Chapter 35 (บทที่ 35)
“A True Knowledge of God”
“ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า”

Like our Saviour, we are in this world to do service for God. We are here to become like God in character, and by a life of service to reveal Him to the world. In order to be co-workers with God, in order to become like Him and to reveal His character, we must know Him aright. We must know Him as He reveals Himself. {MH 409.1}

เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเหมือนดังเช่นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรามาอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อมีอุปนิสัยคล้ายกับพระองค์ และการมีชีวิตปรนนิบัติรับใช้ก็เพื่อสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ชาวโลก การที่เราจะคล้ายกับพระองค์เพื่อสำแดงพระลักษณะของพระองค์ให้ปรากฏได้นั้น เราจักต้องรู้จักพระองค์อย่างแท้จริง และเราจักต้องรู้จักพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสำแดงให้ปรากฏ {MH 409.1}

A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. {MH 409.2}

ความรู้ที่เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นรากฐานของการศึกษาและการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าที่แท้จริง เป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องเราให้พ้นจากการทดลองได้อย่างแท้จริง สิ่งนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เรามีอุปนิสัยคล้ายกับพระลักษณะของพระองค์ได้ {MH 409.2}

This is the knowledge needed by all who are working for the uplifting of their fellow men. Transformation of character, purity of life, efficiency in service, adherence to correct principles, all depend upon a right knowledge of God. This knowledge is the essential preparation both for this life and for the life to come. {MH 409.3}

นี่คือความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่กำลังทำงานเพื่อหนุนชูความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย การดำเนินชีวิตในทางบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพของการรับใช้และการยึดมั่นในหลักการ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า ความรู้นี้เป็นการตระเตรียมที่สำคัญทั้งสำหรับชีวิตในโลกนี้และชีวิตในภายภาคหน้า {MH 409.3}

“The knowledge of the Holy is understanding.” Proverbs 9:10. {MH 409.4}

“การเรียนรู้ถึงองค์บริสุทธิ์นั้น คือสติปัญญา” สุภาษิต 9:10 {MH 409.4}

Through a knowledge of Him are given unto us “all things that pertain unto life and godliness.” 2 Peter 1:3. {MH 409.5}

โดยอาศัยการเรียนรู้ถึงพระเจ้า พระองค์จะทรงโปรดประทาน “สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม” 2 เปโตร 1:3 {MH 409.5}

“This is life eternal,” said Jesus, “that they might know Thee the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent.” John 17:3. “Thus saith the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom, Neither let the mighty man glory in his might, Let not the rich man glory in his riches: But let him that glorieth glory in this, That he understandeth and knoweth Me, That I am the Lord which exercise loving-kindness, Judgment, and righteousness, in the earth: For in these things I delight, saith the Lord.” Jeremiah 9:23, 24. {MH 410.1}

พระเยซูตรัสว่า “นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” ยอห์น 17:3 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดในความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตน แต่ให้ผู้อวดอวดในสิ่งนี้ คือ ในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเรา ว่าเราคือพระเจ้า ทรงสำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” เยเรมีย์ 9:23, 24 {MH 410.1}

We need to study the revelations of Himself that God has given. “Acquaint now thyself with Him, And be at peace: Thereby good shall come unto thee. Receive, I pray thee, the law from His mouth, And lay up His words in thy heart. . . . And the Almighty will be thy treasure. . . . “Then shalt thou delight thyself in the Almighty, And shalt lift up thy face unto God. Thou shalt make thy prayer unto Him, And He will hear thee; And thou shalt pay thy vows. Thou shalt also decree a thing, And it shall be established unto thee; And light shall shine upon thy ways. When they cast thee down, thou shalt say, There is lifting up; And the humble person He will save.” Job 22:21-29, A.R.V. {MH 410.2}

เราจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่เรา “จงปรองดองกับพระเจ้า และอยู่อย่างศานติ ดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่าน ขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่าน……. องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นสมบัติของท่าน…….. “แล้วท่านจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงฟังท่าน และพระองค์จะทรงใส่พระทัยในคำอธิษฐานของท่าน ท่านจะตัดสินใจในเรื่องใด และเรื่องนั้น จะสำเร็จสมประสงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน เพราะพระเจ้าทรงลดผู้ที่เย่อหยิ่งลงมา แต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด” โยบ 22:21-29 {MH 410.2}

“The invisible things of Him since the creation of the world are clearly seen, being perceived through the things that are made, even His everlasting power and divinity.” Romans 1:20, A.R.V. {MH 410.3}

พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและความเป็นพระเจ้าของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย” โรม 1:20 {MH 410.3}

The things of nature that we now behold give us but a faint conception of Eden’s glory. Sin has marred earth’s beauty; on all things may be seen traces of the work of evil. Yet much that is beautiful remains. Nature testifies that One infinite in power, great in goodness, mercy, and love, created the earth, and filled it with life and gladness. Even in their blighted state, all things reveal the handiwork of the great Master Artist. Wherever we turn, we may hear the voice of God, and see evidences of His goodness. {MH 411.1}

สรรพสิ่งในธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ให้เพียงความเข้าใจที่เลือนรางของความงดงามแห่งสวนเอเดนเท่านั้น ความผิดบาปได้สร้างความมัวหมองแก่ความงดงามของแผ่นดินโลกไป เราเห็นร่องรอยผลงานของความชั่วในสรรพสิ่งได้ แต่กระนั้นยังมีสิ่งที่สวยงามเหลืออยู่อีกมาก ธรรมชาติเป็นพยานได้ว่า พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพนิจนิรันดร ทรงกอปรด้วยพระคุณความดี พระเมตตาและความรักทรงเป็นผู้สร้างแผ่นดินโลกและโปรดเติมเต็มโลกนี้ด้วยสรรพสิ่งที่มีชีวิตและความสุขที่เปี่ยมล้น แม้อยู่ในสภาพที่เสื่อมเสียไปก็ตาม สิ่งสารพัดยังคงสำแดงถึงพระหัตถกิจของพระผู้ทรงเป็นจอมโยธาที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าเราจะหันหน้าไปในทิศใด เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและเห็นหลักฐานแห่งพระคุณความดีของพระองค์ {MH 411.1}

