Steps to Christ
เคล็ดลับแห่งความสุข

Foreword (คำนำ)

Few books attain a distribution reckoned in millions or exert so great an influence in the uplifting of humanity as has steps to Christ. In countless editions, this little volume has been printed in more than seventy languages, bringing inspiration to hundreds of thousands of men and women throughout the world, even those who dwell in the remote corners of the earth. From the appearance of the first edition in 1892, the publishers have been called upon to add printing to printing to meet the immediate and sustained demand from the reading public.
หนังสือ “เคล็ดลับแห่งความสุข” (Steps to Christ)  ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้  เป็นหนังสือที่ให้กำลังใจและมีอิทธิพลยกระดับศีลธรรมและทำให้เป็นคนดี  และทั้งยังมียอดจำหน่ายสูงถึงหลายล้านเล่ม  หนังสือเล็กๆ เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1892 และพิมพ์มาแล้วกว่าเจ็ดสิบภาษา  เสริมแรงบันดาลใจให้กับชายหญิงนับร้อยนับพันคนมาแล้วทั่วโลก  เป็นหนังสือที่ได้รับการต้อนรับและเป็นที่ต้องการของคนมากมาย  จนต้องพิมพ์ติดต่อกันมาหลายครั้งเพื่อตอบสนองกับความต้องการ
 
 The author of this work, Ellen G. White (1827-1915), was a religious speaker and writer, well known on three continents. Born near Portland, Maine, she spent her early life in the New England states, and then her travels and labors led her to the rapidly expanding central and western areas of the united states. The years 1885 to 1887 she devoted to work in the leading countries of Europe, where she often addressed large audiences, and continued her writing. Subsequently she spent nine active years in Australia and New Zealand. From her pen have come forty-five volumes, large and small, in the fields of theology, education, health, and the home, and practical Christianity, several with a distribution exceeding the million-copy mark. Of these, Steps to Christ is the most popular and widely read.
เอเลน จีไวท์ (ค.ศ. 1827-1915) เป็นผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้  ท่านเป็นนักพูดและนักเขียนด้านศาสนา  ท่านเกิดใกล้เมืองพอร์ทแลนด์  มลรัฐเมน  เริ่มทำงานในแถบมลรัฐนิวอิงแลนด์  ต่อมาภายหลัง  ได้เดินทางและขยายงานไปสู่ดินแดนทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1885 ถึง 1887 ท่านได้อุทิศตนทำงานในเมืองใหญ่ๆ ของทวีปยุโรป  ในการเทศนาแต่ละครั้งจะมีคนเข้าฟังกันอย่างหนาแน่น  ท่านเขียนหนังสือมากมายและทำงานอย่างเกิดผลทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 9 ปี  ผลงานเขียนของท่านมีทั้งหนังสือขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมแล้วกว่าสี่สิบห้าเล่ม  หนังสือเหล่านี้ครอบคลุมเรื่องศาสนา  การศึกษา  สุขอนามัยและครอบครัว  และการดำเนินชีวิตคริสเตียน  หลายเล่มมียอดจำหน่ายเกินล้านเล่ม  หนึ่งในจำนวนนี้มีหนังสือ “เคล็ดลับแห่งความสุข” อยู่ด้วย  อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการต้อนรับมากที่สุด

The title of the book tells its mission. It points the reader to Jesus Christ as the only one who is able to meet the needs of the soul. It directs the feet of the doubting and halting to the pathway of peace. It leads the seeker after righteousness and wholeness of character, step by step, along the way of Christian living, to that experience where he can know the fullness of blessing which is found in the complete surrender of self. It reveals to him the secret of victory as it unfolds in simplicity the saving grace and the keeping power of the great friend of all mankind.
ชื่อหนังสือเล่มนี้บอกให้เราทราบถึงเป้าหมายที่ต้องการ  นำผู้อ่านให้ไปถึงพระเยซูคริสต์  พระผู้ทรงเป็นความปรารถนาของคนทั้งโลก  เป็นหนังสือที่จะนำย่างก้าวของผู้ที่สงสัยและไม่มีความมั่นใจในชีวิตให้ไปสู่เส้นทางแห่งสันติสุข  นำผู้ที่แสวงหาความชอบธรรมและใฝ่หาอุปนิสัยที่สมบูรณ์แบบให้ก้าวเดินต่อไปทีละก้าวตามเส้นทางของชีวิตคริสเตียน  ก้าวไปให้ถึงประสบการณ์ของการรู้จักพระพรอันไพบูลย์  ยังเปิดเผยให้ผู้อ่านได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นเคล็ดลับแห่งชัยชนะ  และให้เห็นถึงพระคุณของการช่วยให้รอดที่เรียบง่ายและวิธีถนอมรักษาอำนาจยิ่งใหญ่ของพระสหายผู้ล้ำเลิศที่สุดของมวลมนุษยชาติ

This edition marks a forward step in standardizing the paging of the book in forthcoming English-language printings. With no change in the text, but with a format, spelling, and capitalization in keeping with the times, this little compendium of devotion will continue on its mission, but now in such form, regardless of the size of the type or page, as to conform to the new index to the writings of Ellen G. White.
พระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมบันทึกเรื่องราวของยาโคบไว้ว่า  เขาทำผิดและกลัวว่าความบาปจะตัดเขาออกไปจากพระเจ้า  แต่ในเวลากลางคืน  ในขณะที่เอนกายลงนอน  เขาได้  “ฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์  ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้น”  เขาได้ยินพระสุรเสียงที่ตรัสมาจากปลายบันไดนั้น  เป็นพระดำรัสที่ประโลมใจและให้ความหวังแก่ผู้พเนจร  ความฝันนี้ทำให้ยาโคบมองเห็นและเข้าใจว่า  มีช่องทางที่เชื่อมโลกให้เข้ากับสวรรค์  พระเจ้าทรงห่วงใยยาโคบอย่างไร  ในวันนี้พระองค์ยังทรงห่วงใยท่านอยู่เช่นกัน  คณะผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่า  เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะพบทางแห่งความจริงในองค์พระเยซูคริสต์  มีสันติสุขที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ท่านและจะทรงมอบให้แก่ท่าน  หากเพียงแต่ท่านจะแสวงหา  ด้วยความจริงใจ

Jacob of old, when oppressed with the fear that his sin had cut him off from god, lay down to rest, and “he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven.” the connection between earth and heaven was thus revealed to him, and words of comfort and hope were spoken to the wanderer by him who stood at the top of the shadowy stairs. That the heavenly vision may be repeated to many as they read this story of the way of life, is the sincere wish of the publishers, and—
หนังสือเล่มนี้แปลและตรวจสอบความถูกต้องตรงตามต้นฉบับภาษาอังกฤษในส่วนท้ายของทุกย่อหน้า  จะมีอักษรและตัวเลขอ้างอิงถึงฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างเช่น  SC 75.2  หมายถึง  ย่อหน้านั้นแปลมาจาก  หนังสือ  Steps to Christ ฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  หน้า  75  ย่อหน้าที่ 2 

The trustees of the
Ellen G. White publications

 
ท่านอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่  
http://www.whiteestate.org/books/sc/sc.asp 
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้อ่านทุกท่าน