Chapter 10 (บทที่ 10)
“The Net”
เรื่องอวน

The kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind; which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.” {COL 122.1}

“แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเล ติดปลามาทุกชนิด เมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่ง นั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้า แต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสีย ในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้น ทูตสวรรค์ทั้งหลายจะออกมาแยกพวกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม แล้วจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลง ที่นั่นจะมีการร้องให้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” มัทธิว 13:47 – 50 {COL 122.1}

The casting of the net is the preaching of the gospel. This gathers both good and evil into the church. When the mission of the gospel is completed, the judgment will accomplish the work of separation. Christ saw how the existence of false brethren in the church would cause the way of truth to be evil spoken of. The world would revile the gospel because of the inconsistent lives of false professors. Even Christians would be caused to stumble as they saw that many who bore Christ’s name were not controlled by His Spirit. Because these sinners were in the church, men would be in danger of thinking that God excused their sins. Therefore Christ lifts the veil from the future and bids all to behold that it is character, not position, which decides man’s destiny. {COL 122.2}

การเหวี่ยงอวนออกไปคือการประกาศข่าวประเสริฐ ในการนี้จะรวบรวมทั้งคนดีและคนชั่วเข้ามายังคริสตจักร เมื่อการประกาศข่าวประเสริฐเสร็จสิ้น การพิพากษาจะแยกแยะคนเหล่านี้ออกมาจนสำเร็จ พระคริสต์ทรงเล็งเห็นว่าการมีพี่น้องเทียมเท็จในคริสตจักรนั้นจะทำให้ความจริงถูกกล่าวหาไปในทางผิด โลกจะกล่าวหาข่าวประเสริฐเพราะการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อเทียมเท็จที่ไม่ดำเนินตามคำสั่งสอน แม้คริสเตียนด้วยกันเองก็ล้มลงเมื่อเห็นคนจำนวนมากที่รับพระนามของพระคริสต์ แต่ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมของพระวิญญาณของพระองค์ เนื่องจากว่ามีคนเหล่านี้อยู่ในคริสตจักร จึงทำให้คนอื่นพากันเข้าใจผิดว่า พระเจ้าทรงเห็นชอบกับบาปของพวกเขา ฉะนั้นพระคริสต์ทรงยกม่านที่ปิดปังอนาคตออก และเรียกร้องให้คนทั้งหลายมองดูว่าสิ่งที่เป็นตัวตัดสิ้นชะตาชีวิตของเขานั้นไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ แต่เป็นอุปนิสัยของเขา {COL 122.2}

Both the parable of the tares and that of the net plainly teach that there is no time when all the wicked will turn to God. The wheat and the tares grow together until the harvest. The good and the bad fish are together drawn ashore for a final separation. {COL 123.1}

อุปมาข้าวละมานและอวนนั้นสอนไว้อย่างชัดเจนว่า คนชั่วทั้งหมดจะไม่มีทางหันมาหาพระเจ้า ต้นข้าวสาลีและข้าวละมานโตขึ้นพร้อมกันจนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวฉันใด ปลาดีและปลาไม่ดีจะถูกนำขึ้นฝั่งพร้อมกันเพื่อคัดเลือกออกในขั้นตอนสุดท้ายฉันนั้น {COL 123.1}

Again, these parables teach that there is to be no probation after the judgment. When the work of the gospel is completed, there immediately follows the separation between the good and the evil, and the destiny of each class is forever fixed. {COL 123.2}

กประการหนึ่ง อุปมานี้สอนว่า จะไม่มีช่วงเวลาแห่งพระกรุณาหลังจากการพิพากษา เมื่องานของการประกาศข่าวประเสริฐสำเร็จลง การแยกระหว่างความดีและความชั่วก็จะตามมาทันที และชะตากรรมของคนแต่ละกลุ่มถูกกำหนดไว้ตลอดไป {COL 123.2}

God does not desire the destruction of any. “As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live. Turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die?” Ezekiel 33:11. Throughout the period of probationary time His Spirit is entreating men to accept the gift of life. It is only those who reject His pleading that will be left to perish. God has declared that sin must be destroyed as an evil ruinous to the universe. Those who cling to sin will perish in its destruction. {COL 123.3}

พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดถูกทำลาย “เรามีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไร เราไม่พอใจในความตายของคนอธรรม แต่พอใจในการที่คนอธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ จงหันกลับ จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้า โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ทำไมจึงยอมตาย” เอเสเคียล 33:11 ตลอดช่วงเวลาแห่งการให้โอกาสกลับใจ พระวิญญาณของพระองค์ทรงวิงวอนมนุษย์ให้รับของประทานแห่งชีวิต ผู้ที่ปฏิเสธการเรียกร้องของพระองค์เท่านั้นจะถูกทิ้งให้พินาศ พระเจ้าทรงประกาศแล้วว่าบาปซึ่งเป็นหายนะแห่งความชั่วของจักรวาลจะต้องถูกทำลายจนหมดสิ้น ผู้ที่ยึดบาปไว้จะพินาศในการทำลายนี้ {COL 123.3}