From the solemn roll of the deep-toned thunder and old ocean’s ceaseless roar, to the glad songs that make the forests vocal with melody, nature’s ten thousand voices speak His praise. In earth and sea and sky, with their marvelous tint and color, varying in gorgeous contrast or blended in harmony, we behold His glory. The everlasting hills tell us of His power. The trees that wave their green banners in the sunlight, and the flowers in their delicate beauty, point to their Creator. The living green that carpets the brown earth tells of God’s care for the humblest of His creatures. The caves of the sea and the depths of the earth reveal His treasures. He who placed the pearls in the ocean and the amethyst and chrysolite among the rocks, is a lover of the beautiful. The sun rising in the heavens is a representative of Him who is the life and light of all that He has made. All the brightness and beauty that adorn the earth and light up the heavens, speak of God. “His glory covered the heavens.” “The earth is full of Thy riches.” “Day unto day uttereth speech, And night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language, Without these their voice is heard. Their line is gone out through all the earth, And their words to the end of the world.” Habakkuk 3:3; Psalm 104:24; 19:2-4, margin. {MH 411.2}

จากเสียงฟ้าร้องกึกก้องและเสียงคลื่นคำรามของห้วงมหาสมุทรที่ไม่เคยหลับไหล จนถึงบทเพลงแห่งความเบิกบานที่ขับขานอยู่ในพงไพรด้วยท่วงทำนองอันไพเราะ เสียงธรรมชาติเหลือคณานับเหล่านี้ต่างเปล่งวาจาถวายถ้อยคำสรรเสริญแด่พระองค์ บนผืนแผ่นดินโลก ในทะเลและเหนือท้องฟ้าที่แต่งแต้มด้วยสีสันอันหลากหลาย ไม่ว่าจะทั้งตัดกันอย่างสวยงามหรือผสมผสานกันอย่างกลมกลืนน่าพิศวง ล้วนสำแดงพระสิริของพระองค์ให้ประจักษ์แก่เรา เนินเขาที่สถิตสถาพรอยู่บนโลกบอกเราให้ทราบถึงฤทธานุภาพของพระองค์ ต้นไม้ที่โบกกิ่งก้านอันเขียวสดอยู่ท่ามกลางแสงแดดและสุคันธชาติที่ผลิดอกอันประณีตบรรจง ต่างชี้ให้เห็นถึงองค์พระผู้สร้าง ทุ่งหญ้าที่ขึ้นปกคลุมสีน้ำตาลที่แห้งผาดของแผ่นดินโลกดุจพรมผืนใหญ่ ล้วนบอกให้เราทราบถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อสารพัดสิ่งทรงสร้าง แม้แต่สิ่งที่ต่ำต้อยที่สุด ถ้ำในท้องทะเลและภายใต้ผืนแผ่นดินเผยให้เห็นถึงสมบัติของพระองค์ พระองค์ผู้ทรงมอบไข่มุกไว้ในมหาสมุทรและฝังอัญมณีพลอยไพลินไว้ภายในศิลา ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงปฏิพัทธ์รักใคร่ในสิ่งที่สวยงาม ดวงอาทิตย์ที่ปรากฏจากขอบฟ้าเป็นดังตัวแทนของพระองค์ผู้ทรงเป็นชีวิตและเป็นแสงสว่างของสารพัดสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ความสว่างสดใสและความงดงามทั้งปวงที่รจิตรังสรรค์แผ่นดินโลกและฟากฟ้าให้สว่างเรืองนั้น ล้วนเป็นพยานรับรององค์พระผู้เป็นเจ้า “ความสง่างามของพระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์” “แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ทรงสร้าง” “วันส่งถ้อยคำให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน ถ้อยคำไม่มี วาจาก็ไม่มี และไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้า ถึงกระนั้นเสียงของมันก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลก และถ้อยคำก็ออกไปถึงสุดปลายพิภพ” ฮาบากุก 3:3; สดุดี 104:24; 19:2-4 (THSV) {MH 411.2}

All things tell of His tender, fatherly care and of His desire to make His children happy. {MH 412.1}

สรรพสิ่งต่างบอกถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยนดุจดังบิดาของพระองค์และทรงพระประสงค์ที่จะทำให้บุตรทั้งหลายของพระองค์มีความสุข {MH 412.1}

The mighty power that works through all nature and sustains all things is not, as some men of science represent, merely an all-pervading principle, an actuating energy. God is a Spirit; yet He is a personal Being; for so He has revealed Himself: “The Lord is the true God, He is the living God, and an everlasting King: . . . The gods that have not made the heavens and the earth, Even they shall perish from the earth, and from under these heavens.” “The portion of Jacob is not like them: For He is the former of all things.” “He hath made the earth by His power, He hath established the world by His wisdom, And hath stretched out the heavens by His discretion.” Jeremiah 10:10, 11, 16, 12. {MH 413.1}

ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่บันดาลให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นในธรรมชาติและที่ค้ำจุนสารพัดสิ่งไว้นั้น หาใช่เพียงพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปที่คอยขับเคลื่อนทุกสิ่งตามที่นักวิทยาศาสตร์คิดไม่ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ แต่กระนั้น พระองค์ก็ทรงมีบุคคลิคภาพ เพราะพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่เรา “พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และเป็นพระมหากษัตริย์เนืองนิตย์……. บรรดาพระเจ้าผู้ที่มิได้ทรงสร้างสวรรค์และโลก จะพินาศไปจากโลกและจากภายใต้สวรรค์” “พระองค์ผู้ทรงเป็นส่วนของยาโคบไม่เหมือนสิ่งเหล่านี้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ก่อร่างทุกสิ่งขึ้น” “พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็น…… ผู้ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ผู้ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยสติปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์” เยเรมีย์ 10:10, 11, 16, 12 {MH 413.1}

Nature Is Not God God’s handiwork in nature is not God Himself in nature. The things of nature are an expression of God’s character and power; but we are not to regard nature as God. The artistic skill of human beings produces very beautiful workmanship, things that delight the eye, and these things reveal to us something of the thought of the designer; but the thing made is not the maker. It is not the work, but the workman, that is counted worthy of honor. So while nature is an expression of God’s thought, it is not nature, but the God of nature, that is to be exalted. “Let us worship and bow down: Let us kneel before the Lord.” “In His hand are the deep places of the earth; The heights of the mountains are His also. The sea is His, and He made it; And His hands formed the dry land.” Psalm 95:6; 95:4, 5, A.R.V. “Seek Him that maketh the Pleiades and Orion, And turneth the shadow of death into the morning, And maketh the day dark with night;” “He that formeth the mountains, and createth the wind, And declareth unto man what is His thought;” “He that buildeth His spheres in the heaven, And hath founded His arch [Noyes’s translation] in the earth;” “He that calleth for the waters of the sea, And poureth them out upon the face of the earth; Jehovah is His name.” Amos 5:8, A.R.V.; 4:13, A.R.V.; 9:6, margin; 9:6, A.R.V. {MH 413.2}

