Chapter 90 (บทที่ 90)
Proper Mental Food
อาหารฝ่ายจิตใจที่ถูกต้อง

What shall our children read? is a serious question, and demands a serious answer. I am troubled to see, in Christian families, periodicals and newspapers containing continued stories that leave no impress of good upon the mind. I have watched those whose taste for fiction has been thus cultivated. They have had the privilege of listening to the truths of God’s word, of becoming acquainted with the reasons of our faith; but they have grown to mature years destitute of true piety. {MYP 279.1}

ลูกๆ ของเราควรอ่านหนังสือ ประเภทอะไร เป็นคาถามสาคัญที่ต้อง เอาจริงเอาจังอย่างยิ่ง และเรียกหาคาตอบ ที่เคร่งขรึมเช่นกัน ดิฉันเป็นทุกข์เมื่อเห็น ในบ้านของคริสเตียนมีนิตยสารและ หนังสือพิมพ์ประกอบด้วยนิยายต่อเนื่อง เป็นตอนๆ ที่ไม่ฝากความประทับใจดีงาม อันใดให้แก่สมองเลย ดิฉันได้เฝ้าสังเกต ผู้ที่ปลูกฝังรสนิยมคลั่งไคล้เรื่องแต่งขึ้น ในลักษณะเช่นนี้ พวกเขามีโอกาสฟัง พระวจนะของพระเจ้าและคุ้นเคยกับเหตุผล ของความเชื่อ แต่พวกเขาเติบโตขึ้นเป็น ผู้ใหญ่ที่ขาดความศรัทธาทางศาสนาอย่าง แท้จริง {MYP 279.1}

These dear youth need so much to put into their character building the very best material, the love and fear of God and a knowledge of Christ. But many have not an intelligent understanding of the truth as it is in Jesus. The mind is feasted upon sensational stories. They live in an unreal world, and are unfitted for the practical duties of life. {MYP 279.2}

เยาวชนที่เรารักเหล่านี้จาเป็นต้อง ได้รับวัสดุดีที่สุดเพื่อสร้างอุปนิสัยของพวก เขา นั่นคือความรักและความยาเกรงใน พระเจ้าพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ แต่หลายคนยังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงความจริงในองค์พระเยซู สมองไปอยู่ กับนิยายเริงรมย์ พวกเขาอยู่ในโลกจอม ปลอมและไม่เหมาะที่จะอยู่กับหน้าที่การ งานจริงของชีวิต {MYP 279.2}

I have observed children allowed to come up in this way. Whether at home or abroad, they are either restless or dreamy, and are unable to converse, save upon the most commonplace subjects. The nobler faculties, those adapted to higher pursuits, have been degraded to the contemplation of trivial or worse than trivial subjects, until their possessor has become satisfied with such topics, and scarcely has power to reach anything higher. Religious thought and conversation has become distasteful. {MYP 279.3}

Results of Reading Fiction
ผลของกำรอ่ำนนิยำย

ดิฉันเคยสังเกตเด็กๆ ที่ถูกปล่อย ให้เติบโตแบบนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือ นอกบ้าน พวกเขาจะอยู่ไม่นิ่งหรือไม่ก็ เพ้อฝันและสนทนาไม่เป็นยกเว้นแต่เรื่อง ธรรมดาสามัญที่สุด ความสามารถอันสง่า งามกว่าที่พัฒนาให้เหมาะกับการแสวงหา เรื่องที่สูงส่งกว่าถูกทาให้ตกต่าไปสู่การ ไตร่ตรองในเรื่องไร้สาระหรือที่เลวร้ายยิ่ง กว่าเรื่องหยุมหยิมไร้ค่า จนกระทั่งผู้ที่เป็น เจ้าของพอใจแต่กับเรื่องเหล่านี้ และ แทบ ไม่มีกาลังที่จะเอื้อมไปสู่สิ่งใดที่สูงยิ่งกว่า ความคิดและการสนทนาด้านศาสนากลาย เป็นเรื่องหมดรสชาติไป {MYP 279.3}

