Chapter 36 — บทที่ 36
A Living Experience
ประสบการณ์ที่มีชีวิต

The Lord of life and glory clothed His divinity with humanity to demonstrate to man that God through the gift of Christ would connect us with Him. Without a connection with God no one can possibly be happy. Fallen man is to learn that our Heavenly Father cannot be satisfied until His love embraces the repentant sinner, transformed through the merits of the spotless Lamb of God. {MYP 137.1}

องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตและ พระสิริทรงสวมความเป็นมนุษย์เข้ากับ ความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อสำแดง แก่มนุษย์ว่าพระเจ้าจะทรงเชื่อมเราเข้ากับ พระองค์ผ่านทางของประทานคือพระคริสต์ เมื่อปราศจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ว ไม่มีผู้ใดจะมีความสุขได้ มนุษย์คนบาปจะ ต้องเรียนรู้ว่าพระบิดาบนสรวงสวรรค์ของ เราจะไม่ทรงพอพระทัยจนกว่าความรักของ พระองค์จะโอบกอดคนบาปที่สำนึกผิด และที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณแห่ง ความชอบธรรมของพระเมษโปดกผู้ทรง ปราศจากรอยด่างพร้อยของพระเจ้า {MYP 137.1}

The work of all the heavenly intelligences is to this end. Under the command of their General they are to work for the reclaiming of those who by transgression have separated themselves from their Heavenly Father. A plan has been devised whereby the wondrous grace and love of Christ shall stand revealed to the world. In the infinite price paid by the Son of God to ransom man, the love of God is revealed. This glorious plan of redemption is ample in its provisions to save the whole world. Sinful and fallen man may be made complete in Jesus through the forgiveness of sin and the imputed righteousness of Christ. {MYP 137.2}

ภารกิจของเหล่าผู้มีปัญญาแห่ง สรวงสวรรค์ทั้งปวงล้วนมุ่งไปที่จุดหมายนี้ ภายใต้พระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็น แม่ทัพ พวกเขาต้องทุ่มเทเพื่อกู้คืนผู้ที่ได้ แยกตนเองออกจากพระบิดาบนสวรรค์ ด้วยการละเมิดพระบัญญัติ แผนการหนึ่ง ถูกออกแบบไว้แล้วเพื่อเปิดเผยยืนหยัด ต่อชาวโลกถึงพระคุณและความรักอันน่าทึ่ง ของพระคริสต์ โดยราคาที่เหนือการคำนวณ ที่พระบุตรของพระเจ้าทรงชำระเพื่อไถ ่ มนุษยชาติ แผนงานการทรงไถ่ที่เปี่ยมล้น ด้วยพระสิรินี้เพียงพอที่จะช่วยชาวโลก ทั้งหมดให้รอดมนุษย์บาปจะได้รับการ ฟื้นคืนสู่ความดีพร้อมด้วยการอภัยบาป และความชอบธรรมที่ถ่ายผ่านพระคริสต์ มาให้มนุษย์ {MYP 137.2}

Jesus Christ laid hold on humanity, that with His human arm He might encircle the race, while with His divine arm He grasped the throne of the Infinite. He planted His cross midway between earth and heaven, and said, “I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto Me.” The cross was to be the center of attraction. {MYP 137.3}

Power of the Cross
ฤทธานุภาพของกางเขน

พระเยซูคริสต์ทรงมารับสภาพมนุษย์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงโอบล้อมมนุษยชาติ ด้วยพระหัตถ์ที่เป็นมนุษย์ของพระองค์ ในขณะที่ทรงใช้พระกรแห่งความเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงยึดแน่นอยู่กับบัลลังก์ของ พระเจ้าองค์นิรันดร์ พระองค์ทรงปักกางเขน ของพระองค์ไว้ตรงกลางระหว่างโลกกับ สวรรค์ และตรัสว่า “เมื่อเราถูกยกขึ้นจาก แผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำทุกคนให้ มาหาเรา” กางเขนจะกลายเป็นศูนย์กลาง ดึงดูดความสนใจ {MYP 137.3}

