Chapter 5 บทที่ 5
Our Day of Opportunity
วันแห่งโอกาสของเรา

There are lessons for us to learn at this time from the experience of those who labored for God in past generations. How little we know of the conflicts and trials and labors of these men, as they fitted themselves to meet the armies of Satan. Putting on the whole armor of God, they were able to stand against the wiles of Satan…. {MYP 33.1}

ในยุคนี้ มีบทเรียนให้เราเรียนรู้ จากประสบการณ์ของผู้รับใช้พระเจ้าใน รุ่นเก่าก่อนที่ผ่านมา เราทราบได้เพียง เล็กน้อยมากถึงการต่อสู้และความทุกข์ ยากและการทำงานของคนเหล่านี้ใน ขณะที่พวกเขาทำตัวให้พร้อมที่จะเผชิญ หน้ากับกองทัพของซาตาน โดยการสวม ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า พวกเขา จึงสามารถยืนหยัดต่อต้านกลลวงของ ซาตานได้. . . . {MYP 33.1}

These men who in the past gave themselves to God and to the uplifting of His cause were as true as steel to principle. They were men who would not fail nor be discouraged; men who, like Daniel, were full of reverence and zeal for God, full of noble purposes and aspirations. They were as weak and helpless as any of those who are now engaged in the work, but they put their whole trust in God. They had wealth, but it consisted of mind and soul culture. This every one may have who will make God first and last and best in everything. Although destitute of wisdom, knowledge, virtue, and power, we may receive all these if we will learn from Christ the lessons that it is our privilege to learn. {MYP 33.2}

ในยุคนี้ เรามีโอกาสและความได้ เปรียบที่หาไม่ได้ง่ายๆ ที่มีอยู่ในยุคผ่าน มา เรามีความกระจ่างที่เพิ่มมากขึ้นและ สิ่งนี้ได้จากผลงานของคนยามผู้ซื่อสัตย์ ทั้งหลายที่รับพระเจ้าไว้เป็นที่พึ่ง และ รับอำนาจจากพระองค์เพื่อให้แสงส่องได้ อย่างชัดแจ้งและอย่างสว่างไสวไปยังโลก ในยุคของเรานี้ เราปรับปรุงความกระจ่าง ที่มีอยู ่ให้เพิ่มขึ้นได้เหมือนเช ่นชายและ หญิงสูงศักดิ์ในอดีตที่ปรับปรุงความกระจ่าง ที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา พวกเขา เพียรพยายามเรียนรู้บทเรียนที่ประทาน ให้ในโรงเรียนของพระคริสต์อยู่นานและ ความพากเพียรของพวกเขาก็ไม่สูญเปล่า การทุ่มเทอย่างพากเพียรของพวกเขา ได้รับการตอบแทน พวกเขาเอาตนเอง เข้าไปเชื่อมโยงกับฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด กระนั้นพวกเขายังตั้งใจรอคอยความ เข้าใจถึงความจริงนิรันดรที่ลึกซึ้ง สูงส่ง และกว้างไกลยิ่งขึ้น เพื่อพวกเขาจะมี โอกาสนำเสนอขุมทรัพย์แห่งสัจธรรมนี้ไป สู่ชาวโลกที่อัตคัดสิ่งนี้ได้อย่างประสบผล สำเร็จ {MYP 33.3}

ผู้รับใช้ที่มีคุณลักษณะเช่นนี้เป็น ที่ต้องการในยุคนี้ ในสายพระเนตรของ พระเจ้าพวกเขาถูกบันทึกชื่อไว้แล้วใน สมุดบันทึกของสวรรค์ว่าเป็นผู้ที่เหมือน ดาเนียล เป็นคนที่ถูกปลูกฝังความสามารถ ทุกด้านด้วยคุณสมบัติอย่างดีที่สุดเพื่อ เป็นตัวแทนของอาณาจักรพระเจ้าบนโลก ใบนี้ที่จมอยู ่ในความชั่ว ความก้าวหน้า ในวิชาความรู้เป็นเรื่องจำเป็น เพราะนำ มาใช้ในพันธกิจของพระเจ้า ความรู้เป็น พลังเพื่อการดี โลกต้องการคนที่มีความคิด คนที่มีหลักการ คนที่เติบโตขึ้นในด้าน ความเข้าใจและการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา งานพิมพ์ต้องการคนเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เพื่อติดปีกให้กับสัจธรรมเพื่อเร่ง กระจายไปสู่ชนทุกชาติและทุกภาษาและ ทุกเผ่าพันธุ์ {MYP 34.1}

