Chapter 7 บทที่ 7
Standards of Efficiency
มาตรฐานของประสิทธิภา

Grave responsibilities rest upon the youth. God expects much from the young men who live in this generation of increased light and knowledge. He expects them to impart this light and knowledge. He desires to use them in dispelling the error and superstition that cloud the minds of many. They are to discipline themselves by gathering up every jot and tittle of knowledge and experience. God holds them responsible for the opportunities and privileges given them. The work before them is waiting for their earnest effort, that it may be carried forward from point to point, as the time demands. {MYP 41.1}

ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงตก อยู่กับเยาวชน พระเจ้าทรงคาดหวังอย่างสูง จากชายหนุ่มที่กำลังมีชีวิตอยู่ในยุคของ ความกระจ่างและความรู้ที่มีมากขึ้น พระองค์ ทรงคาดหวังให้พวกเขาเผยแพร่ความกระจ่าง และความรู้นี้ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะใช้ พวกเขากำจัดข้อผิดพลาดและความเชื่อ งมงายที่ครอบงำอยู่ในใจของคนมากมาย ชายหนุ่มเหล่านี้จะต้องจัดระเบียบวินัย ตนเองโดยการสะสมทุกวิชาความรู้และ ประสบการณ์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ พระเจ้า ทรงถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบกับโอกาส และสิทธิพิเศษที่ประทานให้แก่พวกเขา ภารกิจที่อยู่ต่อหน้าพวกเขากำลังรอคอย ความพยายามอย่างกระตือรือร้นของ พวกเขาเพื่อสานต่ออุดมการณ์จากเรื่อง หนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งตามที่เวลาเรียกร้อง {MYP 41.1}

If the youth will consecrate their minds and hearts to God’s service, they will reach a high standard of efficiency and usefulness. This is the standard that the Lord expects the youth to attain. To do less than this is to refuse to make the most of God-given opportunities. This will be looked upon as treason against God, a failure to work for the good of humanity. {MYP 41.2}

หากเยาวชนจะมอบถวายจิตใจ และหัวใจของพวกเขาแก่พระราชกิจของ พระเจ้า พวกเขาจะไปถึงมาตรฐานระดับ สูงของประสิทธิภาพและการเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น นี่คือมาตรฐานที่พระเจ้าทรง คาดหวังให้เยาวชนทั้งหลายบรรลุให้ถึง การทำน้อยกว่านี้คือการปฏิเสธการใช้ โอกาสที่พระเจ้าประทานให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด เรื่องนี้จะถูกมองว่าเป็นการ ทรยศต่อพระเจ้า เป็นความล้มเหลวท จะทำงานเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ {MYP 41.2}

Those who strive to become laborers for God, who seek earnestly to acquire in order to impart, will constantly receive light from God that they may be channels of communication. If, like Daniel, young men and young women will bring all their habits, appetites, and passions into conformity to the requirements of God, they will qualify themselves for higher work. They should put from their minds all that is cheap and frivolous. Nonsense and amusement-loving propensities should be discarded, as out of place in the life and experience of those who are living by faith in the Son of God, eating His flesh and drinking His blood. {MYP 41.3}

Qualifying for Service
การเตรียมคุณสมบัติให้พร้อม เพื่อรับใช้

ผู้ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้ที่แสวงหาการรับรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อื่น อย่างกระตือรือร้นจะได้รับความกระจ่าง จากพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อพวกเขาจะเป็น ช ่องทางแห่งการสื่อสาร หากชายหนุ่ม และหญิงสาวจะเป็นเหมือนดาเนียล พวก เขาจะนำนิสัย ความอยากอาหาร และ ความปรารถนาทั้งหมดมาปรับให้เข้ากับ ข้อกำหนดของพระเจ้า พวกเขาจะเตรียม คุณสมบัติของตนเองสำหรับการทำงานที่ สูงส่ง พวกเขาควรต้องนำทุกสิ่งที่ไร้คุณค่า และเหลวไหลออกไปจากจิตใจ ความโน้ม เอียงที่ไร้สาระและความรักสนุกเพลิดเพลิน จะต้องถูกตัดทิ้งไป ราวกับว่าเป็นสิ่งที่อยู่ ผิดที่ผิดทางในชีวิตและประสบการณ์ของ ผู้ดำรงชีวิตโดยความเชื่อในพระบุตรของ พระเจ้า เป็นผู้ที่ “กินเนื้อและดื่มโลหิต” ของพระองค์ ยอห์น 6:53 {MYP 41.3}

