Chapter 91 (บทที่ 91)
The Bible the Most Interesting Book
พระคัมภีร์เป็นหนังสือน่าสนใจที่สุด

Both old and young neglect the Bible. They do not make it their study, the rule of their life. Especially are the young guilty of this neglect. Most of them find time to read other books, but the book that points out the way to eternal life is not daily studied. Idle stories are attentively read, while the Bible is neglected. This book is our guide to a higher, holier life. The youth would pronounce it the most interesting book they ever read had not their imagination been perverted by the reading of fictitious stories. {MYP 283.1}

ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนต่างละเลย พระคัมภีร์ พวกเขาไม่ได้เอาพระคัมภีร์มา เป็นตาราเรียน ไม่ได้นามาเป็นกฎเกณฑ์ ของชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนทาผิดในเรื่อง ของการละเลยนี้ พวกเขาส่วนใหญ่มีเวลา อ่านหนังสืออื่นๆ แต่กลับไม่ศึกษาหนังสือ ที่ชี้ทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์นี้เป็นประจาทุกวัน พวกเขาอ่านนิยายไร้สาระได้อย่างเอาใจใส่ แต่มองข้ามพระคัมภีร์ไป หนังสือเล่มนี้ เป็นผู้นาทางของเราไปสู่ชีวิตที่สูงส่งและ บริสุทธิ์กว่า เยาวชนจะเปล่งเสียงประกาศ ว่าเป็นหนังสือน่าสนใจที่สุดเท่าที่เคย อ่านหากความนึกคิดของพวกเขาไม่ถูก บิดเบือนไปโดยการอ่านนิทานที่ถูกแต่งขึ้น {MYP 283.1}

Youthful minds fail to reach their noblest development when they neglect the highest source of wisdom, –the word of God. That we are in God’s world, in the presence of the Creator; that we are made in His likeness; that He watches over us and loves us and cares for us,–these are wonderful themes for thought, and lead the mind into broad, exalted fields of meditation. He who opens mind and heart to the contemplation of such themes as these will never be satisfied with trivial, sensational subjects. {MYP 283.2}

สติปัญญาของเยาชนทั้งหลาย พลาดที่จะบรรลุถึงการพัฒนาอันประเสริฐ ที่สุดเมื่อพวกเขาละเลยแหล่งกาเนิดสูงสุด ของปัญญา นั่นคือพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งบอกว่าเราอยู่ในโลกของพระเจ้า อยู่ ท่ามกลางการทรงร่วมสถิตของพระผู้ทรง สร้าง ซึ่งบอกว่าเราถูกสร้างตามพระฉายา ของพระองค์ ซึ่งบอกว่าพระองค์ทรงเฝ้า ระวังภัยให้เรา ทรงรักเราและทรงดูแล เราอยู่ เรื่องทั้งหมดเหล่านี้เป็นสาระอัน น่าอัศจรรย์ให้ชวนคิดไตร่ตรองและนาสติ ปัญญาไปสู่การใคร่ครวญที่กว้างและสูงส่ง ขึ้น พระองค์ผู้ทรงเปิดสติปัญญาและจิตใจ ให้พินิจพิจารณาถึงเรื่องเหล่านี้จะไม่ทรง พึงพอพระทัยกับเรื่องเริงรมย์ที่ไม่เป็น สาระ {MYP 283.2}

The importance of seeking a through knowledge of the Scriptures can hardly be estimated. “Given by inspiration of God,” able to make us “wise unto salvation,” rendering the man of God “perfect, throughly furnished unto all good works” (2 Timothy 3:15-17), the Bible has the highest claim to our reverent attention. We should not be satisfied with a superficial knowledge, but should seek to learn the full meaning of the words of truth, to drink deep of the spirit of the Holy Oracles.– “Counsels to Teachers, Parents, and Students,” {MYP 283.3}

