Chapter 93 (บทที่ 93)
Building Christian Character
การสร้างอุปนิสัยแบบคริสเตียน*

There are books that are of vital importance that are not looked at by our young people. They are neglected because they are not so interesting to them as some lighter reading. {MYP 287.1}

ยังมีหนังสือมากมายที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งซึ่งเยาวชนของเราไม่ยอมเหลียว มอง พวกเขามองข้ามหนังสือเหล่านี้ เพราะพวกเขาเห็นว่าไม่สาคัญเท่าหนังสือ อ่านเล่นที่ถูกใจพวกเขา {MYP 287.1}

We should advise the young to take hold of such reading matter as recommends itself for the upholding of Christian character. The most essential points of our faith should be stamped upon the memory of the young. They have had a glimpse of these truths, but not such an acquaintance as would lead them to look upon their study with favor. Our youth should read that which will have a healthful, sanctifying effect upon the mind. This they need in order to be able to discern what is true religion. There is much good reading that is not sanctifying. {MYP 287.2}

เราควรแนะนาเยาวชนให้เอา หนังสือประเภทนี้มาอ่านเป็นประจาเพื่อ ปลูกฝังอุปนิสัยแบบคริสเตียน จุดที่สาคัญ มากที่สุดต่อความเชื่อของเราควรถูกนา มาประทับไว้ในความทรงจาของเยาวชน พวกเขาเคยเรียนรู้สัจธรรมเหล่านี้มาแล้ว แบบผ่านๆ แต่ยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีพอที่ จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะศึกษา ด้วยความชื่นชม เยาวชนของเราควร อ่านสิ่งพิมพ์ที่ส่งผลต่อการชาระจิตใจให้ บริสุทธิ์แข็งแรง นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการ เพื่อจะรับรู้ว่าอะไรคือศาสนาที่แท้จริง ยังมี การอ่านที่ดีอีกมากมายซึ่งไม่ชาระจิตใจให้ บริสุทธิ์ {MYP 287.2}

Now is our time and opportunity to labor for the young people. Tell them that we are now in a perilous crisis, and we want to know how to discern true godliness. Our young people need to be helped, uplifted, and encouraged, but in the right manner; not, perhaps, as they would desire it, but in a way that will help them to have sanctified minds. They need good, sanctifying religion more than anything else. {MYP 287.3}

บัดนี้เป็นเวลาและโอกาสของเรา เพื่อลงแรงทางานกับเยาวชน จงบอกพวก เขาว่าเวลานี้เรากาลังตกอยู่ในวิกฤตที่ อันตรายและเราต้องการรู้ว่าเราจะเข้าใจ กระจ่างถึงทางพระเจ้าที่แท้จริงได้อย่างไร เยาวชนของเราต้องการความช่วยเหลือ หนุนชูใจและให้กาลังใจ แต่ต้องทาด้วยวิธี ที่ถูกต้อง ซึ่งบางทีอาจไม่ใช่ตามที่พวกเขา ปรารถนา แต่ทาในแนวทางที่จะช่วยพวก เขาให้มีจิตใจที่ถูกชาระให้บริสุทธิ์ พวก เขาต้องการศาสนาที่ดีและที่ชาระพวก เขาให้บริสุทธิ์ได้มากกว่าต้องการสิ่งอื่นใด {MYP 287.3}

I do not expect to live long. My work is nearly done. Tell our young people that I want my words to encourage them in that manner of life that will be most attractive to the heavenly intelligences, and that their influence upon others may be most ennobling. {MYP 287.4}

ดิฉันไม่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีก นานสักเท่าใด ภารกิจของดิฉันก็ทาเกือบ สาเร็จจะหมดแล้ว บอกเยาวชนของเรา ว่าดิฉันต้องการให้คาพูดของดิฉันไปหนุน ใจพวกเขาเพื่อให้มีรูปแบบชีวิตที่มีเสน่ห์ ดึงดูดชาวสวรรค์เบื้องบนได้มากที่สุด และ ที่อิทธิพลของพวกเขาจะส่งผลอย่างสง่า งามมากที่สุดต่อผู้อื่น {MYP 287.4}