ธรรมชาติไม่ใช่พระเจ้า พระหัตถกิจของพระเจ้าในธรรมชาติหาใช่พระองค์เองในธรรมชาติไม่ สิ่งต่างๆในธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระลักษณะและฤทธานุภาพของพระเจ้า แต่เราจะต้องไม่ถือว่าธรรมชาติเป็นพระเจ้า มนุษย์ผู้มีทักษะในงานศิลปะ ย่อมสามารถรังสรรค์ผลงานที่สวยงามเพราเพริศได้ อันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยามเมื่อได้ยล และสิ่งเหล่านี้เปิดเผยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความคิดของผู้ที่ออกแบบให้แก่เรา แต่ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นย่อมไม่ใช่ผู้สร้าง ผู้ที่ควรได้รับคำสรรเสริญมิใช่ตัวผลงานแต่เป็นผู้ที่รังสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมาต่างหาก ดังนั้น ในขณะที่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระดำริของพระเจ้า จึงไม่ใช่ธรรมชาติ แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างธรรมชาติที่สมควรได้รับการเยินยอสรรเสริญ “มาเถิด ให้เรานมัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเรา” “ที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วย ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดิน” สดุดี 95:6; 95:4, 5 “พระองค์ผู้ทรงสร้างดาวลูกไก่และดาวไถ ผู้ทรงเปลี่ยนความมืดทึบให้เป็นรุ่งเช้า และทรงทำกลางวันมืดอย่างกลางคืน” “พระองค์ผู้ปั้นภูเขาและสร้างพายุ และทรงประกาศพระดำริของพระองค์แก่มนุษย์” “ผู้ทรงสร้างห้องชั้นบนไว้ในสวรรค์ และตั้งฟ้าครอบไว้ที่พื้นโลก” “ผู้ทรงเรียกน้ำทะเลมา แล้วเทน้ำนั้นบนพื้นโลก พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์” อาโมส 5:8, 4:13, 9:6 {MH 413.2}

The Creation of the Earth The work of creation cannot be explained by science. What science can explain the mystery of life? {MH 414.1}

การทรงสร้างโลก พระราชกิจแห่งการทรงสร้างนั้นไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยวิทยาศาสตร์ มีวิทยาศาสตร์แขนงใดเล่าที่สามารถจะอธิบายได้ถึงความลี้ลับแห่งชีวิต {MH 414.1}

“Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.” Hebrews 11:3. “I form the light, and create darkness: . . . I the Lord do all these things. . . . I have made the earth, And created man upon it: I, even My hands, have stretched out the heavens, And all their host have I commanded.” “When I call unto them, they stand up together.” Isaiah 45:7-12; 48:13. {MH 414.2}

“โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น” ฮีบรู 11:3 “เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด…….. เรา คือพระเจ้าได้สร้างมัน……. เราสร้างแผ่นดินโลก และเนรมิตมนุษย์บนนั้น เราเอง มือของเราขึงฟ้าสวรรค์ และเราบัญชาบริวารทั้งสิ้นของมัน” “เมื่อเราเรียกมัน มันก็ออกมาอยู่ด้วยกัน” อิสยาห์ 45:7-12; 48:13 {MH 414.2}

In the creation of the earth, God was not indebted to pre-existing matter. “He spake, and it was; . . . He commanded, and it stood fast.” Psalm 33:9. All things, material or spiritual, stood up before the Lord Jehovah at His voice and were created for His own purpose. The heavens and all the host of them, the earth and all things therein, came into existence by the breath of His mouth. {MH 414.3}

ในการทรงสร้างโลกนั้น พระเจ้ามิได้อาศัยสสารที่มีอยู่ก่อนแล้ว “เพราะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา” สดุดี 33:9 สารพัดสิ่งทั้งที่เป็นวัตถุหรือจิตวิญญาณได้ปรากฏต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระสุรเสียงของพระองค์ได้ดังขึ้น และสิ่งเหล่านั้นได้รับการทรงสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ ฟ้าสวรรค์และบริวารทั้งสิ้นที่มีอยู่ แผ่นดินโลกและสิ่งทั้งปวง ได้เกิดขึ้นโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ {MH 414.3}

In the creation of man was manifest the agency of a personal God. When God had made man in His image, the human form was perfect in all its arrangements, but it was without life. Then a personal, self-existing God breathed into that form the breath of life, and man became a living, intelligent being. All parts of the human organism were set in action. The heart, the arteries, the veins, the tongue, the hands, the feet, the senses, the faculties of the mind, all began their work, and all were placed under law. Man became a living soul. Through Christ the Word, a personal God created man and endowed him with intelligence and power. {MH 415.1}

ในการสร้างมนุษย์ พระเจ้าทรงแสดงให้เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงมีรูปกาย เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์แล้ว มนุษย์ก็มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบโดยประการทั้งปวง แต่ยังไม่มีชีวิต จากนั้น พระเจ้าผู้ทรงมีรูปกายและทรงดำรงพระชนม์ได้ด้วยพระองค์เอง ทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าสู่ร่างนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตและมีสติปัญญาความนึกคิด อวัยวะทุกส่วนของร่างกายมนุษย์จึงได้เริ่มทำงาน หัวใจ เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ ลิ้น มือ เท้า ประสาทสัมผัสและส่วนประกอบต่างๆ ของสมองเริ่มทำงานของมัน และทุกๆส่วนได้อยู่ภายใต้ระบบระเบียบที่พระองค์ทรงวางไว้ มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต พระเจ้าผู้ทรงมีรูปกายได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นโดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวาทะและทรงโปรดให้มนุษย์มีสติปัญญาและพละกำลัง {MH 415.1}

Our substance was not hid from Him when we were made in secret; His eyes saw our substance, yet being imperfect, and in His book all our members were written when as yet there were none of them. {MH 415.2}

การก่อเป็นร่างกายของเราแม้จะเกิดและพัฒนาขึ้นในที่ลับก็มิอาจปิดซ่อนจากพระองค์ได้ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงส่วนประกอบต่างๆของเราหมด ตั้งแต่ยังไม่สมบูรณ์ และในหนังสือของพระองค์ อวัยวะทุกส่วนของเราก็ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่อวัยวะเหล่านั้นจะเจริญเป็นรูปร่างเสียอีก {MH 415.2}

Above all lower orders of being, God designed that man, the crowning work of His creation, should express His thought and reveal His glory. But man is not to exalt himself as God. “Make a joyful noise unto the Lord. . . . Serve the Lord with gladness: Come before His presence with singing. Know ye that the Lord He is God: It is He that hath made us, and His we are; We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, And into His courts with praise: Be thankful unto Him, and bless His name.” “Exalt the Lord our God, And worship at His holy hill; For the Lord our God is holy.” Psalm 100:1-4, margin; 99:9. {MH 415.3}