It was to speak to all men, and draw them across the gulf that sin had made, to unite finite man with the infinite God. It is the power of the cross alone that can separate man from the strong confederacy of sin. Christ gave Himself for the saving of the sinner. Those whose sins are forgiven, who love Jesus, will be united with Him. They will bear the yoke of Christ. This yoke is not to hamper them, not to make their religious life one of unsatisfying toil. No; the yoke of Christ is to be the very means by which the Christian life is to become one of pleasure and joy. The Christian is to be joyful in contemplation of that which the Lord has done in giving His only-begotten Son to die for the world, “that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. {MYP 138.1}

กางเขนนี้จะพูดกับมนุษย์ทุกคน และนำพวกเขาข้ามเหวลึกที่บาปสร้าง ไว้ เพื่อเชื่อมมนุษย์มตะให้เป็นหนึ่งเดียว กับพระเจ้าองค์นิรันดร ฤทธานุภาพของ กางเขนเท่านั้นที่ปลดปล่อยมนุษย์ออก จากพันธนาการอันแข็งแกร่งของบาปได้ พระคริสต์ทรงพลีพระชนม์ของพระองค์เอง เพื่อช่วยคนบาปให้รอด ผู้ที่ได้รับการอภัย บาป ผู้ที่รักพระเยซูจะเข้าเชื่อมรวมกับ พระองค์ พวกเขาจะแบกแอกของพระคริสต์ แอกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขา จะไม่ ทำให้ชีวิตทางศาสนาของพวกเขาเป็นภาระ ที่สร้างความไม่พอใจ ไม่เลย แอกของพระคริสต์จะเป็นวิธีเดียวที่ชีวิตคริสเตียน จะพบกับความชื่นชมยินดีและความสุข ผู้ที่เป็นคริสเตียนจะชื่นชมยินดีเมื่อใคร่ครวญ ถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระบุตร องค์เดียวของพระองค์มาพลีพระชนม์ชีพ เพื่อชาวโลก “เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” {MYP 138.1}

Those who stand under the blood-stained banner of Prince Immanuel should be faithful soldiers in Christ’s army. They should never be disloyal, never be untrue. Many of the young will volunteer to stand with Jesus, the Prince of life. But if they would continue to stand with Him they must constantly look unto Jesus, their Captain, for His orders. They cannot be soldiers of Christ, and yet engage with the confederacy of Satan, and help on his side, for then they would be enemies of Christ. They would betray sacred trusts. They would form a link between Satan and the true soldiers, so that through these living agencies the enemy would be constantly working to steal away the hearts of Christ’s soldiers. {MYP 138.2}

Loyalty to Christ
ความจงรักภักดีต่อพระคริสต์

ผู้ที่ยืนอยู่ใต้ร่มธงเปื้อนพระโลหิต ของเจ้าชายอิมมานูเอลควรเป็นทหารที่ ซื่อสัตย์ในกองทัพของพระคริสต์ พวกเขา ไม่ควรขาดความซื่อสัตย์ ขาดความจริงใจ มีหนุ่มสาวมากมายอาสาที่จะยืนเคียงข้าง พระเยซูผู้ทรงเป็นเจ้าชายแห่งชีวิต แต่ หากพวกเขาต้องการยืนเคียงข้างพระองค์ ตลอดไป พวกเขาต้องมองตลอดเวลาไป ยังพระเยซูผู้ทรงนำทัพของพวกเขาเพื่อ รับพระบัญชาของพระองค์ พวกเขาเป็น ทหารของพระคริสต์ไม่ได้เมื่อยังคงเป็น พันธมิตรกับซาตานและช่วยเหลือฝ่าย มันอยู่ เพราะนั่นเท่ากับเป็นปฏิปักษ์กับ พระคริสต์ พวกเขาจะกลายเป็นผู้ทรยศ ต่อความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะ กลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างซาตานกับหมู่ ทหารผู้จงรักภักดี เพื่อว่าโดยผ่านตัวแทน ที่มีชีวิตเหล่านี้ ศัตรูจะทำงานอย่างต่อ เนื่องเพื่อแย่งชิงหัวใจของทหารพระคริสต์ {MYP 138.2}