They should realize that though all the advantages of learning may be within their reach, they may yet fail of obtaining that education which will fit them for work in some part of the Lord’s vineyard. They cannot engage in God’s service without the requisite qualifications of intelligent piety. If they give to pleasure and amusement the precious mind that should be strengthened by high and noble purposes, they degrade the powers that God has given them, and are guilty before Him, because they fail to improve their talents by wise use. {MYP 42.1}

พวกเขาควรตระหนักว่าแม้พวกเขา เข้าถึงความได้เปรียบของการเรียนรู้ พวก เขาก็อาจพลาดที่จะรับการศึกษาเพื่อให้ เหมาะกับงานในบางส่วนของไร่องุ่นของ พระเจ้า พวกเขาเข้าร ่วมในพระราชกิจ ของพระเจ้าไม่ได้หากขาดคุณสมบัติภาค บังคับทางคุณธรรมด้านปัญญา หากพวก เขาป้อนความสุขและความสนุกสนานให้ กับสมองแทนที่จะทำให้สมองแข็งแกร่ง ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่สูงส่งและมีเกียรติ พวกเขาทำให้ฤทธานุภาพที่พระเจ้าประทาน ให้ด้อยค่าและมีความผิดต่อเบื้องพระพักตร์ พระองค์เพราะพวกเขาล้มเหลวที่จะ ปรับปรุงความสามารถของพวกเขาเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างชาญฉลาด {MYP 42.1}

Their dwarfed spirituality is an offense to God. They taint and corrupt the minds of those with whom they associate. By their words and actions they encourage a careless inattention to sacred things. Not only do they imperil their own souls, but their example is detrimental to all with whom they come in contact. They are utterly incompetent to represent Christ. Servants of sin, careless, reckless, and foolish, they scatter away from Him. {MYP 42.2}

จิตวิญญาณแคระแกร็นของพวก เขาเป็นความผิดต่อเบื้องพระเจ้า พวกเขา ทำให้จิตใจของคนที่พวกเขาคบหาด้วย แปดเปื้อนและเสื่อมทรามลง ด้วยคำพูด และการกระทำ พวกเขาส่งเสริมความ ประมาทไม่สนใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เพียง แต่ทำอันตรายต่อจิตวิญญาณของตัวเอง แต่แบบอย่างของพวกเขาเป็นอันตรายต่อ ทุกคนที่พวกเขาเข้าไปสัมผัสด้วย พวก เขาไม่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้แทนของ พระคริสต์ พวกเขาเป็นทาสของบาป เป็น คนเลินเล่อ ไม่ยั้งคิด และขาดสติ พวกเขา จึงกระจัดกระจายออกห ่างจากพระองค์ {MYP 42.2}

Those who are satisfied with low attainments fail of being workers together with God. To those who let the mind drift where it will drift if not guarded, Satan makes suggestions which so fill the mind that they are trained in his army to decoy other souls. They may make a profession of religion, they may have a form of godliness; but they are lovers of pleasure more than lovers of God. { MYP 42.3}

บรรดาผู้ที่มีความพึงพอใจกับการ แสวงหาความสำเร็จระดับต่ำนั้นพลาด การเป็นผู้รับใช้ร่วมกับพระเจ้า ผู้ที่ปล่อย จิตใจให้ลอยไปตามที่อยากจะลอยหาก ไม่คอยปกป้องไว้ซาตานจะยัดเยียดข้อ เสนอให้เติมเต็มจิตใจเพื่อว่าความคิดของ พวกเขาจะได้ถูกฝึกฝนในกองทัพของ มันเพื่อลวงล่อจิตวิญญาณอื่นๆ พวกเขา อาจแสดงตนว่ามีศาสนา พวกเขาอาจจะ มีลักษณะภายนอกที่ชอบธรรมแต่พวกเขา รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า { MYP 42.3}

There are youth who have a certain kind of cleverness, which is acknowledged and admired by their associates, but their ability is not sanctified. It is not strengthened and solidified by the graces and trials of experience, and God cannot use it to benefit humanity and glorify His name. Under the guise of godliness, their powers are being used to erect false standards, and the unconverted look to them as an excuse for their wrong course of action. Satan leads them to amuse their associates by their nonsense and so-called wit. Everything that they undertake is cheapening; for they are under the control of the tempter, who directs and fashions their characters, that they may do his work. {MYP 43.1}

