest concerning religious things. {MYP 266.4}

Trifling Regarding Religious Things
ทำเป็นเล่นกับสิ่งที่เกี่ยวกับศำสนำ

ดิฉันเศร้าใจที่เห็นเยาวชนมากมาย ซึ่งอ้างตนว่ามีศาสนาไม่มีความรู้ใดในเรื่อง ของการกลับใจ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ อุปนิสัย พวกเขาไม่ตระหนักว่าการแสดง ตนเป็นคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องที่เคร่งขรึม ชีวิตทั้งหมดของพวกเขาไม่สอดคล้องกับ กรอบแนวคิดของศาสนา หากพวกเขา เป็นกลุ่มที่เป็นบุตรชายหญิงอย่างแท้จริง ของพระเจ้า พวกเขาจะไม่เอาเรื่องไร้สาระ คาหยอกล้อและการทาเป็นเล่นมาใส่ตัว และความเห็นและการกระทาอย่างเบา ปัญญาจะไม่กระตุ้นให้พวกเขาทาในสิ่ง เดียวกันนี้ จิตใจที่เพ่งไปยังรางวัลเพื่อ ไปให้ถึงแผ่นดินสวรรค์จะปฏิเสธด้วยจุด ประสงค์ที่แข็งขันและหนักแน่นต่อความ พยายามทางปัญญาและการพูดตลกใน เรื่องเกี่ยวกับศาสนา {MYP 266.4}

There is great danger in indifference upon this subject; no folly is so subtle as thoughtlessness and levity. On every hand we see youth of a frivolous character. All young people of this class should be avoided; for they are dangerous. If they profess to be Christians, they are the more to be dreaded. Their minds have been cast in an inferior mold; and it will be far easier for them to bring you down to their level than for you to bring them up to elevated and ennobling thoughts and a correct course of action. Let your companions be those who observe decorum in words and deportment. {MYP 267.1}

การเพิกเฉยต่อเรื่องนี้เป็นอันตราย อย่างยิ่ง ไม่มีความเขลาใดที่มีเล่ห์เหลียม เท่าความสิ้นคิดและความตลกคะนอง เมื่อ มองไปรอบตัว เรามองเห็นแต่เยาวชนที่มี อุปนิสัยไม่เอาจริงเอาจัง เยาวชนทั้งหมด ที่มีลักษณะเช่นนี้เราควรหลีกเลี่ยง เพราะ เป็นพวกอันตราย หากพวกเขาแสดงว่า ตนเป็นคริสเตียนด้วยแล้ว เรายิ่งต้องหนี ไปให้ไกลจากคนเหล่านี้ ความคิดของคน เหล่านี้ถูกหล่อหลอมจากแม่พิมพ์ที่ต่ากว่า มาตรฐาน และการดึงคุณลงต่าไปสู่ระดับ ของพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าให้คุณ ไปยกชูพวกเขาไปสู่ความคิดที่สูงและสูงส่ง ขึ้นและไปสู่ความประพฤติที่ถูกต้อง ขอให้ พวกคุณคบมิตรสหายที่มีมารยาททั้งทาง วาจาและกิริยา {MYP 267.1}

In order to do your best in showing forth the praises of God, your associations must be such as to keep in your minds the sacred distinct from the common. If you would have broad views, noble thoughts and aspirations, choose associations that will strengthen right principles. Let every thought and the purpose of every action bend to the securing of the future life, with eternal happiness.–The Youth’s Instructor, October 8, 1896. {MYP 267.2}

เพื่อให้พวกคุณทาดีที่สุดในการ แสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้า มิตร สหายที่คุณคบหาสมาคมด้วยควรต้องมี คุณสมบัติในการรักษาจิตใจของคุณให้ บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แตกต่างจากคนทั่วไป หากคุณต้องการมีความคิดเห็นที่กว้างไกล ที่สูงส่งและมีความทะเยอทะยาน ให้เลือก เพื่อนที่จะช่วยเสริมหลักการที่ถูกต้อง ให้ ทุกความคิดและความตั้งใจของทุกการ กระทาของคุณมุ่งไปสู่การบรรลุถึงชีวิต ในอนาคตพร้อมกับความผาสุกนิรันดร์– The Youth’s Instructor, October 8, 1896. {MYP 267.2}