I ask you, dear youth, who profess to be soldiers of Jesus Christ, what battles have you fought? What have been your engagements? When the word of God has plainly revealed your work, have you refused to do it because it did not suit your inclination? Has the attraction of the world allured you from the service of Christ? Satan is employed in devising specious allurements; and by transgression in what seem little matters he draws you away from Jesus. Then larger attractions are presented to seduce you fully from God. {MYP 139.1}

ขอถามเถิด หนุ่มสาวที่รัก ผู้ที่ได้ ชื่อว่าเป็นทหารของพระเยซูคริสต์ คุณเคย เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามอะไรบ้าง อะไรคือ พันธะของคุณ เมื่อพระวจนะของพระเจ้า เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงภารกิจของคุณ คุณเคยปฏิเสธที่จะทำไหมเพราะไม่ถูกใจ คุณ แรงดึงดูดใจอะไรทางโลกชักจูงคุณ ให้หันไปจากการรับใช้พระคริสต์ ซาตาน กำลังใช้เล่ห์เหลี่ยมที่ดูดีภายนอกแต่ ละเมิดในสิ่งซึ่งดูเหมือนไม่สำคัญเพื่อแยก คุณให้ออกห่างจากการรับใช้พระคริสต์ จากนั้น อุบายดึงดูดใจที่ใหญ่โตกว่าจะถูก นำมาเสนอเพื่อล่อลวงคุณให้ละทิ้งพระเจ้า อย่างเต็มตัว {MYP 139.1}

You may have your name upon the church books and claim to be a child of God, yet your example, your influence, misrepresents the character of Christ, and you lead others away from Him. There is no happiness, no peace or joy, to a professed believer whose whole soul is not enlisted in the work the Lord has given him to do. He is constantly bringing the world into the church, not by repentance and confession and surrender to God, but by surrendering more and more to the world, and engaging on Satan’s side in the battle rather than on Christ’s side. {MYP 139.2}

คุณคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนของโบสถ์ และถือว่าตนเป็นบุตรคนหนึ่งของพระเจ้า แต่กระนั้น แบบอย่างและอิทธิพลของ คุณที่นำเสนอพระลักษณะของพระคริสต์ แบบไม่ถูกต้องจะนำคนอื่นๆ ออกห่าง จากพระองค์ สำหรับคนที่อ้างว่าตนเป็น ผู้เชื่อแต่มีจิตวิญญาณที่ไม่เคยสมัครใจ ร่วมทำพันธกิจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง มอบหมายให้ทำจะไม่มีความสุขใจ ไม่มี สันติสุขหรือความปีติยินดี เขาจะนำวิถี ทางโลกเข้ามาสู่โบสถ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ โดยการสำนึกบาป และการสารภาพบาป และการยอมจำนนต่อพระเจ้า แต่โดยการ อุทิศตนเองแก่ทางโลกมากยิ่งขึ้น และเข้า ทำสงครามอยู่ฝ่ายของซาตานแทนที่จะ อยู่ฝ่ายของพระคริสต์ {MYP 139.2}

I would appeal to the youth to cut the finest thread which binds you in practice and in spirit with the world. “Come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you, and will be a Father unto you, and ye shall be My sons and daughters, saith the Lord Almighty.” {MYP 139.3}

Experimental Knowledge Needed
ความรู้จากประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ต้องการ

ดิฉันอยากขอร้องเยาวชนทั้งหลายให้ตัดเส้นด้ายที่ละเอียดที่สุดซึ่งผูกมัดคุณ ทั้งทางด้านปฏิบัติและด้านจิตใจกับทาง โลก “ฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลาง พวกเขา และจงแยกตัวออกจากเขา ทั้งหลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส อย่า แตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับ พวกเจ้าไว้” 2 โครินธ์ 6:17 {MYP 139.3}