ความสาคัญของการแสวงหาความ รู้อย่างละเอียดจากพระคัมภีร์มีคุณค่าซึ่ง ยากจะประเมินได้ “พระคัมภีร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้า” ซึ่งสามารถ “ให้ ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอด” เพื่อ คนของพระเจ้า “จะมีความสามารถและ พรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง” 2 ทิโมธี 3:15-17 พระคัมภีร์มีสิทธิอานาจสูงสุดที่จะ เรียกร้องความสนใจอันน่าเคารพยาเกรง ของเรา เราไม่ควรพึงพอใจกับความรู้ เพียงผิวเผิน แต่ควรแสวงหาที่จะเรียนรู้ ความหมายอันบริบูรณ์ของพระวจนะแห่ง สัจธรรม เพื่อดื่มด่าอย่างล้าลึกถึงวิญญาณ แห่งพระวจนะอันบริสุทธิ์–“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” pp. 198, 139. {MYP 283.3}

Books on sensational topics, published and circulated as a money-making scheme, might better never be read by the youth. There is a satanic fascination in such books. The heart-sickening recital of crimes and atrocities has a bewitching power upon many, exciting them to see what they can do to bring themselves into notice, even by the wickedest deeds. The enormities, the cruelties, the licentious practices, portrayed in some of the strictly historical writings have acted as leaven on many minds, leading to the commission of similar acts. {MYP 284.1}

The Portrayal of Sin
ผู้พรรณนำถึงเรื่องของบำป

จะเป็นการดีกว่าที่เยาวชนจะไม่ อ่านหนังสือเรื่องเริงรมย์ที่จัดพิมพ์และ เผยแพร่เพื่อมุ่งหวังการกอบโกยเงิน มี มนตร์เสน่ห์ของซาตานอยู่ในหนังสือ จาพวกนี้ การบรรยายถึงเหตุการณ์และ ความเหี้ยมโหดของอาชญากรรมมีพลัง สะกดต่อเยาวชนจานวนมาก กระตุ้นให้ พวกเขามองเห็นว่าพวกเขาสามารถทา อะไรได้บ้างเพื่อทาให้ตนเองเป็นที่สนใจ ของผู้อื่นแม้กระทั่งด้วยการกระทาที่เลว ทราม บรรดาความชั่วร้ายและความโหด เหี้ยมต่างๆ รวมถึงการกระทาที่หมกมุ่น อยู่ในโลกียวิสัยที่บรรยายไว้ในงานเขียนอิง ประวัติศาสตร์บางเรื่อง สิ่งเหล่านี้ทาหน้าที่ เป็นผงฟูในจิตใจของคนมากมายจนนาไป สู่การก่ออาชญากรรมในลักษณะเดียวกัน {MYP 284.1}

Books that delineate the satanic practices of human beings are giving publicity to evil. These horrible particulars need not be lived over, and no one who believes the truth for this time should act a part in perpetuating the memory of them. When the intellect is fed and stimulated by this depraved food, the thoughts become impure and sensual. “Counsels to Teachers, Parents, and Students,” pp. 133, 134. {MYP 284.2}

หนังสือที่พรรณนาการกระทาของ มนุษย์ในลักษณะแบบซาตาน เป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้กับความชั่ว รายละเอียด ความโหดเหี้ยมเหล่านี้ไม่จาเป็นต้องถูก นามาถ่ายทอดซ้า และผู้เชื่อในสัจธรรม ยุคนี้ดไม่ควรมีส่วนในการเผยแพร่ความ ทรงจาเหล่านี้ เมื่อสติปัญญาถูกเลี้ยงดู และกระตุ้นด้วยอาหารที่ผิดศีลธรรมเช่นนี้ ความคิดของเขาจะไม่บริสุทธิ์และหมกมุ่น อยู่ในเรื่องของทางโลก–“Counsels to Teachers, Parent, and Students,” pp. 133, 134. {MYP 284.2}