คนเหล่านี้ที่อยู่ในสมัยอดีตถวาย ตัวแด่พระเจ้าเพื่อยกชูพระราชกิจของ พระองค์นั้นเป็นผู้ที่จริงใจต่อหลักการดั่ง เหล็กกล้า พวกเขาเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้หรือ ท้อแท้ใจ เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเคารพ นับถือและความกระตือรือร้นต่อพระเจ้า เหมือนดาเนียลเต็มไปด้วยจุดประสงค์ และความทะเยอทะยานอันสูงส่ง พวกเขา เป็นคนอ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เหมือนเช่นคนในยุคนี้ที่เข้าร่วมในการ ทำงานรับใช้ แต่พวกเขามอบความวางใจ ทั้งหมดต่อพระเจ้า พวกเขามีสมบัติแต่ เป็นสมบัติที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมของ จิตใจและจิตวิญญาณ ทุกคนที่ยกพระเจ้า ไว้เป็นอันดับแรก อันดับสุดท้ายและดี ที่สุดในทุกสิ่งที่เขาทำจะได้รับสิ่งทั้งหมดนี้ ถึงแม้พวกเราจะขาดสติปัญญา ความรู้ คุณความดี และอำนาจ เราก็จะได้รับสิ่งทั้งหมดนี้หากเราจะเรียนรู้บทเรียนจาก พระคริสต์ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของเราที่จะ เรียนรู้ {MYP 33.2} The Kind of Workers Needed In this time we have opportunities and advantages that it was not easy to obtain in generations past. We have increased light, and this has come through the work of those faithful sentinels who made God their dependence, and received power from Him to let light shine in clear, bright rays to the world. In our day we have increased light to improve, as in times past men and women of noble worth improved the light that God gave them. They toiled long to learn the lessons given them in the school of Christ, and they did not toil in vain. Their persevering efforts were rewarded. They bound themselves up with the mightiest of all powers, and yet they were ever longing for a deeper, higher, and broader comprehension of eternal realities, that they might successfully present the treasures of truth to a needy world. {MYP 33.3} ลักษณะของผู้รับใช้ที่พึงปรารถนา
Our Source of Efficiency

We need to make use of the youth who will cultivate honest industry, who are not afraid to put their powers to task. Such youth will find a position anywhere, because they falter not by the way; in mind and soul they bear the divine similitude. Their eye is single, and constantly they press onward, and upward, crying, Victory. But there is no call for the indolent, the fearful and unbelieving, who by their lack of faith and their unwillingness to deny self for Christ’s sake, keep the work from advancing…. {MYP 34.2}

เราควรนำเยาวชนที่ต้องการปลูกฝัง ความอุตสาหะอย่างสุจริตมาใช้ เป็นเยาวชน ซึ่งไม่กลัวที่จะนำกำลังของตนไปใช้ในภาระ งานหนัก เยาวชนเช่นนี้จะหางานทำได้ทุก ที่เพราะพวกเขาจะไม่สะดุดกลางทาง พวก เขาจะมีคุณลักษณะเหมือนพระลักษณะ ของพระเจ้าทั้งในด้านความคิดและฝ่าย จิตวิญญาณ สายตาของพวกเขาเพ่งไป ในทิศทางเดียวและรุกไปข้างหน้าและใน ทางที่สูงขึ้นอย่างมั่นคงพร้อมกับเปล่งเสียง คำว่าชัยชนะอยู ่ตลอดเวลาแต่การทรง เรียกจะมาไม่ถึงคนเกียจคร้าน คนที่กลัวและ คนไม่เชื่อ ผู้ที่ขาดความเชื่อและไม่เต็มใจ ที่จะปฏิเสธความต้องการของตนเอง เพื่อ เห็นแก่พระคริสต์พวกเขาจะขัดขวางความ ก้าวหน้าของพันธกิจ {MYP 34.2}

God calls for those who will be workers together with Him. Connected with Christ, human nature becomes pure and true. Christ supplies the efficiency, and man becomes a power for good. Truthfulness and integrity are attributes of God, and he who possesses these attributes possesses a power that is invincible.—The Review and Herald, March 10, 1903. {MYP 35.1}

พระเจ้าทรงเรียกผู้ที่จะทำงานร่วมกับ พระองค์ เมื่อมนุษย์ติดสนิทกับพระคริสต์ แล้ว ธรรมชาติของเขาจะบริสุทธิ์และจริงใจ พระคริสต์ทรงเป็นผู้ประทานประสิทธิภาพ และมนุษย์จึงกลายเป็นพลังเพื่อประกอบ การดี ความจริงใจและความซื่อตรงเป็น พระลักษณะของพระเจ้าและผู้ที่เป็นเจ้า ของคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นเจ้าของพลัง ที่ไม่มีผู้ใดเอาชนะได้–Review and Herald, March 10, 1903. {MYP 35.1}

แหล่งกำเนิดประสิทธิภาพของเรา
Righteousness Within

ความชอบธรรมภายนอกจะเป็น พยานให้กับความชอบธรรมภายใน คน ชอบธรรมในใจจะไม่เป็นคนแข็งกระด้าง และเป็นคนไร้เมตตา แต ่ทุกวันเขาจะ เติบโตเป็นเหมือนพระฉายของพระคริสต์ เข้มแข็งขึ้นทุกวัน ผู้ที่ได้รับการชำระให้ บริสุทธิ์ด้วยสัจธรรมจะควบคุมตัวเองได้ และจะเดินตามรอยพระบาทของพระคริสต์ จนกระทั่งพระคุณหลอมรวมเข้าไปใน พระรัศมี ที่เราชอบธรรมได้ก็โดย ทรงถือว่า เราเป็นคนชอบธรรม ที่เราชอบธรรมได้ก็โดย [ที่พระเจ้า] ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม ที่เราถูกชำระให้บริสุทธิ์ได้ก็โดยความชอบ ธรรมที่ [พระองค์] ทรงส่งมอบให้แก่เรา ความชอบธรรมประการแรกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ ที่จะให้เราไปยังสวรรค์ ส่วนความชอบธรรม ประการที่สองเป็นความเหมาะสมของเรา สำหรับสวรรค์–Review and Herald, June 4, 1895. {MYP 35.2}