Will our youth heed this voice of invitation? How little do our young people realize the necessity of setting before their youthful associates a Christlike example in their life and character. Many of our youth understand the theory of the truth, but how few understand by experimental knowledge the practical bearing of the truth upon their every action. Where are youthful missionaries doing any work that presents itself to them in the great harvest field? Where are those who are daily learners in the school of Christ? Let them never feel that they are prepared to graduate. Let them wait in the courts of the Lord, that they may be directed as to how to work in unison with the heavenly intelligences. Dear youth, I wish to speak decidedly to you because I want you to be saved. Lose no more time. You cannot serve God and mammon. You may apparently be Christians, but when temptations come, when sorely tried, do you not generally yield? {MYP 140.1}

เยาวชนของเราจะยอมฟังคำเชิญนี้ ไหม เยาวชนของเราตระหนักได้น้อย เพียงไรถึงความจำเป็นที่ต้องกำหนดแบบ อย่างของพระคริสต์ทั้งในชีวิตและอุปนิสัย ของพวกเขาต่อหน้ามิตรสหายผู้เยาว์ทั้ง หลายของเขา เยาวชนของเรามากมาย เข้าใจถึงทฤษฎีแห่งสัจธรรมนี้ แต่มีน้อย คนนักที่เข้าใจถึงความรู้จากประสบการณ์ ที่ว่าต้องนำสัจธรรมนี้ไปปฏิบัติในทุกการ กระทำของพวกเขา มีมิชชันนารีเยาว์วัย ที่กำลังลงมือทำงานที่วางอยู่ต่อหน้าพวก เขาในทุ่งนายิ่งใหญ่อยู่ที่ไหนบ้าง ผู้ที่ทุกวัน กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนของพระคริสต์อยู่ ที่ไหน อย่าให้พวกเขามีความรู้สึกว่ากำลัง เตรียมตัวเพื่อสำเร็จการศึกษา ให้พวกเขา รออยู่ในท้องพระโรงขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการชี้แนะว่าจะ ทำงานอย่างไรเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ เหล่าผู้มีสติปัญญาแห่งสรวงสวรรค์ เยาวชน ที่รักทั้งหลาย ดิฉันปรารถนาที่จะพูดอย่าง แน่วแน่กับคุณเพราะว่าดิฉันต้องการให้ คุณได้รับความรอด อย่าเสียเวลาอีกต่อไป คุณรับใช้ทั้งพระเจ้าและทรัพย์สมบัติไม่ได้ คุณอาจดูเหมือนเป็นคริสเตียน แต่เมื่อ การทดลองเข้ามาหา เมื่อถูกทดสอบอย่าง หนัก โดยทั่วไปคุณมักจะไม่ยอมแพ้หรือ {MYP 140.1}

The conflict in which you have to take an active part is found in your everyday life. Will you not in times of trial lay your desires by the side of the written word, and in earnest prayer seek Jesus for counsel? Many declare that it is certainly no harm to go to a concert and neglect the prayer-meeting, or absent themselves from meetings where God’s servants are to declare a message from heaven. It is safe for you to be just where Christ has said He would be. {MYP 140.2}

Christian Fellowship
ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม คริสเตียน

ในชีวิตประจำวัน คุณจะพบว่า ตนเองต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง เอาจริงเอาจังกับความขัดแย้ง ในเวลา ถูกทดลองคุณจะไม่ละทิ้งความต้องการ ของคุณไว้ข้างพระวจนะที่เขียนไว้และ อธิษฐานด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า ทูลของคำปรึกษาจากพระเยซูเลยหรือ มี คนมากมายประกาศว่าไม่เห็นจะมีภัย อะไรอย่างแน่นอนกับการไปชมคอนเสิร์ต แทนการเข้าร่วมประชุมอธิษฐาน หรือ ละเลยไม่เข้าประชุมฟังข่าวสารจากสวรรค์ ของผู้รับใช้ของพระเจ้า คุณจะมีความ ปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่พระคริสต์ ตรัสว่าพระองค์จะสถิตอยู่ที่นั่นเท่านั้น {MYP 140.2}