เหนือสรรพสิ่งที่ต่ำกว่าที่พระองค์ได้ทรงสร้าง พระเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์เป็นผลงานชิ้นเอกของพระองค์ ผู้ซึ่งสามารถแสดงถึงน้ำพระทัยและสำแดงถึงสง่าราศีของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงไม่ควรที่จะยกย่องสรรเสริญตัวเองให้เป็นเหมือนดั่งพระเจ้า “……จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า จงปรนนิบัติพระเจ้า ด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์ เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์” “จงยอพระเกียรติพระเจ้าของเรา และนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์” สดุดี 100:1-4, 99:9 {MH 415.3}

God is constantly employed in upholding and using as His servants the things that He has made. He works through the laws of nature, using them as His instruments. They are not self-acting. Nature in her work testifies of the intelligent presence and active agency of a Being who moves in all things according to His will. “Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generations: Thou hast established the earth, and it abideth. They continue this day according to Thine ordinances: For all are Thy servants.” “Whatsoever the Lord pleased, that did He In heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.” “He commanded, and they were created. He hath also established them for ever and ever: He hath made a decree which shall not pass.” Psalm 119:89-91; 135:6; 148:5, 6. {MH 416.1}

พระเจ้าทรงผดุงสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นและทรงใช้สรรพสิ่งเหล่านั้นให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์อยู่อย่างเนืองนิตย์ พระองค์ทรงประกอบกิจโดยอาศัยกฎแห่งธรรมชาติ ทรงใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือของพระองค์ มันไม่ได้ทำงานด้วยตัวของมันเอง การทำงานของธรรมชาติเป็นพยานที่พิสูจน์ให้เห็นถึงพระปัญญาที่สถิตอยู่และเป็นตัวแทนที่เคลื่อนไหวได้ของพระองค์ที่ควบคุมสารพัดสิ่งให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ “ข้าแต่พระเจ้า พระวจนะของพระองค์ ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์ ความซื่อตรงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่ โดยกฎของพระองค์สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ทุกวันนี้ เพราะของทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์” “พระเจ้าพอพระทัยสิ่งใด พระองค์ก็ทรงกระทำ ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น” “พระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั้นก็ถูกเนรมิตขึ้นมา และพระองค์ทรงสถาปนามันไว้เป็นนิจกาล พระองค์ทรงวางข้อกฎไว้เพื่อมิให้สักสิ่งสูญไป” สุดดี 119:89-91; 135:6; 148:5, 6 {MH 416.1}

It is not by inherent power that year by year the earth yields its bounties and continues its march around the sun. The hand of the Infinite One is perpetually at work guiding this planet. It is God’s power continually exercised that keeps the earth in position in its rotation. It is God who causes the sun to rise in the heavens. He opens the windows of heaven and gives rain. “He giveth snow like wool: He scattereth the hoarfrost like ashes.” “When He uttereth His voice, there is a multitude of waters in the heavens, And He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth; He maketh lightnings with rain, And bringeth forth the wind out of His treasures.” Psalm 147:16; Jeremiah 10:13. {MH 416.2}

มิใช่ด้วยพลังอำนาจที่สืบทอดกันมาที่ทำให้โลกบังเกิดพืชผลอย่างอุดมสมบูรณ์ในปีแล้วปีเล่าและสามารถที่จะทำให้โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ได้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตลอดถาวรกาลทรงเป็นผู้ที่ค้ำจุนพิภพโลกนี้ไว้ โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โลกนี้จึงได้โคจรไปตามเส้นทางของมัน พระเจ้าทรงโปรดให้ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า พระองค์ทรงเปิดบัญชรแห่งฟ้าสวรรค์และโปรดให้มีฝนตกโปรยปรายลงมา “พระองค์ประทานหิมะอย่างปุยขนแกะ ทรงหว่านน้ำค้างแข็งขาวอย่างขี้เถ้า” “เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียง ก็มีเสียงน้ำคะนองในท้องฟ้า และทรงกระทำให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ ทรงกระทำฟ้าแลบเพื่อฝน และทรงนำลมมาจากพระคลังของพระองค์” สดุดี 147:16; เยเรมีห์ 10:13. {MH 416.2}

It is by His power that vegetation is caused to flourish, that every leaf appears, every flower blooms, every fruit develops. {MH 416.3}

โดยอาศัยฤทธานุภาพของพระเจ้า พืชพันธุ์จึงได้เจริญงอกงาม ใบไม้แต่ละใบ ดอกไม้แต่ละดอก และผลแต่ละผล ได้เริ่มงอกและปริออกมาและผลิดอกออกผลเติบใหญ่ขึ้น {MH 416.3}

The mechanism of the human body cannot be fully understood; it presents mysteries that baffle the most intelligent. It is not as the result of a mechanism, which, once set in motion, continues its work, that the pulse beats and breath follows breath. In God we live and move and have our being. The beating heart, the throbbing pulse, every nerve and muscle in the living organism, is kept in order and activity by the power of an ever-present God. {MH 417.1}

เรามิอาจที่จะเข้าใจถึงกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ได้อย่างแจ่มแจ้ง เป็นกลไกแสนลี้ลับ ที่แม้แต่ผู้ที่มีสติปัญญาอัจฉริยภาพก็ต้องฉงนสนเท่ห์ ทั้งนี้มันมิใช่ผลที่เกิดจากกลไกการทำงานของร่างกายที่เมื่อเริ่มต้น ก็จะทำงานต่อไปโดยทำให้ชีพจรเต้นและมีการหายใจต่อไปเรื่อย ๆ แต่เพราะเรามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าและเคลื่อนไหวกายไปมาในพระองค์ หัวใจและชีพจรที่เต้นเป็นจังหวะ ประสาททุกเส้นและกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายจึงปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบระเบียบด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าที่สถิตอยู่ {MH 417.1}

The Bible shows us God in His high and holy place, not in a state of inactivity, not in silence and solitude, but surrounded by ten thousand times ten thousand and thousands of thousands of holy beings, all waiting to do His will. Through these messengers He is in active communication with every part of His dominion. By His Spirit He is everywhere present. Through the agency of His Spirit and His angels He ministers to the children of men. {MH 417.2}

พระคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าประทับอยู่ในสวรรคสถานอันสูงส่งและบริสุทธิ์ พระองค์มิได้ทรงนิ่งเฉยโดยที่มิได้ประกอบกิจใดๆ พระองค์มิได้ประทับอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเงียบงัน แต่มีเหล่าทูตสวรรค์นับเป็นแสนเป็นโกฏิที่ได้ห้อมล้อมพระองค์และคอยรับคำสั่งเพื่อที่จะปฏิบัติตามพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงติดต่อสนทนากับทุกๆคนในทั่วราชอาณาจักรโดยอาศัยบรรดาทูตสวรรค์ พระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ในทั่วทุกหนแห่ง พระเจ้าทรงช่วยเหลือเหล่าบุตรของมนุษย์ โดยพระวิญญาณของพระองค์และเหล่าทูตสวรรค์ผู้คอยปรนนิบัติรับใช้ {MH 417.2}