Cleverness not Piety
ความฉลาดหลักแหลมไม่ใช่ ความเคร่งศาสนา

ยังมีเยาวชนที่มีความปราดเปรื่อง บางอย่างที่เพื่อนๆ ยอมรับและชื่นชม แต่ความสามารถนี้ไม่ได้ผ่านการชำระให้ บริสุทธิ์ ไม่ได้ถูกฝึกฝนให้แข็งแกร่งและ มั่นคงด้วยพระคุณและประสบการณ์การ ทดลองและพระเจ้าทรงใช้ความสามารถ นี้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและ ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ ไม่ได้ ภายใต้เครื่องบังหน้าของความ เคร่งศาสนาพวกเขาใช้อิทธิพลเพื่อสร้าง มาตรฐานจอมปลอมและผู้ที่ยังไม่กลับ ใจเชื่อพระเจ้ามองคนเหล่านี้เป็นข้ออ้าง เพื่อทำกิจกรรมที่ผิด ซาตานนำพวกเขา ให้สร้างความสนุกสนานแก่เพื่อนๆ ด้วย ความไร้สาระและสิ่งที่เรียกว่าความหลัก แหลมของตน ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เป็น สิ่งที่ไม่มีค่าเพราะพวกเขาอยู่ภายใต้การ ควบคุมของผู้ล ่อลวงที่เป็นผู้บงการและ หล ่อหลอมอุปนิสัยของพวกเขาเพื่อให้ พวกเขาทำงานให้มัน {MYP 43.1}

They have ability, but it is untrained; they have capacity, but it is unimproved. Talents have been given them; but they misuse and degrade them by folly, and drag others down to their own low level. Christ paid the ransom for their souls by self-denial, self-sacrifice, humiliation, by the shame and reproach He endured. This He did that He might rescue them from the bondage of sin, from the slavery of a master who cares for them only as he can use them to ruin souls. But they make the love of the Redeemer in their behalf of no avail to them, and He looks with sadness on their work. {MYP 43.2}

พวกเขามีความสามารถแต่เป็นความ สามารถที่ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น พวกเขา ได้รับความสามารถเหล่านี้แล้ว แต่นำไปใช้ ในทางที่ผิดด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาจน ลากพรรคพวกให้ลงไปสู่ระดับต่ำเช่นเดียว กับพวกเขาด้วย พระคริสต์ทรงชำระค่าไถ่ ให้กับจิตวิญญาณของพวกเขาและพระองค์ ทรงอดทนด้วยการปฏิเสธตนเอง การ เสียสละตน ได้รับความอัปยศอดสู ความ อับอายและการดูถูกเหยียดหยาม พระองค์ ทรงกระทำการนี้เพื่อช่วยกู้ชีวิตของพวกเขา ออกจากการจองจำของบาป ออกจาก การเป็นทาสของนายที่ใส ่ใจพวกเขา เมื่อต้องการใช้เพื่อทำลายจิตวิญญาณ เท่านั้น แต่พวกเขาทำให้ความรักของ พระผู้ไถ่ของเขาไร้ความหมายและพระองค์ ทอดพระเนตรการกระทำของพวกเขา ด้วยความโทมนัส {MYP 43.2}

เยาวชนเช่นนี้จะพบกับความ สูญเสียนิรันดร์ พวกเขาจะเห็นความ ครึกครื้นและความสนุกสนานไร้สาระ ของตนเป็นเช่นไรในวันที่ทุกคนจะได้รับ คำวินิจฉัยจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษา ของคนทั่วโลกตามการกระทำที่ทำต่อ ร่างกายของตนเอง พวกเขานำไม้ ฟาง และตอซังมายังรากฐาน และผลงาน ทั้งชีวิตของพวกเขาจะพินาศ ช่างเป็น ความสูญเสียกระไรเช่นนี้ {MYP 43.3}

โอ คนเหล่านั้นที่ทำงานรับใช้ พระราชกิจของพระเจ้าจะมีสภาพที่ดีกว่า เพียงไรเมื่อทุกวันพวกเขาหันหน้ามองไป ยังพระเยซูและเห็นความพอพระทัยของ พระองค์ การบันทึกความผิด ข้อผิดพลาด ความทุกข์ ชัยชนะที่พวกเขาประสบเหนือ การทดลองและความชื่นชมยินดีกับสันติสุข ในพระคริสต์ลงในสมุดบันทึกของสวรรค์ เยาวชนเช่นนี้จะไม่ต้องพบกับการบันทึก ในสมุดประจำชีพของพวกเขาด้วยความ อับอายและความท้อแท้ใจ–The Youth’s Instructor, June 22, 1899. {MYP 44.1}