Those who appreciate the words of Christ will not turn aside from the prayer meeting, or from the meeting where the Lord’s messenger has been sent to tell them concerning things of eternal interest. Jesus has said, “Where two or three are gathered together in My name, there am I in the midst of them.” Can you afford to choose your pleasure and miss the blessing? It is indulgence in these things that has a telling influence not only on your own life and character, but upon the life and character of your associates. {MYP 140.3}

ผู้ที่ชื่นชอบพระคำของพระคริสต์ จะไม่พลาดการเข้าร่วมประชุมอธิษฐาน หรือขาดการประชุมซึ่งผู้ส่งข่าวขององค์ พระผู้เป็นเจ้าได้รับการทรงเรียกให้นำ ข่าวสารแห่งนิรันดร์กาลมาถ่ายทอดให้ เราฟัง พระเยซูเคยตรัสว่า “เพราะว่ามี สองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของ เรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น” มัทธิว 18:20 คุณยอมเลือกความสนุก เพลิดเพลินของคุณและพลาดการได้รับ พระพรไปกระนั้นหรือ การปล่อยตัวไปกับ สิ่งเหล่านี้ส่งอิทธิพลอย่างเห็นผลไม่เพียงต่อชีวิตและอุปนิสัยของคุณเอง แต่ต่อชีวิต และอุปนิสัยของผู้ที่คุณคบหาสมาคมด้วย {MYP 140.3}

If all who profess to be followers of Christ would be so in deed and in truth, they would have the mind of Christ, and would work the works of God. They would resist temptation to indulge self, and would show that they do not enjoy the frivolous pleasure of the world more than the privilege of meeting with Christ in the social meeting. They would then have a decided influence upon others, and lead them to follow their example. {MYP 141.1}

หากทุกคนที่แสดงตนเป็นผู้ติดตาม พระคริสต์จะประพฤติตนและมีความเชื่อ ต่อสัจธรรมเช่นนี้ พวกเขาจะมีจิตใจของ พระคริสต์และจะทำแต ่พระราชกิจของ พระเจ้า พวกเขาจะขัดขืนการทดลองแทน การปล่อยตัวตามใจตนเองและพวกเขา จะเปิดเผยว่าพวกเขาไม่ชื่นชอบกับความ สนุกสนานไร้สาระทางโลกเหล่านั้นมากไป กว่าโอกาสของการเข้าร่วมประชุมกับ พระคริสต์ในการประชุมทางสังคม เขาจึง จะส่งอิทธิพลอย่างเกิดผลต่อผู้อื่น และ นำคนเหล่านั้นมาทำตามแบบอย่างของ พวกเขาได้ {MYP 141.1}

Actions speak louder than words, and those who are lovers of pleasure do not appreciate the rich blessings of being in the assembly of the people of God. They do not appreciate the privilege of influencing their associates to go with them, hoping that their hearts will be touched by the Spirit of the Lord. Who goes with them into these worldly gatherings? Jesus is not there to bless those assembled. But Satan will bring to the mind many things to crowd out matters of eternal interest. It is his opportunity to confuse the right by mixing it up with the wrong. {MYP 141.2}

การลงมือปฏิบัติส่งเสียงดังกว่า คำพูด และผู้ที่รักความสนุกสนานจะไม่ ชื่นชอบพระพรต่างๆ ของการเข้าร่วมกลุ่ม กับประชากรของพระเจ้า คนเหล่านี้ไม่ ชื่นชอบสิทธิพิเศษของอิทธิพลที่สามารถ โน้มน้าวมิตรสหายให้ไปด้วยกันกับพวก เขาโดยหวังว่าพระวิญญาณขององค์พระ ผู้เป็นเจ้าจะสัมผัสจิตใจของมิตรสหาย แล้วใครต้องการไปชุมนุมกับพวกเขาบ้าง ในเมื่อพระเยซูไม่ได้สถิตอยู่ที่นั่นเพื่อ อำนวยพรแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม แต่ซาตาน จะนำเรื่องมากมายมาใส่ในความคิดเพื่อ บดบังผลประโยชน์ของนิจนิรันดรกาล เป็นโอกาสของมันที่จะสร้างความสับสน แก่เรื่องที่ถูกต้องโดยนำไปผสมผสานกับ เรื่องที่ผิด {MYP 141.2}