Above the distractions of the earth He sits enthroned; all things are open to His divine survey; and from His great and calm eternity He orders that which His providence sees best. “The way of man is not in himself: It is not in man that walketh to direct his steps.” “Trust in the Lord with all thine heart. . . . In all thy ways acknowledge Him, And He shall direct thy paths.” “The eye of the Lord is upon them that fear Him, Upon them that hope in His mercy; To deliver their soul from death, And to keep them alive in famine.” “How precious is Thy loving-kindness, O God! . . . The children of men take refuge under the shadow of Thy wings.” “Happy is he that hath the God of Jacob for his help, Whose hope is in the Lord his God.” “The earth, O Jehovah, is full of Thy loving-kindness.” Thou lovest “righteousness and justice.” Thou “art the confidence of all the ends of the earth, And of them that are afar off upon the sea: Who by His strength setteth fast the mountains, Being girded about with might; Who stilleth the roaring of the seas, . . . And the tumult of the peoples.” “Thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.” “Thou crownest the year with Thy goodness; And Thy paths drop fatness.” “The Lord upholdeth all that fall, And raiseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon Thee; And Thou givest them their meat in due season. Thou openest Thine hand, And satisfiest the desire of every living thing.” Jeremiah 10:23; Proverbs 3:5, 6; Psalm 33:18, 19; 36:7, A.R.V.; 146:5; 119:64, A.R.V.; 33:5, A.R.V.; 65:5-7, A.R.V.; 65:8, 11; 145:14-16. {MH 417.3}

พระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์เหนือแผ่นดินโลกที่วุ่นวายสับสน สิ่งสารพัดทั้งปวงจึงได้เปิดกางออกให้พระองค์ทรงสำรวจและตรวจสอบได้ และจากนิรันด้ร์กาลแห่งสันติสุขอันยาวนาน พระองค์ได้ทรงบัญชาในสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมที่สุดตามพระประสงค์ของพระองค์ “ทางของมนุษย์ไม่อยู่ที่ตัวเขา คือไม่อยู่ที่มนุษย์ผู้ซึ่งดำเนินไป ที่จะนำฝีก้าวของตนเอง” “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า……. จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” “พระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์ เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของเขาจากมัจจุราช และให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลากันดารอาหาร” “ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใด ลูกหลานของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์” “คนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบ ก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขา” “ข้าแต่พระเจ้า แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์” พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม” “พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สิ้นสุดปลายทั้งปวงของแผ่นดินโลก และของทะเลที่ไกลโพ้น พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกำลังของพระองค์ ทรงคาดพระองค์ไว้ด้วยอานุภาพ ผู้ทรงระงับเสียงอึงคะนึงของทะเล…….. (และ)เสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย” “พระองค์ทรงกระทำให้อรุโณทัยและราตรีกาลชื่นชมยินดี” พระองค์ประทานของดีของพระองค์ตลอดปี ตามมรรคาของพระองค์ก็เกลื่อนกลาดด้วยความอิ่มหมีพลีมัน” “พระเจ้าทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น นัยน์ตาทั้งปวงมองดูพระองค์ และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สัตว์โลกทุกอย่างอิ่มตามความปรารถนา” เยเรมีย์ 10:23; สุภาษิต 3:5, 6; สดุดี 33:18, 19; 36:7, 146:5; 119:64, 33:5, 65:5-7, 65:8, 11; 145:14-16. {MH 417.3}

Personality of God Revealed in Christ As a personal being, God has revealed Himself in His Son. The outshining of the Father’s glory, “and the express image of His person,” Jesus, as a personal Saviour, came to 419 the world. As a personal Saviour He ascended on high. As a personal Saviour He intercedes in the heavenly courts. Before the throne of God in our behalf ministers “One like unto the Son of man.” Hebrews 1:3; Revelation 1:13. {MH 418.1}

พระลักษณะของพระเจ้าปรากฏในพระคริสต์ ในสภาพที่เป็นรูปกาย พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองให้ปรากฏในพระบุตรของพระองค์ บุคลิกที่ส่องสะท้อนสง่าราศีของพระบิดา “และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์” พระเยซูจึงเสด็จมายังโลกในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดที่เป็นมนุษย์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เป็นพระเจ้า พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบน พระองค์ทรงทูลขอต่อพระบิดา ณ บัลลังก์ของพระเจ้าบนสวรรค์เพื่อเราทั้งหลายและพระองค์ทรงมีลักษณะ “เหมือนกับบุตรมนุษย์” ฮีบรู 1:3; วิวรณ์ 1:13 {MH 418.1}

Christ, the Light of the world, veiled the dazzling splendor of His divinity and came to live as a man among men, that they might, without being consumed, become acquainted with their Creator. Since sin brought separation between man and his Maker, no man has seen God at any time, except as He is manifested through Christ. {MH 419.1}

พระคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างของโลก พระองค์ทรงกำบังรัศมีภาพอันงามสง่าตระการของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพไว้ และเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางเราทั้งหลาย เพื่อมนุษย์จักได้รู้จักคุ้นเคยกับพระผู้สร้างโดยที่ไม่ต้องถูกทำลายไปเสียจากรัศมีภาพอันเจิดจ้าของพระเจ้า ตั้งแต่บาปได้ทำให้มนุษย์ต้องแยกไปจากพระผู้สร้างของเขา ไม่มีมนุษย์คนใดอีกเลยที่ได้เห็นพระเจ้า นอกจากที่พระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์เองให้ปรากฏโดยทางพระคริสต์ {MH 419.1}

“I and My Father are one,” Christ declared. “No man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal Him.” John 10:30; Matthew 11:27. {MH 419.2}

“เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” “ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้” ยอห์น 10:30; มัทธิว 11:27 {MH 419.2}

Christ came to teach human beings what God desires them to know. In the heavens above, in the earth, in the broad waters of the ocean, we see the handiwork of God. All created things testify to His power, His wisdom, His love. Yet not from the stars or the ocean or the cataract can we learn of the personality of God as it was revealed in Christ. {MH 419.3}

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อสอนมนุษย์ให้ทราบถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เขาเรียนรู้ ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน ในโลก ในห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เราเห็นพระหัตถกิจของพระเจ้า สรรพสิ่งที่ได้ทรงสร้างเป็นพยานที่พิสูจน์ให้เห็นถึงฤทธานุภาพ พระปัญญาและความรักของพระองค์ แต่กระนั้น เรามิอาจที่จะเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าจากดวงดาวหรือมหาสมุทรหรือน้ำตกเหมือนอย่างที่เราได้เห็นปรากฏอยู่ในพระคริสต์ {MH 419.3}