The mental food for which he has acquired a relish is contaminating in its effects, and leads to impure and sensual thoughts. I have felt sincere pity for these souls as I have considered how much they are losing by neglecting opportunities to gain a knowledge of Christ, in whom our hopes of eternal life are centered. How much precious time is wasted, in which they might be studying the Pattern of true goodness. {MYP 280.1}

อาหารฝ่ายจิตใจแบบนี้ที่เขาปลูกฝัง จนกลายเป็นความชอบกาลังส่งผลร้าย ออกมาและนาไปสู่ทัศนคติที่ไม่บริสุทธิ์ และราคะ ดิฉันสงสารอย่างจริงใจต่อจิต วิญญาณเหล่านี้เมื่อพิจารณาเห็นว่าพวกเขา สูญเสียไปมากด้วยการทิ้งโอกาสมากมาย ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์พระผู้ทรง เป็นศูนย์กลางความหวังของชีวิตนิรันดร์ เวลาอันล้าค่ามากมายเพียงไรที่พวกเขา ปล่อยให้สูญสิ้นไปแทนที่จะนาไปศึกษา พระเจ้าผู้ทรงเป็นแบบฉบับแห่งความดีอัน แท้จริง {MYP 280.1}

I am personally acquainted with some who have lost the healthy tone of the mind through wrong habits of reading. They go through life with a diseased imagination, magnifying every little grievance. Things which a sound, sensible mind would not notice, become to them unendurable trials, insurmountable obstacles. To them, life is in constant shadow. {MYP 280.2}

ดิฉันคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับ บางคนที่สูญเสียศักยภาพทางสติปัญญา จากนิสัยการอ่านหนังสือที่ไม่ถูกต้อง คน เหล่านี้ดาเนินชีวิตผ่านไปด้วยอาการป่วย ทางจินตนาการ เที่ยวขยายความทุกเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ถูกใจ เรื่องต่างๆ ซึ่งคน มีสมองปกติและมีเหตุผลอาจจะไม่สังเกต เห็นกลับกลายเป็นการทดลองที่คนเหล่านี้ อดทนไม่ได้และเป็นอุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ สาหรับคนประเภทนี้ ชีวิตอยู่ในเงาหมอง คล้าตลอดเวลา {MYP 280.2}

Those who have indulged the habit of racing through exciting stories, are crippling their mental strength, and disqualifying themselves for vigorous thought and research. There are men and women now in the decline of life who have never recovered from the effects of intemperate reading. {MYP 280.3}

ผู้ที่ปล่อยตัวหมกมุ่นอยู่กับนิสัย การอ่านนิยายตื่นเต้นแบบรวดเดียวจบ เล่มกาลังบั่นทอนศักยภาพทางสติปัญญา ของเขาให้พิการ และทาให้ตัวเองไม่เหมาะ ที่จะใคร่ครวญค้นคว้าในเรื่องที่มีสาระ ใน ปัจจุบันมีชายหญิงมากมายซึ่งอยู่ในช่วง ชีวิตที่ถดถอยที่ไม่ฟื้นคืนมาจากผลของ การอ่านหนังสืออย่างไม่ประมาณตน {MYP 280.3}

The habit, formed in early years, has grown with their growth and strengthened with their strength; and their efforts to overcome it, though determined, have been only partially successful. Many have never recovered their original vigor of mind. All attempts to become practical Christians end with the desire. They cannot be truly Christlike, and continue to feed the mind upon this class of literature. {MYP 280.4}

นิสัยที่ปลูกฝังขึ้นในช่วงต้นของชีวิต จะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตทางฝ่าย กายและพละกาลังของพวกเขา และความ พยายามที่จะแก้ไขนิสัยเหล่านี้ในภายหลัง แม้ว่าจะตั้งใจอย่างหนักแน่นเพียงไรก็ จะประสบผลสาเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น หลายคนฟื้นคืนสู่ความกระฉับกระเฉง ทางสติปัญญาให้เหมือนเดิมไม่ได้ ความ พยายามทั้งปวงที่จะเป็นคริสเตียนในทาง ปฏิบัติสิ้นสุดลงพร้อมกับความปรารถนา พวกเขาไม่มีวันเป็นเหมือนพระคริสต์ได้ อย่างแท้จริงและจะป้อนสมองด้วยวรรณกรรม ประเภทนี้ต่อไป {MYP 280.4}