Through attendance at worldly gatherings a taste is created for exciting amusements, and moral power is weakened. Those who love pleasure may keep up a form of godliness, but they have no vital connections with God. Their faith is dead, their zeal has departed. They feel no burden to speak a word in season to souls who are out of Christ, and to urge them to give their hearts to the Lord–The Youths’ Instructor, April 23, 1912, also in The Youths’ Instructor, March 30, 1893. {MYP 141.3}

ด้วยการเข้าร่วมชุมนุมทางโลก จะ เกิดรสนิยมชื่นชอบเข้าหาความบันเทิงที่ ตื่นเต้นเร้าใจ และทำให้พลังฝ่ายศีลธรรม อ่อนแอ ผู้ที่รักความสนุกสนานอาจยึดถือ รูปแบบพระลักษณะของพระเจ้าได้บ้าง แต่ คนเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ พระเจ้า ความเชื่อของพวกเขาตายไปแล้ว ความกระตือรือร้นของพวกเขาไม่เหลือ แล้ว พวกเขาไม่รู้สึกถึงพันธะที่ต้องกล่าว คำที่ถูกกาลเทศะเพื่อเตือนจิตวิญญาณ ที่ละทิ้งพระคริสต์ และกระตุ้นให้พวกเขา มอบหัวใจของตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า– The Youths’ Instructor, April 23, 1912, รวมทั้งใน The Youths’ Instructor, March 30, 1893. {MYP 141.3}

Pure and undefiled religion is not a sentiment, but the doing of works of mercy and love. This religion is necessary to health and happiness. It enters the polluted soul-temple, and with a scourge drives out the sinful intruders. Taking the throne, it consecrates all by its presence, illuminating the heart with the bright beams of the Sun of Righteousness. It opens the windows of the soul heavenward, letting in the sunshine of God’s love. With it comes serenity and composure. Physical, mental, and moral strength increase, because the atmosphere of heaven, as a living, active agency, fills the soul. Christ is formed within, the hope of glory.– Review and Herald, October 15, 1901. {MYP 142.1}

Religion Not a Sentiment
ศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องของอารมณ

ศาสนาที่บริสุทธิ์และไร้มลทินไม่ใช่ เป็นเรื่องของอารมณ์ แต่เป็นการประกอบ กิจแห่งความเมตตาและความรัก ศาสนา เช่นนี้มีความจำเป็นต่อสุขภาพและความ ผาสุก ศาสนาเข้าสู่เรือนของจิตวิญญาณ ที่แปดเปื้อนด้วยมลทิน และใช้แส้ขับไล่ ผู้บุกรุกบาปหนาที่ยึดครองอยู่ก่อน เมื่อ เข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้ว ศาสนาเริ่มชำระ เรือนนั้นให้บริสุทธิ์ด้วยการปรากฏตัวของ ศาสนา ส่องความกระจ่างแก่หัวใจด้วย แสงอันสดใสของดวงอาทิตย์แห่งความ ชอบธรรม ศาสนาเปิดหน้าต่างของจิต วิญญาณเข้าหาสวรรค์ ให้แสงแดดแห่ง ความรักของพระเจ้าส่องเข้ามา ศาสนามา พร้อมกับความสุขุมสงบเงียบและความสำรวมตน พลังทางกาย ใจและศีลธรรม จะเพิ่มขึ้นเพราะกลิ่นไอของสวรรค์ ซึ่ง เป็นสื่อให้ชีวิตชีวา ได้เข้ามาเต็มล้นใน จิตวิญญาณ พระคริสต์ก่อร่างขึ้นแล้ว จากภายใน เป็นความหวังแห่งพระสิริ –Review and Herald, October 15, 1901. {MYP 142.1}