God saw that a clearer revelation than nature was needed to portray both His personality and His character. He sent His Son into the world to manifest, so far as could be endured by human sight, the nature and the attributes of the invisible God. {MH 419.4}

พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นว่า พระองค์ทรงจำเป็นที่จะต้องแสดงพระลักษณะและอุปนิสัยของพระองค์ให้กระจ่างชัดมากยิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงผ่านทางธรรมชาติ พระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์ให้เสด็จมายังโลกเพื่อที่จะสำแดงให้มนุษย์ได้เห็นถึงสภาพและลักษณะของพระเจ้าที่มนุษย์มิอาจจะแลเห็นได้ {MH 419.4}

Revealed to the Disciples Let us study the words that Christ spoke in the upper chamber on the night before His crucifixion. He was nearing His hour of trial, and He sought to comfort His disciples, who were to be so severely tempted and tried. {MH 419.5}

ทรงเปิดเผยแก่เหล่าสาวก ขอให้เราเรียนรู้ถึงพระดำรัสที่พระคริสต์ตรัสแก่เหล่าสาวกในห้องชั้นบนในค่ำคืนก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์ได้มาอยู่ใกล้เวลาแห่งการทดลองและพระองค์ทรงพยายามที่จะเล้าโลมจิตใจของเหล่าสาวกผู้ซึ่งจะต้องถูกทดลองและได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัส {MH 419.5}

“Let not your heart be troubled,” He said. “Ye believe in God, believe also in Me. In My Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. . . . {MH 419.6}

“พระองค์ตรัสว่า อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย…… {MH 419.6}

“Thomas saith unto Him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by Me. If ye had known Me, ye should have known My Father also: and from henceforth ye know Him, and have seen Him. . . . {MH 419.7}

“โธมัสทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไร พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์…… {MH 419.7}

“Lord, show us the Father,” said Philip, “and it sufficeth us. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known Me, Philip? he that hath seen Me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in Me? the words that I speak unto you I speak not of Myself: but the Father that dwelleth in Me, He doeth the works.” John 14:1-10. {MH 420.1}

“ฟีลิปทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า’ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น’ ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา คำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้น เรามิได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเรา ได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์” ยอห์น 14:1-10 {MH 420.1}

The disciples did not yet understand Christ’s words concerning His relation to God. Much of His teaching was still dark to them. Christ desired them to have a clearer, more distinct knowledge of God. {MH 420.2}

พวกสาวกยังไม่เข้าใจถึงพระดำรัสของพระคริสต์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดา พวกเขายังไม่เข้าใจถึงคำสอนของพระองค์อีกมากมาย พระคริสต์ทรงปรารถนาที่จะให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงพระเจ้าอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น {MH 420.2}

“These things have I spoken unto you in parables,” He said; “but the time cometh, when I shall no more speak unto you in parables, but I shall show you plainly of the Father.” John 16:25, margin. {MH 420.3}

“เราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอุปมา แต่วันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอุปมาอีก แต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง” ยอห์น16:25 {MH 420.3}

When, on the Day of Pentecost, the Holy Spirit was poured out on the disciples, they understood more fully the truths that Christ had spoken in parables. Much of the teaching that had been a mystery to them was made clear. But not even then did the disciples receive the complete fulfillment of Christ’s promise. They received all the knowledge of God that they could bear, but the complete fulfillment of the promise that Christ would show them plainly of the Father was yet to come. Thus it is today. Our knowledge of God is partial and imperfect. When the conflict is ended, and the Man Christ Jesus acknowledges before the Father His faithful workers, who in a world of sin have borne true witness for Him, they will understand clearly what now are mysteries to them. {MH 420.4}

ในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หลั่งลงมายังเหล่าสาวก พวกเขาก็เข้าใจถึงความจริงที่พระคริสต์ได้ตรัสไว้เป็นคำอุปมาลึกซึ้งยิ่งขึ้น คำสอนมากมายที่เดิมเป็นความล้ำลึกก็เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แต่ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังไม่ได้รับพระสัญญาที่สำเร็จสมบูรณ์ของพระคริสต์ พวกเขาได้รับสรรพความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเท่าที่พวกเขาจะรับไว้ได้ แต่พระสัญญาที่สำเร็จสมบูรณ์ที่พระคริสต์จะทรงสำแดงให้เห็นถึงพระบิดาอย่างชัดแจ้งนั้นยังมาไม่ถึง ในทุกวันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน เรามีความรู้ที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่เพียงบางส่วนและยังไม่สมบูรณ์ เมื่อการต่อสู้ได้สิ้นสุดลงและพระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมรับผู้รับใช้ของพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระบิดาแล้ว เมื่อนั้นแหละ พวกเขาก็จะมีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่ยังเป็นความล้ำลึกสำหรับพวกเขาในเวลานี้ {MH 420.4}

Christ took with Him to the heavenly courts His glorified humanity. To those who receive Him He gives power to become the sons of God, that at last God may receive them as His, to dwell with Him throughout eternity. If during this life they are loyal to God, they will at last “see His face; and His name shall be in their foreheads.” Revelation 22:4. And what is the happiness of heaven but to see God? What greater joy could come to the sinner saved by the grace of Christ than to look upon the face of God and know Him as Father? {MH 421.1}

พระคริสต์เสด็จสู่บัลลังก์ของพระเจ้าบนสวรรค์ในสภาพของมนุษย์ที่ได้รับพระเกียรติและสง่าราศี บรรดาผู้ที่ยอมรับและเชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า เพื่อในที่สุด พระเจ้าจะทรงรับพวกเขาไว้เป็นบุตรของพระองค์และได้อยู่ร่วมกับพระองค์ไปตราบชั่วนิรันดร์ ถ้าในชีวิตนี้พวกเขามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ในที่สุดพวกเขาจะได้ “เห็นพระพักตร์พระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขา” วิวรณ์ 22:4 และจะมีอะไรเล่า ที่ทำให้เราได้มีความสุขในสวรรค์ยิ่งไปกว่าการได้เห็นพระเจ้า จะมีความชื่นชมยินดีใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า การที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนบาปได้รับความรอดโดยพระคุณของพระคริสต์ ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าและทูลเรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดา {MH 421.1}

The Scriptures clearly indicate the relation between God and Christ, and they bring to view as clearly the personality and individuality of each. {MH 421.2}

พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับพระคริสต์ และทำให้เราได้เห็นถึงบุคลิกลักษณะและเอกัตภาพของพระเจ้าและพระคริสต์อย่างชัดเจน {MH 421.2}