Nor is the physical effect less disastrous. The nervous system is unnecessarily taxed by this passion for reading. In some cases youth, and even those of mature age, have been afflicted with paralysis from no other cause than excess in reading. The mind was kept under constant excitement until the delicate machinery of the brain became so weakened that it could not act, and paralysis was the result. {MYP 280.5}

ผลร้ายที่มีต่อร่างกายก็ไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่ากัน ระบบประสาทแบกภาระหนัก อย่างไม่จาเป็นจากการชอบอ่านหนังสือใน ลักษณะนี้ ในบางกรณีเยาวชนและแม้แต่ ผู้ใหญ่ล้มป่วยเป็นอัมพาตที่ไม่ได้เกิดจาก สาเหตุอื่นนอกจากการอ่านมากเกินไป สมองตกอยู่ในสภาพที่ตื่นเต้นตลอดเวลา จนกระทั่งกลไกอันละเอียดอ่อนของสมอง อ่อนแอลงจนทางานต่อไปไม่ได้ ส่งผลให้ เป็นอัมพาต {MYP 280.5

When an appetite for exciting, sensational stories is cultivated, the moral taste becomes perverted, and the mind is unsatisfied unless constantly fed upon this trashy, unwholesome food. I have seen young ladies, professed followers of Christ, who were really unhappy unless they had on hand some new novel or story-paper. The mind craved stimulation as the drunkard craves intoxicating drink. These youth manifested no spirit of devotion; no heavenly light was shed upon their associates to lead them to the fount of knowledge. They had no deep, religious experience. If this class of reading had not been constantly before them, there might have been some hope of their reforming; but they craved it, and would have it. {MYP 281.1}

Mental Inebriates
พวกมึนเมำทำงใจ

เมื่อความกระหายนิยายตื่นเต้นทาง กามารมณ์ถูกบ่มเพาะขึ้นมาแล้ว ค่านิยม ทางศีลธรรมจะถูกบิดเบือน และจิตใจจะ ไม่พอใจจนกว่าได้รับการตอบสนองด้วย อาหารโสโครกไม่ถูกสุขลักษณะนี้ ดิฉัน เคยเห็นหญิงสาวมากมายที่อ้างว่าตนเป็น ผู้ติดตามพระคริสต์ พวกเขาจะไม่มีความสุข อย่างแท้จริงนอกจากว่าจะมีนิยายหรือ นิทานใหม่อยู่ในมือ จิตใจของพวกเขา ปรารถนาการกระตุ้นเหมือนคนขี้เมา กระสันหาสุรา เยาวชนเหล่านี้ไม่เคยแสดง ออกถึงวิญญาณของการอุทิศตน ไม่มี ความกระจ่างจากสวรรค์ส่องลงมายัง เพื่อนฝูงที่คบค้าสมาคมด้วยเพื่อนาพวก เขาไปยังแหล่งน้าพุแห่งความรู้ พวกเขา ไม่เคยมีประสบการณ์ทางศาสนาที่ลึกซึ้ง หากหนังสือประเภทนี้ไม่อยู่ต่อหน้าพวก เขาตลอดเวลา พวกเขายังอาจมีความ หวังที่จะปฏิรูปได้บ้าง แต่พวกเขากลับ กระหายอยากและจะต้องหามาอ่านจนได้ {MYP 281.1}

I am pained to see young men and women thus ruining their usefulness in this life, and failing to obtain an experience that will prepare them for an eternal life in heavenly society. We can find no more fit name for them than “mental inebriates.” {MYP 281.2}

ผลร้ายที่มีต่อร่างกายก็ไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่ากัน ระบบประสาทแบกภาระหนัก อย่างไม่จาเป็นจากการชอบอ่านหนังสือใน ลักษณะนี้ ในบางกรณีเยาวชนและแม้แต่ ผู้ใหญ่ล้มป่วยเป็นอัมพาตที่ไม่ได้เกิดจากเต รียมความพร้อมของตนเพี่อชีวิตนิรันดร์ ในสังคมแดนสวรรค์ เราคงหาชื่อที่เหมาะสม ให้กับพวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าการเรียกพวก เขาว่า “พวกมึนเมาทางใจ” {MYP 281.2}