In the night season I was selecting and laying aside books that are of no advantage to the young. We should select for them books that will encourage them to sincerity of life, and lead them to the opening of the word. This has been presented to me in the past, and I thought I would get it before you and make it secure. We cannot afford to give to young people valueless reading. Books that are a blessing to mind and soul are needed. These things are too lightly regarded; therefore our people should become acquainted with what I am saying. {MYP 288.1}

Selected Course of Reading Recommended
แนะนำให้อ่ำนชุดหนังสือที่คัดสรรมำแล้ว

ดิฉันใช้เวลายามค่าคืนเพื่อคัดเลือก และแยกหนังสือที่อ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์ แก่เยาวชนออกไป เราควรเลือกหนังสือ ที่จะหนุนชูและให้กาลังใจแก่เขาให้เข้าถึง ความจริงใจของชีวิต และนาพวกเขาไปสู่ การเปิดพระวจนะ ดิฉันเคยมีประสบการณ์ ถึงเรื่องนี้ในอดีตและคิดว่าดิฉันจะนามา บอกกล่าวแก่คุณและให้คุณยึดมันไว้ให้มั่น เรายอมให้เยาวชนอ่านหนังสือไร้ค่าไม่ได้ เราต้องการหนังสือที่เป็นพระพรต่อจิตใจ และจิตวิญญาณ เราคานึงถึงเรื่องเหล่านี้ น้อยเกินไป ดังนั้นคนของเราควรทาความ คุ้นเคยกับเรื่องที่ดิฉันกาลังพูดถึงอยู่นี้ {MYP 288.1}

I do not think I shall have more Testimonies for our people. Our men of solid minds know what is good for the uplifting and upbuilding of the work. But with the love of God in their hearts, they need to go deeper and deeper into the study of the things of God. I am very anxious that our young people shall have the proper class of reading; then the old people will get it also. We must keep our eyes on the religious attraction of the truth. We are to keep mind and brain open to the truths of God’s word. Satan comes when men are unaware. We are not to be satisfied because the message of warning has been once presented. We must present it again and again. {MYP 288.2}

ดิฉันไม่คิดว่าจะมีคาพยานมาแบ่ง ปันแก่คนของเรามากไปกว่านี้ ผู้รับใช้ของ เราที่มีความคิดมั่นคงทราบดีว่าอะไรดี สาหรับการหนุนชูใจและการทางานให้เกิด ผล แต่ด้วยความรักของพระเจ้าอยู่ในใจ ของพวกเขา พวกเขาจาเป็นต้องแสวงหา การเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าให้ ลึกซึ้งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดิฉันมีความห่วงใย เป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้เยาวชนของเรา ได้อ่านหนังสือประเภทที่เหมาะสม แล้ว ผู้ใหญ่ของเราก็จะได้อ่านด้วย เราต้องเพ่ง สายตาไปยังสิ่งที่ดึงดูดความสนใจทาง ศาสนาของสัจธรรม เราต้องเปิดจิตใจและ สติปัญญาของเราให้แก่สัจธรรมแห่ง พระวจนะของพระเจ้า ซาตานย่องเข้ามาหา เมื่อมนุษย์เผลอ เราจะต้องไม่รู้สึกพึงพอใจ เพราะข่าวสารของการเตือนได้ถูกนาเสนอ ออกไปแล้วหนึ่งครั้ง เราต้องนาเสนอมัน อีกครั้งแล้วครั้งเล่า {MYP 288.2}

We could begin a course of reading so intensely interesting that it would attract and influence many minds. If I am spared for further labor, I should gladly help to prepare books for the young. {MYP 288.3}

เราอาจเริ่มด้วยหลักสูตรการอ่าน หนังสือที่น่าสนใจที่สุดสักหนึ่งหลักสูตร เพื่อจะดึงดูดและส่งอิทธิพลต่อจิตใจของคน มากมาย หากชีวิตของดิฉันยังถูกถนอม รักษาไว้เพื่อรับใช้ต่อไป ดิฉันยินดีที่จะช่วย จัดเตรียมหนังสือต่างๆ ให้กับเยาวชน {MYP 288.3}