“God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son; . . . who being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; being made so much better than the angels, as He hath by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said He at any time. “Thou art My Son, This day have I begotten Thee? And again, I will be to Him a Father, And He shall be to Me a Son?” Hebrews 1:1-5. {MH 421.3}

“ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร……..พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบน พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์มากนัก ด้วยว่าพระองค์ทรงพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์ เพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดท่าน และยังตรัสอีกว่า เราจะเป็นบิดาของท่าน และท่านจะเป็นบุตรของเรา” ฮีบรู 1:1-5 {MH 421.3}

The personality of the Father and the Son, also the unity that exists between Them, are presented in the seventeenth chapter of John, in the prayer of Christ for His disciples: {MH 421.4}

บุคลิกลักษณะของพระบิดาและพระบุตรรวมทั้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ปรากฏระหว่างทั้งสองพระองค์ได้รับการอธิบายไว้ในคำอธิษฐานที่พระคริสต์ทรงอธิษฐานเพื่อเหล่าสาวกของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ด {MH 421.4}

“Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on Me through their word; that they all may be one; as Thou, Father, art in Me, and I in Thee, that they also may be one in Us: that the world may believe that Thou hast sent Me.” John 17:20, 21. {MH 421.5}

“ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา” ยอห์น 17:20, 21{MH 421.5}

The unity that exists between Christ and His disciples does not destroy the personality of either. They are one in purpose, in mind, in character, but not in person. It is thus that God and Christ are one. {MH 422.1}

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระคริสต์และเหล่าสาวกของพระองค์มิได้เป็นสิ่งทำลายบุคลิกลักษณะของทั้งสองฝ่าย พระคริสต์และเหล่าสาวกมีความมุ่งหมาย มีความคิดและมีลักษณะนิสัยอย่างเดียวกัน แต่มิใช่คนๆเดียวกัน โดยประการฉะนี้แหละ พระเจ้าและพระคริสต์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน {MH 422.1}

Character of God Revealed in Christ Taking humanity upon Him, Christ came to be one with humanity, and at the same time to reveal our heavenly Father to sinful human beings. He who had been in the presence of the Father from the beginning, He who was the express image of the invisible God, was alone able to reveal the character of the Deity to mankind. He was in all things made like unto His brethren. He became flesh even as we are. He was hungry and thirsty and weary. He was sustained by food and refreshed by sleep. He shared the lot of men; yet He was the blameless Son of God. He was a stranger and sojourner on the earth–in the world, but not of the world; tempted and tried as men and women today are tempted and tried, yet living a life free from sin. Tender, compassionate, sympathetic, ever considerate of others, He represented the character of God, and was constantly engaged in service for God and man. “Jehovah hath anointed Me,” He said, “To preach good tidings unto the poor; He hath sent Me to bind up the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives,” “And recovering of sight to the blind;” “To proclaim the year of Jehovah’s favor; . . . To comfort all that mourn.” Isaiah 61:1, A.R.V., margin; Luke 4:18; Isaiah 61:2, A.R.V. {MH 422.2}

พระลักษณะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคริสต์ การเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระคริสต์ทรงถือกำเนิดในสภาพอย่างมนุษย์เช่นเดียวกับเราทั้งหลายและในขณะเดียวกันพระองค์ได้ทรงสำแดงพระบิดาบนสวรรค์ให้ปรากฏแก่มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนบาป พระองค์ผู้ทรงเคยประทับอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดาตั้งแต่แรกเริ่ม พระองค์ผู้ทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระเจ้าผู้มิอาจแลเห็นนั้น ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าให้ปรากฏแก่มนุษย์ได้ พระองค์ถูกสร้างให้เหมือนกับพี่น้องของพระองค์ในทุกประการ พระองค์ทรงบังเกิดในสภาพเนื้อหนังเหมือนอย่างเรา พระองค์ทรงหิวกระหายและทรงเหน็ดเหนื่อย พระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารเพื่อบำรุงเลี้ยงชีวิตและทรงพักผ่อนนอนหลับเพื่อให้หายเหนื่อยล้า พระองค์ทรงรับส่วนอย่างมนุษย์ แต่กระนั้นพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ทรงปราศจากตำหนิมลทินใดๆ พระองค์ทรงเป็นคนแปลกหน้าที่ดำเนินอยู่ในโลก แต่พระองค์มิได้อยู่ฝ่ายโลก พระองค์ทรงถูกทดลองและได้รับความยากลำบากเช่นเดียวกับมนุษย์ชายหญิงในทุกวันนี้ แต่กระนั้น พระองค์ทรงมีชีวิตที่ปราศจากความผิดบาปใดๆ พระองค์ทรงสำแดงพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าให้ปรากฏแก่เราทั้งหลาย โดยการที่พระองค์ทรงมีความอ่อนโยน มีพระทัยกรุณา มีความเห็นอกเห็นใจและทรงใส่พระทัยต่อผู้อื่นอยู่เสมอ และพระองค์ทรงกระทำกิจการต่างๆเพื่อที่จะได้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและมนุษย์อยู่อย่างเนืองนิจ พระองค์ตรัสว่า “พระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย” “ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก” “เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า…….. เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์” อิสยาห์ 61:1, ลูกา 4:18; อิสยาห์ 61:2 {MH 422.2}

“Love your enemies,” He bids us; “bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; that ye may be the children of your Father which is in heaven;” “for He is kind unto the unthankful and to the evil.” “He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.” “Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.” Matthew 5:44, 45; Luke 6:35; Matthew 5:45; Luke 6:36. “Through the tender mercy of our God; . . . The Dayspring from on high hath visited us, To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, To guide our feet into the way of peace.” Luke 1:78, 79. {MH 423.1}

พระองค์ทรงบัญชาเราทั้งหลายว่า “จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” “เพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชั่ว” “เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” “ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา” มัทธิว 5:44, 45; ลูกา 6:35; มัทธิว 5:45; ลูกา 6:36 “โดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของเรา แสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเรา ส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืด และในเงาแห่งความมรณา เพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุข” ลูกา 1:78, 79 {MH 423.1}

The Glory of the Cross The revelation of God’s love to man centers in the cross. Its full significance tongue cannot utter, pen cannot portray, the mind of man cannot comprehend. Looking upon the cross of Calvary, we can only say, “God so loved the world, that He gave His only-begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.” John 3:16. {MH 423.2}