Intemperate habits of reading exert a pernicious influence upon the brain as surely as does intemperance in eating and drinking. {MYP 281.3}

นิสัยการอ่านอย่างไม่ประมาณ ตนส่งอิทธิพลอันตรายถึงชีวิตต่อสมองได้ อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการไม่ประมาณ ตนในการกินและดื่ม {MYP 281.3}

The best way to prevent the growth of evil is to preoccupy the soil. The greatest care and watchfulness is needed in cultivating the mind and sowing therein the precious seeds of Bible truth. The Lord, in His great mercy, has revealed to us in the Scriptures the rules of holy living. . . . {MYP 282.1}

The Remedy
วิธีแก้ไข

วิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันการเติบโต ของความชั่วคือการเข้ายึดครองผืนดิน ก่อน มีความจาเป็นต้องดูแลเอาใจใส่และ เฝ้าระวังขั้นสูงสุดในการพรวนดินของ จิตใจและหว่านเมล็ดพันธุ์อันมีค่าแห่ง สัจธรรมของพระคัมภีร์ลงไป ด้วยพระ เมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์ พระองค์ได้ทรงสาแดงให้เราทราบถึงกฎ ระเบียบของการดาเนินชีวิตอันบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ไว้ในพระคัมภีร์. . . .{MYP 282.1}

He has inspired holy men to record, for our benefit, instruction concerning the dangers that beset the path, and how to escape them. Those who obey His injunction to search the Scriptures will not be ignorant of these things. Amid the perils of the last days, every member of the church should understand the reasons of his hope and faith, reasons which are not difficult of comprehension. There is enough to occupy the mind, if we would grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. “Christian Temperance and Bible Hygiene,” pp. 123-126. (1890.) {MYP 282.2}

ดิฉันรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็น เยาวชนชายหนุ่มและหญิงสาวทาลาย ความเป็นประโยชน์ในชีวิตของตนเองเช่นนี้ และพลาดที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะท่าม กลางภัยอันตรายในยุคสุดท้ายนี้ สมาชิกคริสตจักรทุกคนควรเข้าใจถึงเหตุผล ของความหวังและความเชื่อของเขาซึ่ง เป็นเหตุผลที่ไม่ยากต่อการเข้าใจ มีเรื่อง ให้จิตใจของเราใคร่ครวญมากเพียงพออยู่ แล้วหากเราจะเติบโตในพระคุณและใน ความเข้าใจถึงองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้า ของเรา–“Christian Temperance and Bible Hygiene,” pp. 123-126. (1890). {MYP 282.2}

A long preparatory process, unknown to the world, goes on in the heart before the Christian commits open sin. The mind does not come down at once from purity and holiness to depravity, corruption, and crime. It takes time to degrade those formed in the image of God to the brutal or the satanic. By beholding, we become changed. By the indulgence of impure thoughts, man can so educate his mind that sin which he once loathed will become pleasant to Him. “Patriarchs and Prophets,” p. 459. {MYP 282.3}

First Steps in Sin
ก้ำวแรกในบำป

กระบวนการเตรียมตัวอันยาวนาน ที่โลกไม่เคยรู้เกิดขึ้นในหัวใจก่อนที่ คริสเตียนคนนั้นจะทาบาปอย่างเปิดเผย จิตใจของเขามิได้ตกจากความบริสุทธิ์และ ความศักดิ์สิทธิ์สู่ภาวะเสื่อมทราม คดโกง ทุจริตและอาชญากรรมในทันที สาหรับผู้ที่ มีพระฉายของพระเจ้าอยู่ในตัวต้องใช้เวลา ในการถดถอยไปสู่ความก้าวร้าวหรือการ กระทาเยี่ยงซาตาน ด้วยการมองดูเราจะ เปลี่ยนแปลง ด้วยการหมกมุ่นอยู่กับความ คิดไม่บริสุทธิ์ มนุษย์จะบ่มเพาะจิตใจของ ตนจนบาปซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเกลียดชัง จะกลายเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบ–“Patriarchs and Prophets,” p. 459. {MYP 282.3}