Chapter 7 (บทที่ 7)
The Baptism
การรับบัพติสมา

When the time for Christ’s public ministry had come, His first act was to go to the river Jordan, and be baptized by John the Baptist. {SJ 41.1}

เมื่อได้เวลาที่พระเยซูจะเริ่มปฏิบัติภารกิจของพระองค์สำหรับคนทั้งหลาย สิ่งแรกที่พระองค์ได้ทำก็คือทรงไปที่แม่น้ำจอร์แดน (ยาระเดน) และรับศีลบัพติสมาจากท่านโยฮัน

John had been sent to prepare the way for the Saviour. He had preached in the wilderness, saying: “The kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.” Mark 1:15. {SJ 41.3}

โยฮันคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ตระเตรียมทางไว้สำหรับพระเยซู โยฮันได้เทศนาป่าวประกาศว่า “เวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว จงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าประเสริฐเถิด” มาระโก 1.15

Multitudes flocked to hear him. Many were convicted of their sins, and were baptized by him in the Jordan. {SJ 41.4}

หลายคนได้สำนึกบาปและกลับใจใหม่จากความบาปนั้นและได้รับศีลในแม่น้ำจอร์แดน

God had made known to John that some day the Messiah would come to him and ask to be baptized. He had also promised that a sign should be given him, so that he might know who it was. {SJ 41.5}

พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้โยฮันทราบว่า พระมาซีฮา (หรือพระผู้ช่วย) จะมาขอรับศีลจากท่าน และท่านจะได้ทราบว่าพระองค์คือใคร

When Jesus came, John saw in His face such signs of His holy life, that he forbade Him, saying: “I have need to be baptized of Thee, and comest Thou to me? {SJ 41.6}

ในที่สุดเมื่อโยฮันได้พบกับพระเยซู โยฮันได้เห็นพระพักตร์อันฉายออกซึ่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ โยฮันถึงกับบอกว่าเขาไม่สมควรที่จะให้บัพติสมาแก่พระองค์ พระองค์นั่นแหละที่ควรจะให้บัพติสมาแก่เขา

“And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness.” Matthew 3:14, 15. {SJ 41.7}

แต่พระเยซูทรงตรัสตอบว่า “บัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” มัดธาย 3.14, 15

And as He said this, there was seen upon His face the same heavenly light that Simeon had beheld. {SJ 42.1}

และในขณะที่พระองค์ทรงตรัสถ้อยคำนี้ พระพักตร์ของพระองค์ก็ทรงฉายแสงรัศมีเหมือนอย่างตอนที่ชายชราที่ชื่อซีมโอนได้เห็น เมื่อพระองค์ยังทรงเป็นทารกอยู่ So John led the Saviour down into the waters of the beautiful Jordan, and there he baptized Him in the sight of all the people. {SJ 42.2}

ฉะนั้นโยฮันจึงพาพระองค์ลงไปยังแม่น้ำ และให้พระเยซูรับศีลบัพติสมาต่อหน้าประชาชนทั้งหลาย

Jesus was not baptized to show repentance for His own sins; for He had never sinned. He did it to set an example for us. {SJ 42.3}

พระเยซูไม่ได้รับบัพติศมาเพื่อแสดงการกลับใจจากบาปของตัวเอง เพราะพระองค์ไม่เคยทำบาป พระองค์ทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้เรา

When He came up out of the water, He kneeled on the riverbank, and prayed. Then the heavens were opened, beams of glory streamed forth, “and He saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon Him.” Matthew 3:16. {SJ 42.4}

เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำ ได้ทรงคุกเข่าลงที่ริมตลิ่งและอธิษฐานต่อพระเจ้า ขณะนั้นท้องฟ้าได้เปิดออกและมีรัศมีฉายลงมา และพระองค์ได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาสถิตอยู่เหนือพระองค์ มัดธาย 3.16

His face and form were all aglow with the light of the glory of God. And from Heaven the voice of God was heard saying: “This is My beloved Son, in whom I am well pleased.” Matthew 3:16, 17. {SJ 42.6}

พระพักตร์และพระวรกายของพระองค์ทรงเปล่งรัศมีของพระเจ้า และขณะนั้นได้มีเสียงจากสวรรค์ตรัสว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” มัดาย 3.16, 17

The glory that rested upon Christ was a pledge of the love of God for us. The Saviour came as our example; and just as surely as God heard His prayer, He will hear ours. {SJ 42.7}

แสงที่ฉายจากพระเจ้ามาที่กายของพระเยซูนั้นฉายมาเพื่อเราทุกคน พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของพระเยซูฉันใด ก็จะทรงฟังคำอธิษฐานของเราฉันนั้นด้วย

The most needy, the most sinful, the most despised, may find access to the Father. When we come to Him in Jesus’ name, the voice which spoke to Jesus speaks to us, saying; “This is My beloved child, in whom I am well pleased.” {SJ 42.8}

ไม่ว่าท่านจะเป็นคนยากจนเข็ญใจหรือเป็นคนผิดบาป หรือคนต่ำต้อยด้อยวาสนา ท่านก็สามารถจะมาหาพระผู้เป็นเจ้าได้ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ คำตรัสที่พระเจ้าตรัสกับพระเยซูว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” และพระองค์ทรงตรัสกับเราทุกคนในวันนี้ด้วยเช่นกัน