สง่าราศีแห่งไม้กางเขน การสำแดงความรักของพระเจ้าให้ปรากฏแก่มนุษย์นั้นรวมอยู่ที่ไม้กางเขน ความหมายที่แท้จริงของไม้กางเขนนั้น ลิ้นของมนุษย์ก็มิอาจเอื้อนเอ่ย ปากกาก็มิอาจพร่ำพรรณนา แม้แต่สมองของมนุษย์ก็มิอาจที่จะเข้าใจได้โดยแจ่มแจ้ง เมื่อเราได้มองไปยังกางเขนแห่งคาลวารี เราพูดได้แต่เพียงว่า “พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16 {MH 423.2}

Christ crucified for our sins, Christ risen from the dead, Christ ascended on high, is the science of salvation that we are to learn and to teach. {MH 424.1}

พระคริสต์ทรงถูกตรึงเพื่อบาปของเรา พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาจากความมรณาและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบน นี้เป็นความรอดที่เราจะต้องเรียนรู้และสั่งสอนผู้อื่นต่อไป {MH 424.1}

It Was Christ “Who, existing in the form of God, counted not the being on an equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men; and being found in fashion as a man, He humbled Himself, becoming obedient even unto death, yea, the death of the cross.” Philippians 2:6-8, A.R.V. {MH 424.2}

พระองค์ท่านนั้นคือพระคริสต์ “ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน” ฟีลิปปี 2:6-8 {MH 424.2}

“It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God.” “Wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them.” Romans 8:34; Hebrews 7:25. {MH 424.3}

“ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย สถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” “ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์” โรม 8:34; ฮีบรู 7:25 {MH 424.3}

“We have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities; but One that hath been in all points tempted like as we are, yet without sin.” Hebrews 4:15, A.R.V. {MH 424.4}

“เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป” ฮีบรู 4:15 {MH 424.4}

It is through the gift of Christ that we receive every blessing. Through that gift there comes to us day by day the unfailing flow of Jehovah’s goodness. Every flower, with its delicate tints and its fragrance, is given for our enjoyment through that one Gift. The sun and the moon were made by Him. There is not a star which beautifies the heavens that He did not make. Every drop of rain that falls, every ray of light shed upon our unthankful world, testifies to the love of God in Christ. Everything is supplied to us through the one unspeakable Gift, God’s only-begotten Son. He was nailed to the cross that all these bounties might flow to God’s workmanship. {MH 424.5}

โดยอาศัยของประทานของพระคริสต์ เราจึงได้รับพระพรทุกประการ โดยอาศัยของประทานของพระองค์ เราจึงได้รับพระคุณความดีจากพระเยโฮวาห์ที่หลั่งไหลมาสู่เราอย่างไม่ขาดสายในวันแล้ววันเล่า โดยของประทานนี้ พระองค์ประทานดอกไม้ทุกๆ ดอกที่ได้แต่งแต้มสีสันอย่างประณีตบรรจงและมีกลิ่นหอมอันจรุง ให้เราได้ชื่นชมอย่างมีความสุข พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ไม่มีดวงดาวใดที่ทำให้ท้องฟ้าสวยงามนั้น พระองค์มิได้เป็นผู้สร้างขึ้น หยาดฝนทุกๆหยดที่โปรยปรายลงมา ลำแสงทุกๆลำที่สาดส่องมายังโลกที่มิได้สำนึกในพระคุณของพระองค์ สิ่งเหล่านี้เป็นพยานที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงสำแดงผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่สุดจะพรรณนา ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า พระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขนเพื่อของประทานเหล่านี้จักได้หลั่งไหลไปสู่ผลงานแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า {MH 424.5}

“Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God.” 1 John 3:1. “Men have not heard, nor perceived by the ear, Neither hath the eye seen a God besides Thee, Who worketh for him that waiteth for Him.” Isaiah 64:4, A.R.V. {MH 425.1}

“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” 1 ยอห์น 3:1 “ตั้งแต่เก่าก่อนไม่มีผู้ใดได้ยิน หรือทราบด้วยหู หรือตาได้เห็นพระเจ้าสักองค์นอกเหนือพระองค์ ผู้ทรงกระทำเพื่อบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์” อิสยาห์ 64:4 {MH 425.1}

The Knowledge That Works Transformation The knowledge of God as revealed in Christ is the knowledge that all who are saved must have. It is the knowledge that works transformation of character. This knowledge, received, will re-create the soul in the image of God. It will impart to the whole being a spiritual power that is divine. {MH 425.2}

ความรู้ที่ทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ความรู้ในเรื่องของพระเจ้าที่ทรงสำแดงให้ปรากฏในพระคริสต์นั้น เป็นความรู้ที่คนทั้งหลายที่ได้รับความรอดจะต้องเรียนรู้ เป็นความรู้ที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย เมื่อได้รับความรู้นี้แล้ว จิตวิญญาณของเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบพระฉายของพระเจ้า เป็นความรู้ที่จะช่วยประทานกำลังฝ่ายจิตวิญญาณของพระเจ้าให้แก่ชีวิต {MH 425.2}

“We all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory.” 2 Corinthians 3:18 {MH 425.3}

“แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป” 2 โครินธ์ 3:18 {MH 425.3}

Of His own life the Saviour said, “I have kept My Father’s commandments.” John 15:10. “The Father hath not left Me alone; for I do always those things that please Him.” John 8:29. As Jesus was in human nature, so God means His followers to be. In His strength we are to live the life of purity and nobility which the Saviour lived. {MH 426.1}

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึงชีวิตของพระองค์เองว่า “เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดา” ยอห์น 15:10 “พระบิดามิได้ทรงละทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” ยอห์น 8:29 พระเยซูทรงมีสภาพธรรมชาติอย่างมนุษย์และทรงมีพระลักษณะอย่างไร พระเจ้าก็ทรงมุ่งหมายที่จะให้ผู้ติดตามของพระองค์มีอุปนิสัยเช่นนั้นด้วย โดยอาศัยพระกำลังของพระองค์ เราจะต้องดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์และมีคุณธรรมอันสูงส่งเช่นเดียวกับพระผู้ช่วยให้รอด {MH 426.1}

“For this cause,” Paul says, “I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man; that Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height; and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God.” Ephesians 3:14-19. {MH 426.2}

เปาโลกล่าวไว้ว่า “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” เอเฟซัส 3:14-19 {MH 426.2}

We “do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding; that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God; strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness.” Colossians 1:9-11. {MH 426.3}

“เราได้ยินเราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่านให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า ขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี” โคโลสี 1:9-11 {MH 426.3}

This is the knowledge which God is inviting us to receive, and beside which all else is vanity and nothingness. {MH 426.4}

นี่เป็นความรู้ที่พระเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เรารับเอาไว้ และนอกเหนือจากความรู้นี้แล้ว สิ่งอื่นๆก็ไร้ค่าและเป็นอนิจจัง {MH 426.4}