There is a work to be done for the young by which their minds will be impressed and molded by the sanctifying truth of God. It is my sincere wish for our young people that they find the true meaning of justification by faith, and the perfection of character that will prepare them for eternal life. I do not expect to live long, and I leave this message for the young, that the aim which they make shall not miscarry. {MYP 289.1}

ยังมีอีกงานหนึ่งที่ต้องทาเพื่อเยาวชน ด้วยการประทับและหล่อหลอมจิตใจของ พวกเขาด้วยสัจธรรมแห่งการชาระให้ บริสุทธิ์ของพระเจ้า เป็นความปรารถนา อย่างจริงใจของดิฉันสาหรับเยาวชนของ เราว่าให้พวกเขาพบความหมายแท้จริง ของการทาให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และการทาอุปนิสัยให้ดีพร้อมที่จะเตรียม พวกเขาสาหรับชีวิตนิรันดร์ ดิฉันไม่คิดว่า จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกมากนัก ขอฝาก ข่าวสารนี้ไว้ให้กับเยาวชนเพื่อให้เป้าหมาย ที่พวกเขาจัดตั้งไว้จะไม่ล้มเหลว {MYP 289.1}

I exhort my brethren to encourage the young ever to keep the preciousness and grace of God highly exalted. Work and pray constantly for a sense of the preciousness of true religion. Bring in the blessedness and the attractiveness of holiness and the grace of God. I have felt a burden regarding this because I know it is neglected. {MYP 289.2}

ดิฉันขอแนะนาพี่น้องให้ช่วยกัน หนุนใจเยาวชนให้เก็บเทิดทูนความล้าค่า และพระคุณของพระเจ้าไว้ให้สูงส่ง จง ทางานและอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สัมผัสถึงคุณค่าของศาสนาอย่างแท้จริง จงใฝ่หาพระพรและเสน่ห์แห่งความบริสุทธิ์ และพระคุณของพระเจ้า ดิฉันเป็นห่วง อย่างยิ่งถึงเรื่องนี้ เพราะดิฉันทราบดีว่า พวกเราปล่อยปละละเลยกันไปมาก {MYP 289.2}

I have no assurance that my life will last long, but I feel that I am accepted of the Lord. He knows how much I have suffered as I have witnessed the low standards of living adopted by so-called Christians. I have felt that it was imperative that the truth should be seen in my life, and that my testimony should go to the people. I want that you should do all you can to have my writings placed in the hands of the people in foreign lands. {MYP 289.3}

ดิฉันไม่มีหลักประกันว่าชีวิตของ ดิฉันจะอยู่ต่อไปได้อีกนาน แต่ดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันเป็นคนที่พระเจ้าทรงยอมรับ พระองค์ ทรงทราบว่าดิฉันทุกข์ใจปานใดที่ต้องมา เป็นผู้รู้เห็นมาตรฐานการดาเนินชีวิตอัน ตกต่าของผู้ที่เรียกว่าตนเองว่าเป็นคริสเตียน ดิฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้อง ให้เห็นสัจธรรมในชีวิตของดิฉันและคาพยาน ของดิฉันควรไปถึงประชาชน ดิฉันต้องการ ให้คุณทาเต็มที่เพื่อเผยแพร่ข้อเขียน ของดิฉันไปให้ถึงมือของคนในต่างแดน {MYP 289.3}

Tell the young that they have had many spiritual advantages. God wants them to make earnest efforts to get the truth before the people. I am impressed that it is my special duty to say these things.–“Fundamentals of Christian Education,” pp. 547-549. {MYP 289.4}

จงบอกเยาวชนว่าพวกเขามีความ ได้เปรียบด้านจิตวิญญาณมากมาย พระเจ้า ทรงประสงค์พวกเขาให้พากเพียรอย่าง จริงใจเพื่อนาสัจธรรมไปสู่ประชาชน และ ดิฉันประทับใจว่ามันเป็นหน้าที่พิเศษของ ดิฉันที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้–“Fundamentals of Christian Education,” pp. 547-549. {MYP 289.4}